9. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 1

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 410 053 000

2

Familie og forbruker

44 971 819 000

3

Kultur

10 860 118 000

4

Utenriks

37 414 323 000

5

Justis

25 352 954 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 199 495 000

7

Arbeid og sosial

400 617 792 000

8

Forsvar

38 268 101 000

9

Næring

4 080 721 000

10

Fiskeri

-136 919 000

11

Landbruk

16 744 822 000

12

Olje og energi

-111 982 762 000

13

Miljø

8 278 451 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

171 829 878 000

16

Kirke, utdanning og forskning

63 811 998 000

17

Transport og kommunikasjon

55 218 144 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

163 713 700 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

9 852 700 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 078 985 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 103 816 065 000

22

Utbytte mv.

-31 700 990 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-131 727 790 000

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen melding som kan ivareta den samme funksjonen som bærekraftkapittelet i nasjonalbudsjettet.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 3

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 388 053 000

2

Familie og forbruker

46 157 119 000

3

Kultur

10 191 218 000

4

Utenriks

37 310 423 000

5

Justis

25 414 254 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 429 895 000

7

Arbeid og sosial

400 972 792 000

8

Forsvar

38 215 101 000

9

Næring

3 917 721 000

10

Fiskeri

-140 219 000

11

Landbruk

16 636 022 000

12

Olje og energi

-112 002 762 000

13

Miljø

8 034 751 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

171 279 078 000

16

Kirke, utdanning og forskning

64 250 021 000

17

Transport og kommunikasjon

54 349 844 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

161 715 800 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

9 752 700 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 078 985 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 101 441 565 000

22

Utbytte mv.

-31 395 990 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-131 681 867 000

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 4

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 479 653 000

2

Familie og forbruker

46 497 619 000

3

Kultur

10 306 828 000

4

Utenriks

35 498 923 000

5

Justis

25 788 254 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 823 995 000

7

Arbeid og sosial

401 264 132 000

8

Forsvar

38 338 101 000

9

Næring

4 294 721 000

10

Fiskeri

-140 219 000

11

Landbruk

17 385 822 000

12

Olje og energi

- 111 706 762 000

13

Miljø

8 471 751 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

171 907 578 000

16

Kirke, utdanning og forskning

64 538 098 000

17

Transport og kommunikasjon

55 704 144 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

163 268 300 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

9 829 520 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 258 085 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 107 099 383 000

22

Utbytte mv.

- 31 700 990 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

- 131 786 938 000

Forslag fra Venstre:

Forslag 5

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 056 053 000

2

Familie og forbruker

44 210 619 000

3

Kultur

10 303 475 000

4

Utenriks

37 373 323 000

5

Justis

25 285 254 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 199 995 000

7

Arbeid og sosial

399 101 292 000

8

Forsvar

37 803 701 000

9

Næring

2 996 721 000

10

Fiskeri

-133 919 000

11

Landbruk

16 508 022 000

12

Olje og energi

-111 769 562 000

13

Miljø

8 398 251 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 183 392 000

15

Helse

170 157 478 000

16

Kirke, utdanning og forskning

65 813 598 000

17

Transport og kommunikasjon

54 707 444 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

162 470 000 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

9 280 300 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 088 985 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 099 158 065 000

22

Utbytte mv.

-31 954 790 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-134 078 433 000

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en nasjonal opptrappingsplan for å redusere vold og overgrep mot barn.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at Nasjonalgalleriet skal være utstillingsarena for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, også etter at nytt museumsbygg er åpnet.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjøre merverdikompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg rettighetsbasert.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 komme tilbake med en plan for opptrapping av tilskuddet til Teaterhuset Avant Garden, for å realisere planene om nytt teaterhus i 2016.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen ta større ansvar for flyktningene i flyktningleiren Camp Liberty i Irak ved å prioritere 100 flyktninger fra Camp Liberty på kvoten i 2015.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen legge til rette for å bruke viktig spisskompetanse i beredskap gjennom en aktiv gjenrekruttering av personellet i de tidligere 016-avdelingene.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 12

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 428 053 000

2

Familie og forbruker

46 839 819 000

3

Kultur

10 743 988 000

4

Utenriks

39 408 182 000

5

Justis

25 414 354 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

17 333 095 000

7

Arbeid og sosial

401 554 292 000

8

Forsvar

37 123 301 000

9

Næring

4 185 170 000

10

Fiskeri

-143 919 000

11

Landbruk

16 595 022 000

12

Olje og energi

-111 588 262 000

13

Miljø

8 503 751 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

172 114 178 000

16

Kirke, utdanning og forskning

64 180 358 000

17

Transport og kommunikasjon

56 033 144 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

165 706 300 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

10 350 000 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 092 585 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 116 179 803 000

22

Utbytte mv.

- 31 700 990 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-134 802 490 000

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan styrke kompetansen innen miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen gjenopprette Direktoratet for forvaltning og IKT sin avdeling for miljøretting av offentlige innkjøp.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 legge fram en ny 10 årig kompensasjonsordning for de uføretrygdede som taper på skatteomleggingen til inntektsskatt og forslag til eventuelle nye skattefradrag og endringer i bostøtten som kan kompensere tapet ved omleggingen slik at trygdede har tilsvarende mulighet som i dag til å anskaffe og beholde bolig.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 redegjøre for hvordan statens ansvar for å sikre at seniorene ansatt i staten og statlige virksomheter kan stå i jobb til pensjonsalderen er ivaretatt løpende og i prosessen med effektiviseringstiltakene foreslått i budsjett for 2015.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 redegjøre for hvordan arbeidet med å rekruttere og beholde ansatte med funksjonsnedsettelser i staten og statlige virksomheter er ivaretatt løpende og i prosessen med effektiviseringstiltakene foreslått i budsjett 2015.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen endre lov om lønnsplikt under permittering tilbake til slik den var fram til 1. januar i 2014.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et Pilotinvest-fond under Innovasjon Norge på 3 500 000 000 kroner, og der avkastningen skal brukes på fornybar energi, ENØK og annen miljøteknologi.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Nord-Norge under Innovasjon Norge på 5 000 000 000 kroner.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en egen virkemiddelsatsing for å utvikle de industrielle mulighetene knyttet til bruk av tre og biomasse.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for avansert industriproduksjon og reindustrialisering, slik Danmark, Tyskland, USA og Storbritannia allerede har iverksatt.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen påse at sammenkoblingen mellom Ålgårdsbanen og Jærbanen utredes i den allerede pågående utredning av videreføring av dobbeltsporet på Jærbanen fra Sandnes og sørover.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen utsette omorganiseringsprosessen og overføringen av ansvar fra toll- og avgiftsetaten til skatteetaten, og bes komme tilbake til Stortinget med et bedre forankret forslag til omorganisering hvor de ansattes organisasjoner er involvert.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen om å reversere forslagene om å innføre nøytral merverdiavgift i offentlig sektor, og gjennomføre en helhetlig endring av forslaget til statsbudsjett i tråd med denne reverseringen.