4. Veibruksavgift på naturgass og LPG

Regjeringens forslag om oppheving av vedtak om veibruksavgift på naturgass og LPG, omtalt i proposisjonens kapittel 4, behandles i Innst. 360 S (2014–2015) punkt 3.2.1