Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar – 30. juni 2014

Dette dokument

  • Innst. 178 S (2014–2015)
  • Dato: 17.02.2015
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 17. februar 2015

Martin Kolberg

leder og ordf. for Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Jette F. Christensen

Gunvor Eldegard

Hans Fredrik Grøvan

ordf. for Justis- og beredskapsdepartementet

ordf. for Nærings- og fiskeridepartementet

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet

Rasmus Hansson

Per Olaf Lundteigen

Abid Q. Raja

ordf. for Samferdselsdepartementet

ordf. for Klima- og miljødepartementet

ordf. for Olje- og energidepartementet

Erik Skutle

Kenneth Svendsen

Michael Tetzschner

ordf. for Kulturdepartementet

ordf. for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet

ordf. for Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Helge Thorheim

ordf. for Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet