2. Komiteens behandling

Som ledd i sin behandling av Dokument 3:7 (2013-2014) gjennomførte noen av komiteens medlemmer en befaring til Svinesund tollsted, der de møtte tolldirektøren og ansatte fra tollregion Øst-Norge. Siktemålet var å lære mer om innretningen av kontrollvirksomheten ved tollstasjonene, rammebetingelser, bemanningssituasjon og ressursbruk. Komiteen mottok i forbindelse med befaringen kopi av brev fra Toll- og avgiftsdirektoratet til Riksrevisjonen datert 1. oktober 2014 med en oppsummerende vurdering av forvaltningsrevisjonen. Brevet var i utgangspunktet unntatt offentlighet etter offl. § 24 (1) og (3), men komiteen har på forespørsel fått opplyst at brevet kan betraktes som offentlig.