Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet v/statsråden til næringskomiteen, datert 22. mai 2014

Dokument 8:56 L (2013 - 2014) Representantforslag om endring i § 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter (småbåtloven). (Påbud om redningsvest i fritidsbåter)

Jeg viser til representantforslag 56 L fra stortingsrepresentantene Else May Botten, Knut Storberget, Odd Omland og Ingrid Heggø om endring i § 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter (småbåtloven). (Påbud om redningsvest i fritidsbåter). Forslaget lyder:

”Ved utendørs bruk av fritidsbåt opptil 8 meter, herunder kajakk, skal slikt rednings- og flyteutstyr som nevnt i første ledd, jf. annet ledd, benyttes av alle personer om bord når båten er i fart. Kongen kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om påbudet, herunder gi unntak ved bruk av fritidsbåt i konkurranse- og idrettssammenheng.”

”Komiteen ber om nærings- og fiskeridepartementets vurdering av det vedlagte representantforslaget.”

Svar:

Siden 1980 har antall fritidsbåter i Norge omtrent doblet seg. På samme tid er antall omkomne i tilknytning til bruk av fritidsbåt mer enn halvert. Påbud om å ha redningsvest til alle om bord i fritidsbåter, innføring av obligatorisk båtførerprøve, sikrere båter og ikke minst økt satsing på holdningsskapende arbeid er tiltak som har bidratt til å redusere drukningsulykker ved bruk av fritidsbåt. Imidlertid er det fortsatt en vei å gå. Enhver som omkommer i tilknytning til bruk av fritidsbåt er en for mye.

I Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt fremgår at flertallet i arbeidsgruppen mente at ”tiden er inne for at regjeringen tar stilling til(min kursiv) om det skal innføres et generelt påbud om bruk av flyteutstyr i åpen båt underveis”. Rapporten ble bestilt av forhenværende statsråd Trond Giske og overlevert ham i april 2012. Den forrige regjeringen hadde dermed, etter rapportens ferdigstillelse, cirka halvannet år til å ta stilling til om vestpåbud skulle innføres.

Allerede etter cirka seks måneder tok denne regjeringen stilling til innføring av påbud om redningsvest. Det vil ikke innføres, og den beslutningen står fast.

Jeg erkjenner samtidig at det er vanskelige avveininger som må gjøres før man vurderer innføring av nye forbud og påbud. I denne saken har jeg valgt at myndighetene ikke skal etablere enda et påbud, selv om intensjonene er de beste. Frihetsfølelse er en vesentlig del av opplevelsen når vi oppsøker naturen, enten det er fjellturer eller bruk av båt. Jeg har grunnleggende tro på frihet under ansvar og jeg finner at et forbud vil innskrenke den enkeltes selvstendige ansvar for seg og sin egen sikkerhet.

Imidlertid er jeg stor tilhenger av bruk av vest. I dag er det en lovpålagt plikt å måtte oppbevare et tilstrekkelig antall vester i båten. Det synes jeg er en god ordning. Svært mange mennesker bruker i dag også vest. Regjeringen legger også til rette for holdningsskapende arbeid. Med formål om å redusere ulykker med fritidsbåt har Sjøfartsdirektoratet i år blant annet budsjettert med i overkant av tre millioner kroner på sikkerhets- og holdningsskapende arbeid.

Så vidt jeg kjenner til er det ingen andre land i verden som har innført påbud om å bruke vest i fritidsbåt. Innføring av påbud om bruk av vest er et avsluttet kapittel for denne regjeringen. Andre konstruktive innspill til hvordan redusere ulykker tilknyttet bruk av fritidsbåt lytter jeg imidlertid mer enn gjerne til.