Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland og Knut Storberget, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Ingunn Foss, Gunnar Gundersen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Harald Eivind Bakke, Øyvind Korsberg og Jørund Rytman, fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, fra Senterpartiet, lederen Geir Pollestad, og fra Venstre Pål Farstad, viser til Prop 28 S (2014–2015).

Kap 1150 post 1

Medlemen i komiteen frå Senterpartiet viser til at kap. 1150 post 1 er redusert med 4,4 mill. kroner. Dette er knytt til den store IT-omlegginga av forvaltningssystemet for produksjonstilskotta (eStil). Det går fram at framdrifta i prosjektet er usikker. Departementet grunngjev dette med «fleire faktorar». Denne medlemen har merka seg at i Prop. 106 S (2013–2014) så er eStil framheva som eit av dei ti viktigaste forenklingsforslaga frå regjeringa innan jordbruket. Denne medlemen registrerer at departementet ikkje er i stand til å følgje opp dette i 2014.

Komiteens medlemmer fra Høyre og FrP viser til at det ikke er uttalt usikkerhet knyttet til prosjektets framtid, men en noe forsinket oppstart. Forsinkelsen i oppstartsfasen er knyttet til tilleggsutredninger fram mot jordbruksoppgjøret 2015 (jf. Prop. 106 S (2013–2014) kap 7.10.3), i tillegg til at anskaffelsesprosesser tar tid. Disse medlemmer viser til at utbetalinger over denne posten kan være knyttet til kjøp av eksterne tjenester i forbindelse med utredninger, inkludert utvikling av IKT-løsninger. Dette er ofte oppgaver som blir gitt i jordbruksforhandlingene i mai. Disse medlemmer viser til at en anskaffelsesprosess med anbudsinnhenting og evaluering av tilbud, kan gjøre det vanskelig allerede under jordbruksoppgjøret å bedømme hvor mye av utbetalingen som kommer på inneværende kalenderår, og hvor mye som kommer påfølgende år.

Komiteen har ellers ingen merknader.