1.1 Innledning

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 under de kapitler som er fordelt til komiteen under rammeområde 5 ved Stortingets vedtak 16. oktober 2014, jf. Innst. 1 S (2014–2015).

Komitéinnstillingen omfatter alle administrasjonsgrener under Justis- og beredskapsdepartementet med unntak av kap. 480 Svalbardbudsjettet, kap. 456/3456 Direktoratet for nødkommunikasjon, samt kap. 490/3490 Utlendingsdirektoratet og kap. 491/3491 Utlendingsnemnda. Kap. 456/3456 inngår i rammeområde 17 (Transport og kommunikasjon), kap. 480 inngår i rammeområde 4 (Utenriks), mens kap. 490/3490 og 491/3491 er en del av rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling og bolig).

1.2 Regjeringens budsjettforslag

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområde 5 som det fremgår av Prop. 1 S (2014–2015) fordelt på kapitler og poster.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 5

(90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S (2014-2015)

Utgifter

Høyesterett

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

92 445 000

Justis- og beredskapsdepartementet

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

341 760 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

23 839 000

50

Norges forskningsråd

21 885 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

12 791 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 809 460 000

21

Spesielle driftsutgifter

77 300 000

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

74 920 000

413

Jordskiftedomstolene

1

Driftsutgifter

218 379 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 699 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

176 711 000

21

Spesielle driftsutgifter

39 800 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

3 754 244 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

86 508 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

30 602 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

90 554 000

70

Tilskudd

19 839 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

185 477 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

13 370 186 000

21

Spesielle driftsutgifter

311 463 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

8 940 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

11 339 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak

5 501 000

70

Tilskudd

41 942 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 703 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

116 644 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

572 906 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

631 332 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

191 368 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 811 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 248 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

631 356 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 169 000

70

Overføringer til private

13 280 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

26 357 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

676 289 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

477 388 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

91 106 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 039 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 728 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

40 170 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

100 827 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

40 141 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 210 675 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

3 318 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

16 119 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

168 976 000

21

Spesielle driftsutgifter

72 276 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

765 118 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

32 333 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

68 917 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

21 868 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

61 980 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

28 966 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

371 894 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

42 597 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

96 510 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

66 001 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 009 000

Sum utgifter rammeområde 5

27 515 003 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 566 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 167 000

3410

Rettsgebyr

1

Rettsgebyr

293 084 000

3

Diverse refusjoner

1 700 000

3413

Jordskiftedomstolene

1

Saks- og gebyrinntekter

15 603 000

2

Sideutgifter

9 790 000

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

88 039 000

3

Andre inntekter

16 127 000

4

Tilskudd

2 199 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

973 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

260 292 000

2

Refusjoner mv.

387 655 000

3

Salgsinntekter

102 475 000

4

Gebyr – vaktselskap

1 490 000

5

Personalbarnehage

5 538 000

6

Gebyr – utlendingssaker

198 560 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

583 671 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 309 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 021 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

19 018 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

138 409 000

3

Diverse inntekter

24 606 000

6

Refusjon

2 000 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

23 843 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 148 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 689 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

2 572 000

Sum inntekter rammeområde 5

2 226 549 000

Netto rammeområde 5

25 288 454 000

1.3 Stortingets vedtak om rammesum

Ved vedtak i Stortinget 1. desember 2014 er netto utgiftsramme for rammeområde 5 endelig fastsatt til kr 25 319 716 000, jf. Innst. 2 S (2014–2015). De fremsatte bevilgningsforslag i innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.