Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter

Til Stortinget

Sammendrag

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til at Norge tiltrer London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter.

Norge ratifiserte den europeiske patentkonvensjonen av 5. oktober 1973 med virkning fra 1. januar 2008, jf. St.prp. nr. 53 (2006–2007). Den europeiske patentkonvensjonen etablerer et europeisk patentsystem og oppretter Den europeiske patentorganisasjonen og Det europeiske patentverk. Hos Det europeiske patentverket kan patentsøkere fra alle stater, det vil si både søkere fra stater som er tilsluttet konvensjonen og fra andre stater, oppnå patentbeskyttelse i de statene som er tilsluttet konvensjonen.

Etter den europeiske patentkonvensjonen kan en patentsøker med én søknad som behandles av Det europeiske patentverk få patent i alle de 40 statene som er parter til konvensjonen eller som er knyttet til den på annen måte.

Den europeiske patentkonvensjonen åpner for at statene kan kreve oversettelser av patentet som vilkår for at et europeisk patent skal gjelde i den enkelte stat. Kostnadene for å oppnå patent i Europa er høye, særlig på grunn av kostnadene knyttet til oversettelser av meddelte patenter til språket i staten der det europeiske patentet skal gjelde. London-overenskomsten innebærer at statene helt eller delvis må gi avkall på å kreve oversettelse av europeiske patenter og medfører dermed en vesentlig reduksjon av kostnadene knyttet til oversettelser.

Det europeiske patentverket meddeler europeiske patenter på engelsk, fransk eller tysk. Etter London-overenskomsten kan statene som slutter seg til den og som ikke har et av språkene som Det europeiske patentverket bruker som offisielt språk, peke ut et av disse språkene. Det legges opp til at Norge peker ut engelsk ved en tiltredelse. For europeiske patenter som er meddelt på engelsk, vil det da bare kunne kreves at patentkravene skal oversettes til norsk, det vil si den del av patentet som angir patentvernets omfang. Er et europeisk patent meddelt på fransk eller tysk, vil Norge kunne kreve at også beskrivelsen oversettes til engelsk eller norsk. En patenthaver som ønsker å gjøre et europeisk patent gjeldende i Norge, vil fortsatt kunne velge å oversette både beskrivelsen av oppfinnelsen og patentkravene til norsk, dersom vedkommende ønsker det.

Gjennomføring av London-overenskomsten nødvendiggjør visse endringer i patentloven. Stortingets samtykke til tiltredelse av overenskomsten er dermed nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd. De nødvendige lovendringer foreslås i Prop. 76 L (2013–2014) Endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen og nasjonale patenter på engelsk) fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Tiltredelse til London-overenskomsten vil bedre rammevilkårene for nyskapende virksomheter i Norge ved at det vil bli rimeligere og enklere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge.

Forslaget om å tiltre London-overenskomsten har fått bred tilslutning under høringen.

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at Norge tiltrer London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, lederen Hadia Tajik og Lene Vågslid, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Hårek Elvenes, Peter Christian Frølich og Anders B. Werp, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen og Ulf Leirstein, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, viser til Prop. 69 S (2013–2014).

Komiteen slutter seg til departementets vurdering av at tiltredelse til London-overenskomsten vil bedre rammevilkårene for nyskapende virksomheter i Norge ved at det vil bli rimeligere og enklere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge.

Merknader fra utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 10. juni 2014 oversendt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse. Utenriks- og forsvarskomiteen opplyste i brev av 11. juni 2014 at de sluttet seg til justiskomiteens innstilling og ikke hadde ytterligere merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter.

Oslo, i justiskomiteen, den 11. juni 2014

Hadia Tajik

Anders B. Werp

leder

ordfører