Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013–2017

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Bakgrunn

Det europeiske statistikkprogram for 2013–2017 ble formelt vedtatt i EU 15. januar 2013 ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013. Ved EØS-komiteens beslutning nr. 134/2013 ble forordningen innlemmet i protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk. I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 var den finansielle rammen for programmet begrenset til statistikkåret 2013, og derfor var beslutningen i EØS-komiteen om deltakelse i programmet tilsvarende begrenset til statistikkåret 2013.

De finansielle rammene for resten av programperioden 2014–2017 er vedtatt gjennom europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1383/2013, som endrer forordning (EU) nr. 99/2013 artikkel 7 Finansiering.

Deltakelse i statistikkprogrammet vil innebære økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26, annet ledd. For å sikre norsk deltakelse i programaktivitetene for 2014 legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen. Avgjørelsen i EØS-komiteen er ventet i andre kvartal 2014.

Utkast til beslutning i EØS-komiteen, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 om det europeiske statistikkprogrammet 2013–2017 og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1383/2013 i dansk oversettelse, følger som trykte vedlegg til proposisjonen. Norsk oversettelse av forordningene vil bli ferdigstilt før beslutningen fattes i EØS-komiteen, som avtalt med Stortinget.

Det vises til proposisjonen for nærmere redegjørelse.

1.2 Vurdering og tilråding

Offisiell statistikk dekker de fleste samfunnsområder og gir viktig kunnskap om samfunnets struktur, utvikling og virkemåte. Pålitelig, objektiv og sammenliknbar statistikk er viktig for offentlig og privat planlegging og styring, for analyse og forskning, samt debatt og evaluering. Økt globalisering og økonomisk integrasjon er også sentrale drivkrefter for å få mer sammenliknbar statistikk på tvers av landegrensene. Det europeiske statistikkprogrammet er en viktig del av det omfattende europeiske samarbeidet på statistikkområdet. Selv om statistikksamarbeidet gir betydelige føringer for virksomheten i Statistisk sentralbyrå, bidrar det også i stor grad til å heve kvaliteten på og bruken av norsk statistikk. Mye av den pålagte statistikkutviklingen er dessuten sammenfallende med egne prioriteringer.

Stadig flere områder vil bli dekket av statistikk som er sammenliknbar med andre europeiske land, og som tilfredsstiller de internasjonale kvalitetskravene. Europeiske retningslinjer for statistikk fastsetter også prinsippene for hvordan den nasjonale statistikken utarbeides og formidles. Det nye statistikkprogrammet er viktig for Norge fordi det gir rammer og prioriteringer for statistikksamarbeidet for den nærmeste treårsperioden. Norge er en aktiv partner i det europeiske statistiske systemet, og det er viktig for beslutningstakere og andre brukere av statistikk at norske data er inkludert og publisert på linje med tilsvarende tall fra EU-land.

Regjeringen tilrår deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av det europeiske statistikkprogram for 2013–2017.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre, Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til at EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013–2017, krever samtykke fra Stortinget på grunnlag av Grunnloven § 26 annet ledd, jf. EØS-avtalen art. 103.

Komiteen er opptatt av at økt globalisering og økonomisk integrasjon øker behovet for å få mer sammenliknbar statistikk på tvers av landegrensene. Det europeiske statistikkprogrammet er en viktig del av det omfattende europeiske samarbeidet på statistikkområdet. Komiteen viser til at statistikkprogrammet for 2013–2017 er en videreføring av statistikkprogrammet for 2008–2012 og danner rammeverket for å utarbeide og formidle europeisk statistikk til og med 2017. Komiteen har merket seg at den norske deltakelsen i programmet innebærer økonomiske utgifter av en viss størrelse som skal finansieres over flere år. Beregnet forpliktelse for programdeltagelse inklusive administrative kostnader for 2014 er 18,3 mill. kroner.

Komiteen har for øvrig ingen merknader og slutter seg til regjeringens tilråding om deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av det europeiske statistikkprogram for 2013–2017.

Komiteen har forelagt innstillingsutkastet for utenriks- og forsvarskomiteen, som i brev av 21. mai 2014 opplyser at den ikke har merknader til utkast til innstilling.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 99/2013 som endret ved forordning (EU) nr. 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013–2017.

Oslo, i finanskomiteen, den 27. mai 2014

Hans Olav Syversen

Marianne Marthinsen

leder

ordfører