3. Komiteens tilråding

Komiteen viser til meldingen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 25 (2014–2015) – På rett vei – reformer i veisektoren – vedlegges protokollen.