Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å fatte følgende

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir redusert med

500 000

frå kr 1 069 000 til kr 569 000

50

Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, blir redusert med

179 000

frå kr 272 000 til kr 93 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

4 000 000

frå kr 1 228 671 000 til kr 1 224 671 000

1147

Statens reindriftsforvaltning

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 000 000

frå kr 45 625 000 til kr 48 625 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

500 000

frå kr 7 289 000 til kr 6 789 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overførast, blir redusert med

2 500 000

frå kr 2 500 000 til kr 0

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar, overslagsløyving, blir auka med

22 050 000

frå kr 216 700 000 til kr 238 750 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1

Driftsutgifter, blir redusert med

4 360 000

frå kr 7 360 000 til kr 3 000 000

21 (ny)

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

4 360 000

frå kr 0 til kr 4 360 000

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving, blir auka med

6 500 000

frå kr 87 000 000 til kr 93 500 000

73

Pristilskott, overslagsløyving, blir redusert med

57 835 000

frå kr 2 574 350 000 til kr 2 516 515 000

Inntekter

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m., blir redusert med

8 000 000

frå kr 142 493 000 til kr 134 493 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Marknadsordninga for korn, blir redusert med

59 519 000

frå kr 59 520 000 til kr 1 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap

90

Avdrag på lån, blir redusert med

40 000 000

frå kr 50 000 000 til kr 10 000 000

5651

Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, blir redusert med

2 068 000

frå kr 5 000 000 til 2 932 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter, blir auka med

1 200 000

frå kr 4 700 000 til kr 5 900 000

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar ut over gitte løyvingar

II

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar

131,1 mill. kroner