Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  • «1. Stortinget ber regjeringen varsle i vårens forvaltningsmelding at Statens pensjonsfond utland skal trekke seg ut av kullselskaper, basert på kvantitative kriterier for hvor tungt selskapet er eksponert i kull.

  • 2. Stortinget ber regjeringen foreslå i forvaltningsmeldingen om Statens pensjonsfond utland at fondets retningslinjer for observasjon og utelukkelse skal utvides med ‘aktivitet som er skadelige, for klimaet’, basert på risikovurdering opp mot togradersmålet.»

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) (oljefondet) i lys av klimaendringer har vært gjenstand for stor oppmerksomhet så langt i denne stortingsperioden.

Flere forslag har vært behandlet:

  • Miljøpartiet De Grønnes forslag i trontaledebatten 2013 om å trekke fondet ut av kull- og tjæresandinvesteringer.

  • Representantforslag fra stortingsrepresentantene Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Bård Vegar Solhjell og Heikki Holmås om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland, jf. Dokument 8:6 S (2013–2014).

  • Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen og Torstein Tvedt Solberg om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper, jf. Dokument 8:16 S (2013–2014).

  • Meld. St. 19 (2013–2014) om forvaltningen av Statens pensjonsfond, hvor det ble stemt over 11 ulike forslag, jf. Innst. 200 S (2013–2014).

I forbindelse med behandlingen av forvaltningsmeldingen vedtok Stortinget å sette ned en ekspertgruppe (Skancke-utvalget) som skulle vurdere Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper, jf. Innst. 200 S (2013–2014). Utvalgets rapport ble overrakt finansminister Siv Jensen 3. desember 2014 og anbefaler «ikke en automatisk utelukkelse av alle kull- og petroleumsprodusenter fra fondet».

Forslagsstiller konstaterer at dette er i strid med flertallets gjentatte holdning om at Statens pensjonsfond utland bør trekke seg ut av kullinvesteringer, som uttrykt senest i debatten om forvaltningsmeldingen i juni 2014. Forslagsstiller mener dette tilsier at saken må tas opp på nytt i Stortinget. Spesielt gjelder dette med tanke på de pågående forhandlingene fram mot en ny global klimaavtale i Paris i 2015, hvor endringer i oljefondets investeringsmandat vil være et av de mest betydningsfulle bidragene Norge kan komme med.

Det vises for øvrig til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslagene.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tore Hagebakken, Tor Arne Bell Ljunggren, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til at dokumentet har vært oversendt finansminister Siv Jensen for uttalelse. Finansministerens svarbrev av 24. mars 2015 er lagt ved denne innstillingen.

Komiteen visere videre til at det ble avholdt åpen høring 4. mai 2015 i forbindelse med behandlingen av saken. For merknader og forslag i tilknytning til forslagene i det foreliggende dokumentet, viser komiteen til behandlingen av Meld. St. 21 (2014–2015) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 og til merknader og forslag i Innst. 290 S (2014–2015), jf. Meld. St. 21 (2014–2015).

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:42 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, datert 24. mars 2015

Dokument 8:42 S (2014-2015) - Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland ut av kullselskaper - fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson

Jeg viser til brev fra Stortingets finanskomité av 17. februar 2015, vedlagt Dokument 8:42 S (2014-2015).

Stortingsrepresentanten Rasmus Hansson fremmer følgende forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen varsle i vårens forvaltningsmelding at Statens pensjonsfond utland skal trekke seg ut av kullselskaper, basert på kvantitative kriterier for hvor tungt selskapet er eksponert i kull.

  • 2. Stortinget ber regjeringen foreslå i forvaltningsmeldingen om Statens pensjonsfond utland at fondets retningslinjer for observasjon og utelukkelse skal utvides med «aktivitet som er skadelige, for klimaet», basert på risikovurdering opp mot togradersmålet.

Finansdepartementet nedsatte 4. april 2014 nedsatte en ekspertgruppe for vurdering av Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper og virkemiddelbruk knyttet til slike selskaper. I mandatet ble det vist til Innst. 141 S (2013-2014) og Stortingets behandling av denne.

Ekspertgruppen la fram sin rapport 3. desember 2014. Rapporten har nå vært på bred høring.

Departementet vil legge sine vurderinger av Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper og virkemiddelbruk knyttet til slike selskaper i vårens melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2015

Hans Olav Syversen

Torstein Tvedt Solberg

leder

ordfører