10. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Meld. St. 14 (2014–2015) – om kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner – vedlegges protokollen.