Innstilling fra justiskomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal om tilbaketrekking av Representantforslag 16 S (2014–2015) om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker

Til Stortinget

Innledning

Hege Haukeland Liadal meddelte i Stortingets møte 5. november 2014 at hun på vegne av Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen og seg selv trekker tilbake forslaget i Representantforslag 16 S (2014–2015) om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker.

Komiteens merknader

Komiteen tar meddelelsen fra Hege Haukeland Liadal til etterretning.

Komiteens tilråding

Komiteen rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal datert 5. november 2014 om tilbaketrekking av Representantforslag 16 S (2014–2015) om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker – vedlegges protokollen.

Oslo, i justiskomiteen, den 18. november 2014

Hadia Tajik

Geir Inge Lien

leder

ordfører