Innstilling fra finanskomiteen om endringsprotokoll til skatteavtalen med Brasil

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Den 20. februar 2014 ble det i Brasilia undertegnet en protokoll til endring av artikkel 27 i skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 1980. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 24. mai 2013. På vegne av Norge undertegnet ambassadør Aud Marit Wiig, og på vegne av Brasil undertegnet Mr. Carlos Barreto, Secretary of Revenue Service.

Protokollen trer i kraft 30 dager etter datoen for den siste notifikasjon fra partene om at de interne prosedyrer for ikrafttredelse av protokollen er gjennomført. Protokollen får virkning på denne dag. Protokollen vil også ha virkning for opplysninger for tidligere inntektsår.

I regi av Nordisk ministerråd har de 7 nordiske land ført felles forhandlinger med en rekke jurisdiksjoner som har opprettholdt lovgivning som hindrer innsyn i inntekts-, formues- og eierskapsforhold knyttet til nordiske skattebetalere, med sikte på å få i stand avtaler om innsyn i og utveksling av opplysninger i skattesaker.

De jurisdiksjoner en forhandler med har tidligere gitt bindende erklæringer til OECD om at de vil implementere den standard for innsyn i og utveksling av opplysninger i skattesaker som er etablert i OECDs mønsteravtale artikkel 26.

Norge har en skatteavtale med Brasil, undertegnet 21. august 1980, men artikkel 27 om utveksling av opplysninger i skattesaker tilsvarer ikke bestemmelsen (artikkel 26) i OECDs mønsteravtale av 2010. Det innebærer at etter gjeldende avtale er ikke Brasil forpliktet til å gi norske skattemyndigheter innsyn i kontoer og andre opplysninger som innehas av banker og finansinstitusjoner i Brasil, om eierforhold til selskaper knyttet til norske skattytere, eller å gi opplysninger i saker der Brasil ikke har egen skatteinteresse. Artikkel 27 om utveksling av opplysninger i gjeldende skatteavtale er derfor blitt oppdatert til den standard som framgår av artikkel 26 i OECDs mønsteravtale av 2010.

Protokollen er inngått på norsk, portugisisk og engelsk. Som vedlegg til proposisjonen følger den engelske og norske teksten.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, samtykker til at endringsprotokollen til skatteavtalen med Brasil settes i kraft.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til at endringsprotokollen undertegnet 20. februar 2014 i Brasilia til skatteavtalen mellom Norge og Brasil settes i kraft.

Oslo, i finanskomiteen, den 11. november 2014

Hans Olav Syversen

Torstein Tvedt Solberg

leder

ordfører