Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Dette dokument

  • Innst. 397 S (2014–2015)
  • Dato: 15.06.2015
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Bakgrunn

Presidentskapet viser til at den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, som er organisatorisk underlagt Stortinget, etableres fra 1. juli 2015. Institusjonens hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettighetsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Ifølge lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (lov om Nasjonal institusjon) skal Stortinget velge styre for den nasjonale institusjonen, herunder leder og nestleder. Styret skal ha fem medlemmer og velges for en periode på fire år. Styret skal ha det overordnede ansvaret for institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift. Den daglige driften ved institusjonen skal ledes av en direktør.

I Innst. 216 L (2014–2015) er det forutsatt at styret samlet må ha god oversikt over menneskerettighetsfeltet. I henhold til § 5 lov om Nasjonal institusjon skal styremedlemmene representere forskjellige fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter og kompetanse om virksomhetsstyring. Ett av medlemmene skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål. Videre kreves det at hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer.

Som ledd i en åpen og inkluderende oppnevningsprosess har publikum hatt anledning til å foreslå kandidater til styret. Fra organisasjoner, institusjoner, partigrupper og enkeltpersoner er det kommet forslag på til sammen nærmere hundre personer. Presidentskapet har rådført seg med Sametinget med hensyn til styremedlemmet som skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål.

Forslag til styremedlemmer

Etter grundig vurdering har presidentskapet besluttet å foreslå følgende kandidater til styret for nasjonal institusjon for menneskerettigheter for perioden 1. juli 2015–30. juni 2019:

Cecilie Østensen Berglund, leder

Knut Vollebæk, nestleder

Gro Dikkanen

Jan E. Helgesen

Anne-Sofie Syvertsen

Cecilie Østensen Berglund er lagmann og tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett, hvor hun er fagansvarlig for menneskerettigheter. Hun har vært assisterende direktør i Høyesterett, utreder og nestleder i juridisk sekretariat samme sted, også her med fagansvar for menneskerettigheter. Østensen Berglund har ledet Finansklagenemda Bank og vært nestleder i Bankklagenemda.

Knut Vollebæk har vært diplomat, utenriksminister og statssekretær og har hatt en rekke internasjonale verv, bl.a. har han vært høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE. Han er kommissær i International Commission on Missing Persons (ICMP) og medlem av UN Advisory Board on Human Security. Vollebæk ledet det offentlige utvalget som nylig har utredet gjennomføringen av politikken overfor taterne/romanifolket (NOU 2015:7).

Gro Dikkanen er jurist med samerett spesialfag. Hun er administrativ leder av Finnmarkskommisjonen. Tidligere har hun hatt ulike stillinger i Sametingets administrasjon og hun har bl.a. vært prosjektleder for arbeidet med nordisk samekonvensjon i daværende Kommunaldepartementet. Dikkanen har også vært daglig leder ved Rettshjelpskontoret Indre Finnmark.

Jan E. Helgesen er førsteamanuensis ved Senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er bl.a. 1. visepresident, tidligere president og medlem, i «The European Commission for Democracy through Law» (Venezia-kommisjonen). Helgesen fungerer som ekstern rådgiver for Utenriksdepartementet i juridiske spørsmål, særlig menneskerettighetsspørsmål. Han var norsk medlem av, og i de seneste årene formann for, FN-komiteen som forhandlet frem erklæringen om Human Rights Defenders (vedtatt i Generalforsamlingen i 1998). Helgesen var også medlem av Menneskerettighetsutvalget som utredet en begrenset revisjon av Grunnloven i 2011 (Dokument 16 (2011–2012)).

Anne-Sofie Syvertsen er fylkeslege/avdelingsdirektør for sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder. Hun har hatt en rekke verv, bl.a. som styremedlem ved Fakultet for helse og ernæring ved Universitetet i Agder, medlem av regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning og hun leder arbeidsutvalget for fylkeslegene/fylkesmennenes avdelingsdirektører for sosial-, helse- og barnevernstjenesten.

Presidentskapet mener at de foreslåtte styremedlemmene oppfyller de lovbestemte kvalifikasjonskravene og forutsetningene som er lagt til grunn for styret. Presidentskapet antar dessuten at styremedlemmene ut fra faglig kompetanse og erfaringsbakgrunn vil kunne utfylle hverandre på en god måte til beste for den nasjonale institusjonens formål og virke.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

Som medlemmer av styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. juli 2015–30. juni 2019 velges Cecilie Østensen Berglund, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen, Anne-Sofie Syvertsen og Knut Vollebæk.

II

Som leder av styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter velges Cecilie Østensen Berglund for tidsrommet 1. juli 2015–30. juni 2019. Knut Vollebæk velges som nestleder for samme periode.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 15. juni 2015

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal