4. Gruppering av budsjettets inntekter og utgifter etter art

4.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2014–2015) for artsgruppering av budsjettets inntekter og utgifter.

4.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.