3.2 Gjennomgang av forslaget til statsbudsjett for 2016 etter den vedtatte inndelingen i rammeområder

3.2.1 Rammeområde 1 (Statsforvaltning), under kommunal- og forvaltningskomiteen

3.2.1.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 1 (i tusen kroner)

20

Statsministerens kontor

100 300

21

Statsrådet

159 600

24

Regjeringsadvokaten

84 600

502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger

174 400

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

801 559

520

Tilskudd til de politiske partier

424 103

525

Fylkesmannsembetene

1 696 533

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

2 054 925

531

Eiendommer til kongelige formål

57 311

532

Utvikling av Fornebuområdet

10 698

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

62 563

534

Erstatningslokaler for departementene

386 634

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

438 382

545

Datatilsynet

45 624

546

Personvernnemnda

1 889

2445

Statsbygg

3 323 986

Sum utgifter rammeområde 1

9 823 107

Inntekter rammeområde 1 (i tusen kroner)

3024

Regjeringsadvokaten

14 800

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

140 223

3525

Fylkesmannsembetene

157 738

3531

Eiendommer til kongelige formål

103

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

3 036

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

19 830

5445

Statsbygg

1 029 976

5446

Salg av eiendom, Fornebu

200

Sum inntekter rammeområde 1

1 365 906

Sum netto rammeområde 1

8 457 201

3.2.1.2 Komiteens merknader

3.2.1.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 1 settes til 8 464 189 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 6 988 000 kroner. Disse medlemmer viser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer mener det er viktig å skape en enklere hverdag for folk flest gjennom forenkling av lover og regler, og fjerning av unødvendige og særnorske forbud og påbud. Disse medlemmer mener samfunnet må bli mindre byråkratisk, og at enkeltmennesket bør ha større frihet til å styre eget liv uten innblanding fra politikere og byråkrater.

Disse medlemmer vil understreke viktigheten av at fellesskapets ressurser brukes mest mulig effektivt. Det skal stilles krav til bruk av skattebetalernes penger. Disse medlemmer støtter derfor regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Dette gir insentiver til mer effektiv statlig drift og skaper handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet. Disse medlemmer mener at gevinstene fra et mindre byråkrati og mer effektiv bruk av pengene kommer fellesskapet til gode og bidrar til å sikre gode velferdstjenester til alle.

Disse medlemmer peker på at regjeringen har satt i gang en rekke tiltak, blant annet arbeid med økt valgfrihet for innbyggerne, digitalisering i forvaltningen, enklere regelverk, styrking av arbeidet med ledelse og styring i staten og et omfattende arbeid for å redusere tidstyver i hele staten. Disse medlemmer vil særlig fremheve regjeringens forslag om satsing på nye IKT- og digitaliseringstiltak i 2016, noe som er viktig for å skape en enklere hverdag for folk flest. Disse medlemmer er videre positive til at regjeringen vil legge til rette for private og frivillige initiativ, og slippe flere gode krefter til også innen velferdstjenestene. Dette vil skape mer innovasjon, større valgfrihet og et større mangfold av tilbud til brukere med ulike behov. Mindre byråkrati vil også føre til at eksempelvis lærere og sykepleiere får mer tid til elever og pasienter.

3.2.1.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet foreslår at ramme 1 settes til 8 344 201 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 113 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.1.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

3.2.1.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 1 settes til 8 113 555 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 343 646 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.1.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 1 settes til 8 243 900 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 213 944 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 1 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem mener at det offentlige er helt avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv. Like klart er det at næringslivet er avhengig av en velfungerende offentlig sektor. Ikke minst er gode skoler nødvendig for at norske bedrifter skal kunne fortsette å hevde seg i kunnskapsindustrien, og et godt barnehagetilbud er viktig for deltakelsen i yrkeslivet. For dette medlem er det likevel et mål at veksten i det offentliges utgifter må være lavere enn veksten i samfunnet for øvrig.

Det ytes stor innsats fra ansatte i offentlig sektor. Men systemene må reformeres for å bedre tjenestene for borgerne. Å ta i bruk ny teknologi i offentlig sektor er en del av dette. Bedre samordning mellom forvaltningsnivåer og forenkling er en annen del av det. I tillegg mener dette medlem at det er en del å hente på å utfordre offentlig sektor på å konkurrere mer, både med seg selv og med andre. Dette medlem vil særlig peke på potensialet som er i frivillig sektor, og som ofte har et idealistisk formål og engasjement som mobiliserer til innsats.

Dette medlem mener videre at det er en stor utfordring at offentlig sektor stadig blir større og mer omfattende og at den statlige kontroll og statlige oppgaver blir flere. Dette medlem ønsker å effektivisere offentlig sektor, og flytte flere statlige oppgaver ned til kommunene. Dette medlem viser til at offentlig forvaltning som stor kunde og bestiller kan bidra til konkurranse som skjerper og utvikler norske tjenester, produsenter og leverandører. Det offentlige bør føre en åpen anbudspolitikk med likebehandling av tilbydere. Det bør også stilles krav til at alle produkter som det offentlige kjøper er de beste på markedet når det gjelder miljøegenskaper.

Dette medlem mener at det er behov for kompetanseheving i arbeidet med å sikre miljøbevisste offentlige anskaffelser. Ulike offentlige organer trenger verktøy og veiledere for ivaretakelse av miljøhensyn og vurdering av livsløpskostnader i offentlige anskaffelser. Bevilgninger som Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) tidligere fikk for å sikre miljøbevisste offentlige anskaffelser, ble kuttet i regjeringen Solbergs budsjettforslag for 2014, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Dette medlem foreslår nå å gjeninnføre ordningen med 15 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem vil legge til rette for omfattende bruk av elektronisk handel, også innenfor det offentlige. I løpet av neste stortingsperiode bør minst halvparten av alle offentlige innkjøp gjøres elektronisk, og ressursene frigjøres til å yte bedre tjenester i stat, fylker og kommuner. I rapporten «Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser» fra 2013, konkluderes det med et årlig innsparingspotensial på mellom 30 og 45 mrd. kroner ved mer profesjonaliserte innkjøp. Nøkkelord er ifølge rapporten innovasjon, kompetanse og kultur i offentlig sektor.

Dette medlem mener at det offentlige har et særlig ansvar for å tilrettelegge for at personer med nedsatt funksjons- og/eller arbeidsevne kan delta i yrkeslivet. Dette medlem viser i så måte til en rekke tiltak for å få flere i arbeid omtalt under rammeområde 7 og 9 i denne innstilling. I tillegg foreslår dette medlem å legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i statsforvaltningen og foreslår derfor å bevilge 10 mill. kroner til 200 ekstra traineeplasser for funksjonshemmede i statsforvaltningen.

Dette medlem viser til at det bevilges betydelige summer til ulike ordinære byggeprosjekter og investeringer under Statsbyggs portefølje. Det vises i den forbindelse til at rammen er økt med 650 mill. kroner siden 2015. Det er derfor grunn til å tro at en mindre bevilgning i 2016 bare vil medføre enkelte mindre forsinkelser på ulike prosjekter, jf. tidligere slike faseforsinkelser i forbindelse med bevilgninger over ulike budsjett. Dette framgår også av svarene fra Finansdepartementet til dette medlem i forbindelse med forarbeidet til Stortingets behandling av forslaget til statsbudsjett for 2016. Dette medlem foreslår derfor at det bevilges 105 mill. kroner mindre samlet under ulike byggeprosjekter enn det regjeringen legger opp til.

Dette medlem viser til at det er foreslått en betydelig økning av bevilgning til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold av eiendommer til kongelig formål. I forslaget vises det blant annet til at stallbygningen ved Det kongelige slott har et omfattende rehabiliteringsbehov. Dette medlem mener tidspunkt for oppstart av rehabiliteringsprosjektet ved Stallbygningen kan utsettes til 2017, og foreslår derfor at det bevilges 10 mill. kroner mindre under eiendommer til kongelig formål enn det regjeringen legger opp til.

Dette medlem viser til at staten som skoleeier nå må prioritere bygging av ny samisk videregående skole i Kautokeino. Skolebygget er fra 1957, og det er angrepet av muggsopp. Senest i mai anbefalte bedriftshelsetjenesten å stenge skolen på grunn av helsefare. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 30 mill. kroner til utbygging av ny videregående skole i Kautokeino.

Dette medlem viser videre til at noen av byggeprosjektene utenfor husleieordningen er i en tidlig fase, og at en mindre forskyvning av disse prosjektene vil ha begrenset betydning for den totale fremdriften. I henhold til svar som dette medlem har fått fra Finansdepartementet i forbindelse med forarbeidet til Stortingets behandling av forslaget til statsbudsjett for 2016, vil det være mulig med noe forsinket framdrift på byggeprosjekter som er i prosjekterings- eller igangsettingsfasen. Dette medlem foreslår derfor at det for byggeprosjekter utenfor husleieordningen bevilges 80 mill. kroner mindre enn det regjeringen legger opp til.

Dette medlem mener at det ikke bør avsettes en eksplisitt bevilgning til kjøp av eiendom under Statsbygg. Dette medlem viser til særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2009–2010) Oversikt over statens eiendommer, hvor det framgår over 320 sider hvilke eiendommer staten eier. En rekke av disse eiendommene kan det åpenbart settes spørsmålstegn ve hensiktsmessigheten av eierskapet. I svar på spørsmål fra Venstre i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2010 skrev også departementet at:

«Fornyings- og administrasjonsdepartementet holder på med en kartlegging av eiendommer som Statsbygg forvalter, men som ikke naturlig hører inn under Statsbyggs ansvarsområde. Det vil da vurderes om det er eiendommer som kan overføres til annen statlig eller offentlig forvalter eller selges i det åpne marked.»

Dette medlem viser til at til kjøp av eiendommer kan finansieres ved salg og omprioriteringer, og at det således ikke anses nødvendig med en eksplisitt bevilgning på 73,9 mill. kroner som foreslått av regjeringen.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 1, Statsforvaltning:

Bokført (mill. kroner)

200 ekstra traineeplasser for funksjonshemmede i statsforvaltningen

10,0

Miljøvennlige innkjøp, Difi

15,0

Nybygg, samisk videregående skole i Kautokeino

30,0

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

-80,0

Stallbygningen, Slottet

-10,0

Videreføring av ordinære byggeprosjekt, Statsbygg

-105,0

Kjøp av eiendom Statsbygg

-73,9

Sum ramme 1: Statsforvaltning

-213,9

3.2.1.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 1 settes til 8 436 201 000 kroner, som er en reduksjon på 21 000 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlemviser tilat Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett prioriterer 5 mill. kroner til oppstart av arkivbygget på Tynset, som skal inneholde fellesdepot for Arkivverket og Norsk helsearkiv. Dette medlem viser videre til Kulturdepartementets omtale av anmodningsvedtak nr. 74, 4. desember 2013, i Prop. 1 S (2015–2016), og vil påpeke at det ikke er faglige eller økonomiske grunner til å splitte opp den planlagte arkivsatsingen som skulle lokaliseres til Tynset og som ble lagt fram til vedtak med oppstartfinansiering i budsjettet for 2014 fra forrige regjering og som sittende regjering tok ut av sitt første budsjett.

Dette medlem påpeker at arbeidet med denne arkivsatsingen har pågått siden 2006 og har omfattet helsearkivet og senere sentraldepot for Arkivverket på Tynset. Dette har vært støttet av brede allianser av politikere og næringsliv, er kvalitetssikret i flere runder og har til nå fått tverrpolitisk støtte fra alle partier, også i Stortinget. Dette medlem viser til at Tynset kommune har lagt ned mye arbeid med reguleringsplaner, eiendomsovertakelser og vegsystemer knyttet til etableringen, totalt ca. 40 mill. kroner.

Dette medlem finner det nødvendig å vise til sakens lange historie:

 • Sykehusreformen 2002: Staten overtok eierskapet til sykehusene. Arkivloven kommer dermed til anvendelse på sykehusenes arkiver, herunder pasientjournalarkiver.

 • NOU 2006:5 Norsk helsearkiv: Det foreslås et landsdekkende spesialarkiv for morsjournaler fra spesialisthelsetjenesten. I høringsrunden får forslaget bred tilslutning.

 • Juni 2009: Regjeringen beslutter å opprette Norsk helsearkiv, og bestemmer at dette skal lokaliseres til Tynset.

 • Statsbudsjettet for 2010: Norsk helsearkiv er tatt med i budsjettet. I Prop. 99 L (2011–2012) er det omtalt slik: «Gjennom behandlinga av statsbudsjettet for 2010 vart det avgjort at det skal etablerast eit nasjonalt helsearkiv (…) Den nye verksemda, kalla Norsk helsearkiv, vil bli organisert som ei eiga eining innanfor det statlege Arkivverket».

 • 2010: Riksarkivaren får oppdraget med å etablere Norsk helsearkiv, og danner i august samme år en egen interimsorganisasjon som skal forberede etableringen av Norsk helsearkiv. Interimsorganisasjonen er fullt bemannet i juni 2011. Arbeidet med forberedelsene til etableringen av Norsk helsearkiv er hvert år omtalt i statsbudsjettet under Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Fra høsten 2011 har planleggingen av nytt arkivbygg på Tynset inkludert sentraldepot for Arkivverket. I rapporten om Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer, med påfølgende kvalitetssikring av konseptvalg (KS1), ble det klart bekreftet at sentral utbygging var det mest rasjonelle med tanke på kost/nytte-hensyn.

 • 7. juni 2012 vedtok Stortinget nødvendige endringer i helselovgivningen (bl.a. helseregisterloven) for etablering av Norsk helsearkiv.

 • Sommeren 2012 får Statsbygg i oppdrag å gjennomføre forprosjekt for nytt arkivbygg på Tynset. Oppdraget utlyses, og høsten 2012 inngår Statsbygg samspillskontrakt med entreprenørselskapet Hent. Det avgis rapport til Kulturdepartementet sen sommer/tidlig høst 2013. Prosjekteringsarbeidet har så langt kostet titalls millioner kroner.

 • Forslag til statsbudsjett 2014: Den rød-grønne regjeringen foreslår å gi nødvendige midler til igangsetting av nytt bygg på Tynset, dog slik at byggestart ikke skal skje før etter at det er gjennomført en KS2-gjennomgang av byggesaken. Bygget skal huse bl.a. Norsk helsearkiv. I nytt budsjettforslag for 2014 fra regjeringen Solberg er midler til byggestart og utdanning tatt ut.

 • KS2 utredning ferdig 14. mars 2014, hvor det pekes på at det må sees nøyere på arealbehov og størrelse på magasiner, samt vurdere tomtens egnethet grundigere. Statsbygg har gjentatte ganger svart på KS2-rapportens påpekninger, senest våren 2015. Norsk helsearkiv og Arkivverket har også kommet med innspill for å gjøre prosjektet billigere.

 • Statsbudsjettet for 2015: Fortsatt ligger ikke oppstartsbevilgning inne, men det står en tydeliggjøring av at arkivene skal bygges på Tynset. Oppbygging av arkivutdanningen ved HIST, med ansvar for desentrale studier på Tynset bevilges 6 mill. kroner.

Dette medlem viser til at regjeringens forslag i budsjett for 2016 ikke følger opp løfter gitt av statsminister Solberg, finansminister Jensen, helseminister Høie og statssekretær i Kulturdepartementet om at lokaliseringene og etableringene stod fast. I Helse- og omsorgsdepartementets budsjett står Helsearkivsatsingen på Tynset fast, i Kulturdepartementets proposisjon er dette ikke omtalt og det foreslås å avvikle hele arkivprosjektet på Tynset.

Dette medlem viser til at den alternative, ikke-finansierte løsningen regjeringen skisserer, splitter arkiv og digitalisering på en faglig uhensiktsmessig måte og bryter tvert med helheten i arkivsatsingen.

Dette medlem viser til at kvalitetssikringsrunde (KS 2) for en felles løsning for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset er gjennomført. Dette medlem er sterkt kritisk til at regjeringen på spørsmål fra Stortinget ikke vil offentliggjøre de underliggende rapportene fra Statsbygg de bygger sin konklusjon på. Derfor er det helt umulig å verifisere regjeringens forutsetning om at det ikke er mulig å realisere bygget innenfor reduserte rammer. Dette er meget kritikkverdig og kan ikke danne grunnlag for beslutning. Dette medlem viser til at i avisen Østlendingen 29. oktober 2015 kommer det frem at Statsbygg ikke mener det er noen problemer med tomten på Tynset der arkivet er tiltenkt.

Dette medlem mener det er ytterligere grunn til å se på hva som har hendt i den sammenheng. Den 22. august 2014 fastslo finansministeren overfor Arbeidets Rett at «Det er klinkende klart at det blir arkiv på Tynset». I en kronikk i Adresseavisen 8. desember 2014 argumenterte imidlertid daglig leder ved Dora AS, Geir Halmøy, for at arkivet burde legges til et annet sted enn Tynset, der det var

«(…)muligheter for en utvidelse til langt lavere kostnader enn med et nybygg i et strøk av landet som byr på store klimatiske, kostnadsdrivende utfordringer for et arkivbygg.»

Dette medlem viser til at 7. oktober 2015 kunngjorde kulturministeren følgende:

«Permanent lagring av papirdokument skjer enten i DORA i Trondheim eller ved Nasjonalbiblioteket i Rana».

Dette medlem påpeker at på tross av at et enstemmig storting har sagt at en samlet satsing skal skje på Tynset, har regjeringen ikke fulgt dette opp.

Dette medlem konstaterer at den skissen som presenteres i budsjettet, ikke er den nasjonale og helhetlige løsningen som et samlet storting har gått inn for og som fagetatene har bedt om. Tvert imot er dette en faglig svak og ubegrunnet løsning, med spredt og uhensiktsmessig lokalisering og totalt uavklarte rammer. Det er heller ikke lagt inn midler til å realisere den foreslåtte modellen.

Dette medlem mener Stortinget må stå fast ved sine tidligere vedtak i saken, og foreslår derfor at regjeringen snarest igangsetter og realiserer den nye og helhetlige arkivsatsingen på Tynset slik det var planlagt. Dette medlem forventer at regjeringen foretar de nødvendige avklaringer for å få til oppstart av dette i 2016.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre etableringen av den helhetlige arkivsatsingen på Tynset i henhold til gjennomført forprosjekt fra Statsbygg.»

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett, der det er prioritert 5 mill. kroner for å sikre at det nye museumsbygget for Saemien Sijte blir realisert. Tiltaket, som kulturinstitusjon, kompetansesenter, formidlingsarena og reiselivsmål, vil være viktig for regional kultur- og næringsutvikling og fremstå som et fyrtårn for den sørsamiske kulturen.

Dette medlem viser til at Fylkesmennene har viktige oppgaver med tilsyn med mindreårige flyktninger, barnevern, bosetting av flyktninger o.l. Det er nødvendig å styrke fylkesmannsembetene for å håndtere rettssikkerhet og faglig standard i dette arbeidet, og dette medlem viser til en styrking i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett på 50 mill. kroner til dette arbeidet.

Dette medlem vil sikre mer miljøvennlig bygging og viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett settes av 10 mill. kroner mer til prosjekt for statlig plusshus, samt 9 mill. kroner til miljøvennlige innkjøp i det offentlige.

Dette medlem viser til fagkomiteens innstilling for nærmere omtale av endringer.

3.2.2 Rammeområde 2 (Familie- og forbruker), under familie- og kulturkomiteen

3.2.2.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 2 (i tusen kroner)

231

Barnehager

592 882

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

175 523

840

Tiltak mot vold og overgrep

164 061

841

Samliv og konfliktløsning

34 387

842

Familievern

471 853

843

Adopsjonsstøtte

13 421

844

Kontantstøtte

1 510 000

845

Barnetrygd

15 170 000

846

Familie- og oppveksttiltak

409 758

847

EUs ungdomsprogram

8 058

848

Barneombudet

13 636

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

197 659

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

2 431 697

855

Statlig forvaltning av barnevernet

6 411 058

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1 392 040

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

268 431

860

Forbrukerrådet

155 350

862

Positiv miljømerking

7 352

865

Forbrukerpolitiske tiltak

19 803

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

10 455

868

Forbrukerombudet

23 297

870

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

5 855

871

Likestilling og ikke-diskriminering

44 552

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

52 910

2530

Foreldrepenger

20 330 000

Sum utgifter rammeområde 2

49 914 038

Inntekter rammeområde 2 (i tusen kroner)

3842

Familievern

677

3847

EUs ungdomsprogram

2 300

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1 515 451

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1 217 476

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

446

Sum inntekter rammeområde 2

2 736 350

Sum netto rammeområde 2

47 177 688

3.2.2.2 Komiteens merknader

3.2.2.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 2 settes til 47 273 574 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 95 886 000 kroner. Disse medlemmer viser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer viser til at regjeringen i dette budsjettet gjør et løft for barn og familier med behov for hjelp og prioriterer forebyggende familievern, barnevern og sosiale tiltak rettet mot utsatte barn og ungdom. Det gjøres også en ekstra satsing på integrering og bosetting av enslige mindreårige asylsøkere.

Disse medlemmer ser regjeringens forslag til videre satsing på nasjonalt minstekrav for redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt som et viktig tiltak for å sikre at flere får mulighet til å benytte seg av tilbud om barnehageplass. Disse medlemmer har merket seg at regjeringen også har foreslått å styrke satsingen på kompetanseheving i barnehagen, noe som vil gi flere pedagoger, flere tilbud om etter- og videreutdanning av barnehageansatte og økt kvalitet.

Disse medlemmer påpeker at regjeringen har et mål om å komme tidlig inn i utsatte familier og unngå problemutvikling for å redusere behovet for plassering i fosterhjem og på institusjon. Disse medlemmer vil uttrykke tilfredshet over regjeringens fokus på bruk av hjelpetiltak der dette kan hindre omsorgsovertakelser. Disse medlemmer vil samtidig uttrykke tilfredshet ved at regjeringen har igangsatt en rekke gjennomganger for å bedre rettssikkerheten til barn og familier som er kommet i kontakt med barnevernet. Disse medlemmer vil særlig vise til at regjeringen nå gjennomgår barnevernloven, barnevernets struktur, fylkesnemndene for barnevernssaker og fosterhjemsordningen. Disse medlemmer er opptatt av å sikre at barn og foreldre blir møtt med respekt av en tjeneste med høy kvalitet slik at de får god og nyttig hjelp gjennom alle tiltak fra barnevernet.

Disse medlemmer påpeker at regjeringen styrker familievernets forebyggende arbeid og tilbudet til voldsutsatte familier og familier med høyt konfliktnivå. Satsingen vil øke kapasiteten i familievernet slik at flere kan få tilbud om hjelp. Disse medlemmer vil fremheve at trygge familier skaper trygge barn og at målet er å bidra til stabile samliv, bedre foreldrenes samspill og styrke deres omsorgsevne. Disse medlemmer mener at en styrking av hjelpetilbudet til familier med høyt konfliktnivå er viktig for å forebygge konflikter og skadevirkninger av disse.» Barn har rett til å bli hørt etter barneloven, Barnekonvensjonen og Grunnloven. Disse medlemmer vil derfor fremheve viktigheten av at det settes av midler for å øke antall barn som får tilbud om å møte til samtale i forbindelse med mekling ved foreldrenes samlivsbrudd. Det er en målsetting at økt bruk av det forebyggende familievernet skal redusere antallet foreldretvister i domstolene. Disse medlemmer mener videre at et forebyggende familievern kan gi veiledning og råd til familier som opplever vold, og fungere som et viktig ledd i regjeringens arbeid med å redusere vold og overgrep i nære relasjoner.

Disse medlemmer er tilfreds med regjeringens satsing på likestilling og integrering med framleggelse av en ny melding som utreder problematikken. Disse medlemmer påpeker at regjeringen har som mål at både kvinner og menn skal kunne delta fullt ut i arbeidslivet og få brukt og utviklet evnene sine på ulike arenaer. Diskriminering er et brudd på menneskerettighetene som rammer både den enkelte og hele samfunnet. Disse medlemmer understreker at likestilling betyr at individer skal ha like rettigheter, plikter og muligheter på alle områder i livet, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering og funksjonsevne.

Disse medlemmer ser at regjeringen vil stille krav til, og legge til rette for, at innvandrere tar i bruk de muligheter hun eller han har til å forsørge seg selv. Regjeringen vil på denne måten medvirke til et samfunn der innvandrere og deres barn har samme levekår og kan delta i samfunnet på linje med andre.

Disse medlemmer er tilfreds med regjeringens fokus på forbrukeren og at forbrukeren må ha en sterk stilling i markedet. Det er en forutsetning at forbrukeren har gode rammevilkår og rettigheter. Disse medlemmer understreker viktigheten av at det eksisterer gode og effektive systemer for løsning av tvister mellom kjøper og selger, og at forbrukeren har kunnskap som gjør det mulig å ta informerte ogansvarlige valg.

3.2.2.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Barnehager

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet vil utvide retten til barnehageplass til å gjelde alle barn født før 31. desember mot dagens 1. september, og slik øke småbarnsfamilienes forutsigbarhet i hverdagen. Disse medlemmer vil finansiere dette ved å omdisponere de 400 mill. kroner til såkalt fleksibelt opptak, og ved å øke bevilgningen med 250 mill. kroner.

Regjeringens siste tall viste at 8 400 barn står i barnehagekø, og disse medlemmer viser til at fødselsboomen i august er et godt årlig eksempel på at det trengs utvidede rettigheter for småbarnsforeldre.

Disse medlemmer viser til at gratis kjernetid i barnehager er en suksess, og foreslår atogså 3-åringer får gratis kjernetid innenfor ordningentil husholdninger med samlet inntekt under 417 000 kroner.Disse medlemmer støtter kravet om 100 pst. likeverdig finansiering av kommunale og ikke-kommunale barnehager, men først når tilbudet faktisk er reelt likeverdig, og når kommunene kan ivareta sitt overordnede ansvar. Finansiering, kvalitet og reelt tilbud må sees i sammenheng.

Barnevern

Disse medlemmer viser til Stoltenberg-regjeringens Barnevernløft, som ga en helt nødvendig styrking av det tilbud samfunnet må gi, når de som står nærmest barna svikter. Gjennom å øremerke penger i en lengre periode fikk vi 920 nye stillinger i det kommunale barnevern. Disse medlemmer viser til behovet for fortsatt å øke innsatsen, og foreslår en økning til øremerkede stillinger i det kommunale barnevern. Stillingene bør først og fremst opprettes i de kommunene som har de største utfordringene.

Disse medlemmer viser til regjeringens reduksjon av refusjonsordningen for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til kommunene fra 100 til 80 pst. Disse medlemmer vil styrke kommunenes muligheter for å ivareta barna på en god måte, og foreslår at refusjonen settes til 90 pst. for kommunale barnevernstiltak. Disse medlemmer vil også vise til at kontraktene for kjøp av institusjonsplasser går ut i mars 2016, og vil berømme engasjementet fra ideelle tilbydere som igjen førte til et anmodningsvedtak, som nå betyr bedre muligheter for ideelle til å nå opp i konkurransen.

Barnefattigdom

Disse medlemmer viser til at mange kommuner og frivillige organisasjoner gjør mye for å inkludere barn og unge som strever pga. en vanskelig familieøkonomi. Utfordringene knyttet til inkludering av mange nye flyktninger, kan med fordel møtes med det engasjement en rekke frivillige og frivillige organisasjoner kan og vil bidra med.

For å styrke arbeidet med å gi alle barn muligheter til å delta i ulike samfunnsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomiske forhold, foreslås bevilgningen mot barnefattigdom økt.Disse medlemmer understreker imidlertid at barnefattigdom må møtes med en aktiv innsats for arbeidslinja, og bidrag til å sikre at mor og far har jobb og inntekt.

Kontantstøtte

Disse medlemmer viser til at kontantstøtten motvirker integrering og svekker arbeidslinja, og mener den må avvikles. Familier som har søkt om barnehageplass, kan motta kontantstøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys.

Disse medlemmer foreslår at ramme 2 settes til 46 728 488 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 449 200 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.2.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at det var behov for forbedringer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Dette medlem viser i den forbindelse til budsjettforliket som Kristelig Folkeparti har inngått sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Dette medlem viser til at gjennom budsjettforliket økes bevilgningene til likestillingssentrene med 2 mill. kroner i tillegg til foreslått bevilgning.

Dette medlem viser til at forliket innebærer en styrking av det kommunale barnevernet med ytterligere 30 mill. kroner i tillegg til en styrking av bevilgningene til rekruttering av fosterhjem med 5 mill. kroner. Tilskuddsordningen mot barnefattigdom foreslås økt med 15 mill. kroner, inkludert 3 mill. kroner til økt støtte til Røde Kors’ Ferie for alle og 2 mill. kroner til ekstra tilskudd til Blå Kors’ Barnas stasjon. Incest- og voldtektssentrene settes bedre i stand til å dekke behovet for deres tjenester gjennom et forslag om økning på 2 mill. kroner. Dette medlem viser til at tilskuddet til Forandringsfabrikken/proffene foreslås økt med 4 mill. kroner.

Dette medlem viser til at engangsstønaden ved fødsel og adopsjon i 2016 foreslås økt til 46 000 kroner, totalt 8 mill. kroner.

Dette medlem viser videre til at budsjettavtalen sikrer en kapasitetsøkning i familievernets offentlige kontorer gjennom forslag til økning på 10 mill. kroner, samt kapasitetsøkning ved de kirkelige familievernkontorene innenfor en rammeøkning på 4 mill. kroner. Dette medlem viser til at tilskudd til voldsforebyggende tiltak gjennom forliket økes slik at stiftelsen Alternativ til vold (ATV) kan utvide sin kapasitet med 3,75 mill. kroner i tillegg til videreføring av tilskudd på 2015-nivå. I tillegg er det avtalt at tilskuddet økes med 9,05 mill. kroner slik at ATV tilføres 1,25 mill. kroner i tillegg til 2015-nivå for å utvide sitt mandat, samt at 15 mill. kroner av posten som nå blir på 21,25 mill. kroner kan gå til tilskudd til drift av senter for voldsutsatte barn.

Dette medlem viser til at budsjettforliket for 2015 sikret gratis kjernetid for fire- og femåringer i lavinntektsfamilier, og at forliket for 2016 sikrer en utvidelse av ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer i familier med lav inntekt.

Dette medlem viser til at flere ettåringer i 2016 skal sikres plass i barnehage når de trenger det gjennom forslag i forliket.

3.2.2.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 2 settes til 47 678 138 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 500 450 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.2.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 2 settes til 46 187 888 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 995 800 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 2 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser til at Venstres familiepolitikk tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best. For dette medlem er respekt for ulike valg viktig. Dette medlem mener det er viktig at staten sørger for trygge rammer uansett hvilken familieform den enkelte velger, og at familiepolitikken i tillegg skal ha som mål å utjevne sosiale forskjeller og fremme likestilling. For dette medlem er det også viktig å legge best mulig til rette for at alle barn uavhengig av bakgrunn sikres en oppvekst med like muligheter, fritt for vold og overgrep. Dette medlem mener familievernet spiller en viktig rolle for å skape trygge familierammer for barn og at styrkingen på området skal fortsette. Dette medlem viser til at det i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 foreslås ytterligere 20 mill. kroner til familievernet for at alle barn skal få en egen oppfølgingstime i familievernet ved foreldres samlivsbrudd.

Dette medlem mener det er svært viktig å arbeide aktivt for å redusere vold og overgrep mot barn og at dette innebærer en sterk og aktiv satsing innenfor flere sektorer. Dette medlem viser til at det er stor enighet i fagfeltet om hvor skadelig vold og overgrep er for barn, og at de negative konsekvensene både for den enkeltes livskvalitet og for samfunnet er store. Dette medlem foreslår å bevilge 5 mill. kroner mer til voldsforebyggende tiltak enn det som følger av regjeringens budsjettforslag.

Dette medlem viser til evalueringen av implementeringen av krisesenterloven som viser at det er stor variasjon i hvordan landets kommuner følger opp og organiserer tilbudet til voldsutsatte. Evalueringen viser også at nedleggelse av sentre gjør tilgjengeligheten dårligere og med det svekkes volds- og trusselutsattes rettssikkerhet. Dette medlem mener det er alvorlig at flere sentre nå er lagt ned. Dette medlem viser til at den nye finansieringsordningen har ført til at mange krisesentre i landet har fått nedskjæringer eller signaler om nedskjæringer i budsjettene. Dette til tross for at flere av landets sentre ennå ikke har full finansiering av et heldøgns, helårlig tilbud, slik loven krever. Dette medlem mener derfor det er behov for å finansiere landets krisesentre på en annen måte enn i dag for å sikre oppfyllelse av krisesenterloven.

På denne bakgrunn fremmer dette medlem følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak hvor det foreslås en ny og bedre finansieringsordning som sikrer full finansiering av krisesentrene i Norge.»

Dette medlem mener det må satses bredt for å redusere fattigdom generelt og barnefattigdom spesielt og er glad for at dette også er et prioritert område for regjeringen. Dette medlem viser at det i 2013, ifølge SSB, var 84 300 barn og unge som levde i fattigdom, og at dette medlem er bekymret for at forskjellene mellom de med lavest og de med høyest inntekt er økende, og at antall barn og unge i lavinntektsfamilier skal fortsette å øke. For dette medlem er det et uttalt mål å redusere sosial ulikhet. Årsakene til fattigdom er komplekse og må bekjempes på flere ulike arenaer. For dette medlem er det svært viktig å arbeide målrettet og iverksette både små og store tiltak for å redusere barnefattigdommen. Et viktig tiltak er å styrke tilskuddsordninger som kommuner og frivillige organisasjoner kan søke midler fra til ulike lokale tiltak, et annet tiltak er utvidet forsøk med gratis deltidsplass i SFO/AKS der dette medlem foreslår en økt bevilgning på 100 mill. kroner under rammeområde 6. Dette medlem mener at dette sammen med større strukturelle endringer gjennom gratis kjernetid i barnehager, differensierte oppholdssatser i barnehager og SFO, heving av sosialhjelpssatser m.m., vil kunne redusere antall barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Dette medlem viser til tabellen under som viser at det i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 foreslås å bevilge over 2 mrd. kroner for å styrke innsatsen på oppvekstområdet.

Tiltak

Beløp bokført mill. kroner

Kompetansetiltak i barnehage

129,8

Utvide ordning med gratis kjernetid til å gjelde for 3-åringer og heve inntektsgrensen for å komme inn i ordningen fra 405 000 til 486 700 (lik grense som for differensiert oppholdsbetaling)

48,0

2 100 flere barnehageplasser (= rett til barnehage til alle 1-åringer født før 31. desember)

192,0

Tiltak for svømming i barnehager

25,0

Differensiert foreldrebetaling, SFO

75,0

Utvidet forsøk med gratis deltidsplass i SFO/AKS

100,0

Sum barnehage/SFO/AKS

569,8

Familievern

20,0

Fylkesnemnder, barnevern

10,0

Samarbeidstiltak skole/barnevern

15,0

Styrking av det kommunale barnevernet

140,0

Styrking av ettervernet i barnevernet

75,0

Styrking av skolehelsetjeneste og helsestasjoner

(500 nye stillinger)

335,0

Videreutdanning av skolehelsepersonell

50,0

DigiLab og eHelseplan for ungdom

5,0

ExtraUng – ungdomshelse

10,0

Sum familievern, barnevern, og helsetiltak

660,0

Universell utforming av alle skoler

270,0

Videreutdanning av lærere

100,0

Videreutdanningsløft, ikke-kvalifiserte

200,0

Tilskudd til forsøksordninger i grunnopplæringen

40,0

Omprioritere regjeringens forslag om en time ekstra naturfag på 1.–7. trinn til «fri» time

0,0

Utvide forsøket med økt fysisk aktivitet og kroppsøving

10,0

Tilskudd til leirskoleopplæring

2,0

Tilskudd for tiltak mot mobbing

15,0

Økt lærlingtilskudd, 5 000 kroner per kontrakt

98,0

Sum grunn- og videregående opplæring

735,0

Økt barnefaglig kompetanse, UDI

10,0

Rett til gratis barnehageplass for alle 4–5-åringer i asylmottak (anslag)

75,0

Aktivitetstilbud til barn 0–3 år i asylmottak

25,0

Gå imot regjeringens forslag om å redusere tilskudd til opplæring av enslige mindreårige i omsorgssentre

35,5

Tilskuddsordning mot barnefattigdom

42,0

Forebygging av ungdomsledighet

10,0

Sum øvrige tiltak

197,5

Sum oppvekst/tidlig innsats

2 162,3

Dette medlem foreslår å øke tilskuddsordningen for å redusere barnefattigdom med 42 mill. kroner for å gi barn fra fattige familier mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter på linje med andre barn. Dette medlem viser til at dette er en ordning som er målrettet og etterspurt, og som bidrar til økt deltakelse for barn og unge i lavinntektsfamilier.

Dette medlem er kjent med det viktige arbeidet Forandringsfabrikken gjør for marginaliserte barn og unge, særlig gjennom «BarnevernsProffene» og «PsykiskhelseProffene», men også gjennom deltakelse på en rekke arenaer hvor det er viktig at barn og unge får delta og påvirke. Dette medlem viser til at det i statsbudsjettet for 2015 ble bevilget 2 mill. kroner til Forandringsfabrikken, og er glad for at dette er en satsing som er videreført av regjeringen også i 2016. Dette medlem mener Forandringsfabrikken innehar en viktig rolle i å være et talerør særlig for marginaliserte barn og unge, og er således et viktig demokratiserings- og empowermentprosjekt. Dette medlem viser til at Forandringsfabrikken har startet et nytt utviklingsarbeid innen psykisk helsevern, bygd på erfaringer fra Mitt Liv, der unge PsykiskhelseProffer i samarbeid med fagfolk i BUP og kommunene vil delta i å utvikle psykiske helsetjenester i Norge til å oppleves mer hjelpsomme og verdige for barn og unge. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 5 mill. kroner til Forandringsfabrikken og PsykiskhelseProffene under rammeområde 15.

Dette medlem mener barnetrygden bør ha en fordelende virkning. Dette medlem mener barnetrygden i dag har for svak fordelingseffekt og mener fordelingseffekten med enkle grep kan bli sterkere. Dette medlem viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om omfordeling av barnetrygden (Dokument 8:9 S (2012–2013)), og viser videre til spørsmål 259 fra finanskomiteen/Venstres fraksjon av 9. oktober 2015 inntektsprøving av barnetrygden etter husstands/forsørgerinntekt. Dette medlem mener barnetrygden, basert på svaret fra Finansdepartementet, bør differensieres slik at mottakere av barnetrygd med en inntekt under 306 000 kroner per år får økt barnetrygden med 540 kroner per måned, mottakere med inntekt under 468 000 kroner per år får uendret barnetrygd, mens mottakere med en inntekt over 468 000 kroner får redusert barnetrygden med 535 kroner per måned. Dette medlem mener at en differensiering av barnetrygden vil være et effektivt og riktig grep for å løfte mange barnefamilier ut av fattigdom. Dette medlem viser til Venstres modell for omlegging av barnetrygden, basert på svar fra spørsmål nr. 259/2015 fra Finansdepartementet og som vises i tabellen under.

Inntektsgrense mottakere av barnetrygd

Antall barn

Barnetrygd regjeringens modell per barn (gjennomsnitt per måned)

Barnetrygd Venstres modell per barn (per måned)

Differanse per måned

Under 306 000 kroner

377 894

1 081

1 621

+540

306 000 kroner til 468 000 kroner

386 880

1 056

1 056

0

Over 468 000 kroner

381 909

1 070

535

-535

Dette medlem viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår å avvikle kontantstøtten. Dette medlem viser til at kontantstøtten ble innført i en tid da det var stor mangel på barnehageplasser, men at det i dag nesten er full barnehagedekning i de fleste kommuner. For dette medlem er det viktig å bruke økte ressurser på å heve kvaliteten i barnehager som er en viktig integreringsarena, og som er viktig for hele utdanningsløpet. Dette medlem viser til at forskning støtter at barn fra ressurssvake familier har store fordeler av å gå i barnehage, blant annet har barn som går i barnehage bedre språkutvikling. Dette medlem viser til at det er spesielt mange barn med lavt utdannede mødre, minoritetsspråklige barn og barn fra lavinntektsfamilier som mottar kontantstøtten, og at kontantstøtten har vist seg å være en fattigdomsfelle som veldig mange kvinner blir sittende fast i. Dette medlem mener at kontantstøtten i dag ikke er et treffsikkert virkemiddel i forhold til en rekke andre politiske mål, særlig arbeidet for økt integrering og redusert barnefattigdom. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å avvikle kontantstøtten med 1 510 mill. kroner, og hvor alle midlene omprioriteres til andre tiltak for barnefamilier, særlig de med lav inntekt.

Dette medlem viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår å innføre en ventestøtte på 6 000 kroner per måned for de barnefamiliene som har barn over ett år og som ikke har fått innvilget sin søknad om barnehageplass. Basert på svar på tilsvarende spørsmål i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 er dette anslått til å gi en økt kostnad på 119 mill. kroner.

Dette medlem vil understreke at barnehagene er det stedet utenfor familien som har mest å si for å bygge god psykisk helse hos barn. Barnehagene er også en av de viktigste arenaene for å oppdage og hjelpe barn med ulike hjelpebehov så tidlig som mulig. Dette medlem mener derfor det er svært viktig at den faglige kompetansen er god, og at det må arbeides målrettet for å øke den faglige kvaliteten i barnehagene. Dette medlem er opptatt av å anerkjenne barnehagelærernes fagkompetanse. Ingen annen yrkesgruppe har spesialkompetanse i å forstå små barns læring og utvikling. Dette medlem vil understreke viktigheten av at tilbudet i barnehagen gis av faglig dyktige pedagogiske ledere. Den pedagogiske lederen skal lede personalet til å gi et barnehagetilbud av høy kvalitet som når alle barna. Dette medlem er bekymret over at det hvert år blir gitt dispensasjon fra kravet om utdanning for pedagogiske ledere i barnehagen, og at mange ansatte har dette ansvaret uten å ha tilstrekkelig faglig bakgrunn for det. Dette medlem er også bekymret over at det fortsatt er mange barnehager som mangler tilstrekkelig pedagogisk bemanning og nok ansatte med relevant barnefaglig utdanning. Dette medlem vil understreke viktigheten av at størst mulig andel av personalet har pedagogisk eller barnefaglig bakgrunn, og mener at det må settes et mål om at minst 80 pst. av alle ansatte i barnehagene har barnefaglig kompetanse. Dette medlem er opptatt av at de som har stilling som pedagogisk leder, men mangler formell kompetanse, skal få tilbud om dette. Dette medlem mener at en av de store oppgavene på barnehagefeltet må være å øke kompetansen til de som arbeider i barnehagen. Dette medlem er glad for at også regjeringene i sitt budsjettforslag har dette som satsingsområde, men at det vil være behov for økte ressurser utover dette. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 100 mill. kroner til å heve kvaliteten i norske barnehager, gjennom blant annet å gi flere pedagogiske ledere som arbeider på dispensasjon muligheten til å utdanne seg til barnehagepedagoger. Dette medlem viser videre til at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere bevilgingene til kompetansetiltak i barnehagene med 29,8 mill. kroner. Det er et innsparingstiltak dette medlem vil reversere.

Dette medlem vil understreke at barnehagen er en viktig sosialiseringsarena, og at alle barn uavhengig av foreldres inntekt bør få tilbud om barnehageplass som en viktig og nødvendig forberedelse for videre utdanningsløp. Derfor ønsker dette medlem å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager til også å gjelde 3-åringer og heve inntektsgrensen for å komme inn i ordningen fra 405 000 kroner til 486 750 kroner. Dette medlem foreslår derfor å bevilge til sammen 48 mill. kroner til formålet under rammeområde 18. Dette medlem ønsker også å øke vertskommunetilskuddet med 75 mill. kroner for å gi flest mulig av 4- og 5-åringer i asylmottak rett til en barnehageplass. Se nærmere omtale i rammeområde 6 i denne innstillingen.

Dette medlem viser til at de aller fleste barn i dag går på en skolefritidsordning og at dette også er en viktig arena for inkludering og sosialt felleskap, men at mange ikke har råd til å betale oppholdsbetalingen. Dette medlem ønsker derfor å differensiere oppholdsbetalingen på skolefritidsordningen på samme måte som for barnehager og vil sette av 75 mill. kroner til dette.

Dette medlem vil understreke viktigheten av barnehagen som en arena som utjevner sosial ulikhet og der barn kan utvikle viktige sosiale ferdigheter og læringsglede. Dette medlem viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 har en samlet innsats for barnehager og skolefritidsordning på 645 mill. kroner.

Den samlede satsingen er vist i tabellen under.

Tiltak

Beløp bokført mill. kroner

2 100 flere barnehageplasser

192,0

Kompetansetiltak i barnehage

129,8

Utvide gratis kjernetid i barnehager til også å gjelde treåringer i lavinntektsfamilier, heve inntektsgrensen fra 405 000 til 486 700 kroner

48,0

Differensiert foreldrebetaling i SFO

75,0

Rett til gratis barnehageplass for alle 4-5-åringer i asylmottak

75,0

Utvidet forsøk med gratis deltidsplass i SFO/AKS

100,0

Tiltak for svømming i barnehager

25,0

Sum barnehage og SFO

644,8

Dette medlem mener disse satsingene samlet gir et godt grunnlag for å gi flere barn bedre forutsetninger for å lykkes senere i livet. Et godt barnehagetilbud stimulerer barn til læring og sosial omgang sammen med andre barn og med kompetente voksne, og dette medlem mener innhold og kvalitet i tilbudet må få økt fokus fremover.

Dette medlem viser til at det de siste årene har vært mange tragiske drukningsulykker blant barn og unge, særlig i innvandrerbefolkningen, og at svømmeferdighetene blant barn og unge må styrkes. Dette medlem mener det er viktig at barn blir trygge i vann så tidlig som mulig. Norge er en kystnasjon, og er et land med mange innsjøer og elver. Det gjør at de aller fleste er i nærheten av vann mange ganger i løpet av livet. Grunnleggende ferdighet i svømming mener derfor dette medlem at alle bør få så tidlig som mulig. Dette medlem mener det er viktig å se på muligheter for svømmeopplæring allerede i barnehagealder og at lek i vann blir en del av årsplanen i barnehager. Dette medlem vil derfor bevilge 25 mill. kroner til en tilskuddsordning både kommuner og frivillig organisasjoner kan søke om midler fra, for å tilby svømmeopplæring for barn i barnehager.

Dette medlem viser til at det i revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble etablert en tilskuddsordning for trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljøer, for å støtte organisasjoner som arbeider for å hindre marginalisering og for å skape gode oppvekstmiljøer og trygge lokalsamfunn. Dette medlem mener ordningen bør videreføres og foreslår å bevilge 5 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at det er bred politisk enighet om at det er behov for et bedre barnevern. Det er, etter dette medlems syn, et offentlig ansvar å påse at barn ikke lider eller blir utsatt for omsorgssvikt. Dette medlem er bekymret over at barnevernet ikke i tilstrekkelig grad klarer å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og mener det systematiske arbeidet for å heve kvaliteten i barnevernet må fortsettes og styrkes.

Dette medlem foreslår i den forbindelse å styrke den kommunale barnevernstjenesten med 200 nye stillinger og foreslår økte bevilgninger med 140 mill. kroner til dette. I tillegg mener dette medlem at et godt ettervern er helt nødvendig for å sikre barn under barnevernets omsorg gode overganger til voksenlivet. Dette medlem foreslår å bevilge 75 mill. kroner som en begynnende og nødvendig opptrapping for et bedre ettervern i barnevernet under rammeområde 18. Dette medlem viser til representantforslag (Dokument 8:76 S (2014–2015) (Innst. 366 S (2014–2015)) fra Venstre om å styrke retten til ettervern i barnevernet. I dette forslaget foreslås det å utarbeide en handlingsplan for ettervern i barnevernet og at unge med tiltak etter barnevernloven får rett til tiltak fram til fylte 25 år.

Dette medlem mener kommunene må få et mer helhetlig ansvar for barnevernet, men er av den oppfatning at en gradvis overføring av Bufetats oppgaver regionalt til kommunene må ses i sammenheng med kommunereformen og opprettelsen av større og mer robuste kommuner. Dette medlem støtter regjeringens styrking av Bufetat i dette statsbudsjettet, fordi flere barn trenger institusjonsplasser, forsterkede fosterhjem og andre tiltak som følge av at kommunalt barnevern har blitt styrket over flere år og at flere barn får hjelp. Det vises for øvrig til omtale av det kommunale barnevernet under rammeområde 18 i denne innstillingen.

Dette medlem mener at det må iverksettes flere tiltak for å øke kompetansen innen barnevernet, slik at kompetansen i fremtiden vil samsvare bedre med arbeidsoppgavene og ansvaret. Dette medlem mener det i årene fremover vil være behov for ytterligere styrking av barnevernet, blant annet grunnet lovendringen som åpner for at det kan pålegges hjelpetiltak etter § 4-4. Dette medlem viser til at barnevernspedagogutdanningen i statsbudsjettet for 2014 ble hevet fra finansieringskategori F til E, noe som gir bedre rom for mer individuell oppfølging og bedre veiledning. Dette medlem viser til at det også jobber svært mange sosionomer i barnevernet og mener at å øke kvaliteten på sosionomutdanningen, tilsvarende barnevernspedagogutdanningen, er et viktig tiltak for å heve kvaliteten i barnevernet. Dette medlem viser i den forbindelse til Stortingets behandling av representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å øke kompetansen i barnevernet (Dokument 8:85 S (2010–2011)), der det foreslås å iverksette ulike tiltak for å heve kvaliteten i sosionomutdanningen. Dette medlem mener et målrettet tiltak vil være å øke kvaliteten på sosionomutdanningen ytterligere ved å endre finansieringskategori F til E.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å heve kvaliteten i sosionomutdanningen.»

Dette medlem viser til at Riksrevisjonen med flere har påpekt at barn under barnevernets omsorg i varierende grad får tilstrekkelig oppfølging i opplæringssituasjonen, og at de har et dårligere utdanningsløp enn resten av befolkningen. Dette medlem støtter regjeringens satsing på tettere oppfølging av barn under barnevernets omsorg og deres skolegang, og vil understreke at dette må være systematisk arbeid over tid og at fokuset både må rettes mot barnevernsinstitusjoner/fosterhjem og utdanningsinstitusjonene. Dette medlem foreslår å bevilge ytterligere 15 mill. kroner for å sikre barn under barnevernets omsorg et likeverdig tilbud og bedre forutsetninger for å lykkes i det ordinære utdanningsløpet.

Dette medlem er kjent med at Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker har lang saksbehandlingstid, noe som er svært uheldig når det gjelder saker som vedrører omsorgsovertakelse og tiltak for barn med atferdsvansker. Det er også ventet at arbeidsoppgavene vil øke som følge av lovendringen i barnevernlovens § 4-4 som åpner for å pålegge hjelpetiltak. Dette medlem foreslår derfor en ekstrabevilgning på 10 mill. kroner for å øke arbeidskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Dette medlem mener likestilling ikke kommer av seg selv, men at det er et resultat av aktiv politisk styring og reguleringer. Dette medlem mener det er uheldig at denne regjeringen kutter i flere viktige tiltak som fremmer likestillingen. Dette medlem mener Norge fortsatt har store utfordringer på likestillingsområdet. Dette medlem understreker at det fortsatt er forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder makt over egen hverdag, lønn og innflytelse i samfunnet, og at det derfor er behov for en aktiv likestillingspolitikk. Dette medlem foreslår derfor å reversere kutt som denne regjeringen har gjort til to likestillingssentre tilsvarende 0,4 mill. kroner.

Dette medlem mener Norge har en moralsk plikt overfor mennesker som er forfulgt på grunn av sin rase, religion, nasjonalitet eller tilhørighet til en sosial gruppe. FNs høykommissær for flyktninger har tidligere meldt om et stort behov for å bosette kvoteflyktninger, og FN har oppfordret rike land til å ta imot flere flyktninger, spesielt fra Syria. Dette medlem foreslår derfor å øke kvoten med 500 kvoteflyktninger i 2016 og foreslår økte bevilgninger på netto 62,3 mill. kroner, herunder 3 mill. kroner til refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak. Det henvises til rammeområde 6 i denne innstillingen for nærmere omtale.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 2, Familie og forbruker:

Bokført (mill. kr)

Kompetansetiltak i barnehagene

100,0

Reversering av kutt i kompetansetiltak i barnehagene (tillegg 1)

29,8

Tiltak for svømming i barnehagene

25,0

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak

5,0

Opptrapping for familievernet

20,0

Ventestøtte for foreldre som har fått avslag på barnehagesøknad for barn over ett år

119,0

Provenynøytral omlegging/omfordeling av barnetrygden

0,0

Styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom

42,0

Trygge lokalsamfunn

5,0

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

10,0

Styrking av det kommunale barnevernet

140,0

Samarbeid barnevern og skole

15,0

500 flere kvoteflyktninger

3,0

Likestillingssenteret

0,4

Kutte kontantstøtten fra 1. januar 2016 og samtidig innføre en ventestøtte på 6 000 per måned for foreldre som har fått avslag på barnehageplass etter barnets fylte ett år

-1 510,0

Sum ramme 2: Familie og forbruker

-995,8

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at det som følge av avtalen vil bli satt av 25 mill. kroner til tiltak for svømmeopplæring i barnehagene, noe som er mer enn en dobling fra 2015, at tilskuddsordningen mot barnefattigdom styrkes ytterligere, at det kommunale barnevernet styrkes med 30 mill. kroner og at det foreslåtte kuttet i likestillingssentrene reverseres og at økonomien i stedet styrkes.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.2.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 2 settes til 47 968 788 000 kroner, som er en økning på 791 100 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016), inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem viser til at kvinner fortsatt er underrepresentert i maktposisjoner, eier mindre og tjener mindre enn menn. Lønnsforskjellene øker. Det er et politisk ansvar å gjøre noe med denne urettferdigheten. Kvinners deltakelse i arbeidslivet er en viktig kilde til frihet. Vold mot kvinner og seksuell trakassering er et alvorlig samfunnsproblem. Kvinner som gruppe har mindre makt i samfunnet enn menn. Dette medlem jobber for feminisme og et mer likestilt samfunn.

Dette medlem mener regjeringen fører en politikk som skrur klokka tilbake i likestillingspolitikken. Endringene i arbeidsmiljøloven rammer kvinner spesielt hardt. Lite blir gjort for å bidra til mer likestilling, samtidig som man har kuttet i viktige likestillingstiltak, som fedrekvoten, likestillingssentrene og likestillings- og diskrimineringsombudet.

Dette medlem mener det er viktig for samfunnet at flest mulig bidrar i arbeidslivet. Fedrekvoten bør på ny økes til 14 uker, slik at kvinner og menn kan få en mer rettferdig fordeling av arbeid og familietid. Alle bør ha rett til hele, faste stillinger. Derfor må endringene i arbeidsmiljøloven reverseres. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett setter av en pott på 75 mill. kroner som det kan søkes på for å få støtte til å bekjempe ufrivillig deltid og etablere en heltidskultur på arbeidsplassen. Dette vil bidra til å redusere lønnsgapet mellom menn og kvinner i dag.

Det må bli enklere å stå lenge i arbeid med helsa i behold, og lettere for kvinner å jobbe fulltid. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett foreslår en pott på 50 mill. kroner som offentlige og private arbeidsplasser kan søke på for å prøve ut 6-timersdag. Sosialistisk Venstreparti bevilger også mer penger til trepartssamarbeidet på likestilling i arbeidslivet i sitt alternative budsjett.

Dette medlem mener at kontantstøtten bør fjernes og erstattes med en ventestøtte til de som har søkt, men ikke har fått barnehageplass.

Dette medlem viser til at seksuell trakassering, voldtekt og vold mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem. Derfor foreslår Sosialistisk Venstreparti et landsdekkende program mot seksuell trakassering og gir en kraftig økning i kommunenes budsjetter, slik at blant annet krisesentertilbudet kan styrkes.

Dette medlem jobber for å styrke de kreftene som bidrar til mer likestilling. Derfor reverserer Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett kuttet til Likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillingssentrene, og støtten til likestillingssentrene økes med 5 mill. kroner.

Dette medlem mener kvinnebevegelsen bør få en tydelig økning i økonomisk støtte. Et levende organisasjonsliv er avgjørende for et levende demokrati. Sosialistisk Venstreparti ser positivt på initiativet til å samle kvinnebevegelsen i en egen lobbyorganisasjon, og mener at en slik lobby bør få støtte over en egen post på statsbudsjettet.

Dette medlem vil understreke viktigheten av at organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter kan få aktivitetstilskudd.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen endre vilkårene for tilskudd under kap. 871 (Likestilling og ikke-diskriminering), post 70 (likestilling mellom kjønn mv.), slik at også organisasjoner som arbeider med likestilling og kvinners rettigheter kan få tilskudd fra denne posten.»

Dette medlem mener at alle barn har rett til en trygg og meningsfull oppvekst. En god barndom varer hele livet. For at utsatte barn skal få hjelp, trengs trygge og tilgjengelige voksne. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett fortsetter barnevernsløftet ved å foreslå øremerkede penger til det kommunale barnevernet.

Dette medlem viser til at mange barn må vente lenge på hjelp fra barnevernet på grunn av lang saksbehandlingstid. Derfor øker Sosialistisk Venstreparti kapasiteten hos fylkesnemndene i sitt alternative statsbudsjett. De som jobber i barnevernet og ved institusjoner skal føle seg trygge på jobb. Derfor bevilger Sosialistisk Venstreparti penger til tiltak for å styrke sikkerheten i barnevernet i sitt alternative budsjett.

Dette medlem jobber for alles rett til å leve frie og gode liv. Mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-befolkningen) utsettes for diskriminering. Dette medlem ønsker et samfunn der retten til å definere seg selv sitter i ryggraden til hele samfunnet, der homo ikke lenger er et skjellsord, og der kulturell og religiøs undertrykking av seksuell orientering og/eller kjønnsuttrykk bekjempes der den forekommer.

3.2.3 Rammeområde 3 (Kultur), under familie- og kulturkomiteen

3.2.3.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 3 (i tusen kroner)

300

Kulturdepartementet

136 581

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

26 067

315

Frivillighetsformål

1 667 146

320

Allmenne kulturformål

806 481

321

Kunstnerformål

481 416

322

Visuell kunst

491 570

323

Musikkformål

1 190 348

324

Scenekunstformål

2 088 646

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

902 584

328

Museums- og andre kulturvernformål

1 219 795

329

Arkivformål

367 340

334

Film- og medieformål

804 131

335

Mediestøtte

370 633

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

46 215

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

73 342

Sum utgifter rammeområde 3

10 672 295

Inntekter rammeområde 3 (i tusen kroner)

3300

Kulturdepartementet

79

3320

Allmenne kulturformål

9 558

3322

Visuell kunst

125

3323

Musikkformål

31 374

3324

Scenekunstformål

23 800

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

19 995

3329

Arkivformål

24 462

3334

Film- og medieformål

28 242

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

15 079

Sum inntekter rammeområde 3

152 714

Sum netto rammeområde 3

10 519 581

3.2.3.2 Komiteens merknader

3.2.3.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 3 settes til 10 572 546 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 52 965 000 kroner. Disse medlemmer viser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer viser til at regjeringen vil øke maktspredningen og stimulere til vekst og idéskaping nedenfra på kulturfeltet, med et overordnet mål om økt kulturbruk og høyere kvalitet. Disse medlemmer viser også til regjeringens ønske om å styrke sivilsamfunnet gjennom tiltak rettet mot idrett og frivillighet, ved å skape stabile rammebetingelser for den frivillige innsatsen. Disse medlemmer viser til hvordan statsbudsjettet overordnet sett fortsetter nyorienteringen igangsatt av regjeringen innen kultur- og frivillighetsfeltet, med stor vekt på forenkling og lokal tilpasning med oppmuntring til nytenkning fra kulturnæringen selv.

Disse medlemmer fremhever at regjeringen følger opp sine løfter om omlegginger i mediepolitikken. Innføringen av felles nullmoms for nyhetsjournalistikk vil stimulere til nødvendige omstillinger i pressenæringen.

Disse medlemmer vil peke på ytterligere økning av den nye gaveforsterkningsordningen som viktig for å gi kulturinstitusjonene en bredere finansiering, og en utvidelse av ordningen til også å gjelde gaver til musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, i tillegg til visuell kunst og kulturbygg. Disse medlemmer vil i denne sammenheng også trekke frem at regjeringen fortsetter sin satsing på Talent Norge, hvor privat og statlig kapital tilfører viktige bidrag til talentsatsingen i norsk kulturliv. Sammen med tiltak for å forenkle de administrative kravene for frivillig innsats er denne ordningen med på å spre oppslutning, finansiering og deltagelse på kulturfeltet. Disse medlemmer vil peke på at statsbudsjettet gir frivilligheten et nødvendig løft gjennom tilskudd til momskompensasjon for lokallag og frivillige organisasjoner, og følger opp sin Frivillighetserklæring ved å gi frivillighetspolitikken en overordnet omtale i kulturbudsjettet for første gang. Disse medlemmer vil i denne sammenheng også fremheve satsingen på folkebibliotekene som et viktig grep for å øke mulighetene for det lokale kulturelle engasjementet i hele landet.

Disse medlemmer viser til at regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre. I statsbudsjett for 2016 fortsettes arbeidet med forenkling og effektive ressursbruk i alle budsjettposter og tilskuddsposter under Kulturdepartementets budsjett. Disse medlemmer fremhever at Kulturdepartementet i 2016 vil fortsette forenklingsarbeidet for frivilligheten, og legge til rette for å forenkle og effektivisere tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd, spesielt gjennom en omlegging av festivalstøtten ved å avvikle knutepunktordningen.

3.2.3.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Kulturløftet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at Kulturløftet som ble gjennomført fra 2005 til 2014 løftet kulturen, ga den den plassen den fortjener i politikken, og ikke minst på statsbudsjettet. Det var nødvendig for å styrke alle delene av kultursektoren, bygge både det profesjonelle, det frivillige og å gjøre kulturtilbud tilgjengelig for alle. Viktige løft ga grunnlag for selvtillit og tro på framtida for aktørene i kulturlivet. Disse medlemmer viser til at regjeringens skrinlegging av Kulturløftet, inkludert målet om 1 pst. av statsbudsjettet, gir mindre forutsigbarhet og dårligere rammevilkår. Ambisjonene er erstattet av tro på sponsing, privatisert styring av tilbud, samtidig som kulturens andel av statsbudsjettet er synkende og tilbake på 2009-nivå. Regjeringens fjerning av den kulturelle spaserstokk, og manglende interesse for å følge opp bevilgningen som er overført til fylkeskommunene, illustrerer utviklingen godt. Disse medlemmer slutter seg ikke til regjeringens forslag om en utvidet gaveforsterkningsordning, og vil fortsatt fremheve Ungdommens kulturmønstring som alternativ til Talent Norge as. Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets styrking av kulturbudsjettet, inkludert kunstnernes kår.

Disse medlemmer mener det er urovekkende at regjeringen utfordrer spilloverskuddet til Norsk Tipping gjennom liberalisering, samtidig som stadig nye formål foreslås overført til spillemiddeloverskuddet. Disse medlemmer vil understreke at spillemidlene er avgjørende for norsk idrett, store deler av norsk frivillighet, kultur, samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Frivillighet

Disse medlemmer viser til frivillighetens uvurderlige bidrag til mangfold, kultur, politikk og demokratiske holdninger. Som kanal for engasjement, innflytelse og samfunnsdeltakelse, bidrar frivilligheten og organisasjonene til gode oppvekstvilkår, fellesskap og livskvalitet. Frivilligheten trenger gode økonomiske rammer, lokaler/arealer og frihet til å dyrke sin egenart. Frivillig innsats er verdt nesten 77 mrd. kroner, og det frivillige arbeid utgjorde nærmere 140 000 årsverk ifølge en fersk oversikt fra SSB.

Disse medlemmer vil imøtekommefrivillighetens ønske om flere frie midler gjennom en styrking av momskompensasjonsordningen. For 2014 ble det tildelt 1,19 mrd. kroner, eller 83 pst. av det godkjente søknadsbeløp. Økt tilrettelegging for særlig ungdomsorganisasjonene og frivilligsentralene vil kunne utløse mye frivillig engasjement i alle aldersgrupper. Disse medlemmer vil også vise til den forskjell frivillige gjør i dagens akutte flyktningsituasjon, og vil peke på muligheten til å stimulere denne ytterligere.

Medier og film

Disse medlemmer viser til mediepolitikkens betydning for å sikre ytringsfrihet, mangfold, norsk språk og kultur. Disse medlemmer styrker mediestøtten først og fremst for å støtte opp om et reelt mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier av høy kvalitet og uavhengig journalistikk på alle plattformer, dessuten for å bidra til forskning og innovasjon på området. De tradisjonelle medier står oppe i en voldsom omstillingsutfordring. Det er en ambisjon at støtten skal bidra til at flest mulig lykkes i overgangen til nye plattformer og finansieringsmodeller.

Disse medlemmer viser til at NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner, og et svært viktig mediepolitisk virkemiddel. NRK har videreført sin sterke posisjon som allmennkringkaster, og i 2014 brukte 87 pst. av befolkningen minst ett av deres tilbud daglig. Etter flere år med sterke effektiviseringstiltak, og en stadig mer utfordrende konkurransesituasjon, foreslår vi å øke kringkastingsavgiften med 70 kroner, som tilsvarer NRKs eget forslag.

Disse medlemmer viser til at en offensiv og ambisiøs filmpolitikk utmeisles med grunnlag i en ny stortingsmelding. Vårt arbeid med å tilrettelegge for en insentivordning gjenspeiles i budsjettet, sammen med en styrking av særlig filmfondet.

Idrett

Disse medlemmer viser til at idretten er vår største frivillige organisasjon. Med sine drøyt 1,8 millioner medlemmer gir den aktiviteter og sosialt fellesskap til folk i alle aldre og over hele landet så vel i bygd som i by. Idrettens organisasjoner bidrar også med organisasjonskunnskap, og gjør et uvurderlig holdningsskapende arbeid. Idrett er folkehelse, og gjennom å skape engasjement og begeistring bidrar den til å gi økt livskvalitet, trivsel og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Disse medlemmer har merket seg at regjeringen ikke har fulgt opp med økt anleggssatsing, slik man kunne få inntrykk av var alternativet til en norsk OL-søknad. Dette til tross for at det trengs et «Idrettsløft» til anlegg for å møte etterslepet, og – som for 2015 – vil vi følge opp med en flerårlig økonomisk plan i 2016. Disse medlemmer vil dessuten at momskompensasjonsordningen endres fra rammestyrt til regelstyrt, og slik sikre full refusjon for godkjente prosjekter. Slik vil idrettslag og kommuner få likere vilkår når godkjente anlegg skal bygges. Det vil gi forutsigbarhet og bedre arbeidsvilkår for lokale lag- og foreninger landet over.

Likestilling

Disse medlemmer viser til at likestillingspolitikken gjennom årtier har sørget for at Norge troner på toppen av statistikken over verdens mest likestilte land. Mødre og fedre har gjennom velferdsordninger fått muligheten til å kombinere omsorgsoppgaver med jobb. Barnehageutbygging, økt foreldrepermisjon og egen fedrekvote har underbygget dette. Disse medlemmer viser til behovet for å komme videre i kampen for likestilling. Fortsatt har vi et av verdens mest kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkeder, kvinner diskrimineres i arbeidslivet ved graviditet, mange menn opplever å ikke få pappaperm, og vold i nære relasjoner er et stort problem. Disse medlemmer konstaterer at regjeringen har satt likestillingspolitikken i revers, og at den med sin nye stortingsmelding tydeliggjør at man ikke har planer om nye skritt for et mer likestilt samfunn. Som en del av Arbeiderpartiets likestillingspolitikk, vil vi gi fedrene tilbake 14 ukers foreldrepermisjon. Likestillingsombud, nemnda og sentrene må dessuten styrkes. Disse medlemmer viser også til at satsingen på LHBT-feltet styrkes.

Disse medlemmer foreslår at ramme 3 settes til 11 085 361 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 565 780 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.3.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at pressestøtten er viktig for en rekke papiraviser over hele landet. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor støtten økes med 5 mill. kroner. Dette medlem viser videre til at tilskuddet til samiske aviser foreslås økt med 2 mill. kroner.

Korbevegelsen er den største folkebevegelsen etter idretten. Det er viktig både å bevare og fornye den nasjonale verdien som ligger i korkunsten. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor det foreslås å øke bevilgningen til kor og musikkensembler i det frie kulturfeltet med 5 mill. kroner.

Dette medlem viser til kunstnerundersøkelsen som har vist at det er et sterkt behov for å bedre kunstnernes økonomi. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor det foreslås å øke bevilgningen til kunstnerstipendene med totalt 8,9 mill. kroner.

Dette medlem mener det er behov for å styrke formidlingsarbeidet ved en rekke museer. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor det foreslås å øke bevilgningen til Lysbuen museum med 1 mill. kroner, Sunnmøre museum med 1 mill. kroner, Jødisk museum i Oslo med 1 mill. kroner og Jødisk museum i Trondheim med 0,75 mill. kroner.

3.2.3.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 3 settes til 10 785 481 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 265 900 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.3.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 3 settes til 10 721 611 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 202 030 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 3 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem vil understreke betydningen av et sterkt og velfungerende kulturliv. Kunst og kultur er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. I et sosialliberalt samfunn skal kulturen avspeile bredde og mangfold. Derfor kan et kulturliv aldri styres av offentlige myndigheter like lite som av markedskrefter og kortsiktig behovstilfredsstillelse.

Dette medlem vil understreke at kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap ikke skal være instrumenter for staten, men leve i kraft av seg selv og utfordre og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål. Sivilsamfunnet er viktig for demokrati og samhold og kan ha en sterk samfunnsendrende kraft.

Dette medlem viser til at bevilgningene til kultursektoren over statsbudsjettet har økt de senere år. Dette medlem viser til at Venstre i all hovedsak har støttet bevilgningsøkningene som Stortinget har vedtatt, men også hatt andre prioriteringer utover dette. Venstre har blant annet tatt til orde for mer privat finansiering av kultur, men samtidig understreket at de offentlige bevilgningene skal ligge på et høyt nivå. Derfor er dette medlem tilfreds med at gaveforsterkningsordningen også i dette budsjettet videreføres og forsterkes gjennom en utvidelse til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Dette medlem viser til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 som underbygger at kulturløftet ikke førte til den nødvendige styrkingen av denne grunnmuren, som frie grupper, bibliotek og frivillighet. Dette medlem mener det er viktig å prioritere dette, samt tiltak for å bevare og styrke ytringsfriheten og norsk og samisk språk og kulturarv. På denne bakgrunn viser dette medlem til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det ikke støttes å videreføre talentutviklingsordningen på kulturfeltet med 30,5 mill. kroner.

Dette medlem støtter regjeringens forslag om å avvikle knutepunktordningen for festivaler. Ordningen var etter dette medlems syn et sentraliserende prosjekt i kulturlivet fra den ble innført av den forrige regjeringen, og har aldri vært egnet til å dyrke mangfold og dynamikk i festivallivet. Dette medlem vil understreke at avviklingen av ordningen i 2016 må forutsette forutsigbare rammevilkår for festivalene som har vært del av den, og at tilskuddene for 2016 derfor må opprettholdes på omtrent samme nivå som tidligere. Dette medlem mener at det må utvikles tydelige og objektive kriterier for festivalstøtte i ulike sjangere, og at langsiktige og flerårige støtteordninger bør være del av den nye ordningen. Dette medlem stiller seg undrende til at regjeringen tross avviklingen av knutepunktordningen velger å beholde Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge i en slags restversjon av ordningen. Dette medlem støtter å overføre bevilgningene til disse festivalene til Norsk Kultur med kriterier for støtte på linje med andre festivaler.

Bibliotek, litteratur, språk og medier

Dette medlem mener at kunnskap er makt, og at makt skal spres. Derfor er dette medlem opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom moderne bibliotek, lett tilgjengelige offentlige data, et fritt Internett og en mediepolitikk som sikrer mangfold.

Dette medlem påpeker at det i NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 dokumenteres at folkebibliotekene er den lokale budsjettaperen i tiden etter 2005. Dette medlem vil understreke at bibliotekene har en enda viktigere rolle i en verden der informasjon er lett tilgjengelig, men der det er en stadig større utfordring å finne frem til den riktige informasjonen. Dette medlem mener bibliotekene fortsatt må utvikles for å bevare sin viktige posisjon som lokale møtesteder for kultur og kunnskap. Dette medlem mener det er positivt at regjeringen har lagt fram en nasjonal bibliotekstrategi med mål om at bibliotekene skal bli kulturarenaer for framtida, men påpeker behovet for at dette målet gis tyngde gjennom konkrete bevilgninger. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn en begynnende satsing på en «bibliotekmilliard» fordelt over 8 år, hvorav staten skal bidra med minst 2/3 av midlene. Den resterende del skal dekkes opp gjennom private og kommunale bidrag. En slik satsing skal blant annet benyttes til å styrke flerkulturelle bibliotek, igangsette et investeringsprogram for biblioteklokaler, etablering av modellbibliotek og samarbeidsløsninger, samt bidra til kompetanseutvikling for ansatte. Dette medlem understreker viktigheten av at både store og små bibliotek kan ta del i denne ordningen. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det som en begynnelse på denne satsingen foreslås å øke tilskuddet til bibliotek- og litteraturrelaterte tiltak gjennom Nasjonalbiblioteket, med 20 mill. kroner over ordinært statsbudsjett.

Dette medlem ønsker også å styrke Norsk kulturråds støtteordninger til litteraturformål. Dette medlem vil ytterligere styrke satsingen på digital utvikling og e-utlån i biblioteket, sikre en systematisk og god formidling i bibliotekene og øke støtten til kjøp av tegneserieutgivelser. Dette medlem mener også at det er behov for ytterligere å styrke kunstnerøkonomien ved å løfte forfatternes vederlag gjennom innkjøpsordningen. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn er foreslått å bevilge ytterligere 16 mill. kroner med denne fordelingen:

Tiltak

Beløp, bokført mill. kroner

Digital utvikling

5,0

Produksjon og formidling

5,0

Styrking av forfatterhonorar under innkjøpsordningen

6,0

Dette medlem vil også understreke Norges ansvar for å ivareta det språklige mangfoldet, og mener det er særlig viktig å sørge for at nynorsk er et aktivt og synlig bruksspråk i de kommunene der nynorsk er hovedmål for store eller mindre deler av befolkningen. Dette medlem mener det er særlig viktig å opprettholde tiltak som gjør moderne nynorsk synlig for barn og ungdom i skoler og barnehager. Dette medlem viser til at Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) bidrar svært positivt i dette arbeidet, med bl.a. Pirion-prosjektet, Magasinett, Framtida.no og utsending av nynorske tidsskrift og blader til skoler. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn foreslås 1,2 mill. kroner til LNK.

Dette medlem er opptatt av en språkpolitikk der språk ikke bare sees som en kommunikasjonsform, men også i et makt- og identitetsperspektiv. Dette medlem er opptatt av å styrke det språklige mangfoldet, og legge bedre til rette for bruk av både nynorsk og samisk i det offentlige rom. Det er etter dette medlems syn avgjørende for at språkene fortsatt skal være levende bruksspråk at de er tilgjengelige for alle, brukes og utvikles i litteraturen, pressen og kulturlivet. For dette medlem er det derfor avgjørende at det er en dags- og ukepresse som bidrar til Norges ansvar for å ta vare på egne språk. Dette medlem viser til at det i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 med denne bakgrunn foreslås å bevilge 0,5 mill. kroner for å prisjustere tilskuddet til samiske aviser.

Dette medlem vil understreke sin støtte til regjeringens forslag om nullsats for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Dette medlem viser til at Venstre lenge har påpekt behovet for en aktiv og moderne mediepolitikk, og har foreslått å videreføre den vellykkede nullmomspolitikken for trykte medier til også å gjelde digitale medier. Dette medlem forstår ikke hvorfor journalistikk som blir distribuert digitalt skal avgiftsbelegges, men ikke hvis den samme artikkelen trykkes på papir, og er tilfreds med at dette nå endres.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere produksjonstilskuddet til aviser med 15 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke et slikt forslag og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Museum, kulturvern og arkiv

Dette medlem vil ha en offensiv satsing på kulturvern og museer, som tar vare på det kulturelle mangfoldet, utfordrer samtiden og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Dette medlem vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn. Dette medlem viser også til Venstres omtaler av kulturvern under rammeområdene 11, 13 og 16.

Dette medlem mener tiden er inne for å sikre kulturvernorganisasjoner uten avklart støtte mer forutsigbare rammebetingelser. Dette medlem viser til at 7 organisasjoner på kulturvernfeltet i dag har ordnede forhold gjennom Klima- og miljødepartementet og Norges kulturråd, men at 15 landsdekkende kulturvernorganisasjoner organisert i Norges kulturvernforbund, mangler tilsvarende forutsigbarhet. Dette medlem mener at disse organisasjonene yter et uvurderlig bidrag til norsk kulturarv, og utløser betydelig frivillig innsats over hele landet. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås å øke bevilgningene til dette formål med 9,5 mill. kroner. Dette medlem viser også til omtale under rammeområde 13.

Dette medlem mener det er viktig å synliggjøre og ta vare på sørsamisk kultur. Dette medlem viser til at stiftelsen Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter – har behov for oppstartsbevilgning for å realisere det nye museumsbygget. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås 40 mill. kroner til dette.

Dette medlem mener det er viktig å ta vare på og formidle nasjonalhistorien gjennom Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Dette medlem viser videre til at Egge Museum som er del av dette kultursenteret, har behov for et nytt formidlingsbygg. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås 0,7 mill. kroner til dette.

Dette medlem er opptatt av å bevare både nær og fjern historie, og påpeker at man med relativt små grep kan gjøre mye for å samle inn og systematisere kunnskap i vår nære historie som ellers ville gått tapt. Dette medlem viser til Skeivt Arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen, som ved hjelp av prosjektmidler har gjort et omfattende arbeid på kort tid, men som nå mangler finansiering. Dette medlem påpeker at norsk LHBT-historie er et forsømt tema, og at den skeive historien henger etter i dokumentasjonen sett i forhold til andre minoritetsgrupper. Det gjenstår mye på kulturminnearbeid og forskning. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 5 mill. kroner til å sikre permanent drift av Skeivt Arkiv.

Dette medlem viser til regjeringens omtale av anmodningsvedtak nr. 74, 4. desember 2013, og konklusjonen om å innrette arkivprosjektet på Tynset slik at kun de mest arbeidsintensive funksjonene blir liggende der, mens permanent oppbevaring lokaliseres annetsteds. Dette medlem har betydelig sympati for satsingen på digitalisering av arkivmateriale og den effektiviseringen dette medfører for arkiv og arkivbrukere, men stiller seg tvilende til om langsiktig effektivitet og miljøhensyn tilstrekkelig ivaretas med en delt løsning.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innrette Arkivprosjektet på Tynset slik at både de mest arbeidskraftintensive funksjonene og den permanente fysiske arkivfunksjonen lokaliseres på Tynset.»

Scenekunst og musikk

Dette medlem mener det er behov for å støtte opp om den frie scenekunsten, og viser til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 der det understrekes at den frie scenekunsten ikke har fått særlig styrkning fra kulturløftene til de foregående regjeringene. Den frie scenekunsten på sitt beste utfordrer publikum og myndigheter på områder som estetikk, politikk og eksistensielle verdier.

Dette medlem er også opptatt av å styrke de programmerende teatrene. På denne bakgrunn viser dette medlem til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge ytterligere 2,5 mill. kroner til Teaterhuset Avant Garden i Trondheim, utover regjeringens forslag. Forutsatt at Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune sørger for at det realiseres, vil dette gjøre det mulig for teateret å nå målene om å flytte inn i nye lokaler på Rosendal i løpet av 2016 og samtidig holde den kunstneriske aktiviteten oppe. Det må være en forutsetning at Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar tilsvarende slik at forholdet mellom statlige og regionale tilskudd opprettholdes i 2016, og videreføres fra 2017.

Dette medlem er opptatt av å styrke samisk som språk i kulturlivet. Det samiske nasjonalteatret, Beaivváš, har en viktig rolle i norsk scenekunst, både som nyskapende institusjons- og turnéteater, og som ivaretaker og videreutvikler av samisk språk, kunst og kultur. Dette medlem viser til at teatret har behov for økte tilskudd blant annet for prosjektering av nytt teaterbygg. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn fremmes forslag om 10 mill. kroner til det samiske nasjonalteatret.

Dette medlem er opptatt av å bygge opp om frittstående kunst- og kulturarenaer. Dette medlem viser til Tou Scene i Stavanger, en kulturfabrikk med scener og prosjektrom bygget av et nettverk av skapende kunstnere. Scenen er eid av Stavanger kommune i et gammelt lokale som har stort behov for rehabilitering, og dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 2,5 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015, der stortingsflertallet gikk inn for å videreføre en bevilgning til Kristiansund kirke-, kunst- og kulturfestival. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å videreføre dette også i 2016 og bevilge 1,5 mill. kroner til formålet.

Dette medlem er opptatt av gode regionale teater, og vil særlig trekke fram teater som har barn og unge som målgruppe og som styrker språkpolitiske mål. Dette medlem viser til at Hordaland Teater i mange år har jobbet for å gi Bergen sentrum en nynorsk scene, og at det nå foreligger en mulighet for å flytte til Logen. Dette vil imidlertid øke husleieutgiftene, og det er derfor behov for økt driftstilskudd utover regjeringens forslag. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 2,5 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem mener at Skuespiller- og danseralliansens prosjekt for flere frilanskunstnere er et positivt og viktig tiltak for sysselsetting og kompetansebygging blant skuespillere og dansere. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge ytterligere 2 mill. kroner til dette formålet utover regjeringens forslag, for å sikre enda flere ansettelser.

Film og visuell kunst

Dette medlem viser igjen til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 som påpeker at kunstnerformål er det området på det statlige kulturbudsjettet som har hatt svakest vekst i perioden 2006 til 2013, og dette medlem er derfor svært fornøyd med at regjeringen peker på kunstnerøkonomi som et satsingsområde. Dette medlem viser til at kunstnerstipendene over lang tid har hatt en realnedgang. Mens et arbeidsstipend i 1963 lå på 82,1 pst. av et normalårsverk, lå det i 2014 på 40,7 pst. av gjennomsnittlig heltids årsinntekt. Dette medlem ønsker å iverksette en lønnsreform for kunstnerstipend, som øker stipendene til 50 pst. av gjennomsnittlig heltids årsinntekt i 2013. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 8,9 mill. kroner til dette formålet, som det første av tre årlige økninger. Dette medlem viser videre til at Sverige siden 1998 har hatt assistentstipendium for kunstnere, hvilket etter dette medlems oppfatning er en god ordning for erfarings- og kompetanseoverføring mellom nyutdannete kunstnere og etablerte kunstnere. Ordningen vil kunne styrke både profesjonalitet og produktivitet i kunstscenen, og dette medlem foreslår derfor å innføre en toårig prøveordning som omfatter 20 hjemler i 50 pst. stilling, som forvaltes av Norsk kulturråd. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 4 mill. kroner til dette formålet. Dette medlem mener også at kuratorer bør inkluderes i arbeidsstipendordningen. Dette medlem foreslår en treårig prøveordning med totalt seks stipender, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 0,6 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem er fornøyd med at regjeringen løfter kunsthallene i sitt forslag til budsjett. Disse institusjonene er viktig for visuell kunst, de sprer makt i kulturlivet og har vært drevet mye gjennom frivillige bidrag. Når hele kunstfeltet profesjonaliseres, må denne typen institusjoner også styrkes økonomisk. Dette medlem mener at regjeringens forslag er godt, men et stykke unna det som faktisk trengs for å løfte det visuelle billedkunstfeltet, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge ytterligere 5 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Fylkesgalleriet Punkt Ø i Moss, i forbindelse med utvikling av ny formidlingsarena. Dette medlem mener at behovet er noe større enn regjeringens forslag tilsier, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge ytterligere 0,8 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at Kunstmuseet Nord-Trøndelag har ansvar for en rekke kunstsamlinger, blant annet en samling med verk av den norske maleren Johs. Rian. Dette medlem kjenner til at det er behov for en museumspedagog på museet for å styrke formidling av Rians kunst. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 1 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til regjeringens nylig framlagte Meld. St. 30 (2014–2015) og til den gjennomgangen av filmpolitikken som vil bli gjort i Stortinget. Dette medlem støtter etablering av en intensivordning for film- og tv-produksjoner som varslet i meldingen og i hovedsak slik det er foreslått innrettet i forslaget til statsbudsjett.

Dette medlem mener det er viktig at det produseres norskspråklig film av høy kvalitet i flere sjangre, og likeledes at samiskspråklig film har et godt fundament. Dette medlem mener at staten har som rolle å sikre forutsigbarhet og mulighet for utvikling av norskprodusert film. Dette medlem er opptatt av å bevare de ulike regionale filmmiljøene i Norge, og støtter regjeringens satsing på regionale filmsentre som del av en sterkere vektlegging av regionene i kulturpolitikken. Dette medlem vil i denne sammenheng peke på Internasjonalt Samisk Filminstitutt, som står i en særstilling og som gjør et viktig arbeid for å videreutvikle den samiske filmkulturen. Internasjonalt Samisk Filminstitutt er i ferd med å etablere seg som en viktig aktør også i andre nordiske land, og dette medlem ønsker å støtte opp om målene instituttet har satt seg. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn fremmes forslag om 1,2 mill. kroner for å styrke satsingen på samiskprodusert film i Norge og Norden.

Frivillighet og mangfold

Dette medlem vil understreke viktigheten av et sterkt lokalt kulturliv for at kulturen skal kunne engasjere og motivere, og påpeker at dette henger sammen med vilkårene for frivillige kulturorganisasjoner. Dette medlem viser til at lokale kulturbygg siden «spillemiddelforliket» i 2003 har fått penger over kulturdelen av spillemiddelordningen, og at dette har vært en særdeles viktig stimulering for bedre øvings- og fremføringsarenaer for det lokale kulturlivet. Dette medlem viser til at kulturliv og kommuner i lang tid har etterlyst større likeverd mellom spillemidler til kulturbygg sammenlignet med idrettsanlegg, og at man i 2014 var kommet langt i den retning ved at det var satt av 133 mill. kroner gjennom spillemidlene til formålet. Dette medlem kjenner til at det i 2014 ble fordelt midler til mer enn 90 lokale kulturbygg og 13 regionale bygg, og mener at forslaget om å redusere spillemiddelandelen til lokale kulturbygg, for andre år på rad, går på tvers av intensjonene om å stimulere til et kulturliv som vokser ut fra lokalt engasjement. Dette medlem stiller seg negativ til at de lokale kulturbyggene på denne måten gradvis fjernes fra spillemiddelordningen. Dette medlem viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår å flytte bevilgningene til Frifond barn og unge tilbake til fast budsjettpost og dermed styrke avsettingen til desentralisering ordning for lokale kulturbygg med 34,1 mill. kroner.

Dette medlem mener det er viktig at staten bidrar til at det kulturelle mangfoldet i Norge er synlig, og at det gjøres best ved at de flerkulturelle kulturtiltakene får beholde sin egenart og blir synlige gjennom arenaer de selv ønsker å etablere eller samarbeide med. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn foreslås å opprette en egen tilskuddsordning for flerkulturelle kulturtiltak på 5 mill. kroner.

Dette medlem viser til at Stiftelsen Horisont gjennom Melahuset og Melafestivalen gjør et svært viktig arbeid for å tilby en arena der minoriteter kan utøve sin kultur på egne premisser. Dette medlem påpeker at byggearbeidet med Melahuset ligger an til å ferdigstilles i 2015, og mener det er viktig at Melahuset har tilstrekkelig med driftsmidler til å begynne regulær drift våren 2016. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås en driftsbevilgning på 3,5 mill. kroner for 2016.

Dette medlem vil understreke at Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 samlet innebærer en satsing på frivillighet som følger:

Tiltak

Beløp, bokført mill. kroner

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak

(Alternativ til Vold, NKVTS, RVTS osv.)

5,0

Tilskudds-/kompensasjonsordning for utgifter til politi mv. ved idrettsarr. for barn og ungdom

2,5

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

32,1

Kulturvernorganisasjoner

9,5

Sivilt samfunn, bistand

450,0

Sivilt samfunn, bistand – reversering av kutt i tillegg 1

968,7

Fredskorpset – reversering av kutt i tillegg 1

18,0

Kriminalomsorgen. Tilskudd til frivillige organisasjoner som støtter opp om kriminalomsorgens mål, med vekt på tilbakeføring til samfunnet (Foreningen for fangers pårørende og Nettverk etter soning)

2,0

Tilskuddsordning til overnattingstilbud og humanitære tilbud for tiggere/arbeidssøkere fra Sør-Europa

10,0

Styrking av tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

(Oslo Kommune Fri Rettshjelp (2,0), JussBuss (1,0), NOAS (1,5), Gatejuristene i Oslo (1,0), Gatejuristene i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Hamar med 250 000 hver = 1,5), Krisesentre (1,0) og Tilskuddsordning til lengeværende barn (2,0))

10,0

Tilskudd til alternative bosettingsformer for flyktninger/asylsøkere i regi av f.eks. SOS Barnebyer

50,0

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet (Reversere kutt Utrop og Samora à 500 000, MiR (100 000), OMOD (240 000) + økt støtte til NOAS (660 000), Stefanusalliansen (1 mill.) og JustUnity (1 mill.)).

4,0

Trygge lokalsamfunn. Går bl.a. til MOT

5,0

Caritas

1,0

Det frivillige skyttervesen

0,5

Støtte til dyrevernorganisasjoner

NOAH (500 000) og økt støtte til Dyrevernalliansen (100 000)

0,6

Støtte til organisasjoner under LMD – reversering av kutt i tillegg 1

5,0

Frivillige miljøorganisasjoner

Reversere kutt (3 mill.) + 2 mill. til Fortidsminneforeningens museumsformidling.

5,0

Soppkontroll

2,5

Økt rekruttering av blodgivere. Tilskudd til Røde Kors.

2,0

Pårørendesenteret i Stavanger

3,0

Tilskudd til frivillige organisasjon som driver forebyggende psykisk helsearbeid i kommunene

20,0

Fontenehus: Styrking av økonomien i eksisterende og etablering av 4 nye

20,0

Tilskudd til Forandringsfabrikken og Psykiskhelseproffene

5,0

Øke beløpsgrensen for skattefri inntekt (lønnsoppgaveplikt) til 3 000 kroner

60,0

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra bedrifter inntil 100 000 kroner

10,0

Sum frivillighet

1 701,4

Idrett

Dette medlem viser til at mange arrangører av idrettsarrangementer for barn og ungdom har store utgifter til politi og sikkerhet. Særlig kan dette slå ut for arrangører av sykkelløp og gateløp der trafikk må dirigeres eller legges om. Dette medlem peker på at dette er ekstrautgifter for idrettsklubbene, og mener at disse utgiftene bør kunne omfattes av en kompensasjonsordning. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der en slik kompensasjonsordning foreslås etablert med en bevilgning på 2,5 mill. kroner.

Dette medlem mener det er viktig at det bygges flere idrettsanlegg i Norge. Dette medlem viser til at det i 2015 var stor underdekning av søknader, og at kompensasjonsgraden kun var på ca. 72 pst. Dette medlem er forundret over at regjeringen ikke øker rammen mer enn de foreslår, i tråd med de reelle behovene. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn er foreslått 32,1 mill. kroner til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Dette innebærer å øke rammen til merverdiavgiftskompensasjon til 175 mill. kroner neste år. Dette medlem mener at ordningen må bli rettighetsbasert.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjøre merverdiavgiftskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg rettighetsbasert.»

Dette medlem viser til at regjeringen i forbindelse med Prop 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår en rekke mindre kutt i ulike ordninger under Norsk kulturfond på til sammen 3,1 mill. kroner og et kutt i Filmfondet på 1,9 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke disse forslagene og vil derfor reversere de foreslåtte innsparingstiltakene.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 3, kultur:

Bokført (mill. kroner)

Tilskudds-/kompensasjonsordning for utgifter til politi mv. ved idrettsarr. for barn og ungdom

2,5

Frifond, pga. reversering av kutt til regionale kulturbygg

34,1

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

32,1

Reversering av diverse kutt, Norsk kulturfond (Tillegg 1)

3,1

Saemien Sijte

40,0

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš

10,0

Bygge sentraldepot for Arkivverket på Tynset som forutsatt, dvs. at alt samles på Tynset

0,0

Melahuset, drift

3,5

Flerkulturelle kulturtiltak

5,0

Kunstnerstipend, lønnsreform

8,9

Arbeidsstipendordning for kuratorer

0,6

Kunstnerassistenter

4,0

Visuell kunst, kunsthaller

5,0

Punkt Ø, Fylkesgalleriet i Moss

0,8

Museumspedagog, Kunstmuseet i Namsos

1,0

Kristiansund kirke-, kunst- og kulturfestival

1,5

Hordaland Teater

2,5

Skuespiller- og danseralliansen

2,0

Teaterhuset Avant Garden, Trondheim

2,5

Tou Scene

2,5

Norsk kulturfond, litteraturformål

16,0

Tilskudd til Landssamanslutninga for nynorskkommunar

1,2

Bibliotekløft

20,0

Kulturvernorganisasjoner

9,5

Prosjektmidler til realisering av formidlingsbygg, Egge Museum

0,7

Skeivt Arkiv

5,0

Filmfondet (reversering av kutt i forbindelse med Tillegg 1)

1,9

Samisk filminstitutt

1,2

Produksjonstilskudd, aviser (reversering av kutt i forbindelse med Tillegg 1)

15,0

Tilskudd til samiske aviser

0,5

Reversere regjeringens forslag om en egen talentsatsing

-30,5

Sum ramme 3: Kultur

202,1

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at det som følge av avtalen vil bli etablert en tilskudds-/kompensasjonsordning for utgifter til politi knyttet til regulering av trafikk m.m. ved idrettsanlegg for barn og ungdom og at det gis økte tilskudd til Melahuset, Kunstmuseet i Namsos, Kristiansund kirke-, kunst- og kulturfestival, Hordaland Teater, Teaterhuset Avant Garden i Trondheim og til Skeivt Arkiv ved Universitetet i Bergen. Dette medlem viser også til at det blir en økning i kunstnerstipend i tråd med Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 og at satsingen på litteraturtiltak økes med 7,5 mill. kroner. I tillegg blir det etablert en ordning med støtte til internasjonale sykkelritt i Norge – både for kvinner og menn.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.3.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 3 settes til 10 751 765 000 kroner, som er en økning på 232 184 000 i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016), inkludert Prop. 1 S (2015– 2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem mener at kunst og kultur har en egenverdi. Hovedbegrunnelsen for offentlig kulturpolitikk er å bidra til et mangfold av kulturuttrykk som ikke kan finansieres av markedet alene, og å gjøre disse tilgjengelig for mange mennesker. Dette medlem mener at alle skal ha anledning til å oppleve og utøve kunst, kultur, idrett og friluftsliv.

Dette medlem viser til at regjeringen viderefører gavefinansieringsordningen som øker kulturlivets avhengighet av sponsing. Dette medlem viser til nylige undersøkelser som viser at givernes valg om hvilke tiltak de ønsker å støtte i liten grad påvirkes av at ordningen eksisterer, og ber regjeringen igangsette en evaluering av ordningen. Dette medlem mener det er statens oppgave å stimulere til bredde og topp gjennom bevilgninger, og vil uttrykke bekymring for at private interesser blir styrende for offentlige bevilgninger. En aktiv offentlig kulturpolitikk er nødvendig for at det skal eksistere et bredt kunst- og kulturliv i Norge.

Dette medlem viser til utredningen «Kunstenes autonomi og kunstens økonomi» som viser en realnedgang i kunstnernes inntekter over tid. Kunstnerøkonomien er et avgjørende fundament for utviklingen av kunst- og kulturlivet. Dette medlem mener det er et mål er at kunstnere skal ha samme vilkår og rettigheter som andre arbeidstakere, og mener kunstnerpolitikk bør løftes opp som et eget politikkområde. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor dette gjøres ved en økning i både antallet og satsene for kunstnerstipend og honorarer.

Dette medlem viser til Lisensbrevet fra styreleder i NRK og kringkastingssjefen av 30. april 2015. Dette medlem mener det er svært uheldig at regjeringen går imot tidligere signaler og ikke lar NRK-lisensen følge pris- og lønnsvekst, og mener denne bør økes med 70 kroner i henhold til NRKs krav.

Dette medlem viser til regjeringens støtte til folkebibliotek og støtter opp om dette. Satsingen er imidlertid svært beskjeden, og begrenset til prosjekt- og utviklingsmidler som må søkes om. Folkebibliotekene er en kommunal oppgave, og uten en øremerket opptrapping av bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift vil bibliotekene fremdeles ha store utfordringer med å tilby det som kreves i folkebibliotekloven, ha høy aktivitet og oppdatere seg i møte med befolkningens behov. Dette medlem mener tiden er inne for et biblioteksløft. Det innebærer blant annet en øremerket opptrapping til folkebibliotekene med 200 mill. kroner hvert år i fem år.

Dette medlem viser til at den digitale utviklingen medfører muligheter så vel som utfordringer. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett som foreslår en satsing på tiltak for en bedre ytringskultur, inkludert et systematisk arbeid mot netthets, og å styrke Norge som en frihavn gjennom å utvikle en digital frihavn for forfulgte kunstnere.

Dette medlem viser også til at Sosialistisk Venstreparti i sitt budsjett foreslår å bevilge utviklingsmidler for å hjelpe bransjer som media, musikk, film og litteratur gjennom den digitale omveltningen. Utfordringen er å utvikle løsninger som ivaretar forbrukernes og utøvernes interesser, og som ivaretar kompetansen som finnes i mediehus, plateselskaper og andre institusjoner.

Dette medlem viser til regjeringens innføring av en filmincentivordning, og mener det er positivt at regjeringen vil styrke de økonomiske mulighetene og insentivene til filmproduksjon i Norge. Dette medlem viser til at forslaget fra regjeringen innebærer at budsjettrammen til incentivordningen må innrettes etter de årlige budsjettprosessene, og at det av den grunn vil være behov for å prioritere mellom kvalifiserte søkere dersom totalt søknadsbeløp overstiger fastsatt budsjettramme. Dette medlem mener en slik ordning bør sikre en stor grad av forutsigbarhet for filmprodusenter, at den ikke bør ha et øvre tak, og at den bør være et næringspolitisk, ikke primært kulturpolitisk tiltak. Dette medlem mener det er viktig at incentivordningen bør kunne kombineres med produksjonstilskudd fra NFI og regionale filmfond.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede en regelstyrt incentivordning for filmproduksjon i Norge.»

Dette medlem viser for øvrig til omtalen av arkivbygg på Tynset under rammeområde 1.

3.2.4 Rammeområde 4 (Utenriks), under utenriks- og forsvarskomiteen

3.2.4.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 4 (i tusen kroner)

100

Utenriksdepartementet

2 155 979

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

49 494

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

9 567

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

66 391

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

1 551 475

117

EØS-finansieringsordningene

2 400 000

118

Nordområdetiltak mv.

451 507

119

Globale sikkerhetstiltak

14 088

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1 453 639

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

233 908

144

Fredskorpset

45 146

150

Bistand til Afrika

1 984 640

151

Bistand til Asia

591 500

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

556 000

153

Bistand til Latin-Amerika

30 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

822 602

161

Næringsutvikling

514 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

4 597 342

164

Fred, forsoning og demokrati

1 341 100

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

671 577

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

872 700

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

7 326 430

168

Kvinners rettigheter og likestilling

263 500

169

Global helse og utdanning

4 812 966

170

FN-organisasjoner mv.

2 793 100

171

Multilaterale finansinstitusjoner

1 797 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

270 000

480

Svalbardbudsjettet

302 881

Sum utgifter rammeområde 4

37 978 532

Inntekter rammeområde 4 (i tusen kroner)

3100

Utenriksdepartementet

230 249

Sum inntekter rammeområde 4

230 249

Sum netto rammeområde 4

37 748 283

3.2.4.2 Komiteens merknader

3.2.4.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 4 settes til 40 132 271 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 2 383 988 000 kroner. Disse medlemmer viser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1.Disse medlemmer mener at norsk utenriks- og utviklingspolitikk skal være bygget på tydelige prioriteringer, forankret i liberale verdier med et sterkt internasjonalt rettssystem, og ha som hovedformål å sikre sentrale nasjonale interesser. FN har derfor stått sentralt i vår utenrikspolitiske orientering. Norge skal være en troverdig og tillitsskapende aktør i arbeidet for mer demokratisk solidaritet. En utenrikspolitikk bygget på et forpliktende internasjonalt samarbeid sikrer at hovedlinjene i norsk utenriks- og utviklingspolitikk befestes.

Disse medlemmer mener at Norge skal være en aktiv bidragsyter i FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner, samt føre en offensiv Europapolitikk med mål om økt medvirkning og påvirkning gjennom EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.

Disse medlemmer understreker at Norge, Europa og Europas nærområder står overfor et nytt, sammensatt og komplekst sikkerhetspolitisk bilde. Det skjer en urovekkende utvikling av ustabilitet og væpnet konflikt i våre sørlige nærområder, særlig Syria og Irak. Russlands folkerettsbrudd og illegale handlinger i Ukraina utfordrer våre euroatlantiske sikkerhetsstrukturer.

Disse medlemmer mener Norge skal prioritere sine NATO-forpliktelser og vise solidaritet med sine allierte NATO-land. Disse medlemmer mener dette er spesielt viktig nå sett i lys av dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Disse medlemmer mener regjeringens entydige holdning til EUs sanksjonspolitikk er viktig for Norge og at vi også i fortsettelsen må følge og koordinere oss med EU landene på dette området.

Disse medlemmer mener at Norge, i tett samarbeid med andre land, skal ta et større ansvar for å oppnå varige resultater i utviklingspolitikken.

Disse medlemmer merker seg at regjeringen foreslår det største bistandsbudsjettet noen sinne. Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår en ytterligere økning som følge av akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika. Disse medlemmer støtter at de humanitære budsjettene øker, og at økningen i hovedsak er øremerket Syria-krisen. Norge vil fortsatt være blant de største giverne til Syria og nabolandene.

Disse medlemmerunderstreker at den ekstraordinære flyktningsituasjonen krever ekstraordinære tiltak. Det er nødvendig å omdisponere bistandsmidler for å dekke mottak av mennesker på flukt. Regelverket for rapportering av offisiell utviklingshjelp innebærer at mennesker på flukt kan få dekket sine behov for blant annet mat og husly første år i ankomstlandet over bistandsbudsjettet. Dette er i tråd med praksis i en rekke OECD-land, inklusive våre naboland Sverige, Danmark og Nederland. Den historiske satsingen på humanitær bistand til Syria og nabolandene berøres ikke av omprioriteringene.

Disse medlemmer støtter regjeringens mål om å opprettholde et høyt nivå på internasjonal bistand og ser på bistandspolitikken som et viktig fundament for å bekjempe fattigdom og fremme utvikling. Bistand innrettet mot konkrete felt som utdanning til barn og unge, helse og næringsutvikling sikrer en målrettet utvikling og legger fundamentet for en moderne og fremtidsrettet politikk på området. Gjennom tilgang til gode utdanningsinstitusjoner, helsevesen og arbeidsplasser kan mennesker på sikt arbeide seg varig ut av fattigdom.

Disse medlemmer imøteser regjeringens kraftløft for at Norge nå går i bresjen internasjonalt i arbeidet med utdanning for utvikling, især jenters rett til utdanning. Regjeringen viser lederskap ved den formidable økningen i støtten til utdanning i fattige land hvert år siden 2013. Utdanning for alle er ikke bare en menneskerett, det er en betingelse for vekst og utvikling.

Disse medlemmer støtter regjeringens løft på global helse med en økning i 2016. Med økningen settes det av over 3 mrd. kroner til blant annet bedret mødre- og barnehelse samt bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Disse medlemmer understreker viktigheten av å se satsingen på utdanning i sammenheng med satsingen på helse.

Disse medlemmer støtter regjeringens satsing på handelspolitikk og næringsutvikling i utviklingsland for å sikre gode vilkår for investeringer og jobbskaping i de fattigste landene. Tiltak som bekjemper korrupsjon, etablerer et godt investeringsklima og sikrer skatteinntekter til felles velferd, bidrar til å skape en varig vei ut av fattigdom. Gjennom økte bevilgninger til prosjekter i regi av Norfund øker den målrettede satsingen på prosjekter innen fornybar energi, og bidrar med det til et bærekraftig grunnlag for fremtidig vekst og utvikling.

Disse medlemmer understreker at globale trusler rammer Norge, vår sikkerhet og våre interesser og merker seg at regjeringen intensiverer arbeidet med å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme i land og områder preget av konflikt og sårbarhet.

Disse medlemmer ser positivt på regjeringens signaler om en mer forenklet administrasjon av og kontroll knyttet til norske bistandsmidler i regjeringsplattformen. En større åpenhet omkring bistandsmidlene representerer en mer oppdatert utviklingspolitisk linje og er en viktig forutsetning for nasjonalt eierskap og nasjonal kontroll, i tråd med utviklingen i mange andre giverland.

Disse medlemmer er glad for retningsendringen mot systematiske evalueringer og mer åpenhet om omfanget, gjennomføringen og effektene av norsk utviklingspolitikk og mener det representerer en moderne og fremtidsrettet utviklingspolitikk.

3.2.4.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at nordområdene er Norges strategisk viktigste satsingsområde i utenrikspolitikken. I disse områdene har vi grunnleggende nasjonale interesser og sikkerhetspolitiske utfordringer. Disse medlemmer merker seg at samarbeidspartiene har valgt å redusere denne satsingen med ytterligere 20 mill. kroner utover regjeringens reduksjon i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) under kap. 118 post 70, og foreslår at posten strykes.

Disse medlemmer vil understreke betydningen av internasjonalt samarbeid for å sikre menneskerettigheter. Disse medlemmer vil fortsette arbeidet mot barne- og mødredødelighet, og fortsatt styrke arbeidet for å sikre kvinner rett til trygg seksuell og reproduktiv helse, inkludert trygge aborter. Videre vil disse medlemmer satse på utdanning til jenter og funksjonshemmede og bidra til å styrke homofiles rettigheter.

Disse medlemmer vil understreke de frivillige organisasjonenes og kulturens viktige rolle i bistandsarbeidet.

Disse medlemmer støtter det viktige arbeidet som skjer i FN og dets organer og vil understreke betydningen av at Norge fortsetter å være en betydelig bidragsyter til organisasjonen. FN er det internasjonale samfunnets viktigste politiske arena en helt sentral institusjon for internasjonal rettsutvikling, statsbygging, beskyttelse av menneskerettigheter, utviklings- og humanitær politikk og krisehåndtering. I dagens situasjon har FNs høykommissær for flyktninger en særlig viktig rolle og bør styrkes.

Disse medlemmer viser til samarbeidspartienes forslag til besparelser på Utenriksdepartementets budsjett på til sammen 390 mill. kroner, og finner ikke grunnlag for å støtte noen av forslagene. Disse medlemmer vil understreke viktigheten av et fortsatt sterkt engasjement i nordområdene, av behovet for aktiv innsats for nedrustning, for innsats i ODA-godkjente land på Balkan og i øvrige OSSE-land, for støtte til palestinske flyktninger og for å opprettholde bidragene til FN-organisasjonene.

Disse medlemmer foreslår at ramme 4 settes til 39 992 783 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 2 244 500 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.4.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem ser det er av stor betydning at budsjettavtalen sikret en økning av bistandsbudsjettet med 2,5 mrd. kroner, slik at de kraftige kuttene i sentrale kapitler kunne reverseres. Ved å konsentrere mye av bistandsøkningen om verdens fattigste og mest kriserammede områder, har innsatsen blitt vesentlig styrket, ikke minst i Afrika sør for Sahara.

Dette medlem vil særlig understreke betydningen av tilskuddet til Sivilt samfunn. Her var det foreslått en reduksjon til en tredjedel av tidligere nivå, etter at budsjettavtalen er tilført 1,3 mrd. kroner og dermed videreføres på nåværende nivå. Dette medlem vil også understreke betydningen av at overgangsbistand, som var foreslått avviklet, nå skal videreføres med en bevilgning på 200 mill. kroner for 2016. Slik bistand er særlig viktig for å stabilisere områder som er på veg ut av en krise, slik at en forebygger at det igjen oppstår en ny krisesituasjon med omfattende lidelser og flyktningstrømmer.

Dette medlem vil også framheve den vesentlige styrkingen av nødhjelp, FNs høykommissær for flyktninger, støtten til landbruksforskning og matvaresikkerhet, forskning og evaluering samt en rekke viktige bistandsorganer i FN, herunder UNDP og UNICEF. Dette medlem viser videre til styrkingen av budsjettene for viktige internasjonale miljøprosesser, fornybar energi og klima- og skogsatsingen. Dette medlem viser for øvrig til den samlede oversikt over de avtalte budsjettendringene som gis i fellesmerknadene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

3.2.4.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 4 settes til 41 367 283 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 3 619 000 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.4.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 4 settes til 41 371 004 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 3 622 721 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 4 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser til at utgangspunktet for Venstres utenrikspolitikk er det sosialliberale målet om frihet for alle, uavhengig av geografisk opprinnelse. Venstre mener dette målet nås best gjennom å styrke og videreutvikle internasjonale institusjoner som fremmer menneskerettigheter, demokrati, markedsøkonomi, miljø og respekt for internasjonal lov og rett. For Venstre er det viktig at Norge yter bistand for å bekjempe fattigdom og at Norge respekterer demokratiske lands rett til å bestemme over egen utvikling. Men Venstre mener det er legitimt å stille krav om demokrati, respekt for grunnleggende menneskerettigheter og miljø, slik at det stimuleres til en positiv og bærekraftig global utvikling.

Dette medlem vil understreke at globalisering og en sunn markedsøkonomi har løftet flere mennesker ut av fattigdom de siste tre tiårene enn noen gang tidligere i verdenshistorien. Denne utviklingen skyldes blant annet velfungerende nasjonale og internasjonale markeder, sterkere forpliktelser overfor sivile og politiske menneskerettigheter i de fleste stater, og fungerende internasjonalt samarbeid på en rekke områder. Det er, etter dette medlems mening, viktig å legge til rette for næringsutvikling i utviklingsland. På dette området er det en rekke positive satsinger i Prop. 1 S (2015–2016).

Dette medlem vil imidlertid understreke at det er viktig å opprettholde et høyt nivå på norske bistands- og utviklingsbidrag. Dette medlem er enig i at det er fornuftig å justere norsk bistandsinnsats på flere områder, men mener at justeringene må være målrettede, godt grunngitte og bredt forankret i Stortinget.

Dette medlem mener det er riktig å legge opp til at norsk stat-til-stat-bistand går til et begrenset antall land, til multilaterale institusjoner og til frivillige og ideelle organisasjoner for å sikre en god forvaltning. Det faktum at over 70 pst. av verdens fattige bor i mellominntektsland, gjør at politikken må innrettes mot fattigdomsbekjempelse på en ny måte. Dette medlem vil påpeke at det må være en balanse mellom stat-til-stat-bistand, støtte til multilaterale institusjoner, støtte til næringslivsetablering og støtte til sivilsamfunn. Dette medlem vil minne om at sivilsamfunn bl.a. har en viktig funksjon for et fungerende demokrati, for arbeidet med menneskerettigheter og for å ansvarliggjøre styresmaktene i de enkelte land.

Dette medlem vil i denne forbindelse også gjenta sin skepsis til praksisen med at flyktningtiltak i Norge godkjennes som utviklingshjelp (ODA). Dette medlem er kjent med at dette er i tråd med OECDs retningslinjer og en innarbeidet budsjetteknikk, men vil advare mot en utvikling der Norge fremstår som ledende i å utgiftsføre innenlands flyktningtiltak som bistand. Dette medlem har som prinsipielt utgangspunkt at bistandsbudsjettet ideelt sett bør forbeholdes reelle bistandstiltak. Dette medlem mener således at det for eksempel er uheldig å inkludere utgifter knyttet til økt antall asylsøkere i beregningen av gradoppnåelse av bistandsmålet – selv om dette er ODA-godkjent. Dette medlem viser til at Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 innebærer en rekke endringer i forhold til Prop. 1 S (2015–2016).

Dette medlem viser til at disposisjonene i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 blant annet innebærer å reversere og styrke regjeringens forslag under tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, sivilt samfunn, opplysningsarbeid og demokratistøtte, forskning og klimainnsats.

Dette medlem foreslår en reversering av kutt på sivilt samfunn, inkludert en reversering av kutt på informasjonsstøtten på 50 mill. kroner, og legger opp til en samlet økning på 450 mill. kroner til sivilsamfunn.

Dette medlem viser til at Venstre gjennom sitt forslag til statsbudsjett for 2016 videre vil opprioritere sivilsamfunn gjennom en noe mindre reduksjon i regionbevilgningen til Afrika på 150 mill. kroner. Denne reduksjonen er kutt i direkte stat-til-stat-bistand til myndigheter i land med høy korrupsjon og liten vilje til demokratisk utvikling.

Dette medlem ser positivt på regjeringens satsingsområder: utdanning, helse og næringsutvikling. I den videre innsatsen på utdanningsområdet vil det være viktig å satse mer på kvalitet i utdanningen, og at grupper som lett faller utenfor blir imøtesett med ekstra innsats, bl.a. funksjonshemmede.

Dette medlem mener at satsingen på likestilling må videreføres og styrkes. Verdensbanken har ved flere anledninger, bl.a. i Verdensbankens Development Report 2012, slått fast at mangel på likestilling mellom kjønn er et av de største hindrene til økonomisk vekst i mange fattige land. Det heter videre at i mange deler av verden gjenstår det stor avstand mellom løfter om likestilling og den hverdagen kvinner opplever.

Dette medlem vil på denne bakgrunn foreslå at Stortinget ber regjeringen legge fram en revidert handlingsplan for likestilling i utviklings- og utenrikspolitikken.

Dette medlem mener det er avgjørende viktig å bygge opp kompetanse og kunnskap innen områdene fattigdomsbekjempelse og klima, samt ha en god og kunnskapsbasert forvaltning av utviklingspolitikken. Derfor viser dette medlem til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 med forslag om å øke bevilgningen til forskning, utvikling, evaluering og faglige rådgivningstjenester på drift med 50 mill. kroner, samt å styrke forskning med 60 mill. kroner. Resultat fra forskning både i Norge og i utviklingsland vil være både nyttig og nødvendig for å finne gode lokale og globale bærekraftige løsninger.

Dette medlem vil understreke betydningen av at miljø- og klimautfordringene møtes med løsninger, vilje og kapital i de internasjonale fora. Det grønne klimafondet understreker betydningen av å satse på kanaler for multilateral klimafinansiering til utviklingsland i de kommende årene. Dette medlem ønsker derfor en ytterligere kapitalisering av fondet for 2016 siden dette kan være avgjørende for å oppnå nye mål fra en klimaavtale på FNs klimakonferanse i Paris 2015. Dette medlem legger derfor opp til en styrking med 5 mill. kroner til klimatilpasning og 200 mill. kroner til Det grønne klimafondet gjennom en omprioritering fra klima- og skogsatsingen med tilsvarende beløp under rammeområde 13.

Dette medlem mener at Norge ikke skal bidra til støtte av narkotikaprogram i Iran som går via FN på 7 mill. kroner.

Som en del av omprioriteringen av midler til sivilsamfunn, vil dette medlem redusere det norske bidraget til GAVI-stiftelsen med 100 mill. kroner fra 1 590 mill. kroner til 1 490 mill. kroner. Tilsvarende vil dette medlem foreslå å redusere tapsavsetningen til Norfund med 125 mill. kroner.

Dette medlem mener Norge har en moralsk plikt overfor mennesker som er forfulgt på grunn av sin rase, religion, nasjonalitet eller tilhørighet til en sosial gruppe. FNs høykommissær for flyktninger melder om et stort behov for å bosette kvoteflyktninger, og FN har oppfordret rike land til å ta imot flere flyktninger. Den grufulle situasjonen i Syria og andre deler av Midtøsten aktualiserer dette ytterligere.

Dette medlem viser til at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår en omdisponering på bistandsbudsjettet på om lag 4,2 mrd. kroner, hvorav om lag 3,8 mrd. kroner under rammeområde 4. Dette medlem mener at det kan forsvares å redusere enkelte poster knyttet til bistandsbudsjettet noe som følge av den store økningen i antall asylankomster til Norge, men ikke i nærheten av det omfang – og ikke minst den innretning – regjeringen legger opp til. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor Venstre foreslår at det opprinnelige bistandsbudsjettet, slik det var foreslått fra regjeringen ved framleggelsen av forslaget til statsbudsjett for 2016, reduseres med om lag 500 mill. kroner for å finansiere deler av merkostnadene knyttet til økte asylankomster. Når det gjelder den konkrete fordeling mellom ulike områder av bistanden vises det til tabellen under.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 4, Utenriks:

Bokført (mill. kroner)

Oslo Freedom Forum

2,0

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, UD

22,0

Regionbevilgning, Afrika (reversering av kutt, tillegg 1)

127,3

Regionbevilgning, Asia (delvis reversering av kutt, tillegg 1)

100,0

Regionbevilgning, Latin-Amerika (reversering av kutt, tillegg 1)

70,0

Bistandsaktuelt, videreføring (reversering av kutt, tillegg 1)

6,0

Sivilt samfunn (reversering av kutt, tillegg 1)

968,7

Sivilt samfunn

450,0

Fredskorpset (reversering av kutt, tillegg 1)

18,0

Næringsutvikling (reversering av kutt, tillegg 1)

130,0

Menneskerettigheter (reversering av kutt, tillegg 1)

125,0

Fred, forsoning og demokratitiltak (reversering av kutt, tillegg 1)

250,0

ODA-godkjente land på Balkan (delvis reversering av kutt, tillegg 1)

40,0

Andre ODA-godkjente OSSE-land (reversering av kutt, tillegg 1)

130,0

Forskning, drift

50,0

Forskning

60,0

Forskning (reversering av kutt, tillegg 1)

45,0

Internasjonale miljøprosesser (reversering av kutt, tillegg 1)

250,0

Klimatilpasning

5,0

Det grønne klimafondet

200,0

Fornybar energi (reversering av kutt, tillegg 1)

520,0

Kvinners rettigheter og likestilling (reversering av kutt, tillegg 1)

50,0

UNDP (delvis reversering av kutt, tillegg 1)

125,0

FNs befolkningsfond (UNFPA) (reversering av kutt, tillegg 1)

50,0

FN og globale ordninger (reversering av kutt, tillegg 1)

100,0

FNs Aidsprogram (delvis reversering av kutt, tillegg 1)

50,0

Eksperter, FNs fredskorps m.m.

30,0

Internasjonal landbruksforskning (reversering av kutt, tillegg 1)

75,0

FNs org. for kvinners rettigheter og likestilling (reversering av kutt, tillegg 1)

40,0

Samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner (reversering av kutt, tillegg 1)

104,0

Regionbevilgning til Afrika. En del av støtten som går bilateralt til stater med rimelig dårlig styresett og høy korrupsjon

-26,3

Norfund – tapsavsetning, reduseres

-250,0

Redusert norsk bidrag til GAVI

-100,0

Narkotikaprogram i Iran

-7,0

UNICEF (alternativt kutt i forhold til tillegg 1)

-75,0

Bidrag andre FN-organisasjoner reduseres

-100,0

Regionale banker og fond (alternativt kutt i forhold til tillegg 1)

-12,0

Sum ramme 4: Utenriks

3 622,7

«Under streken»

Norfund grunnfondkapital

-750,0

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at det foreslåtte kuttet i bistand blir reversert med 2,5 mrd. kroner, hvorav 2,35 mrd. kroner over rammeområde 4, som følge av avtalen. Spesielt har det vært viktig for Venstre å reversere det store foreslåtte kuttet i langsiktig bistand gjennom det sivile samfunn.

Dette medlem er også tilfreds med at Oslo Freedom Forum får en økt bevilging med 2 mill. kroner, i tråd med Venstres forslag til statsbudsjett for 2016.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.4.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 4 settes til 43 924 895 000 kroner, som er en økning på 6 176 612 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem peker på at verden i dag står overfor betydelige utfordringer. I 2016 vil vi måtte forholde oss til klimakrisen, fire humanitære kriser definert som «nivå-3» av FN, og samtidig utfordringer for frihet og demokrati gjennom autoritære og voldelige strømninger i en rekke land. Dette medlem viser til at Norge er bundet til en rekke internasjonale forpliktelser. Flyktningsituasjonen vi står oppe i bør ikke diktere revisjon av internasjonale avtaler som flyktningkonvensjonen og bærekraftmålene. Dette medlem mener at det er nettopp i en krevende situasjon at vi må vise mer solidaritet, ikke mindre, og etterstrebe å møte de ambisiøse målsettingene satt av FN og våre forpliktelser etter folkeretten.

Dette medlem viser til uttalelse fra den 11. november i år fra generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, hvor han advarer mot å kutte i internasjonal bistand for å finansiere flyktningutgifter i vertsland, og sier at økte flyktningutgifter ikke bør gå på bekostning av langsiktig bistand. Dette kan forsterke utfordringer verden står ovenfor og føre til en ond sirkel hvor verdens mest sårbare grupper verden over er de som taper. Dette medlem viser til at internasjonale regler åpner for at vi kan bruke en andel av utviklingsbistanden til flyktningtiltak i Norge. Dette medlem mener likevel at selv om det er mulig, betyr det ikke at det er klokt.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett, som øker den humanitære bistanden til Syria og nærområdene til totalt 3 mrd., 1,75 mrd. utover regjeringens forslag. Dette medlem mener dette er et spørsmål om prioriteringer og politisk vilje.

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår å redusere bistanden gjennom sivilt samfunn over kap. 160 post 70 med 66 pst. sammenlignet med 2015. Dette medlem er svært kritisk til dette kuttet, og vil understreke at norsk utviklingspolitikk er god i stor grad på grunn av samarbeidet med et aktivt sivilsamfunn, og at sivile samfunnsorganisasjoner utgjør et unikt supplement til utviklingsinnsats gjennom myndighetsapparat og det multilaterale systemet. Dette medlem peker på at sivilsamfunnsbistanden leverer effektive resultater, og bidrar til solidaritetsbånd mellom folk i ulike land.

Dette medlem viser videre til at regjeringen foreslår å avvikle informasjonsstøtten. I dag er det om lag 50 norske organisasjoner som mottar støtte for å informere om globale spørsmål og skape debatt. Flere av disse har storparten av sine budsjetter dekket av informasjonsstøtten. FN-sambandet er en av disse, og vil måtte avvikle virksomheten ved årsskiftet med dette budsjettforslaget. De møter 80 000 skoleelever hvert år, og har årlig 2 millioner besøk på sine nettsider, hovedsakelig fra skoleverket. Dette medlem mener at utenriks- og utviklingspolitikken behøver kompetanse og kritiske røster, og at disse kuttene vil svekke en faglig og kritisk debatt om Norges rolle i verden og resultater av norsk bistand.

Dette medlem vil hevde at den internasjonale solidariteten også må være grønn. Mennesker i fattige land rammes aller hardest av klimaendringene, selv om de har bidratt minst til problemet. Dersom klimautslippene skal ned, må veksten i utviklingsland foregå på andre premisser enn veksten i Vesten. Dette er kun mulig dersom rike land bistår fattige land i arbeidet med å gjøre denne veksten grønn.

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår betydelige kutt i bistand til fornybar energi og klimatiltak i fattige land så vel som skogpengene, kun måneder før klimatoppmøtet i Paris. Dette medlem mener dette er kortsiktig tenkning, og viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett foreslår til sammen 2,1 mrd. kroner til klimabistand utover regjeringens forslag, gjennom det grønne fondet, skogpenger, og klimatiltak og fornybar energi i fattige land.

3.2.5 Rammeområde 5 (Justis), under justiskomiteen

3.2.5.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 5 (i tusen kroner)

61

Høyesterett

95 089

400

Justis- og beredskapsdepartementet

2 405 054

410

Domstolene

2 129 708

411

Domstoladministrasjonen

75 098

414

Forliksråd og andre domsutgifter

222 439

430

Kriminalomsorgen

4 357 913

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

186 433

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

15 164 744

442

Politihøgskolen

575 056

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

787 479

445

Den høyere påtalemyndighet

211 170

446

Den militære påtalemyndighet

7 829

448

Grensekommissæren

6 262

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

702 257

452

Sentral krisehåndtering

27 863

454

Redningshelikoptertjenesten

1 587 536

455

Redningstjenesten

301 455

460

Spesialenheten for politisaker

40 138

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

958 002

467

Norsk Lovtidend

4 154

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

15 137

469

Vergemålsordningen

428 393

470

Fri rettshjelp

755 885

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

157 195

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

351 640

473

Statens sivilrettsforvaltning

42 202

474

Konfliktråd

108 745

475

Bobehandling

82 460

Sum utgifter rammeområde 5

31 787 336

Inntekter rammeområde 5 (i tusen kroner)

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1 008 816

3410

Domstolene

366 526

3430

Kriminalomsorgen

113 089

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

994

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1 880 728

3442

Politihøgskolen

33 037

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

12 351

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

168 636

3454

Redningshelikoptertjenesten

24 511

3469

Vergemålsordningen

51 948

3470

Fri rettshjelp

3 773

3473

Statens sivilrettsforvaltning

5

3474

Konfliktråd

645

Sum inntekter rammeområde 5

3 665 059

Sum netto rammeområde 5

28 122 277

3.2.5.2 Komiteens merknader

3.2.5.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet 2016 og foreslår at ramme 5 settes til 28 171 677 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 49 400 000 kroner. Disse medlemmer viser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer mener at beredskapen i Norge må styrkes, grunnbemanningen i politiet heves og sammenhengen i strafferettskjeden prioriteres. Disse medlemmer viser til at regjeringen vil bygge sin politikk på den enkeltes behov for trygghet i hverdagen. For å oppnå dette er vi avhengige av et tilstedeværende og effektivt politi, effektiv og rettssikker straffesaksbehandling og strafferettslige reaksjoner som sender helt klare signaler om at kriminell adferd ikke tolereres. Disse medlemmer mener at dømte gjennom soning eller annen straffegjennomføring må gis reell mulighet til å leve et liv uten kriminalitet. Disse medlemmer mener at regjeringens forslag til statsbudsjett ivaretar alle disse hensyn på en god måte.

Disse medlemmer mener et sterkt nærpoliti er avgjørende for å skape mer trygghet i samfunnet. Politiet må rustes opp for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. Disse medlemmer merker seg at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet. Dette vil bidra til mer synlig politi. Det er behov for en økning av antallet politiutdannede og sivilt ansatte, for å frigjøre politikraft til politiets kjerneoppgaver og bidra med spesialkompetanse innen prioriterte områder. Disse medlemmer anser det som viktig at det er midler til å ansette de nyutdannede fra Politihøgskolen i politiet, og understreker betydningen av at regjeringen legger opp til å ansette et antall nye politibetjenter tilsvarende antallet politistudenter som går ut av Politihøgskolen. Disse medlemmer er fornøyd med at det nå for tredje år på rad legges opp til å ansette et antall politibetjenter som tilsvarer antallet studenter som går ut av Politihøgskolen. Siden regjeringen Solberg tiltrådte er det ansatt 1 050 nye politibetjenter.

Disse medlemmer er tilfreds med regjeringens satsing på sårbare grupper med spesielle behov på justisfeltet. En øking av kapasiteten ved Statens barnehus, opprettelsen av fire tilrettelagte soningsplasser for ungdom på Eidsvoll, styrking av konfliktrådenes arbeid med ungdom og en allmenngjøring av Narkotikaprogram med domstolskontroll er alle tiltak som vil sørge for en bedring av sårbare gruppers stilling.

Disse medlemmer understreker betydningen av regjeringens tiltak på kriminalomsorgsområdet. Det foreslås bevilget 181 nye plasser ved Ullersmo og på Eidsberg. Dette kommer i tillegg til de 41 plassene ved Kongsvinger, Bergen, Bodø og Hustad og de 242 i Nederland som ble bevilget penger for i 2015.

Tar man i tillegg med de 88 plassene som ble bevilget og frigjort i 2014, er det levert 552 lukkede fengselsplasser.

Disse medlemmer viser til Meld. St. 12 (2014–2015), og konstaterer at dette løftet er helt nødvendig for at kriminalomsorgen skal kunne stille et tilstrekkelig antall varetektsplasser til disposisjon for politiet. Disse medlemmer har merket seg at regjeringen arbeider både kortsiktig og langsiktig med å løse de akutte utfordringene i kriminalomsorgen. Leie av fengselsplasser i Nederland vil være et viktig tiltak på kort sikt, samtidig som regjeringen bygger opp den nødvendige fengselskapasitet i Norge.

Disse medlemmer mener den nasjonale beredskapskapasiteten må styrkes, og er opptatt av økt oppmerksomhet innen hele beredskapsfeltet. Derfor mener disse medlemmer at regjeringens forslag om styrking av PST og oppfølging av politireformen vil bidra til å styrke samfunnets beredskap. Sammen med regjeringens tiltakspakke mot terror bidrar disse prioriteringene til å styrke landets beredskapsevne. Disse medlemmer er også positive til at det avsettes penger til prosjektering av nytt beredskapssenter.

3.2.5.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet understreker betydningen av å forebygge og bekjempe kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt, og lovbrytere straffes og rehabiliteres Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere mer effektivt. Disse medlemmer vil føre en kriminalpolitikk som har gode og effektive rehabiliteringstilbud, men som er tøff mot gjengangere og organiserte kriminelle. Beredskapsevnen ved større kriser og katastrofer skal opp og responstiden skal ned.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet foreslår å øke budsjettet til Justis- og beredskapsområdet samt omdisponere midler for til sammen 678,2 mill. kroner i forhold til regjeringens opprinnelige forslag til budsjett for 2016 og 686,2 mill. kroner i forhold til budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Disse medlemmer vil samtidig peke på den særlige utfordringen politiet, og i særdeleshet Politiets utlendingsenhet, har fått grunnet det høye antall asylankomster til Norge og til Europa for øvrig. Arbeiderpartiet foreslår derfor 52,4 mill. kroner til byggeprosjekt på Storskog.

Disse medlemmer er kritiske til at flere viktige tiltak foreslått av Gjørv-kommisjonen ikke ser ut til å bli fulgt opp av regjeringen. Det ser ikke ut til å komme en avklaring på når vi kan forvente et beredskapssenter for politiet, eller hvor det skal ligge. Regjeringen følger heller ikke opp forslaget om en nasjonal skalerbar operasjonssentral. Arbeiderpartiet foreslår 10 mill. kroner til prosjektering av en nasjonal skalerbar operasjonssentral.

Disse medlemmerer kritiske til at regjeringen heller ikke i budsjettet for 2016 setter av midler til sikkerhetstiltak ved Oslo tingrett. Arbeiderpartiet foreslår å bruke 7,5 mill. kroner på å etablere de nødvendige sikkerhetstiltak.

Disse medlemmer er også kritiske til at regjeringen leier fengselsplasser i Norgerhaven fengsel i Nederland, og mener dette er midler som burde vært benyttet til å bygge flere fengselsplasser i Norge samt til alternative soningsplasser og mer innhold. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative forslag til budsjett vil starte byggingen av flere nye fengselsplasser for å bedre soningskapasiteten samt erstatte fengsler med stort vedlikeholdsbehov. Disse medlemmer vil styrke innholdet i soningen for å hindre tilbakefall til ny kriminalitet. Disse medlemmer mener det er behov for å styrke innholdet i soningen til kvinner i fengsel.

Disse medlemmer vil styrke barns rettssikkerhet og vil derfor styrke domstolenes arbeid med barnesaker. Disse medlemmer vil også styrke arbeidet mot overgrep av barn på nett og legge til rette for økt kompetanse i domstolene og i politiet i saker som involverer barn. Barnehusene må gis ressurser slik at barn slipper å vente på avhør og slik at barna får den oppfølgingen de trenger. Regjeringens forslag til bevilgning til Barnehusene vil ikke sette Barnehusene i stand til å møte den økte saksmengden og til å få ned ventetidene for avhør av barn. Arbeiderpartiet foreslår derfor samlet 102 mill. kroner mer til Barnehusene og etterforskning av vold og overgrep mot barn. Disse medlemmer mener det er bra at det i forliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er tatt inn tilsammen 40 mill. kroner for å styrke Barnehusene og etterforskningen av vold og overgrep mot barn, men peker på at det er for lite. Disse medlemmer minner om at Stortinget i 2015 vedtok nye regler for avhør av barn og mennesker med utviklingshemninger som er utsatt for vold og overgrep. Disse reglene er et viktig steg i arbeidet med å styrke rettssikkerheten til brukerne av Barnehusene. Flere skal gis adgang til å benytte Barnehusene. Disse medlemmer mener at alle barn under 18 år utsatt for vold eller overgrep skal kunne benytte seg av Barnehusene.

Disse medlemmer mener det er behov for et nytt barnehus i det nye Politidistrikt Øst. Dette vil øke den samlede kapasiteten og bedre tilgjengeligheten for barn og utviklingshemmede.

Disse medlemmer viser til at den første nasjonale Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lagt fram i 2010 av Stoltenberg II-regjeringen, og ble i 2014 fulgt opp med en ny handlingsplan. Disse medlemmer viser til at det er viktig å ha et helhetlig og bredt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og stiller seg bak intensjonene i handlingsplanen. Disse medlemmer ønsker å sette SLT-rådene (samarbeidsrådene mellom politiet og kommunene) bedre i stand til å jobbe mot radikalisering i kommunene og ønsker å støtte opp om organisasjoner som jobber med å forebygge radikalisering og ekstremisme.

Disse medlemmer foreslår at ramme 5 settes til 28 274 477 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 152 200 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.5.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at god og målrettet forebygging er den viktigste faktoren for å bekjempe kriminalitet. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er viktig for å sikre at de ikke kommer inn på en kriminell løpebane. Nærpoliti er en viktig faktor i det forebyggende arbeidet. Dette medlem viser til at Stortinget våren 2015 vedtok ny politireform, og vil i denne sammenheng påpeke at regjeringen må følge opp vedtakene som ble fattet for å sikre et faktisk nærpoliti.

Dette medlem viser til at vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem, og tidlig innsats er avgjørende for å bekjempe vold og for å forhindre skade. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor det ble bevilget 20 mill. kroner til å øke bemanningen ved Statens Barnehus.

Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor det ble bevilget 20 mill. kroner til etterforskere og påtalejurister som skal etterforske vold og overgrep mot barn, samt midler til avhørere ved Statens Barnehus.

Dette medlem viser til at det ifølge FN lever over mellom 25 og 27 mill. kroner mennesker i slaveri i verden i dag. Dette medlem viser til at menneskehandel er en stor utfordring internasjonalt, men også i Norge. Arbeidet med å bekjempe menneskehandel må derfor intensiveres.

Dette medlem viser til budsjettavtalen for 2015 mellom samarbeidspartiene hvor Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for å etablere team i de fem største byene i Norge som skal etterforske menneskehandel, noe regjeringen har fulgt opp i forslaget til statsbudsjett 2016.

Dette medlem viser at det i 2013 ble opprettet et prøveprosjekt for tilreisende bostedsløse for å opprettholde orden, samt ivareta helsemessige og humanitære forhold, jf. Innst. 470 S (2012–2013). Dette medlem mener det er viktig at gode igangsatte tiltak videreføres og gis mulighet til å utvikles. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor det ble bevilget 10 mill. kroner til nevnte formål.

Dette medlem viser til budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene hvor Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for totalt 24 mill. kroner til to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet, hvorav 6 mill. kroner er bevilget til politiet under rammeområde 5.

3.2.5.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 5 settes til 28 418 477 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 296 200 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.5.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 5 settes til 29 943 577 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 178 700 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 5 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem mener justispolitikkens kjerneområde er å videreutvikle en liberal rettsstat som ivaretar både frihet og trygghet. Dette medlem mener staten har en grunnleggende oppgave i å håndheve lov og orden og gi borgerne trygghet for liv og eiendom.

Dette medlem mener at det er en menneskerett å kunne søke asyl for den som trenger beskyttelse. Det er derfor viktig at rettssikkerheten til asylsøkere ivaretas ved behandling av søknader om asyl. Dette medlem mener det er behov for å effektivisere saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) uten at det går på bekostning av rettssikkerheten for asylsøkerne. Dette medlem viser til rammeområde 6 i denne innstillingen, hvor det foreslås å bevilge 50 mill. kroner til nedbygging av restanser i UDI, og 25 mill. kroner til å styrke den generelle saksbehandlingskapasiteten i UNE. Det siste tilskuddet reverserer et foreslått kutt på 2 mill. kroner som følge av anslag om færre asylankomster i 2016, som dette medlem finner særdeles urealistisk.

Dette medlem mener asylmottakene må drives ut fra prinsippet om «integrering fra første dag» hvor beboere på mottak skal få mulighet for å jobbe, lære språk og å bli en del av lokalsamfunnet. Boforholdene i mottakene må videre gjenspeile at mange blir boende i mottak i flere år, og at dette også gjelder barnefamilier. Dette medlem viser derfor til rammeområde 6 i denne innstillingen hvor det foreslås en rekke tiltak for å styrke tilbudet for barnefamilier i mottak, blant annet økt barnefaglig kompetanse i asylforvaltningen, rett til gratis barnehageplass for 4–5-åringer i asylmottak, aktivitetstilbud for barn 0–3 år, og ulike andre integreringstiltak, til en samlet kostnad på 160 mill. kroner.

Dette medlem har et positivt syn på migrasjon. Kulturell og økonomisk stimulans gjennom innvandring gjør samfunnet sterkere, rikere og mer mangfoldig. Dette medlem mener Norge har en moralsk plikt overfor mennesker som er forfulgt i hjemlandet sitt på grunn av sin rase, religion, nasjonalitet eller tilhørighet til en sosial gruppe og at Norge bør ta et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet. Dette medlem viser til den ekstraordinære situasjonen som er skapt på asyl- og flyktningfeltet som følge av krigen i Syria og konfliktene i regionen, og til flyktningforliket der Stortinget forpliktet seg til å ta imot 8 000 syriske flyktninger.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslår å redusere antallet øvrige flyktninger som Norge mottar til kun 121, og mener at dette ikke er i tråd med intensjonene i forliket. Norges ansvar for flyktninger utenfor Syria var ikke ment å svekkes som følge av denne situasjonen. Norge er, etter dette medlems oppfatning, i stand til å ta inn flere overføringsflyktninger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) enn det regjeringen legger opp til, og viser til rammeområde 6 i denne innstillingen hvor det foreslås å øke kvoten av overføringsflyktninger fra UNHCR med 500, samt til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås bevilget 62,3 mill. kroner til dette formålet, hvorav om lag 2,3 mill. kroner bevilges over rammeområde 5.

Dette medlem er opptatt av å styrke forskning på cybersikkerhet og personvern. Samfunnet er avhengig av IKT som gjør oss sårbare mot intensjonelle sikkerhetsbrudd, feilhendelser og naturødeleggelser, og det er i denne sammenheng viktig å sikre kunnskap om hvordan dette kan håndteres og hvordan det kan påvirke våre grunnleggende personvernrettigheter. Dette medlem viser til Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved NTNU, lokalisert på Gjøvik, som de siste årene har bygget grunnmuren for et verdensledende forsknings- og utdanningsmiljø innen informasjonssikkerhet. Dette medlem viser til at kunnskap om økt datasikkerhet og personvern på nett blir stadig viktigere, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 10 mill. kroner til dette formålet, inkludert 7 mill. kroner til basisfinansiering av CCIS.

Dette medlem understreker viktigheten av gode arbeidsforhold i landets tinghus, som i ytterste konsekvens kan være avgjørende for rettssikkerheten. Dette medlem viser til at Drammen har et av de dårligste tinghusene i landet, både når det gjelder ventilasjon, vannlekkasjer, tilrettelegging for funksjonshemmede, sikkerhetstiltak og teknisk utrustning, noe som vanskeliggjør gjennomføringen av de ulike delene av straffesakskjeden. Dette medlem mener det er helt nødvendig å igangsette en prosjektering for et nytt tinghus i Drammen, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 12,8 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at regjeringen varsler et arbeid med plan for sammenslåing av tingretter. Dette medlem peker på at justissektoren i Norge som følge av politireformen gjennomfører en rekke strukturtiltak, og mener at det ikke er ønskelig å utsette sektoren for mange slike omorganiseringsreformer på kort tid. Dette medlem vil derfor stille seg kritisk til en omfattende sammenslåingsreform på dette tidspunkt.

Dette medlem viser til at Venstre ikke var del av enigheten om å kjøpe fengselsplasser i Nederland for å avlaste norsk soningskø. Dette medlem mener at avtalen med Nederland preges av en rekke svakheter, og at den undergraver det sentrale målet i norsk kriminalomsorg om å rehabilitere og endre atferd. Dette medlem peker på at nærhetsprinsippet er grunnleggende viktig for familiekontakt og rehabilitering. Dette medlem er av den oppfatning at det er vesentlig bedre bruk av de samme pengene å bygge ut og forbedre norske fengsler, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 42 mill. kroner til utbygging av Vik fengsel, og der det foreslås å ikke bevilge 270 mill. kroner til fengselsplasser i Nederland.

Dette medlem vil fremheve viktigheten av frivillige organisasjoner som støtter opp om kriminalomsorgens mål om tilbakeføring til samfunnet. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 2 mill. kroner til økning av tilskuddet til Foreningen for fangers pårørende, øremerket til tiltak for fangers barn, og av tilskuddet til Nettverk etter soning.

Dette medlem mener det er et tilbakevendende problem at mange pågrepne personer holdes frihetsberøvet i politiets arrester, og at problemet med fristbrudd er betydelig og meget bekymringsfullt. Den internasjonale kritikken og Sivilombudsmannens gjentatte påpekninger av problemet har dessverre ikke medført tilstrekkelig bedring. Dette medlem mener at det bør trekkes et skille mellom celler til bruk for straffeprosessuell pågripelse – «fengselsceller» – og sikkerhetsceller (glattceller) som benyttes til overstadig berusede personer innsatt etter bestemmelser i politiloven – «politiceller». I den forbindelse viser dette medlem til følgende tre forslag som fikk tilslutning i Stortinget under behandlingen av nærpolitireformen i Stortinget 10. juni 2014:

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med statsbudsjettet for 2015 vurdere tiltak for å heve kvaliteten på landets glattceller. Stortinget ber regjeringen om å sikre at 48-timersregelen overholdes strengt. Stortinget ber regjeringen å forbedre systemet for overføring av pågrepne fra politiet til Kriminalomsorgens varetektsceller.»

Dette medlem er skuffet over at regjeringen ikke fulgte dette opp, og heller ikke i forslaget til statsbudsjett for 2016 har fremmet tiltak om å heve kvaliteten på landets glattceller. Dette medlem foreslår derfor i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 at det bevilges 10 mill. kroner i tilskudd til en prøveordning (pilotprosjekt) som tester ut alternativer til glattcelle ved ett eller flere politidistrikt.

Dette medlem ønsker ikke å prioritere å opprette modul 3 på Trandum, og mener dessuten at det ikke er nødvendig å legge opp til en så stor vekst i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som regjeringen foreslår. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det legges opp til en innsparing på henholdsvis 44,9 mill. kroner og 30,6 mill. kroner på disse tiltakene. Dette medlem viser videre til Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) hvor det foreslås en ytterligere økning til PST på 14,8 mill. kroner til bl.a. «å følge opp tips og meldinger, sikkerhetsvurderinger m.m.» knyttet til Ankomstsenter Østfold. Dette medlem mener dette er arbeidsoppgaver som bør kunne dekkes over den store økningen i bevilgningen til PST som allerede er foreslått i statsbudsjettet for 2016 og går derfor imot dette forslaget til økning. Det samme gjelder forslag om en tilleggsbevilgning til politiet på 58,3 mill. kroner til utvidet registrering av asylsøkere foreslått i det samme tillegg.

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til å gjennomføre et pilotprosjekt for å forbedre behandlingen av straffesaker som gjelder overgrep mot dyr. Dette medlem vil foreslå å utvide prosjektet til å inkludere to nye dyrepoliti-enheter, som foreslås lokalisert til Rogaland og Akershus. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 5,8 mill. kroner til dette formålet, og påpeker at dette vil medføre en økt bevilgning på 2 mill. kroner til Mattilsynet under rammeområde 10.

Dette medlem vil understreke at fattigdom ikke kjenner noen landegrenser, og at det er et stort behov for sosiale tiltak for å hjelpe mennesker som er i en svært vanskelig livssituasjon. Dette medlem mener at tilskuddsordningen hvor berørte kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til humanitære tiltak for tiggere har vært en viktig nyordning, og foreslår derfor å bevilge ytterligere 10 mill. kroner for å styrke tilskuddsordningen slik at disse aktørene fortsatt kan tilby et viktig lavterskeltilbud for en svært sårbar gruppe i samfunnet.

Dette medlem er opptatt av at ordningen med fri rettshjelp er et svært viktig virkemiddel for å ivareta rettssikkerheten for alle samfunnsgrupper. Dette medlem understreker at salærsatsen for advokatene er avgjørende for at denne ordningen fungerer, og viser til at dersom salærsatsen hadde vært justert i tråd med lønnsveksten siden 1999, hadde den i 2016 vært på 1 247 kroner, mens regjeringens forslag ligger på 995 kroner. Dette medlem ønsker i 2016 å heve advokatsalæret med 55 kroner, fra 995 til 1 050 kroner, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås 100 mill. kroner til dette formålet. Dette medlem er generelt opptatt av ryddige prosesser rundt fastsettelse av lønn og honorarer, og viser til at det under justisminister Odd Einar Dørum den 1. juli 1999 ble inngått en «avtale om drøfting av regulering av den offentlige salærsats mv.». Oppfølgingen av denne avtalen har av Advokatforbundet blitt kritisert fordi drøftingene i liten grad oppleves som reelle. Dette medlem viser til at flere andre sammenlignbare samfunnsområder har reelle forhandlinger om de økonomiske vilkårene for yrkesgrupper som utfører oppdrag med statlig økonomisk bidrag, for eksempel fastleger.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen inngå drøftinger med sikte på en ny avtale om årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen om salærsatsen og øvrige størrelser i tilknytning til rettshjelpsordningen.»

Dette medlem mener at det i tillegg er nødvendig å heve inntektsgrensen for adgang til behovsprøvd fri rettshjelp, for å sikre at denne ordningen er tilgjengelig for dem som trenger det mest. Dette medlem foreslår å heve inntektsgrensen til 275 000 kroner for enslige og 400 000 kroner for gifte og samboende, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 25 mill. kroner til dette formålet. Dette medlem vil understreke viktigheten av frivillige organisasjoners bidrag til å realisere fri rettshjelp på områder som i dag ikke formelt inngår i ordningen. Dette medlem ønsker å styrke tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 10 mill. kroner til dette formålet, med følgende fordeling:

Tiltak

Beløp, bokført mill. kroner

Oslo Kommune Fri Rettshjelp

2,0

JussBuss

1,0

NOAS

1,5

Gatejuristene i Oslo

1,0

Gatejuristene i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Hamar: 250 000 kroner hver

1,5

Krisesentre

1,0

Tilskuddsordning til lengeværende barn

2,0

Dette medlem viser til at stortingsflertallet i behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedrørende voldsoffererstatning og rådgivning for kriminalitetsofre, bekreftet at flertallet «ønsker å gi forutsigbarhet for KFV og ønsker ikke at Stoltenberg-regjeringens planlagte nedjustering av de ekstraordinære midlene etter 2011 på ytterligere 10 mill. kroner i budsjett for 2016 gjennomføres.» Dette medlem konstaterer at det likevel er foreslått gjennomført. Dette medlem påpeker at Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er i en situasjon der de får behandlet søknader om voldsoffererstatning og dessuten regressaker fortløpende, mens færre ansatte betyr at det tar lengre tid å behandle hver søknad og at dette på grunn av fristen for foreldelse vil bety at det blir behandlet færre søknader – og at staten dermed får mindre innbetaling fra skadevolder. Dette medlem peker på at KFV regner med å sikre en inntekt til staten på ca. 65 mill. kroner i 2016, betydelig mer enn det foreslåtte kuttet. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 5 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere bevilgningene til domstolene med 5 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 5, Justis:

Bokført (mill. kroner)

Personverntiltak på nett

10,0

Prosjekteringer, nytt tinghus Drammen

12,8

Domstolene (reversering av kutt i tillegg 1)

5,0

Utbygging, Vik Fengsel

42,0

Kriminalomsorgen. Tilskudd til frivillige organisasjoner som støtter opp om kriminalomsorgens mål, med vekt på tilbakeføring til samfunnet.

2,0

Tilskudd til pilotprosjekt/prøveordninger med alternativ til glattcelle

10,0

Dyrepoliti, to nye enheter

5,8

500 flere kvoteflyktninger

2,3

Politidirektoratet: Midler for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere

10,0

Økning av advokatsalæret med 55 kroner

100,0

Heve inntektsgrensen for adgang til behovsprøvd fri rettshjelp

25,0

Styrking av tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

10,0

Kontoret for voldsoffererstatning/ Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

5,0

Fengselsplasser Nederland

-270,0

Utvidet registrering av asylsøkere (reversering av forslag i tillegg 1)

-58,3

Ikke opprette Modul 3 på Trandum

-44,9

Redusert vekst, PST

-30,6

Reversere økning PST i tillegg 1

-14,8

Sum ramme 5: Justis

-178,7

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at avtalen innebærer en styrking av ulike ordninger knyttet til fri rettshjelp med 10 mill. kroner i tråd med Venstres prioriteringer.

Dette medlem er også tilfreds med at det blir en ny dyrepoliti-enhet lokalisert til Rogaland, at det avsettes 10 mill. kroner til humanitære tiltak for tiggere og arbeidssøkere fra EØS-land og at Center for Cyber and Information Security ved Høyskolen i Gjøvik sikres en basisfinansiering på 7 mill. kroner, hvorav 5 mill. over justisdepartementets budsjett.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.5.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 5 settes til 27 484 477 000 kroner, som er en reduksjon på 637 800 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016), inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem viser til at trygghet i hverdagen er avgjørende for at befolkningen skal leve frie og gode liv. Det er spesielt viktig å ivareta sårbare gruppers trygghet og frihet. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett der viktige prioriteringer er barns trygghet, kamp mot voldtekt, og bedre rettssikkerhet for folk flest.

Dette medlem viser til at altfor mange barn opplever psykisk og fysisk vold, og at mørketallene er store. Barnehusene er viktige for å bedre rettssikkerheten og oppfølgingen av barn som har vært utsatt for overgrep. Dette medlem viser til Vestfold, hvor det opprettes et eget avsnitt som skal jobbe med vold mot barn. Dette medlem vil utvide dette arbeidet, og foreslår derfor at deler av økningen i årsverk til politidistriktene vies særskilt til dette arbeidet. Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen, innenfor den foreslåtte økningen i årsverk til politiet, sette av ressurser til å opprette barnevoldsavsnitt i samtlige politidistrikt.»

Dette medlem mener det er et viktig rettssikkerhetsprinsipp å kunne få prøvd sine rettigheter. Det hjelper ikke å ha rettigheter om en ikke har økonomisk mulighet til å få prøvd disse. Dette medlem vil derfor øke bevilgningene til frivillige rettshjelptiltak. Dette medlem viser til at NOAS har en spesiell rolle i en tid der mange søker beskyttelse i Norge. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås at NOAS’ rettshjelpsarbeid, og arbeidet med rettighetene til lengeværende barn, prioriteres særlig.

Dette medlem er bekymret for konsekvensene av regjeringens kutt i Kontoret for voldsoffererstatning, fordi dette svekker voldsofrenes stilling, og viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett der kontoret foreslås styrket.

Dette medlem viser til at miljøkriminalitet risikerer å få for lite oppmerksomhet, og mener innsatsen må forsterkes. Dette medlem viser til at motorisert ferdsel i utmark, krypskyting av rovdyr og annen miljøkriminalitet krever innsats. Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan Økokrims arbeid mot miljøkriminalitet kan forsterkes, i revidert nasjonalbudsjett.»

Dette medlem viser til at bruk av fengselsplasser i Nederland har en serie problemer ved seg. Et så alvorlig forhold som soning bør håndteres av norske myndigheter, i Norge. En spesiell utfordring er å sikre kontakt mellom pårørende og innsatte.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan regjeringen vil sikre kontakt og reisestøtte til pårørende av innsatte som soner i Nederland, samt bygge opp kapasitet i norske fengsler for å gjøre plassene i Nederland overflødige, og gjennom dette forbedre kvaliteten i kriminalomsorgen.»

3.2.6 Rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling og bolig), under kommunal- og forvaltningskomiteen

3.2.6.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 6 (i tusen kroner)

490

Utlendingsdirektoratet

7 931 122

491

Utlendingsnemnda

278 946

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

504 967

551

Regional utvikling og nyskaping

1 258 095

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

444 200

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

26 885

560

Sametinget

285 301

561

Tilskudd til samiske formål

15 488

562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

5 205

563

Internasjonalt reindriftssenter

8 412

567

Nasjonale minoriteter

33 140

580

Bostøtte

2 763 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

1 535 794

585

Husleietvistutvalget

25 734

587

Direktoratet for byggkvalitet

146 637

590

Planlegging og byutvikling

109 370

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

253 157

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

9 341 323

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

2 031 298

2412

Husbanken

427 639

2426

Siva SF

50 046

Sum utgifter rammeområde 6

27 475 759

Inntekter rammeområde 6 (i tusen kroner)

3490

Utlendingsdirektoratet

4 110 722

3562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

2 044

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2 904

3585

Husleietvistutvalget

1 094

3587

Direktoratet for byggkvalitet

45 098

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

351 583

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

333 878

5312

Husbanken

43 680

5326

Siva SF

7 000

5613

Renter fra Siva SF

17 900

5615

Husbanken

3 093 000

Sum inntekter rammeområde 6

8 008 903

Sum netto rammeområde 6

19 466 856

3.2.6.2 Komiteens merknader

3.2.6.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 6 settes til 19 664 684 000 kroner som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 197 828 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1.

Norge er et land med store variasjoner og rikt mangfold, og disse medlemmer mener det er avgjørende å styrke vekstkraften i hele landet. Disse medlemmer merker seg at regjeringen fører en offensiv regional- og distriktspolitikk som styrker lokalt entreprenørskap, næringsliv og eierskap, gjennom å rette den regionale utviklingspolitikken inn mot verdiskapning, innovasjon og bedre infrastruktur i distriktene. Disse medlemmer mener en slik politikk er viktig for å realisere målet om arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet. Gjennom vekstfremmende skatteletter bedres mulighetene for å skape og beholde verdier lokalt.

Lave oljepriser og økende ledighet krever etter disse medlemmers mening en næringsvennlig politikk som kan bidra til omstilling og grunnlag for fremtidig vekst i alle deler av landet. Disse medlemmer viser til at en stor del av den norske konkurranseutsatte industrien drives utenfor de store byene. Det er derfor viktig å redusere avstandsulempene og transportkostnadene, noe regjeringen følger opp gjennom en storstilt satsing på infrastruktur. Disse medlemmer vil i denne sammenheng fremheve satsingen på fylkesveinettet, hvor fjorårets satsing på fylkesveier trappes ytterligere opp.

Disse medlemmer mener innvandring er en kilde til mangfold, nye impulser og kulturell utveksling, og et bidrag til økonomisk vekst i Norge. Selv om innvandringen har gjort oss til en mer mangfoldig nasjon, ser disse medlemmer utfordringer knyttet til innvandring og integrering. Som følge av den største flyktningkrisen verden har sett siden 2. verdenskrig opplever nå også Europa en betydelig økt tilstrømning av flyktninger fra Syria og nærområdene. Disse medlemmer legger til grunn at Norges humanitære tradisjon tilsier at vi skal hjelpe mennesker i nød. Disse medlemmer legger samtidig ikke skjul på at utfordringene vi hadde før denne økningen nå vil bli betydelig større, og vil kreve at alle deler av samfunnet stiller opp.

Disse medlemmer viser videre til at regjeringen i Prop. 1 S (2015–2016) og Prop.1 S Tillegg 1 (2015–2016) fremmer en lang rekke tiltak for å håndtere den økte tilstrømningen av flyktninger.

Disse medlemmer viser til at regjeringen i budsjettforslaget følger opp viktige punkter i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre på asyl- og innvandringsområdet.

Disse medlemmer er enig med regjeringen i at det er nødvendig å regulere innvandringen og antall asylsøkere, og støtter regjeringens arbeid innenfor asylkjeden for å redusere ankomsten av antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov, rask bosetting av personer som får opphold og raskere retur av personer uten lovlig opphold i Norge. Det er en sammenheng mellom ankomst, saksbehandling, bosetting og retur, noe som krever effektiv behandling i alle ledd, fra rask avklaring av identitet, til å legge til rette for rask bosetting eller retur avhengig av utfallet av asylsøknaden.

Disse medlemmer mener også det er nødvendig med visse tilstrammende grep slik regjeringen tar til orde for i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016), eksempelvis når det varsles innstramninger i retten til familiegjenforening og familieetablering for flyktninger. Det er også nødvendig med klarere prioritering av ressursene. Disse medlemmer viser i den sammenheng til at økte asylankomster gir et økt press på tjenesteytingen fra kommunene, herunder tilgangen på kvalifiserte lærere til norskopplæring i mottak. Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår å redusere antall norsktimer som tilbys fra 250 timer til 175 timer for asylsøkere i mottak, for å kunne tilby norskopplæring til alle, og på den måten prioritere opplæring til dem med lovlig opphold.

Disse medlemmer viser til at regjeringen vurderer flere regelverksendringer for å forhindre at asylordningen misbrukes. I lys av økningen i antallet asylsøkere siden sommeren 2015 er det særlig viktig å forhindre at personer med grunnløse søknader bidrar til å øke presset på utlendingsforvaltningen og undergrave asylinstituttet. Videre viser disse medlemmer til at arbeidet med aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere styrkes, og at det foreslås omdisponeringer for å sikre retur særlig av enkeltgrupper og personer utenfor mottak samt at regjeringen også styrker det internasjonale arbeidet med retur.

Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår å ta ut 3 120 overføringsflyktninger i 2016, hvorav 3 000 plasser er forbeholdt syrere. Disse medlemmer viser videre til at regjeringen i Prop.1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å styrke den internasjonale innsatsen på migrasjonsfeltet, blant annet ved at Norge deltar i EUs relokaliseringsordning med 1 500 plasser over to år, bistår EU i arbeidet med relokalisering, øker bidraget til EUs støttekontor for asyl (EASO) og øker bevilgningen til retur og styring av migrasjonsstrømmene.

Disse medlemmer viser til at det også er betydelig økning i antall enslige mindreårige flyktninger. Disse medlemmer mener det er positivt at regjeringen prioriterer å styrke kommunenes og barnevernets mulighet til å ivareta disse på en god måte. Det vises i denne sammenheng til at det særskilte tilskuddet i tillegg til integreringstilskuddet til kommunene er foreslått økt, også med et engangsbeløp per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016. Videre foreslås i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) å øke bevilgningen til barnevernets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Disse medlemmer viser til at økt tilstrømming av flyktninger også gir behov for økt bosetting og styrket innsats for integrering, og at regjeringen som følge av dette foreslår et ekstratilskudd til kommunene for å bosette flere, samt midler til utvikling av et system for bedre kartlegging av flyktningenes kompetanse. Disse medlemmer viser videre til at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å styrke tilskuddet til kommuner med asylmottak, for å sikre at kommunene har kapasitet og ressurser til å yte lovpålagte tjenester til beboere i mottak.

Disse medlemmer viser til at regjeringen har som mål at urfolk og nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Disse medlemmer støtter dette målet, og mener det er positivt å gi mennesker større frihet til selvstendig utfoldelse på blant annet det kulturelle plan.

Disse medlemmer viser til at Norge har en sterk tradisjon for at folk eier sine egne boliger. Regjeringen har som mål at folk flest har mulighet til å eie sin egen bolig, noe disse medlemmer støtter.

Disse medlemmer viser til at befolkningen i Norge øker raskt, særlig i og rundt de største byene. Det er derfor et stort behov for flere boliger i årene fremover, og disse medlemmer merker seg at regjeringen vil legge best mulig til rette for økt utbygging. Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre boligbygging, og disse medlemmer mener regjeringen allerede har tatt viktige initiativ i boligpolitikken. Disse medlemmer støtter regjeringen i målet om å sikre raskere saksbehandling av byggesaker og forenkle plan- og bygningsloven.

Disse medlemmer er opptatt av at politikere lokalt skal ha frihet til å foreta prioriteringer som er i tråd med de behovene som eksisterer lokalt, og mener derfor det er positivt at regjeringen både gjør det lettere for kommunene å åpne opp for økt boligbygging og for utbyggerne å bygge i takt med behovet.

Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår å etablere en sammenhengende og detaljert digital høyde- og terrengmodell, som vil bedre grunnlaget for planlegging og prosjektering av infrastruktur og boliger, beredskap og klimatilpasning. Videre viser disse medlemmer til at arbeidet med å digitalisere, forenkle og automatisere plan- og byggesaksbehandlingen i kommunene skal videreføres.

Disse medlemmer viser til at regjeringen vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet bl.a. ved å legge til rette for at vanskeligstilte skal få hjelp til å skaffe seg og bli boende i en egnet bolig, og viser i den sammenheng til regjeringens forslag om en tilsagnsramme for tilskudd til om lag 1 400 utleieboliger, som i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) er økt ytterligere til 1 750 for å håndtere bosetting av flere flyktninger. Dette tilsvarer hhv. ca. 400 og 750 flere boliger per år etter regjeringsskiftet i 2013. Videre foreslås å øke bevilgningen til bostøtte, særlig innrettet for barnefamilier med lave inntekter, samt at regjeringen foreslår å videreføre en kompensasjon for uførereformen i bostøtten ut 2016, samtidig som det arbeides videre med en permanent løsning.

Tilgangen på kreditt i det private kredittmarkedet er god og etterspørselen etter lån fra Husbanken har gått ned. Disse medlemmer viser til at regjeringen derfor foreslår å redusere lånerammen til Husbanken i 2016. Lånerammen legger til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet kan få bistand til å etablere seg i egen bolig samtidig som det legges til rette for at flere boliger og bygg møter fremtidens behov.

3.2.6.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at krigen i Syria har ført til den verste humanitære situasjonen siden andre verdenskrig. Øvrig krig og konflikt, klimaendringer og mangel på framtidshåp i hjemlandet, har ført til det største antall flyktninger verden har sett. Situasjonen stiller store krav til verdenssamfunnets evne til å skape fred og utjevne økonomiske forskjeller, og til å avhjelpe flyktningenes prekære situasjon. De fleste flyktninger må få hjelp i sine nærområder.

Disse medlemmer viser til at det høye antallet flyktninger og asylsøkere stiller Europa og Norge på prøve. Norge har gode forutsetninger for å håndtere denne oppgaven, og skal ta sin del av ansvaret. Det krever at vi gjør kloke valg nå, og at Norge bidrar aktivt til å finne internasjonale løsninger for å håndtere situasjonen på en forsvarlig måte.

Disse medlemmer vil understreke at Arbeiderpartiet vil bidra konstruktivt for å få til bredest mulig politisk enighet om videreutvikling av en streng, rettferdig og human asylpolitikk.

Storskog grensestasjon

Situasjonen ved Storskog grensestasjon er utfordrende og i stadig endring. Disse medlemmer mener at regjeringens ekstrabevilgning ikke er tilstrekkelig, og foreslår en oppstartsbevilgning til bygging av ny grensestasjon.

Mottak

Disse medlemmer vil peke på at det er avgjørende å sikre rammer for mottak, saksbehandling, bosetting og integrering tilpasset det store antallet som kommer. Det er nødvendig å se på mulige forenklinger i registrering og mottak av flyktninger, mulige tiltak for å få ned saksbehandlingstid og andre forbedringer som kan korte ned tiden fra ankomst til bosetting.

Disse medlemmer mener norsk regelverk skal være avstemt med våre naboland slik at ikke norske ordninger skiller seg ut.

Disse medlemmer vil understreke at UDI må ha tilstrekkelig med ressurser for å kunne ha en god dialog med vertskommunene når nye asylmottak skal etableres. Det må ses på kostnadsreduserende tiltak i driften av mottakene. De store asylankomstene krever flere ansatte, men der konkrete arbeidsoppgaver kan utføres av asylsøkerne selv, må det legges til rette for det. Asylmottak og nye brakkebyer bør drives i regi av det offentlige eller av ideelle aktører. Ved behov for å inngå avtaler med flere driftsoperatører utover dette, vil disse medlemmer vurdere om det er riktig å legge inn klausuler om begrensninger eller forbud mot utbytte.

Disse medlemmer viser til at prognosene for neste år er 33 000 nye asylsøkere til Norge. Vi forutsetter at det utarbeides beredskap også for høyere ankomster. Dette krever en kartlegging av tilgjengelige ressurser i det enkelte fylke, for å kunne finne gode og effektive løsninger for innkvartering, språkopplæring, traumebehandling, skole- og studieplasser og mulige sysselsettingstiltak. Det bør vurderes om fylkesmannen skal ha en sterkere samordningsrolle i det enkelte fylke.

Disse medlemmer mener anbudsregelverket må endres slik at innkjøp til mottak og nyankomne i størst mulig grad kan skje lokalt. Det må i den varslede handlingsplanen mot menneskehandel vurderes tiltak som forebygger at barn forsvinner fra mottak.

Situasjonen krever en stor innsats fra mange ulike deler av samfunnet og mange ulike yrkesgrupper. Disse medlemmer mener de tillitsvalgte i mottaksapparatet og kommunene bør involveres i planer og nye oppgaver så tidlig som mulig.

God kommuneøkonomi

Disse medlemmer viser til at en stor andel av de som har kommet som asylsøkere til Norge, skal i løpet av 2016 bosettes i kommunene. Kommunene bosetter stadig flere, noe som er svært positivt. Denne oppgaven vil imidlertid øke kraftig i omfang de neste årene. Kommunene må settes i stand til å løse denne oppgaven uten å måtte kutte i skole, helse og omsorg. Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene sikres tilstrekkelig med ressurser til å følge opp nyankomne, eventuelt opprette ekstra mottaksklasser, tilstrekkelig kapasitet i videregående opplæring og ekstra kapasitet i norskopplæringen. Det må også sikres kapasitet og kvalitet i helsetilbudet. Derfor er det behov for en styrking av de økonomiske virkemidlene.

Disse medlemmer viser til følgende forslag i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett: styrke kommunesektorens inntekter med 3 mrd. kroner, øke integreringstilskuddet, 90 pst. kompensasjon for kommunale barnevernstiltak EMA, utrede en ordning for «særskilt ressurskrevende flyktninger», og innføre et basistilskudd på 100 000 kroner til kommunene ved opprettelse av nye mottak.

Disse medlemmer mener det er nødvendig med nye grep for å få bosatt flyktningene. I begynnelsen av 2016 skal det utarbeides en ny avtale mellom regjeringen og KS om bosetting. Denne avtalen må slå fast nye og klare forpliktelser både fra regjeringen og kommunene som sikrer at man bosetter i tråd med behovet, og innenfor gjeldende tidsfrister. Avtalen må sikre en rettferdig fordeling mellom kommunene.

Krafttak for boligbyggingen

Disse medlemmer mener det er behov for en kraftig styrking av boligpolitikken for å sikre nok boliger til alle som skal bosettes framover. Boligbygging er et politisk ansvar.

Disse medlemmer mener det må gjennomføres en kraftig satsing på flere utleieboliger. Vi ønsker at det skal gis tilskudd til 2 000 utleieboliger i 2016. Samtidig må takten i boligbyggingen øke, slik at det blir flere boliger totalt sett. Boligbyggingen skal komme hele befolkningen til gode.

Disse medlemmer vil øke bostøtten, og foreslår en rekke endringer i Husbanken for å øke boligbygging og rehabilitering av boliger.

Språk, kompetanse og arbeid

Disse medlemmer mener integreringen må starte fra dag én. De som kommer til Norge skal bli møtt med en forventning om å bidra til det norske samfunnet. Det skjer ved at man lærer seg norsk, kommer seg i arbeid og deltar på dugnad, foreldremøter og i frivillig arbeid. Tida i asylmottaket må derfor være en periode for aktivisering, ikke passivisering.

Disse medlemmer er svært kritiske til at regjeringen kutter i norskopplæring på mottak. Disse medlemmer vil videreføre 250 timer norskopplæring for asylsøkere i mottak og innføre plikt til å delta i norskopplæringen. Disse medlemmer vil videreføre dagens satser for dagpenger, men redusere utbetalingene for dem som ikke deltar i norskopplæringen. Ventetiden fra ankomst på ordinært mottak til norskopplæringen starter, må kuttes. Et minimumskrav må være opptak kvartalsvis eller et system med rullerende opptak. Kommuner bør oppfordres til å øke intensiteten på norskopplæringen. Disse medlemmer vil at asylsøkere som har fått opphold, men som bor på mottak, skal ha mulighet til å begynne på de 600 timene de har rett og plikt til.

Disse medlemmer mener barnehageplass er bra for barns språklige utvikling, og for å gjøre det mulig for foreldrene å lære seg norsk eller delta i andre aktiviteter. Derfor bør alle barn i asylmottak ha barnehageplass. I dag er dette tilbudet forbeholdt fire- og femåringene. Arbeiderpartiet foreslår at det bevilges 75 mill. kroner i 2016 for å gi et tilbud også til treåringene.

Å sikre gode muligheter for utdanning, norskopplæring og godkjenning av utdanning har, etter disse medlemmers mening, stor betydning for integrering, at folk raskt kommer i arbeid og at de får brukt sin kunnskap og evner i både arbeids- og samfunnsliv. Kommuner, fylkeskommuner og utdanningsinstitusjoner må derfor settes i stand til å gi tilbud som har god kvalitet.

Disse medlemmer vil peke på at skolen er en viktig arena for integrering for både barn og foreldre. Barn og ungdom som lærer sammen med norske medelever, vil raskt lære språket, få seg nettverk og venner. For foreldre er skolen en viktig inngangsport til deltakelse i det norske samfunnet og i lokalsamfunnet. Men skal skolen være en god integreringsarena, må disse elevene få godt tilpassede tilbud som gjør at de kan lære godt og mestre skolehverdagen. Dette er en av grunnene til at Arbeiderpartiet vil styrke kommunene og fylkeskommunenes økonomi.

Disse medlemmer viser til at en del av flyktningene som kommer til Norge mangler helt eller delvis dokumentasjon for sin utdanning. Det kan være personer som kommer fra land der det ikke er mulig å få pålitelig verifikasjon av dokumentasjonen, eller som måtte flykte uten mulighet til å ta med nødvendig dokumentasjon på utdanningsnivå og ferdigheter. Rask godkjenning av utenlandsk utdanning er et viktig tiltak for å få flyktninger raskt i arbeid og kunne ta i bruk den kompetansen de besitter.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet foreslår å øke bevilgningen til NOKUT for å styrke deres saksbehandlingskapasitet for godkjenning av utenlandsk utdanning og arbeid med veiledning til nyankomne flyktninger.

Disse medlemmer mener asylsøkernes kompetanse skal kartlegges innen en måned etter ankomst, og hele utdanningssystemet må settes i arbeid for å gi de nyankomne nødvendig påfyll av kompetanse for å kunne utøve faget sitt i Norge. For å bygge opp under arbeidslinja, ønsker disse medlemmer nye kriterier for å få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden er til behandling.

God opplæring i norsk språk og arbeidskultur er, etter disse medlemmers mening, en viktig del av kompetansehevingen, og viktigheten av dette arbeidet øker i takt med innvandringen. Arbeiderpartiet mener at programmet for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) bør styrkes, for å bedre lese- og skriveferdigheter både blant unge og innvandrere.

Det må samtidig legges til rette for at folkehøyskolene og studentsamskipnadene bidrar aktivt i integreringsarbeidet.

Gjør din plikt, krev din rett

Disse medlemmer mener det er både muligheter og utfordringer knyttet til innvandring. Innvandring gir oss nye impulser, arbeidskraft og innbyggere til lokalsamfunn som trenger det. Samtidig kan innvandring utfordre den norske modellen hvis vi ikke lykkes med å inkludere innvandrerne i arbeidslivet, dersom organisasjonsgraden går ned, det oppstår press på lønninger og opparbeidede standarder i arbeidslivet, eller hvis innvandrere ikke oppnår samme grad av yrkesdeltakelse og likestilling som majoriteten. I en tid der arbeidsløsheten stiger, er det etter disse medlemmers mening særlig viktig at vi allerede fra ankomst i Norge er tydelige på alles plikt til å bidra, blant annet gjennom et tydelig og enhetlig praktisert regelverk for tilstedeværelse i introduksjonsprogram og norskopplæring.

Hovedfokuset må være å inkludere flyktningene i det ordinære arbeidslivet så fort som mulig. Disse medlemmer mener NAV må anvende regelverket fleksibelt for å få folk i aktivitet. NAV må samtidig være tydelige på at fellesskapet ikke betaler livsoppholdet til personer som ikke vil delta i aktivitet eller arbeid på grunn av religion eller fordi man ikke forholder seg til grunnleggende verdier i det norske samfunnet.

Disse medlemmer mener kontantytelser i størst mulig grad bør erstattes av tilbud om aktivitet, der det er mulig. Det skal som hovedregel knyttes aktivitetsplikt til sosialhjelp. Det ble i 2013/14 gjennomført omfattende tilsyn med Kvalifiseringsprogrammet (tiltak for å få blant annet de på sosialhjelp over i arbeid via kvalifiseringsstønad) som viste at en stor andel av kommunene ikke jobber godt nok med dette programmet. Dette må rettes opp.

Disse medlemmer mener kontantstøtte motvirker integrering. Den bør derfor avvikles og erstattes av en ventestøtte for de som ikke får barnehageplass etter fødselspermisjonen. Arbeiderpartiet vil satse videre på Jobbsjansen, spesielt rettet mot innvandrerkvinner.

For å motvirke sosial dumping er det nødvendig å styrke Arbeidstilsynet, regionale verneombud og treparts bransjeprogrammer. Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett med forslag om dette.

Disse medlemmer vil videreføre områdesatsingene i Groruddalen, Fjell og Bergen, med vekt på gratis kjernetid i barnehage og SFO. Det er viktig at mottaksplasser spres, slik at de ikke systematisk legges til skoler som allerede har høy innvandrerandel.

Spille på lag med frivilligheten

Disse medlemmer vil understreke at frivillige lag og organisasjoner, frivilligsentraler og idretten gjør en formidabel innsats for integreringen. Derfor må vi støtte frivilligheten som et supplement og en merverdi til de offentlige tjenestene.

Disse medlemmer vil at det skal stilles krav om at mottakene skal samarbeide med frivillige organisasjoner og at det settes av ressurser til dette i mottakene. Hensikten må både være at asylsøkere får hjelp til norsktrening og sosialt samvær, samtidig som de oppfordres til å delta i frivillig arbeid. Frivillig arbeid er god arbeidstrening. Mange kommuner inviterer frivilligheten med i integreringsarbeidet – det kan enda flere kommuner gjøre.

Disse medlemmer vil styrke aktivitetstilbudet i mottakene, gjøre disse tilgjengelige også for voksne og øke tilskuddet til frivillige organisasjoner som jobber med integrering av flyktninger med oppholdstillatelse. Ordningene bør favne bredt, og også omfatte idrett, friluftsliv og frivillighetssentralene. Midlene må også bidra til å spre VOX sin opplæring av frivillige språkmedarbeidere fra Oslo til hele landet.

Distrikts- og regionalpolitikken

Disse medlemmer mener det må være et overordnet mål for all nasjonal politikk å bevare den nasjonale identiteten, mangfoldet, og å utnytte ressursene og mulighetene i alle deler av landet. Disse medlemmer vil at alle skal kunne bosette seg der de ønsker, og at vi skal ha likeverdige levekår i alle deler av landet. Også for å ivareta våre nasjonale interesser, er det viktig å sikre hovedtrekkene i bosettingen.

Tilgang på kompetansearbeidsplasser er avgjørende for å lykkes med dette. Som et lite land med åpen økonomi, kan vi ikke bli best i alt, men satser vi, kan vi bli best på noen områder. Norge må satse strategisk på de områdene hvor vi har særskilt kompetanse og hvor vi har sterke næringsklynger å bygge videre på – blant annet for å være ledende på sjømat, maritim virksomhet, energi, miljøteknologi og reiseliv.

Disse medlemmer vil føre en aktiv næringspolitikk for å hindre sterk ubalanse i vekstkraften i norsk næringsliv og hindre at noen regioner blir hengende etter i den økonomiske utviklingen. Et framtidsrettet næringsliv legger grunnlaget for morgendagens arbeidsplasser. Da er det sentralt å bygge opp under og videreutvikle de sterke nærings- og kompetansemiljøene vi har rundt om i landet. Det er et mål å videreutvikle arenaer som næringsklynger, næringshager og inkubatorer for å legge til rette for både nasjonalt og internasjonalt samarbeid i næringslivet.

Disse medlemmer mener at videre utvikling i de enkelte distriktene må skje ut fra en målrettet satsing på å utvikle mulighetene som finnes i de enkelte regionene. Dette må gjøres både gjennom generelle tiltak og en politikk tilpasset den enkelte regions særtrekk. Regionale fortrinn er i all hovedsak også nasjonale fortrinn. Utbyggingen av kompetanse må bygge opp under utviklingsmulighetene som finnes i de enkelte regionene, blant annet ved at utdannings- og forskningsinnsats rettes inn mot de regionale fortrinnene.

I dag spiller fylkeskommunene en vesentlig rolle i dette arbeidet, og bevilgninger til regional utvikling må sikre at dette ansvaret fortsatt kan ivaretas. I forbindelse med kommunereformen må det legges til grunn at det fortsatt skal være et regionalt folkevalgt nivå.

Regionale utviklingsmidler bidrar til å realisere nasjonale satsinger. Økt konkurransedyktighet, sysselsetting og forbedrede rammebetingelser for næringslivet er blant målsettingene. Fordi midlene fordeles til fylkene, som har god kjennskap til utfordringene i de ulike regionene, kan de også tilpasses områdenes særskilte forutsetninger og utfordringer. Det er stor spennvidde i tiltakene som iverksettes.

For fylkeskommunene er Innovasjon Norge et viktig verktøy, og mye av midlene delegeres dit. Analyser viser at de distriktsrettede lavrisikolånene er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Regjeringens gjentatte kutt i regionale utviklingsmidler hindrer fylkeskommunene i å drive viktig utviklingsarbeid. Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 200 mill. kroner mer enn regjeringen til regionale utviklingsmidler.

Disse medlemmer foreslår at ramme 6 settes til 20 813 756 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 346 900 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.6.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at det i budsjettavtalen bevilges 50 mill. kroner til økt bemanning og barnefagligkompetanse på mottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år som skal sikre en mer forsvarlig omsorgssituasjon enn i dag. Dette medlem viser til at det har vært tilfeller med 300 barn på 6 voksne på asylmottak og mener dette er uforsvarlig. Disse barna har behov for god omsorg og trygge voksne. Midlene i budsjettavtalen skal sikre at dette skjer i større grad enn i dag. Dette medlem mener at en rask og god integrering er avgjørende for å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi er i, og viser til budsjettavtalen hvor det bevilges 30 mill. kroner til integreringsprosjekter i mottak i regi av frivillige aktører. Frivilligheten ønsker å delta i integreringsarbeidet og har prosjekter de ønsker å sette i gang. Dette medlem mener det er viktig å ta i bruk alle ressurser i integreringsarbeidet og frivilligheten kan spille en særlig viktig rolle for å skape kontakter mellom lokalsamfunn og mennesker som er på asylmottak. Dette medlem viser til at det ifølge budsjettavtalen skal bevilges 54,2 mill. kroner utover regjeringens forslag til regionale utviklingsmidler og 70 mill. kroner utover forslag på posten for næringsrettede tiltak. Dette medlem viser til at det ifølge budsjettavtalen skal bevilges 54,2 mill. kroner utover regjeringens forslag i tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling og at det skal bevilges 70 mill. kroner utover regjeringens forslag på posten «Næringsrettede midler til regional utvikling».

3.2.6.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 6 settes til 21 384 716 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 917 860 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.6.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 6 settes til 20 523 556 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 056 700 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 6 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabellen under.

Innvandring

Dette medlem har et positivt syn på migrasjon. Kulturell og økonomisk stimulans gjennom innvandring gjør samfunnet sterkere, rikere og mer mangfoldig.

Dette medlem mener Norge har en moralsk plikt overfor mennesker som er forfulgt i hjemlandet sitt på grunn av sin rase, religion, nasjonalitet eller tilhørighet til en sosial gruppe og at Norge bør ta et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet. Dette medlem viser til at det ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) var 59,5 millioner mennesker på flukt i 2014 og at dette er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Ifølge UNHCR er det nå er mer enn 4 millioner mennesker som har flyktet ut fra Syria. Inne i Syria har 12 millioner mennesker behov for nødhjelp, og minst 7,6 millioner mennesker er internt fordrevet. Dette medlem er på denne bakgrunn glad for at et flertall på Stortinget har besluttet at Norge skal ta imot til sammen 8 000 kvoteflyktninger fra Syria, hvorav 3 000 i 2016. Dette medlem viser til regjeringens forslag om å ta imot 3 120 kvoteflyktninger i 2016, hvorav 3 000 fra Syria. Forslaget innebærer at det bare er foreslått å ta imot 120 kvoteflyktninger fra andre land enn Syria. Dette medlem mener at Norge også har et ansvar for å bidra i andre urolige områder og at Norge må ha rom for å ta imot flere flyktninger gjennom FN.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke kvoten av overføringsflyktninger fra UNHCR med 500. Samlet vil dette medlem bevilge netto 57 mill. kroner mer over rammeområde 6 for å motta 500 flere kvoteflyktninger enn det som følger av regjeringens forslag. Etter OECD/DACs retningslinjer kan visse flyktningutgifter knyttet til opphold i Norge og tilbakevending til sine hjemland klassifiseres som offisiell utviklingshjelp (ODA). Dette medlem foreslår at det netto bevilges 62,3 mill. kroner mer til kvoteflyktninger enn det som følger av regjeringens forslag under rammeområdene 4, 5 og 6.

Et økende antall mennesker på flukt i verden får også betydning for antall mennesker som søker asyl i Norge. Den siste tiden har det vært en økt tilstrømming av asylsøkere til Europa og til Norge, hvorav flertallet kommer fra Syria.

Dette medlem mener at retten til å søke asyl er grunnleggende, og at det må gis opphold til de som trenger beskyttelse. Personer som ikke får opphold må returneres, men returarbeidet må ikke gå på bekostning av asylsøkere som med stor sannsynlighet får bli. Dette medlem mener det er viktig med en effektiv saksbehandling for søkere som høyst sannsynlig får opphold, slik at man kan komme i gang med integreringsprosessen. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner til en raskere saksbehandling i Utlendingsdirektoratet (UDI). Videre foreslår dette medlem å styrke den generelle saksbehandlingskapasiteten i Utlendingsnemnda (UNE) med 25 mill. kroner. Dette medlem mener videre at det i lys av det økende antallet enslige mindreårige asylsøkere som nå kommer til Norge er behov for å øke den barnefaglige kompetansen i utlendingsforvaltningen. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 10 mill. kroner til å styrke den barnefaglige kompetansen i UDI, UNE og i Politiets utlendingsenhet (PU).

Dette medlem viser til at økt tilstrømming av asylsøkere har skapt utfordringer for mottaksapparatet, og at det er behov for en betydelig styrking på flere områder. Dette medlem støtter derfor de tilleggsbevilgninger som er foreslått av regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016), men mener det er et unødvendig og lite treffsikkert tiltak å finansiere noen av disse økningene ved å kutte i stønadene til beboere i mottak. Dette medlem går derfor imot å redusere stønadene anslått til en innsparing på 138 mill. kroner.

Dette medlem mener at det selv uten konkrete anslag for nye ankomster kan legges til grunn at det er behov for styrking av mottaksapparatet. Dette medlem er særlig opptatt av at en raskt kommer i gang med integreringen av asylsøkere som høyst sannsynlig får opphold ved mulighet å starte språkopplæring og søke arbeid fra dag én.

Dette medlem stiller seg derfor svært undrende til at regjeringen både har foreslått å nær halvere satsen for opplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre, nærmere omtalt under rammeområde 16, og kraftig redusere antall timer med norskopplæring i mottak. Dette medlem går imot disse såkalte kostnadsdempende tiltakene og tror snarere at en slik politikk vil medføre økte kostnader i det lange løp. Dette medlem foreslår heller at det bevilges 50 mill. kroner til en ny ordning for integreringstiltak i mottak, som blant annet kan brukes til å styrke tilbud om norskundervisning. Dette medlem mener asylmottakene må drives ut fra prinsippet om «integrering fra første dag» hvor beboere på mottak skal få mulighet for å jobbe, lære språk og engasjere seg i samfunnet. Økt antall asylsøkere understreker behovet for integreringstiltak i mottak ettersom det er grunn til å frykte at mange vil måtte vente lenge på å bli bosatt i ordinær bolig. Integrering forutsetter både språkkunnskap og samfunnskunnskap. Flere må få tilbud om tilstrekkelig antall timer med opplæring, og det er behov for større fleksibilitet i tilbudet. Dette medlem mener at det er behov for en styrking av området for at flere skal få tilstrekkelige kunnskaper til å kunne delta fullt ut i samfunnet og i arbeidslivet. Dette medlem foreslår i første omgang å øke bevilgninger til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere med 50 mill. kroner.

Dette medlem mener at det med økende antall asylsøkere er nødvendig å se på andre former for innkvartering av asylsøkere og flyktninger enn asylmottak og omsorgssentre. Det er behov for nytenking på området, og dette medlem foreslår derfor at det etableres en tilskuddsordning for ideelle organisasjoner til etablering av alternative bosettingsformer. Eksempelvis planlegger SOS barnebyer å etablere et alternativ til bosetting av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Dette medlem foreslår å bevilge 50 mill. kroner til en ordning hvor prosjekter som det ovennevnte kan søke støtte.

Dette medlem viser til at en økt tilstrømming av asylsøkere medfører behov for å styrke tilbudet i mottakene, og er særlig opptatt av å sikre et godt tilbud til barn. Dette medlem mener at barn i asylmottak har særlig behov for sosialisering med andre barn, samt språkstimulering. Dette medlem vil derfor styrke aktivitetstilbudet for barn i mottak fra 0–3 år, og foreslår å bevilge 25 mill. kroner til dette formålet. Dette medlem mener at alle 4- og 5-åringer i asylmottak bør få tilbud om barnehageplass og foreslår å bevilge ytterligere 75 mill. kroner til å sikre plass i barnehager for alle 4- og 5-åringer som bor i asylmottak.

Dette medlem foreslår videre å utvide forsøk med gratis deltidsplass i Skolefritidsordningen/Aktivitetsskolen. Pågående forsøk omfatter en skole i Oslo. Dette medlem foreslår å bevilge 100 mill. kroner til å utvide forsøket til å omfatte flere skoler i Drammen, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Dette medlem vil understreke betydningen av frivillig arbeid på integreringsområdet. Det er viktig at det både gis tilskudd til tiltak på lokalt nivå og til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Regjeringen har foreslått å bevilge 1,8 mill. kroner til Human Right Service (HRS). HRS er omstridt, og er etter dette medlems syn ikke å anse som et nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. Dette medlem foreslår derfor å kutte bevilgningen på 1,8 mill. kroner som er foreslått til HRS.

Dette medlem viser til at regjeringen har foreslått å redusere bevilgningene til organisasjoner som er viktige nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet, som Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (Mir), Utrop og Samora. Dette medlem foreslår derfor at foreslåtte kutt på 240 000 kroner til OMOD, 100 000 kroner til Mir, 500 000 kroner til Utrop og 500 000 kroner til Samora reverseres. Videre foreslår dette medlem at det bevilges ytterligere 660 000 kroner til Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) utover regjeringens forslag, 1 mill. kroner til Stefanusalliansen og 1 mill. kroner til JustUnity.

Regional utvikling

Dette medlem mener det er viktig med en målrettet satsing på tiltak i distriktene for å skape entusiasme og engasjement for lokal utvikling. Dette må i hovedsak skje på grunnlag av lokale initiativ og interesser. Fylkeskommunene har ansvaret for å bistå kommuner og småsamfunn med de riktige tiltakene, og sitter nærmere utfordringene enn departement og staten gjør. Det er derfor fylkene som bør koordinere og prioritere hvilke prosjekter som skal få støtte til lokal mobilisering. At staten skal bidra til å gi støtte til noen få, bidrar mer til å synliggjøre en subjektiv forskjellsbehandling enn å bygge opp under lokal mobilisering flest mulig steder.

Dette medlem mener imidlertid at kutt i overføringer til bredbåndutbygging er dramatisk for distriktene og mener at kutt i tilskudd til bredbåndsutbygging må reverseres. Dette medlem viser til at tilskuddsordning for bredbåndsutbygging skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Dette medlem mener at målet må være at 100 prosent av landets husstander de nærmeste årene skal få et godt bredbåndstilbud. Dette medlem mener at tilskuddsordningen skal brukes til å øke bredbåndskapasiteten og mobildekningen i områder der markedet ikke fungerer godt nok. Ansvaret for bredbåndsutbyggingen er overført til Samferdselsdepartementet, og bevilgninger knyttet til bredbåndsutbygging hører derfor hjemme under ramme 17. Dette medlem viser derfor til forslag under ramme 17, om å reversere foreslått kutt på 59,5 mill. kroner i tillegg til en økning av støtten med 80,5 mill. kroner som til sammen innebærer en styrking på 140 mill. kroner til bredbåndsutbygging.

Dette medlem er videre opptatt av å styrke Merkur-programmet, som jobber med å trygge livsgrunnlaget til nærbutikker i distriktene ved blant annet å tilby tilleggstjenester som både øker lønnsomhet og gir bedre tjenester til innbyggerne. Dette medlem foreslår å bevilge 2 mill. kroner mer til Merkur-programmet.

Dette medlem viser til at Selskapet for industrivekst SF (SIVA) er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap, nyskaping og næringsutvikling. En styrking av SIVA er en mer målrettet innsats for regional utvikling enn de regionale utviklingsmidlene. SIVA har etablert inkubatormiljøer rundt om i hele landet. Eierskapet til disse deles mellom SIVA, privat næringsliv, kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høyskoler. Nøkkelen til suksess ligger i at miljøene kan bruke hverandres sterke sider. I 2014 var over 3 000 bedrifter SIVA, vel 1 000 av dem nykommere. Over 60 pst. av bedriftene opplevde vekst, flere mer enn doblet omsetningen. Inkubatormiljøene er spredt over hele landet, slik at attraktive arbeidsplasser også utvikles i distriktene. Ettersom konkurransekraften og tilgangen på kapital er mindre i utkantene, er det svært viktig å lykkes med dette. Det er ikke bare god næringspolitikk, det danner også grunnlag for levende distrikter. Inkubasjon gir resultater i form av solide arbeidsplasser og økt verdiskaping, noe Norge trenger mer av. Dette medlem mener derfor at overføringene til SIVA må dobles. Flere evalueringer viser at inkubatorordningen og innovasjonsmiljøene er for svakt finansiert. Ved å øke satsingen på inkubasjon er det mulig å årlig utvikle 300–400 nye bedrifter, i stedet for rundt 150 som i dag. Dette vil også gi resultater i form av avkastning og økte skatteinntekter. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å styrke SIVAs programmidler med en økt bevilgning på 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag. Dette medlem viser til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår et ytterligere kutt i regionale utviklingsmidler på 50 mill. kroner. Det er et innsparingstiltak dette medlem ikke støtter.

Bolig

Dette medlem ønsker å prioritere mer til dem som trenger det mest. Det er over 6 000 bostedsløse i Norge, og tallet øker mest i gruppen mellom 18 og 24 år. I tillegg sliter mange med å skaffe seg og beholde en bolig. Barnevernsbarn på vei ut av institusjon har problemer med å skaffe seg bolig, og det samme har rusavhengige. Særlig for de som har hatt problemer i en tidlig fase av livet vil det være avgjørende å ha en egen bolig under mest mulig stabile forhold. Det er et stort behov for flere boliger til vanskeligstilte både i byer og distrikter i dag, og mange står i kø for å få bolig. Dette medlem mener det er viktig å gi flere muligheter til å etablere seg i egen bolig. Dette medlem foreslår derfor å styrke ordningen med tilskudd til vanskeligstilte til etablering i egen bolig med 25 mill. kroner.

Dette medlem mener at Husbanken har en sentral rolle i boligpolitikken. Husbanken skal bidra til at flere vanskeligstilte får et godt sted å bo, og til at det blir flere boliger og bygg som møter fremtidens utfordringer med økende krav til miljø- og energivennlige og universelt utformede boliger.

Lånerammen styrer Husbankens prioriteringer, og en økning av rammen gir et større rom for å hjelpe flere. I dagens boligmarked er det mange som trenger hjelp til å skaffe egnet bolig, og utfordringene i boligmarkedet må også gjenspeiles i Husbankens låneramme. Videre opplever kommunene at det ved bosetting av flyktninger er utfordrende å skaffe til veie tilstrekkelig mange boliger. Husbanken har gode ordninger for kommuner som vil bygge boliger til bosetting av flyktninger, og en utvidet låneramme vil gi større rom for utbygging i en situasjon hvor kommunene må bosette stadig flere. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å utvide Husbankens låneramme med 22 mrd. kroner til 25 mrd. kroner.

Behovet for flere miljø- og energivennlige og universelt utformede boliger, bygg og uteområder er økende, og dette medlem mener det både er nødvendig å styrke kompetansen på området, og å stimulere til mer miljøvennlig boligbygging. Dette medlem foreslår derfor å styrke arbeidet med Bygg21 med 15 mill. kroner utover regjeringens forslag, samt å øke bevilgningen til Lavenergiprogrammet med 6,5 mill. kroner. Dette medlem viser til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å kutte 2 mill. kroner i kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Det er et innsparingstiltak dette medlem ikke støtter.

Befolkningsvekst i byene krever bedre regional planlegging og bedre kollektivtransport på tvers av kommunegrenser, og det er derfor viktig at det legges til rette for samarbeidsprosjekter på området. Fremtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Prosjektet har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. Dette medlem mener derfor at prosjektet bør videreføres og foreslår derfor at det bevilges 4 mill. kroner til en videreføring av Framtidens byer i regi av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).

For å styrke arbeidet med mer bærekraftig byutvikling, mener dette medlem det er behov for å etablere et nasjonalt senter på området, og at det er naturlig at et slikt senter lokaliseres i Bergen. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn at det bevilges 1 mill. kroner til etablering av et nasjonalt senter for bærekraftig utvikling.

Dette medlem viser til at offentlig forvaltning som stor kunde og bestiller kan bidra i det grønne skiftet ved å prioritere mer miljøvennlige innkjøp. Produkter som det offentlige kjøper bør være de beste på markedet når det gjelder miljøegenskaper. Såkalte grønne innkjøp vil kunne medføre en merkostnad for kommuner og fylkeskommuner som staten bør kompensere for. Dette medlem foreslår derfor at det etableres en miljøkompenasjonsordning etter modell fra rentekompensasjonsordningen, og foreslår å bevilge 100 mill. kroner til dette formålet. Gjennom denne ordningen kan kommuner og fylkeskommuner kompenseres for eventuelle merutgifter ved grønne innkjøp.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 6, Innvandring, regional utvikling og bolig:

Bokført (mill. kroner)

Raskere saksbehandling UDI

50,0

500 flere kvoteflyktninger

11,6

Økt barnefaglig kompetanse i asylforvaltningen

10,0

Rett til gratis barnehageplass for alle 4-5-åringer i asylmottak

75,0

Reversere regjeringens forslag om kutt i stønad til beboere i mottak

138

Aktivitetstilbud barn 0–3 år i mottak

25,0

Integreringstiltak i mottak

50,0

Generell styrking av saksbehandlingskapasitet hos UNE

25,0

Reversere regjeringens forslag om kutt i regionale utviklingsmidler (tillegg nr. 1)

50,0

Merkurordningen

2,0

Tilskudd til etablering i egen bolig

25,0

Reversere regjeringens forslag om kutt i kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

2,0

Bygg21

15,0

Lavenergiprogrammet

6,5

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

3,3

Videreføring av «Framtidens byer»/NAL

4,0

Nasjonalt senter for bærekraftig utvikling

1,0

Miljøkompensasjonsordning

100,0

Utvidet forsøk med gratis deltidsplass i SFO/AKS

100,0

Tilskudd til alternative bosettingsformer

50,0

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

4,0

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

50,0

Reversere regjeringens forslag om reduksjon i antall timer i norskopplæring i mottak (100 mill. kr + 90 mill. kr reduserte ODA-godkjente inntekter)

190,0

SIVAs inkubatorprogram

50,0

Økte renter som følge av økning av Husbankens låneramme til 25 mrd. kroner

-28,0

Direktoratet for byggkvalitet

-11,5

Kutte støtten til Human Right Service

-1,8

500 flere kvoteflyktninger (ODA-godkjente inntekter)

-54,6

Sum ramme 6: Innvandring, regional utvikling og bolig

1 056,7

«Under streken»

Utvide Husbankens låneramme til 25 mrd.

3 177,0

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at forsøkene med gratis deltidsplass i SFO utvides til å gjelde enkelte skoler i Stavanger, Drammen, Bergen og Trondheim, at det bevilges 10 mill. kroner ekstra til aktivitetstilbud for barn i mottak og 3 mill. kroner til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i tråd med føringer fra Venstres forslag til statsbudsjett for 2016.

Dette medlem er også tilfreds med at det bevilges 20 mill. kroner ekstra til SIVAS inkubasjons- og innovasjonsprogram og at kompetanstilskudd til bærekraftig bolig- og byggekvalitet videreføres som forutsatt i regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2016.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.6.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 6 settes til 21 495 621 000 kroner, som er en økning på 2 028 765 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016), inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Verden står overfor den største flyktningkatastrofen siden 2. verdenskrig. Millioner av mennesker på flukt er avhengige av vår støtte og solidaritet. Dette medlem mener Norge må gå foran med et solidarisk eksempel i Europa, og viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett derfor foreslår at Norge tar imot 5 000 syriske flyktninger og 1 120 flyktninger fra andre konfliktområder i 2016.

Den store flyktningstrømmen fra særlig Syria til Europa har ført til flere asylsøkere også i Norge. I en slik situasjon som vi har nå, er det avgjørende å vise godt lederskap. Dette medlem viser til at dette har blitt mye vanskeligere fordi regjeringen unnlot å etablere beredskap for og mottaksapparat til økningen alle måtte vite ville komme. Dette medlem advarer mot en krisemaksimering, slik vi ser tendenser til i den offentlige debatten, hvor «innstramming» har blitt viktigste prioritering. Dette medlem understreker at flyktningsituasjonen i verden i dag er en krise. Videre påpeker dette medlem at krisen først og fremst er flyktningenes krise. Det er krisen til menneskene som har sett sitt hjemland bombet i grus. Som er så desperate at reisen i en overfylt gummibåt til de greske øyene fremstår som et godt alternativ. Som har flyktet gjennom et Europa som tar dem imot med piggtrådgjerder, overfylte leirer og opprørspoliti. Og det er en krise for nabolandene i Syria som tar imot de fleste flyktningene.

Dette medlem understreker at for Norge er det en utfordring å ta imot så mange flyktninger på kort tid, og en kostbar utfordring. Etter dette medlems syn er det helt avgjørende at norske politikere nå viser lederskap og får til gode løsninger som innebærer rask retur av dem som ikke har beskyttelsesbehov, rask saksbehandling av dem som har beskyttelsesbehov og god integrering fra dag én for personer som skal bli i Norge. Dette medlem viser til at mange av dem som nå kommer til Norge og ber om beskyttelse, kommer til å få bli i Norge fordi de har beskyttelsesbehov.

Dette medlem mener at asyl- og innvandringspolitikken skal være rettferdig, solidarisk og rettssikker. Personer uten beskyttelsesbehov skal raskt returneres, og dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett øker støtten til returarbeid med 20 mill. kroner utover regjeringens forslag. Dette medlem mener det er uheldig at regjeringen nå legger opp til lang saksbehandlingstid. For enkelte grupper var det allerede før økningen i antall asylsøkere en ventetid på inntil 14 måneder for å komme til asylintervju. Alle som søker beskyttelse skal behandles med respekt. For å sikre en rask og rettssikker avklaring av søknader, viser dette medlem til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett vil styrke saksbehandlingen i UDI og UNE med 100 mill. kroner, og gi flere mulighet til nemndsmøter og rettshjelp.

Dette medlem understreker at Sosialistisk Venstreparti vil sette hensynet til barns rettigheter foran såkalte «innvandringsregulerende hensyn». Dette medlem mener at barnefaglig kompetanse er avgjørende for gode og riktige vurderinger. Det er et stort behov for økt kompetanse om barns rett til å bli hørt, og kunnskap om hvordan barn berøres av krig og væpnede konflikter. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett derfor foreslår 15 mill. kroner for å bedre rettssikkerheten til barn i UDI og UNE, 5 mill. kroner til bedre barnefaglig kompetanse i Politiets utlendingsenhet, i tillegg til rett til barnehageplass for alle barn i mottak, mer til aktiviteter for barn i mottak og en forsterkning av arbeidet mot at barn forsvinner fra mottak. Dette medlem viser videre til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett setter av økte midler til blant annet rettshjelp for lengeværende asylbarn.

Dette medlem påpeker at Barneombudet og flere organisasjoner som arbeider med enslige mindreårige asylsøkere, som Redd Barna, NOAS og Norsk Folkehjelp, har kommet med bekymringsmeldinger om forholdene for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Bekymringsmeldingene går særlig på for lite bemanning og dårlig barnefaglig kompetanse. Dette medlem viser derfor til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett foreslår 450 mill. kroner for å øke bemanningen og sikre bedre barnefaglig kompetanse, og at dette er en start på en opptrapping for å øke bemanningen i tråd med forslag i Bergeutvalget (2011) og Lidén (2013) om en minimumsbemanning på ett årsverk per barn, dvs. ca. én ansatt per tre barn til enhver tid på døgnet, hvor minst halvparten har barnefaglig kompetanse etter samme definisjon som i omsorgssentrene.

I situasjonen vi nå står i med mange asylsøkere samlet, er det etter dette medlems syn viktig med bedre kartlegging av sårbare asylsøkere i ankomstfasen. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett der det er satt av 10 mill. kroner til dette. I tillegg er det satt av 50 mill. kroner ekstra til tilskudd til vertskommuner for asylmottak for å sørge for god oppfølging fra kommunene på blant annet helsetjenester, barnehage og skole, og 400 mill. kroner ekstra i kommuneramma for at kommunene settes i stand til å ta imot flyktningene på en god måte og kan prioritere integrering fra dag én. Videre understreker dette medlem at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett reverserer regjeringens forslag om kutt i stønader til beboere.

Nøkkelen til vellykket integrering er å sikre alle mennesker som lever i Norge arbeid, utdanning og deltakelse i samfunnet, kombinert med en sterk velferdsstat som sørger for velferd til alle. Dette medlem mener at forholdene på mottak må være rettet inn mot integrering og sikre god livskvalitet til beboerne. Dette medlem understreker at norskopplæringen på mottak er viktig, og viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett reverserer regjeringens integreringshemmende kutt i norskopplæring på 100 mill. kroner, og øker satsing på norskopplæring blant annet gjennom en tilskuddspott til frivillige organisasjoner på 50 mill. kroner. Dette medlem mener at asylsøkere må få mulighet til å få arbeidstillatelse mens de venter på at søknaden blir behandlet.

Nesten 5 000 flyktninger som har fått opphold venter på å bli bosatt i en kommune. Og behovet kommer til å øke i enda større grad ettersom antallet asylsøkere øker. Dette medlem understreker at å bli boende i årevis på asylmottak kan skade både helsa og evnen til å klare seg selv. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti har fremmet forslag om en ny bosettingsordning, i Dokument 8:1 S (2015–2016) Representantforslag om et nytt system for bosetting av flyktninger. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett øker integreringstilskuddet til kommunene, slik at de får 100 pst. dekning, og at dette innføres samtidig med en ny bosettingsmodell, 1. juni 2016. Kommunene har gitt tilbakemelding om at kuttet som regjeringen har foretatt i refusjonsordningen for kommunale barnevernsutgifter til enslige mindreårige asylsøkere har ført til at de vegrer seg mot å bosette enslige mindreårige. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett sikrer kommunene 100 pst. refusjon utover egenandelen og setter av 400 mill. kroner ekstra til dette. Videre understreker dette medlem at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett reverserer regjeringens integreringshemmende kutt i opplæring til enslige mindreårige asylsøkere.

Dette medlem viser til at prosjektene med gratis halvdagsplass i barnehage og gratis deltidsplass i SFO i områder med spesielle levekårsutfordringer, har vært svært vellykket. Å gå i barnehage er viktig for språkopplæring og integrering, og det gjør det lettere for flere kvinner med minoritetsbakgrunn å få tid og mulighet til å kvalifisere seg i arbeidslivet. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett derfor prioriterer 82 mill. kroner ekstra til å utvide prosjektet med gratis halvdagsplass i barnehage, herunder å sikre at prosjektet med gratis kjernetid i barnehagen i Groruddalssatsinga også fortsetter høsten 2016, og 20 mill. kroner ekstra til utvidelse av gratis deltidsplass i SFO. I tillegg til dette foreslår Sosialistisk Venstreparti å øke satsingene i områder med spesielle levekårsutfordringer med 12 mill. kroner.

Dette medlem understreker at målrettet innsats for at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kommer ut i jobb er viktig både for økonomisk selvstendighet, integrering og likestilling. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett derfor vil øke støtten til Jobbsjansen med 10 mill. kroner i 2016 i forhold til regjeringens budsjett.

Å skaffe nok boliger til alle er et politisk ansvar. Dette medlem viser til at markedet ikke klarer å sikre en rask nok boligbygging til priser som folk flest har råd til. Dette medlem understreker at boligspekulanter og kommersielle aktørers makt over familienes velferd og økonomi må bremses. Det er behov for å forsterke omfordelingen i boligmarkedet gjennom bruk av skattesystemet og styrke de boligpolitiske virkemidlene. Økning i antall asylsøkere der en stor andel trenger beskyttelse, vil øke boligbehovet. Dette medlem viser igjen til i Dokument 8:1 S (2015–2016) hvor Sosialistisk Venstreparti foreslår ny bosettingsordning for å minske skadevirkningene av passivitet og bortkastede penger på mottaksdrift.

Dette medlem viser til stort behov for flere rimelige boliger i forbindelse med bosetting av flyktninger og for å dekke behov for rimelige boliger for vanskeligstilte. Dette medlem påpeker at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett foreslår å øke boligtilskudd for vanskeligstilte med 100 mill. kroner utover regjeringens forslag, og tilskudd til utleieboliger med 100 mill. kroner utover regjeringens forslag.

Dette medlem viser til at det er behov for å finne raske løsninger nå, og viser til ulike initiativ til å bruke moduler for å løse det akutte behovet for boliger til flyktninger. Dette medlem vil understreke viktigheten av å sikre kvalitet på investeringen, slik at modulene kan gjenbrukes til studentboliger og andre gruppers boligbehov seinere. Å satse på lav kvalitet er dårlig investeringspolitikk, og må unngås.

Dette medlem påpeker at det er viktig å se kommunenes arealplanlegging, behov for mer sosial boligbygging, planlegging for reduserte klimautslipp og områdeutvikling under ett. Boliger til alle må planlegges for å unngå segregering og slik at økning i transportbehov kan dekkes kollektivt, ved sykkel og gange.

Dette medlem mener kommunene skal bygge flere boliger folk har råd til og planlegge bolig- og byutvikling i et langsiktig perspektiv. Dette medlem mener Husbanken skal ha en sentral rolle for å sikre nok miljøvennlige og tilgjengelige boliger. Dette medlem viser til at lån fra Husbanken er viktig for unge som skal etablere seg på boligmarkedet, og dette medlem mener derfor at lånerammen bør utvides til 25 mrd. kroner.

Dette medlem er uenig i den varslede nye renteberegningsmodellen som vil kunne gi dyrere lån. Dette medlem foreslår at Husbankens låneramme økes til 25 mrd. kroner slik at flere boliger kan bygges.

Dette medlem vil bruke tomtepolitikken til å gjøre boligene rimeligere og kunne tilby flere rimelige utleieboliger til vanlige folk som ønsker å leie, og flere «Leie til eie»-boliger. Dette skal skje ved at kommunen stiller tomter til disposisjon for utbyggere og omsetter de ferdige boligene til selvkost.

Dette medlem mener et godt redskap for mer sosial boligbygging er å opprette kommunale tomteselskap for å klargjøre flere tomter for utbygging.

Dette medlem viser til at bostøtten er særlig viktig for folk med lave inntekter og er helt avgjørende for at mange i det hele tatt kan skaffe seg eller beholde et hjem. Dette medlem mener at det er behov for å sikre systematisk oppregulering av inntektsgrensene og boutgiftstaket slik at det dekker de faktiske boutgiftene.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram endringer i bostøtten som sikrer at inntektsgrensene og boutgiftstaket reguleres slik at det dekker de faktiske økningene i boutgiftene.»

Distriktene er avgjørende for arbeidsplasser, næringsliv og verdiskapning i Norge. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti vil bygge videre på en politikk som sikrer god aktivitet og utvikling i hele landet. Skal mennesker ha frihet til å bosette seg der de vil, trenger vi sterk offentlig støtte til næringsutvikling, og en rettferdig kommuneøkonomi. Dette medlem viser til at regjeringen igjen kutter kraftig i de regionale utviklingsmidlene. Dette medlem mener slike kutt, i tillegg til blant annet endring i inntektssystemet for fylkeskommunene og svekkelse av landbrukspolitikken, fører til at regjeringen øker sentraliseringen. Dette medlem viser til at dette er vesentlige kutt som vil svekke arbeidet med næringsutvikling og sysselsetting i distriktene.

Dette medlem mener det trengs en styrking og spissing av de regionale midlene. Folkevalgte, nærings- og organisasjonsliv i regionene er avgjørende for å realisere det grønne skiftet. Dette medlem mener derfor at ordningen regional utvikling bør endres til «Bærekraftige fylker» og at midlene avgrenses slik at de ikke brukes i olje- og gassrelatert utvikling, for på den måten å sikre at midlene går til framtidsrettede næringer og fellessatsinger. Fordelingsnøkkelen mellom fylkene videreføres. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett derfor styrker posten med 250 mill. kroner ut over regjeringens forslag.

Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett styrker kommuneøkonomien kraftig, og går imot endringer i inntektssystemet som vil svekke utjevningen. Videre viser dette medlem til at Sosialistisk Venstreparti styrker fylkeskommunenes muligheter til å drive kollektivtrafikk og øker kompensasjonen for omleggingene i inntektene til de fylkeskommunene som har størst distriktsutfordringer, med 140 mill. kroner.

Dette medlem peker på at god infrastruktur er avgjørende for næringslivet, ikke minst er sikring av godt bredbånd over hele landet avgjørende for etablering der markedet alene ikke sikrer utbygging. Dette medlem mener en så viktig modernisering i offentlig sektor som digitalisering er, må følges opp slik at det kan tas i bruk i hele landet. Hvis det ikke skjer, vil digitaliseringen virke sentraliserende. Dette medlem viser til at regjeringen halverer bredbåndsatsingen. Dette må reverseres. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor satsingen på bredbånd i distriktene foreslås økt med på 60 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem viser til at ordningen med redusert arbeidsgiveravgift til helseforetakene er en del av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Statsstøtteregelverket i EØS gjelder imidlertid ikke støtte til offentlige virksomheter som ikke anses å drive økonomisk aktivitet. Formålet med ordningen er å stimulere til økt sysselsetting i virkeområdet og derved styrke grunnlaget for å opprettholde en spredt bosetting. Redusert arbeidsgiveravgift kan ha betydelig økonomisk effekt for helseforetak og andre som legger virksomhet innenfor virkeområdet. Redusert arbeidsgiveravgift til helseforetakene omfattes derfor ikke av ordningen som er notifisert til ESA.

Dette medlem viser til at ledelsen i Sykehuset Innlandet nå legger opp til å benytte gevinsten av differensiert arbeidsgiveravgift for de sykehusene som ligger i virkemiddelsonene, inn i driften av foretaket uavhengig av om pengene da blir brukt i område utenfor virkemiddelsona. Dette medlem viser til Dokument nr. 15:141 (2015–2016) der statsråden svarer at det er opp til foretaket hvordan pengene skal benyttes. Dette medlem mener denne praksisen er i strid med den politiske målsettingen med ordningen og at en slik anvendelse av et distriktspolitisk virkemiddel vil undergrave legitimiteten til ordningen. Dette medlem mener det er behov for et regelverk som sikrer at fordelene ordningen gir, må benyttes innen det gitte geografiske virkemiddelområdet reduksjonen i arbeidsgiveravgiften er gitt.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fastsette regelverk for differensiert arbeidsgiveravgift utenfor den notifiserte ordningen som sikrer at virksomhet som har økonomisk nytte av ordningen, må benytte innsparingen innenfor det gitte geografiske området.»

3.2.7 Rammeområde 7 (Arbeid og sosial), under arbeids- og sosialkomiteen

3.2.7.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 7 (i tusen kroner)

600

Arbeids- og sosialdepartementet

183 581

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

248 880

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

150 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

11 748 393

606

Trygderetten

68 923

611

Pensjoner av statskassen

18 500

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

10 465 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1 190 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

43 000

615

Yrkesskadeforsikring

92 000

616

Gruppelivsforsikring

189 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

345 177

634

Arbeidsmarkedstiltak

8 516 078

635

Ventelønn

47 000

640

Arbeidstilsynet

569 159

642

Petroleumstilsynet

252 994

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

117 205

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

3 400

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

23 351

649

Treparts bransjeprogrammer

2 757

660

Krigspensjon

340 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

62 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

1 660 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

383 700

872

Nedsatt funksjonsevne

239 687

2470

Statens pensjonskasse

9 438

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

85 000

2541

Dagpenger

15 264 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

860 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

3 828 100

2650

Sykepenger

40 769 704

2651

Arbeidsavklaringspenger

34 944 800

2655

Uførhet

78 975 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

9 594 440

2670

Alderdom

202 485 000

2680

Etterlatte

2 155 400

2686

Stønad ved gravferd

180 000

Sum utgifter rammeområde 7

426 110 667

Inntekter rammeområde 7 (i tusen kroner)

3605

Arbeids- og velferdsetaten

106 090

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

34 000

3615

Yrkesskadeforsikring

148 000

3616

Gruppelivsforsikring

105 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

202

3635

Ventelønn mv.

31 230

3640

Arbeidstilsynet

42 338

3642

Petroleumstilsynet

58 480

5470

Statens pensjonskasse

18 070

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1 948 000

5701

Diverse inntekter

2 029 480

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

205 000

5705

Refusjon av dagpenger

35 500

Sum inntekter rammeområde 7

4 761 390

Sum netto rammeområde 7

421 349 277

3.2.7.2 Komiteens merknader

3.2.7.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 7 settes til 421 394 544 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 45 267 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1.

Disse medlemmer viser til at like muligheter for innbyggere er en styrke. Den største forskjellen er mellom mennesker som er i jobb og de som faller utenfor arbeidsmarkedet. Disse medlemmer viser til at et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner, og at det skal lønne seg å jobbe. Disse medlemmer støtter regjeringens uttalte mål om et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Velferdsordninger skal hjelpe de som reelt faller utenfor, samtidig som de må innrettes på en slik måte at de ikke bygger terskler for at enkeltmennesket skal kunne ta seg arbeid.

Økt ledighet skaper utrygghet for de som rammes. Derfor er det en viktig prioritet for disse medlemmer å styrke arbeidsplassenes konkurransekraft og å skape nye, trygge arbeidsplasser.

Disse medlemmer støtter at det føres en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og et økt tiltaksnivå for å møte økende usikkerhet på arbeidsmarkedet.

Disse medlemmer merker seg at regjeringen foreslår en ungdomspakke som skal bidra til å motvirke at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv og sørge for at de kommer raskt i opplæring og aktivitet dersom de blir uten arbeid.

Disse medlemmer følger opp regjeringsplattformen og øker grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister fra 85 pst. til 90 pst. av grunnbeløpet. Dagens avkorting i pensjon på bakgrunn av sivilstatus innebærer etter disse medlemmers syn en urettferdig forskjellsbehandling av en stor gruppe pensjonister.

Disse medlemmer mener at budsjettet samlet sett gjør det enklere for enkeltmennesker å få seg, beholde og stå i arbeid. Dette er en styrke for næringslivet og verdiskapingen. Det er også en fordel for samfunnet at det stimuleres til yrkesdeltagelse.

3.2.7.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet vil peke på at arbeid til alle er et politisk hovedmål. Lav arbeidsledighet og høy sysselsetting bidrar til å finansiere gode og universelle velferdsordninger, utjevne økonomiske forskjeller og forebygge fattigdom. Det lønner seg å jobbe. Samtidig trygger arbeid velferden, og for disse medlemmer er derfor en aktiv linje for arbeid en politisk bærebjelke. Samtidig vil disse medlemmer fremheve at de som trenger hjelp fra velferdssystemet skal fanges opp av et godt sosialt sikkerhetsnett som gir dem økonomisk trygghet.

Disse medlemmer er bekymret over at vi nå har det høyeste antallet arbeidsledige på over 20 år. Det er foreløpig ingen tegn til at ledigheten vil falle, og disse medlemmer frykter den vil spre seg og bite seg fast på et høyt nivå. Særlig er den store arbeidsledigheten blant ungdom bekymringsfull. Det trengs derfor flere og sterkere virkemidler mot den stigende arbeidsledigheten, og disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett med sterkere grep for å møte den økende arbeidsledigheten.

Disse medlemmer følger opp innspill fra Norsk Industri, Rederiforbundet, LO og Fellesforbundet m.fl. om å forbedre permitteringsregelverket, slik at flere kan beholde sin tilknytning til arbeidsplassen samtidig som bedriftene kan beholde sin kompetanse til tidene bedrer seg. Disse medlemmer går inn for at perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, økes fra 30 til 52 uker, arbeidsgiverperioden ved permitteringer reduseres fra 10 til 5 dager, og at delvis permittering ned mot 40 prosent skal gi grunnlag for dagpenger. Det vises i denne sammenhengen til Dokument 8:7 S (2015–2016) om midlertidige endringer i permitteringsregelverket for å møte utviklingen i norsk økonomi.

Samtidig mener disse medlemmer at vi må gjøre mer for å hjelpe de som er ledige ut i jobb, og viser i denne sammenheng til Arbeiderpartiets alternative budsjett der antall tiltaksplasser blir økt med 2 000 sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett. I tillegg viser disse medlemmer til Arbeiderpartiets særskilte ungdomspakke med mer målrettet oppfølging fra Nav overfor ledige ungdommer. Disse medlemmer mener unge under 30 år som har dagpenger, bør få anledning til å ta utdanning som gir dem arbeidsrelevant kompetanse. Disse medlemmer går inn for et forsøksprosjekt, NAV Ung, i de fylkene som er hardest rammet av arbeidsledighet. NAV Ung skal følge opp arbeidsledige ungdommer direkte, og skal sørge for at de raskt kommer i jobb.

Disse medlemmer mener at et anstendig og velregulert arbeidsliv uten sosial dumping er nødvendig, både for å sikre interessene til den enkelte arbeidstaker og for å sikre at seriøse virksomheter ikke skal tape i konkurranse med useriøse virksomheter. Innsatsen mot useriøse aktører i utsatte bransjer bør styrkes i nært samarbeid med bransjene selv. Disse medlemmer er kjent med regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, men mener denne strategien inneholder for få konkrete og kraftfulle tiltak. Disse medlemmer er sterkt kritiske til at regjeringen, sammen med støttepartiene, har gjennomført endringer i arbeidsmiljøloven. Disse medlemmer viser til at endringene i arbeidsmiljøloven ble gjort mot rådene fra en rekke faglige myndigheter med Arbeidstilsynet i spissen, om at endringene ville svekke vernet av arbeidstakerne og kan virke negativt inn på arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Disse medlemmer vil understreke at kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ikke kan vinnes uten kontinuerlig arbeid med nye tiltak og videreutvikling av eksisterende, og viser til representantforslag Dokument 8:20 S (2014–2015), Arbeiderpartiets fjerde handlingsplan. Denne handlingsplanen legger fram en rekke konkrete grep mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som regjeringen burde fulgt opp.

Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett der det lanseres en kraftfull tiltakspakke mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet hvor Arbeidstilsynets styrkes gjennom økte rammer med 20 mill. kroner. Disse medlemmer vil med dette prioritere flere tilsyn, flere umeldte tilsyn og forsterkede sanksjoner. Videre vil disse medlemmer ha på plass en tips- og varslingstelefon i regi av Arbeidstilsynet med åpningstid 07.00–23.00. Disse medlemmer foreslår en økning på 5 mill. kroner til hver av ordningene med regionale verneombud og trepartssamarbeid for å styrke og bygge ut disse. For å lykkes i kampen mot arbeidslivskriminalitet er det avgjørende at flere aktører jobber sammen. Disse medlemmer vil derfor opprette to nye tverrfaglige sentre mot arbeidslivskriminalitet.

Det viktigste vernet mot utnytting av arbeidstakere finnes i det organiserte arbeidslivet. Disse medlemmer vil derfor styrke partenes rolle i arbeidslivet og stimulere til økt organisasjonsgrad blant arbeidsgivere og arbeidstakere. Disse medlemmer merker seg at regjeringen Solberg ikke viser den samme interessen for et nært samarbeid med arbeidslivets parter og mener dette svekker arbeidet for et godt og konkurransedyktig arbeidsliv. Disse medlemmer er kritiske til at regjeringen Solberg ikke foreslår å prisjustere fagforeningsfradraget, og vil i motsetning til regjeringen stimulere til økt organisasjonsgrad, blant annet ved å øke fagforeningsfradraget.

Disse medlemmer foreslår at ramme 7 settes til 421 043 077 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 306 200 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.7.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at mange av de enslige minstepensjonistene har inntekt under EUs fattigdomsgrense. Derfor var det viktig for Kristelig Folkeparti å få gjennomslag i budsjettavtalen for å heve minstepensjonen for denne gruppen med 4 000 kroner.

Dette medlem viser til at arbeidslivskriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem som må adresseres på ulike måter. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor det ble bevilget totalt 24 mill. kroner til to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet, hvorav 12 mill. kroner ble bevilget under rammeområde 7, med henholdsvis 6 mill. kroner til Arbeidstilsynet og Nav.

3.2.7.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 7 settes til 421 935 277 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 586 000 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.7.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 7 settes til 417 178 277 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 4 171 000 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 7 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser til at Venstres liberale ideologi tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Alle skal ha frihet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet, men like selvsagt er det at de som virkelig trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. Frie samfunn har gode fellesskapsinstitusjoner og et sosialt sikkerhetsnett for alle. Dette medlem ønsker derfor en stat som bekjemper sosial urettferdighet.

Flere i arbeid og færre på stønad er helt grunnleggende for å opprettholde velferdsordninger også i framtiden. De ulike velferdsytelsene i kombinasjon med skattesystemet må utformes slik at det lønner seg for den enkelte å være i inntektsgivende arbeid framfor å motta offentlige stønader. Dette er helt avgjørende for å lykkes med å bevare et sterkt og bærekraftig velferdssystem også i framtiden. Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 er derfor målrettet mot en slik kursendring. Arbeidslinjen styrkes både gjennom skattesystemet og gjennom statsbudsjettets utgifts- og inntektsside. Flere skal få mulighet til å arbeide etter evne og færre skal bli passive stønadsmottakere.

Hovedmålene for Nav-reformen er også flere i arbeid og færre på stønad, enklere og bedre hjelp tilpasset brukernes behov, samt en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Foreløpig har ikke dette skjedd. Dette medlem støtter intensjonene med Nav-reformen, men mener det er behov for sterkere styring med kostnader, mer fokus på brukernes behov og mindre på systemet. Dette medlem mener at det bare er et skikkelig samarbeid på tvers av etatsgrensene som kan sikre den enkelte rettigheter i møte med det offentlige.

Nav har i løpet av de senere årene fått kritikk fra flere hold om at livssituasjonen til barn ikke blir kartlagt når foreldrene søker om sosialhjelp. Det gjelder for eksempel barnas behov for klær, sko og utstyr, samt om familien har råd til å delta på ulike aktiviteter. Dette medlem mener det er behov for mer bruk av lokalt skjønn og handlefrihet i Nav ved oppfølging og utarbeiding av tiltak til de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

En del mennesker er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av. De skal ha et støttenivå som gir mulighet til et verdig liv. Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår, skal være rause. Dette medlems førsteprioritet vil være å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. Dette medlem viser at Venstre i forbindelse med Stortingets behandling av Fordelingsmeldingen (Meld. St. 30 (2010–2011)), 29. mars 2012 fremmet 25 konkrete forslag for å bekjempe fattigdom spesielt rettet mot barn og barnefamilier.

Det aller viktigste virkemiddelet for å hindre fattigdom er å sørge for at folk kommer i arbeid eller beholder arbeid. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og gir både sosiale og helsemessige gevinster.

Det er viktig å legge til rette for yrkesaktivitet for dem med redusert arbeidsevne. Mange som ikke kan arbeide i full stilling, kan likevel gjøre en betydelig innsats for eksempel i deltidsstillinger, tidsbegrensede oppdrag, gjennom tilpassede arbeidsoppgaver osv. Godt under halvparten, 41 pst., av funksjonshemmede i aldersgruppen 16–66 år deltar i arbeidslivet. Til sammenligning er andelen sysselsatte i hele befolkningen på nær 75 pst. Samtidig viser undersøkelser fra bl.a. Statistisk sentralbyrå at blant de 307 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 27 pst. som oppgav at de ønsket arbeid. Dette medlem mener det er viktig å ta dette ønsket på alvor, og at det også vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt om det lykkes.

Dette medlem viser til Fafo-rapport 2013:54 «Inkludering av personer med nedsatt arbeidsevne», som peker på en rekke forhold som fungerer som barrierer for arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne i møte med arbeidslivet. Ett moment her er at nedsatt arbeidsevne feilaktig blir assosiert med redusert arbeidsevne. Et annet moment er hvorledes arbeidsgiver vurderer risiko ved rekruttering av personer med nedsatt arbeidsevne. I den forbindelse slår rapporten fast at det å ha erfaringer med ansatte med nedsatt funksjonsevne, gir mer positive holdninger. Et siste moment er mangel på tilstrekkelig tilrettelegging og utfordringer med å få hensiktsmessig tilrettelegging.

På den bakgrunn vil dette medlem styrke tilretteleggingstilskuddet for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. I tillegg vil dette medlem ha mer bruk av ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd, både for å sikre dem som er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet på grunn av sykdom eller andre årsaker, og for å gi mer fleksible muligheter til de som er ute av arbeidsmarkedet. Dette medlem foreslår derfor å styrke ordningen med 500 ekstra plasser i ordningen, hvilket vil være en økning på 61 mill. kroner. Dette medlem foreslår videre en dobling i forsøkene med lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger. Dette er en provenynøytral ordning innenfor en ramme på 53,5 mill. kroner hvor utbetalingene til arbeidsavklaringspenger reduseres tilsvarende. Dette medlem foreslår videre å utvide ordningen med tidsbestemt lønnstilskudd for å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet. Konkret foreslår dette medlem at ordningens varighet utvides fra 1 til 2 år og at lønnstilskuddet utvides fra 50 til 75 pst. for bedrifter som ansetter en kvinne med innvandrerbakgrunn som ikke har vært i lønnet arbeid de siste to årene. En slik ordning er beregnet til å koste om lag 27 mill. kroner.

Dette medlem mener at det nå må gjøres en ekstra innsats for å forhindre at ikke disse støtes varig ut av arbeidslivet, og mener at viktige samarbeidspartnere som Attføringsbedriftene og Vekstbedriftene med fordel kan benyttes enda mer i dette arbeidet. Dette medlem vil derfor omprioritere 1 000 tiltaksplasser fra «ordinære plasser» til «varig tilrettelagte» tiltaksplasser. En slik omprioritering vil medføre en merkostnad på ca. 42 mill. kroner. Dette medlem mener at den samlede ramme for varig tilrettelagt arbeid ikke må svekkes. Dette medlem støtter derfor ikke regjeringens forslag om at det gis fullmakt til å omdisponere inntil 10 pst. av bevilgede midler under kap. 634, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

Samlet innebærer Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 en samlet bokført satsing på tiltak for vanskeligstilte i arbeidslivet på 253,5 mill. kroner.

Tiltak

Beløp, bokført mill. kroner

Omfordeling av 1 000 plasser fra «ordinære» til «varig tilrettelagt arbeid»

42,0

Dobling av antall i forsøkene med lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger.

53,5

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet.

20,0

Senter for sosialt entreprenørskap

5,0

Forsøk, utviklingstiltak: Bla tilretteleggingstilskudd for rekruttering av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne

25,0

Forebygging av ungdomsledighet

10,0

Styrke ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd

61,0

Utvide ordningen med tidsbestemt lønnstilskudd for å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet

27,0

200 ekstra traineeplasser for funksjonshemmede i statsforvaltningen

10,0

Sum tiltak for vanskeligstilte i arbeidslivet

253,5

I framtiden vil Norge ha et stort arbeidskraftbehov. Andelen eldre vil stige kraftig i forhold til yrkesaktive. Nesten 25 pst. av innbyggerne i Norge i 2050 vil være 65 år eller eldre. Da Stortinget innførte de velferdsordningene vi har i dag, var det syv i yrkesaktiv alder per pensjonist. Om 50 år vil det være to yrkesaktive per pensjonist. Forskning viser i tillegg at personer mellom 25 og 65 år som bor i en husholdning uten personer med varig yrkestilknytning, har fem ganger høyere sannsynlighet for å ha vedvarende lavinntekt enn alle andre i samme aldersgruppe. Dette medlem mener at denne utfordringen må møtes med en målrettet politikk for å få flere hender i arbeid.

Dette medlem mener Norge står overfor to utfordringer: 1) En økende arbeidsledighet som i det alt vesentlige skyldes en fallende oljepris kombinert med et svært høyt kostnadsnivå og 2) samtidig store miljø- og samfunnsutfordringer som krever en grønn og bærekraftig omstilling.

Statsbudsjettet for 2016 må derfor bli et budsjett for langsiktig omstilling, men som samtidig får ned ledigheten. Det er i mange år snakket om at de kloke hodene i oljebransjen må over i andre bransjer. Nå er mange av dem sagt opp og leter etter ny jobb. Hovedutfordringen er å skape nye arbeidsplasser slik at verdifull kompetanse beholdes i det norske arbeidsmarkedet og at kompetansen brukes til det grønne skiftet alle snakker om, men som for få har en reell vilje til faktisk å gjennomføre.

Norge har over år tillatt et kostnadsnivå som ligger langt over land det er naturlig å sammenligne oss med. Skal Norge fortsatt kunne konkurrere om oppdrag i en global økonomi må vi bli enda mer produktive. Nøkkelen for å få til dette er kompetanse. En kompetent arbeidsstyrke har vært og vil være Norges konkurransefortrinn. Derfor er det ekstra viktig å bevare og videreutvikle den kompetansen som allerede eksisterer i en tid med økende ledighet og behov for omstilling.

Dette medlem mener at omstilling er utfordrende og det er ekstra krevende for dem som i kortere eller lengre perioder blir uten arbeid som følge av urolige tider. Vår oppgave er å gjøre den perioden så kort som mulig og stimulere de mulighetene omstilling gir. For å sikre vår konkurransekraft må Norge derfor utvikle et nytt næringsliv. Vi trenger et næringsliv som er mer kunnskapsbasert, eksportrettet, produktivt og miljøvennlig.

Dette medlem viser til at regjeringen la fram en tiltakspakke på om lag 4 mrd. kroner i sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Venstre støtter de fleste av tiltakene i den pakken, men mener at den må forsterkes og utvides. Venstre foreslår derfor en samlet omstillingspakke på 10 mrd. kroner ut over regjeringens forslag, hvorav vel 3 mrd. kroner er målrettede skattelettelser for å få økte investeringer i næringslivet, økt tilgang på risikovillig kapital og gjøre det lettere å starte nye bedrifter. Venstres tiltakspakke kan grovt oppsummeres som følger: 3 mrd. kroner til vedlikehold, miljøvennlig infrastruktur og vedlikehold, 700 mill. kroner til teknologioverføring og innovasjon, 1,3 mrd. kroner til forskning og høyere utdanning, 1 mrd. kroner til tiltak for å stimulere til flere gründere og selvstendig næringsdrivende, 750 mill. kroner til flere stillinger i offentlig sektor primært innenfor skolehelsetjenesten, helsestasjoner og forskning og høyere utdanning, 250 mill. kroner til tiltak for vanskeligstilte i arbeidslivet (se tabell over) og altså 3 mrd. kroner i målrettede skattelettelser. Nærmere omtale av de ulike forslagene er under rammeområde 9 (Næring), rammeområde 17 (transport og kommunikasjon) og rammeområde 21 (skatter og avgifter).

Dette medlem viser til at mange av de som nå blir ledige knyttet til nedgang i oljerelaterte virksomheter har behov for etterutdanning eller å fullføre formell utdanning for å kunne få nye jobber. Dette medlem vil derfor ha mer fleksible regler slik at det kan være mulig å motta dagpenger under utdanning i inntil ett år. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner til dagpenger til denne gruppen.

Dette medlem viser til at Venstre foreslår en rekke tiltak i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 som vil medføre flere arbeidsplasser og dermed at flere vil gå fra dagpenger til lønnet arbeid. Basert på Venstres samlede opplegg er det lagt til grunn, svært moderat, at det vil være 3 000 færre som har behov for dagpenger i 2016.

Norge er ett av verdens rikeste land, og de fleste har hatt en god inntektsutvikling de siste årene. Noen har likevel så lav inntekt og levestandard at de har begrensede muligheter til å delta fullt ut i samfunnet.

Dette medlem er av den oppfatning at årsakene til fattigdom er sammensatte. Lav inntekt har gjerne sammenheng med manglende tilknytning til arbeidslivet, men kan også skyldes en krevende omsorgssituasjon med mange barn, eller at flere lever på én inntekt. Samtidig viser forskning at de som utsettes for vold eller overgrep, eller rammes av psykiske lidelser eller rusproblemer, også har stor risiko for å bli fattig. Arbeid er en viktig vei ut av fattigdom. Utdanning og god helse er imidlertid en forutsetning for arbeid, på lik linje med en stabil boligsituasjon og opplevelsen av å være inkludert i samfunnet.

Mens pensjonister var en del av de største gruppene innenfor lavinntektsgruppen tidligere, er det i dag ungdom, unge voksne, enslige forsørgere og særlig barnefamilier med innvandrerbakgrunn som utgjør en større andel. Over halvparten av alle fattige barn som vokser opp i Norge i dag er innvandrerbarn.

Mennesker som er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av, skal ha et støttenivå som gir mulighet til et verdig liv. Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår, skal være rause. Dette medlems og Venstresførsteprioritet vil derfor være å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. Det er ikke slik at barn starter med blanke ark og like muligheter når de kommer til verden. Ingen velger sine foreldre, og ingen velger sin barndom.

I dag er det om lag 84 000 barn og unge som lever i fattigdom i Norge. For noen handler det om ikke å ha mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter, dra på ferie eller gå på kino og kafé. Mens for andre handler det om muligheten til å kunne ha ordentlige boforhold, kjøpe sunn mat, klær, leker, samt mulighet til å gå i barnehage eller delta på skolefritidsordningen. Dette medlem foreslår derfor å øke tilskuddet til tiltak i kommunen for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge med 20 mill. kroner.

Det er i dag store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder satsene for sosialhjelp og hvorvidt kontantstøtte og barnetrygd regnes inn i inntektsgrunnlaget. Paradokset er at forskning viser at lave sosialhjelpssatser gir flere langtidsbrukere, mens høye sosialhjelpssatser får folk videre i livet. Dette medlem mener det er nødvendig at sosialhjelpssatsene økes for å redusere fattigdom, og i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 foreslås det å bevilge 550 mill. kroner for å heve den veiledende sosialhjelpssatsen med 10 pst. og gjøre den om til en nasjonal minstenorm.

Dette medlem viser til at Venstre i flere år har ønsket å omfordele ytelser som barnetrygd, samt differensiere oppholdsbetaling i barnehage og skolefritidsordning. Dette er en målrettet og ønsket politikk for å redusere sosial ulikhet. Derfor har Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 prioritert å differensiere barnetrygden, differensiert foreldrebetaling til SFO samt utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager til også å gjelde 3-åringer. I Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 prioriteres det også betydelig mer midler til å styrke det kommunale barnevernet, skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Denne prioritering på familievern, barnevern og helsetiltak betyr et løft på i 630 mill. kroner.

Dette medlem ønsker å prioritere mer til dem som trenger det mest. Det finnes over 6 000 bostedsløse i Norge, og tallet øker mest i gruppen mellom 18 og 24 år. I tillegg sliter mange med å skaffe seg og beholde en bolig. Barnevernsbarn på vei ut av institusjon har problemer med å skaffe seg bolig, og det samme har rusavhengige. Det er et stort behov for flere boliger til vanskeligstilte både i byer og distrikter i dag, og mange står i kø for å få bolig.

Husbanken skal bidra til at flere vanskeligstilte får et godt sted å bo, og til at det blir flere boliger og bygg som møter fremtidens utfordringer med økende krav til miljø- og energivennlige og universelt utformede boliger. Dette medlem mener derfor at Husbanken spiller en sentral rolle i boligpolitikken, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det foreslås å utvide Husbankens låneramme til 25 mrd. kroner. I tillegg foreslår dette medlem å styrke ordningen med tilskudd til vanskeligstilte til etablering i egen bolig med 25 mill. kroner.

For dette medlem er forebygging svært viktig for å nå målet om å redusere antallet fattige. Dette medlem viser til rammeområde 2, 6, 16 og 18 i denne innstillingen, hvor flere tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, redusere antallet fattige barn og satsing på oppvekst og tidlig er nærmere beskrevet.

Samlet innebærer Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 en samlet satsing på oppvekst og tidlig innsats på om lag 2 mrd. kroner, nærmere beskrevet under rammeområde 2.

Dette medlem viser til at Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 innebærer en samlet innsats for å bekjempe fattigdom på 2,3 mrd. kroner slik det framkommer av tabellen under.

Tiltak

Beløp bokført mill. kroner

Omfordeling av 1 000 plasser fra «ordinære» til «varig tilrettelagt arbeid»

42,0

Dobling av antall i forsøkene med lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger.

53,5

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet.

20,0

Senter for sosialt entreprenørskap

5,0

200 ekstra traineeplasser for funksjonshemmede i statsforvaltningen

10,0

Forsøk, utviklingstiltak: Bla tilretteleggingstilskudd for rekruttering av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne

25,0

Forebygging av ungdomsledighet

10,0

Styrke ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd

61,0

Utvide ordningen med tidsbestemt lønnstilskudd for å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet

27,0

Sum tiltak for vanskeligstilte i arbeidslivet

253,7

Styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom

42,0

Gå imot regjeringens forslag om innstramminger i supplerende stønad til personer over 67 år.

40,0

Kompetansetiltak i barnehagene

100,0

Tiltak for svømming i barnehagene

25,0

Tilskudd til forsøksordninger i grunnopplæringen

40,0

Tilskudd for tiltak mot mobbing

15,0

Tilskudd til etablering i egen bolig

25,0

Trygge lokalsamfunn

5,0

Heve inntektsgrensen for adgang til behovsprøvd fri rettshjelp

25,0

Styrking av tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

10,0

Sum div. fattigdomstiltak

327,0

Opptrapping for familievernet

20,0

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

10,0

Samarbeid barnevern og skole

15,0

Styrking av det kommunale barnevernet

140,0

Styrket ettervern i barnevernet og generell styrking av tiltaksutvikling i kommunalt barnevern

100,0

250 nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten

167,5

250 nye stillinger på helsestasjonene

167,5

Etterutdanning av skolehelsepersonell

50,0

Sum tiltak barnevern, skolehelsetjeneste

670,0

Utvidet forsøk med gratis deltidsplass i SFO/AKS

100,0

Differensiert foreldrebetaling i SFO

75,0

Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager til også å gjelde 3-åringer og heve inntektsgrensen for ordningen (3-5 åringer) til 486.750 (fra 405.000 i 2015).

48,0

Nasjonal minstenorm for sosialhjelp og heving av dagens veiledende sats med 10 pst.

550,0

Provenynøytral omlegging/omfordeling av barnetrygden

0,0

Sum foreldrebetaling, tilskuddsordninger og sosialhjelp

773,0

Universell utforming av alle skoler.

247,0

TT-tilbud til brukere med særlige behov.

11,0

Tilskudd til frivillige organisasjon som driver forebyggende psykisk helsearbeid i kommunene

20,0

Fontenehus: Styrking av økonomien i eksisterende og etablering av 4 nye.

20,0

Tilskudd til Forandringsfabrikken og Psykiskhelseproffene

5,0

Forsøk med heroinassistert behandling

5,0

Kompasset Blåkors: Tilskudd til etablering av fire nye senter

10,0

Sum rus, psykiatri, særlige behov

318,0

Sum fattigdomstiltak (ekskl. skattelette)

2 341,5

Dette medlem viser til at et av hovedelementene i det nye pensjonssystemet er at det skal være lønnsomt å stå lenger i arbeid. Det er også avgjørende å lykkes med å heve den reelle pensjonsalder i årene som kommer gitt de langsiktige utfordringer Norge står foran.

Dette medlem har derfor kommet til den erkjennelse at det å videreføre AFP-ordningen ikke er i tråd med disse prinsippene. Skal de velferdstilbudene som eksistere i dag styrkes og videreutvikles, er det nødvendig å prioritere samt å foreta politiske valg. På denne bakgrunn mener dette medlem at det statlige bidraget til AFP-ordningen halveres i 2016 og fases helt ut på sikt. Dette medlem legger til grunn en innsparing på 830 mill. kroner som følge av dette.

Staten bruker i dag om lag 4,6 mrd. kroner på AFP-ordningen som i realiteten er et tilskudd og påskudd for å gjøre det motsatte av det som pensjonsreformen legger opp til. Kommunesektoren har også betydelige utgifter knyttet til AFP-ordningen. Og i dag bruker samfunnet over 550 mill. kroner til å utbetale AFP til personer som fortsatt står i jobb. Disse kostnadene vil bare eskalere over tid og binde opp betydelige midler som burde og kunne vært gitt til andre og mer trengende grupper.

Dette medlem foreslår videre en rekke endringer i skatte- og avgiftsopplegget for AFP-pensjonister og arbeidstakere i aldersgruppen 62–67 år som antas å føre til at det anslagsvis vil bli 2 000 færre AFP-pensjonister i 2016. Den samlete innsparing som følge av Venstres opplegg vil bli på om lag 148 mill. kroner for 2016.

Dette medlem viser til at Stortinget i 2013 vedtok en ny lov om ny uførepensjon og alderspensjon til personer som trer i kraft fra og med 2015. En av hovedendringene i omleggingen av uførepensjonen innebærer at det skal være mulig å yte etter evne selv om man er helt eller delvis ufør. Venstre støtter dette grunnprinsippet.

Dette medlem viser til regjeringens forslag om å unnta personer over 67 år fra ordningen med supplerende stønad dersom de er kommet til Norge ved familiegjenforening med barn/slektninger som er bosatte her. Dette medlem kan ikke slutte seg til dette usosiale og unødvendige kutt som kan frata her boende eldre medborgere en verdig alderdom.

Dette medlem mener at dagens periode på 4 år hvor det er mulig å motta arbeidsavklaringspenger er for lang i forhold til formålet med å få en raskest mulig avklaring og en raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet for flest mulig. Derfor foreslår dette medlem en reduksjon i maksimal varighet fra 4 til 3 år, hvilket vil ha en netto innsparingseffekt på 2,25 mrd. kroner gitt at om lag den samme andel som går fra arbeidsavklaringspenger til arbeid etter endt periode i dag også gjør det ved en avkortning av perioden det er mulig å motta denne ytelsen. Dette medlem understreker at det fortsatt vil være gode overgangs- og unntaksordninger for dem som åpenbart har behov for mer enn 3 år for å bli avklart mot arbeid, uføretrygd eller annet.

Dette medlem viser til at selvstendig næringsdrivende fra og med 1. juli 2008 har rett til svangerskapspenger og foreldrepenger fra folketrygden med 100 pst. dekning (inntil 6 G), riktignok overfinansiert ved økt trygdeavgift for den samme gruppen.

Dette medlem ønsker en fremtidsrettet næringspolitikk som virker. Dette medlem vil derfor sikre at selvstendig næringsdrivende gis like rettigheter til sosiale ordninger som andre arbeidstakere. Ikke bare fordi det er en urimelig forskjellsbehandling, men også fordi det er til hinder for et innovativt og nyskapende næringsliv, som trenger flere gründere og selvstendig næringsdrivende. En likestilling av disse rettighetene vil også legge bedre til rette for at flere kvinner vil våge å starte egen arbeidsplass for seg selv og andre.

Dette medlem mener at Venstres gjennomslag i dette års statsbudsjett for å likestille selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere når det dreier seg om omsorgs- og pleiepenger er et skritt i riktige retning. Dette medlem vil videre likestille selvstendig næringsdrivende med vanlige arbeidstakere når det gjelder rett til sykepenger. Som et ledd i en forpliktende opptrappingsplan mot full likestilling, foreslår dette medlem at det gis rett til 80 pst. dekning av sykepenger fra 17. dag. I dag er dekningsgraden 65 pst. En slik endring vil være viktig for de selvstendig næringsdrivende og har en samlet kostnad på 175 mill. kroner med innføring fra 1. januar 2016.

Dette medlem viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge (Dokument 8:69 S (2012–2013)). Dette medlem mener tiden nå er overmoden for å omskape kunnskap til konkrete tiltak som fremmer reell likestilling. Dette medlem viser til at Norge er blant de OECD-landene som har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Dette medlem mener dette er uheldig og vil understreke at arbeidslivet er en viktig arena for å gjennomføre reell likestilling. Dette medlem vil vise til at det fortsatt er vanskeligere for unge kvinner å få jobb enn unge menn og viser til at det er under ett år siden Likestillingsombudet meldte at unge kvinner som planlegger å få barn stiller svakere i jobbkøen. Dette medlem har registrert at enkelte anbefaler kvinner å få barn før de går inn i arbeidslivet, men dette medlem mener en slik tankegang er håpløst gammeldags og vil i stedet iverksette tiltak slik at ikke arbeidsgivere blir belastet unødig når en kvinnelig arbeidstaker blir gravid. Dette medlem vil derfor frita arbeidsgiver for ansvar for sykepenger (arbeidsgiverperioden) for kvinner ved svangerskap. Dette medlem foreslår derfor å styrke sykelønnsordningen tilsvarende 100 mill. kroner for å innføre en slik ordning.

Dette medlem viser til det pågående arbeidet i regjeringen med å utarbeide en nasjonal strategi for sosialt entreprenørskap. I dag er det altfor mange mennesker i arbeidsfør alder som befinner seg utenfor arbeidslivet. De fleste mottar et minimum av økonomiske ytelser, og mangler deltakelse i sosiale nettverk. Sosialt entreprenørskap kan bidra med å gi flere mennesker mulighet til å skape et levebrød av sine hjertesaker, samtidig som det offentlige får tilført engasjement, entusiasme, individbaserte tilbud og en fornyelse og kvalitetsheving. Det offentlige kan ikke løse alt alene, og det er ikke bare de ideelle organisasjonene som kan bidra med et verdibasert tilbud. Sosiale entreprenører kan være en skreddersøm som utfyller systemene, og skape gode småskalaløsninger til for eksempel skole, helsevesen, barnevern og kriminalomsorg. I tråd med den kommende nye strategi for sosialt entreprenørskap og for å styrke rammene, kunnskapen og utviklingen på området foreslår Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 at det under Arbeids- og sosialdepartementet opprettes et nasjonalt senter for sosialt entreprenørskap i 2016. Dette medlem foreslår å bevilge 5 mill. kroner i startbevilgning til et slikt senter.

Dette medlem mener at den stigende ungdomsledighet generelt, og blant ungdom med minoritetsbakgrunn spesielt, er alvorlig. Tall fra Nav fra september 2015 viser at det i dag er 22 919 arbeidsløse under 30 år. Dette er nær en tredjedel av alle arbeidsledige registrert hos Nav. Iberegner man også unge som ikke er registrert i Nav, som er verken i skole eller jobb, er antallet av FAFO estimert til å være på over 100 000 personer. Utover offentlige virkemidler og tilbud gjennom Nav, mener dette medlem at det offentlige i større grad må støtte opp om ikke-offentlige initiativer og tilbud som er spesielt målrettet mot unge. Ungdom må få tilbud om jobbsøkningskurs og veiledning på et tidlig tidspunkt, for å forebygge ledighet før den inntreffer og supplere Navs tjenester. I dag eksisterer det ikke tilstrekkelig med slike tilbud for å forebygge ungdomsledighet. Man må være registrert arbeidsledig for å få jobbsøkerhjelp fra Nav, og skolepensum gir ikke tilstrekkelig kunnskap på dette feltet.

Dette medlem vil derfor foreslå at det for 2016 brukes 10 mill. kroner i tilskudd til JobbX – en avdeling ved Stiftelsen Antirasistisk Senter. Tiltaket forebygger ungdomsledighet gjennom korte, gratis jobbsøkingskurs, jobbveiledning, veiledning gjennom e-læringsplattformer m.m. Dette tiltaket foreslås iverksatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet som et nytt utviklingstiltak.

Dette medlem viser til regjeringens forslag om at gifte og samboende får 90 pst. av grunnbeløpet i folketrygden i grunnpensjon, opp fra dagens 85 pst. fra september 2016 med full effekt fra 2017. Dette medlem står inne for samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, men mener at dette er et helt feil tidspunkt å innfase ordningen på gitt de økonomiske utfordringene Norge står overfor både når det gjelder økende ledighet og økende kostnader knyttet til økte asylankomster. Samlet vil denne endringen binde om minst 2,7 mrd. kroner i 2017 og øke som følge av flere eldre i årene som kommer. Det kan etter dette medlems synspunkt vurderes om det skal innfases en nedtrapping av avkortning av pensjon for gifte og samboende pensjonister i 2017 dersom de økonomiske rammebetingelser tilsier at det er mulig og fornuftig.

Dette medlem viser til endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven i lovvedtak 53 (2014–2015). I Innst. 207 L (2014–2015), jf. Prop. 48 L (2014–2015) ble flertallet enige om at «det er et behov for tiltak som bedrer varslernes situasjon». Et tiltak som flertallet ba regjeringen om, var å gi Arbeidstilsynet et prosjekt/samordningsansvar mellom de relevante tilsynene for å bedre informasjonen om varsling og regelverket, herunder å vurdere en felles veileder med informasjon om rettigheter og plikter for alle involverte. Arbeidstilsynet har veiledningsansvar for arbeidsmiljøloven og et særlig ansvar for å henvise varslere til riktig tilsynsmyndighet. Det ble også vist til at det er et potensial for å sette åpenhet og ytringsklima tydeligere og oftere på dagsordenen ute i virksomhetene. I den forbindelse ba flertallet regjeringen om å vurdere å ta initiativ til en holdningskampanje/informasjonskampanje i samarbeid med partene i arbeidslivet. I dag er det slik at arbeidstakere i bedrifter som har egne varslingsrutiner, varsler mer og i mindre grad risikerer sanksjoner ved varsling. Med hensyn til å styrke varslervernet ba flertallet også regjeringen om å utrede flere mulige forslag, for eksempel konkrete krav til form og innhold, eller fastsette at alle virksomheter av en viss størrelse skal ha varslingsrutiner. Dette medlem foreslår med bakgrunn en merbevilgning på 10 mill. kroner for å styrke Arbeidstilsynets innsats og arbeid knyttet til varsling.

Dette medlem foreslår også å styrke Caritas informasjonssenter for arbeidsinnvandrere med 1 mill. kroner. Dette er et viktig tiltak for bl.a. å hindre sosial dumping.

Dette medlem viser til pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar 2011. Reformen skulle sikre at Norge har et pensjonssystem som det er mulig å betale for i fremtiden. Dette medlem mener at det fremdeles er behov for å reformere og forenkle pensjonssystemet, bl.a. slik at den enkelte kan ta med seg sine pensjonsrettigheter, uansett om man arbeider i det offentlige, det private næringsliv eller egen virksomhet og uavhengig av de ulike arbeidsforholds varighet. Arbeidsmarkedet er fundamentalt annerledes enn for noen tiår tilbake, med en helt annen mobilitet. De aller færreste blir værende hos en arbeidsgiver gjennom hele arbeidslivet. Dette medlem mener derfor at regelen om opptjeningstid i Statens pensjonskasse for å oppnå tilleggspensjon på tre år, hverken er rimelig for arbeidstakere eller bidra til å øke mobiliteten i arbeidslivet. En mobilitet som også i høyere grad blir nødvendig for å imøtekomme fremtidens økonomiske utfordringer.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om på egnet måte å oppheve reglene om opptjeningstid på tre år i Statens pensjonskasse for å få opptjent tilleggspensjon.»

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår å unnta personer over 67 år fra ordningen med supplerende stønad dersom de er kommet til Norge ved familiegjenforening. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil øke bevilgningene med 40 mill. kroner for å videreføre dagens ordning.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere bevilgningene til «Raskere tilbake-ordningen» med 25 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 7 Arbeid og sosial:

Bokført (mill. kroner)

Omfordeling av 1 000 plasser fra «ordinære» til «varig tilrettelagt arbeid»

13,0

29,0

Dobling av antall i forsøkene med lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger.

0,0

Raskere tilbake (reversering av kutt i tillegg 1)

25,0

Oppheve reglene om opptjeningstid i Statens pensjonskasse for å få opptjent (tilleggs) pensjon

0,0

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet.

20,0

Senter for sosialt entreprenørskap

5,0

Caritas

1,0

Forsøk, utviklingstiltak: Bl. a. tilretteleggingstilskudd for rekruttering av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne

25,0

Tilskudd til tiltak som forebygger ungdomsledighet

10,0

Styrke ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd

61,0

Utvide ordningen med tidsbestemt lønnstilskudd for å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet

27,0

Gå imot regjeringens forslag om å få fullmakt til å omdisponere inntil 10 pst av bevilgningen fra post 77 Varig tilrettelagt arbeid til post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

0,0

Styrke Arbeidstilsynets innsats knyttet til varsling

10,0

Gå imot regjeringens forslag om innstramminger i supplerende stønad til personer over 67 år.

40,0

Mer fleksible regler knyttet til dagpenger og utdanning

50,0

Fritak for arbeidsgivers ansvar for sykepenger for korttids-sykefravær knyttet til svangerskap

100,0

Styrking av sykelønnsordning for selvstendig næringsdrivende

175,0

Redusere det statlige tilskuddet til AFP fra 1/3 til 1/6.

-830,0

2 000 færre AFP-pensjonister som følge av skattestimuli, reduksjon i ytelser og innstramming i regler.

-148,0

Mindre dagpenger som følge av 3000 flere arbeidsplasser i vårt samlede opplegg.

-642,0

Arbeidsavklaringspenger. Reduksjon i maksimal varighet endres fra 4 til 3 år. Det legges til grunn at 25 pst får unntak og at overgangsraten til uføretrygd er lik som i dagens system = 39 pst.

-2 250,0

Ingen avkortning av pensjon.

-892,0

Sum ramme 7: Arbeid og sosial

-4 171,0

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at bevilgningene til tiltak for vanskeligstilte i arbeidsmarkedet økes med 5 mill. kroner, Caritas styrkes med 1 mill. kroner og at Arbeidstilsynets innsats knyttet til varsling økes tilsvarende.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.7.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 7 settes til 421 380 277 000 kroner, som er en økning på 31 000 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem mener at regjeringen har gjort arbeidslivet mer utrygt gjennom svekkelsen av arbeidsmiljøloven. Arbeidsledigheten stiger og regjeringen tar ikke de viktigste utfordringene i arbeidslivet, som sosial dumping, ufrivillig deltid og utstøting fra arbeidslivet, på alvor. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti jobber for et trygt og godt arbeidsliv med arbeid til alle, der folk har ei lønn å leve av, og en arbeidsdag å leve med. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen. De som ikke kan jobbe må trygges av fellesskapet og sikres inntekt. Dette medlem vil ha ei arbeidslinje som virker.

Dette medlem viser til at flere nå opplever usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon. Derfor er det nødvendig med et permitteringsregelverk som gir trygghet. Sosialistisk Venstreparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett å endre permitteringsregelverket, slik at arbeidsgiverperioden blir ti dager og permitteringsperioden blir utvidet til 52 uker. Da kan flere beholde jobben i usikre tider, samtidig som bedrifter slipper å tømmes for kunnskap og erfaring. Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett opprettes flere tiltaksplasser for arbeidsledige med nedsatt arbeidsevne og flere plasser til varig tilrettelagt arbeid. Videre styrkes innsatsen mot sosial dumping ved å gi mer penger til Arbeidstilsynet og ved å opprette et nytt senter mot arbeidslivskriminalitet.

Dette medlem viser til at ungdom er særlig utsatt når arbeidsløsheten stiger. Derfor jobber Sosialistisk Venstreparti for en ny ungdomsgaranti som gir ungdom opp til 25 år rett til arbeid, aktivitet eller utdanning. At unge får trygg og stabil tilknytning til arbeidslivet er viktig for å bekjempe fattigdom i Norge.

Dette medlem mener at regjeringen fører en politikk for økte forskjeller. De som har det vanskelig fra før får det verre. Derfor er kamp mot fattigdom og forskjeller en hovedprioritering for Sosialistisk Venstreparti. For mye av fattigdomspolitikken handler om å avbøte situasjonen for folk som er fattige, i stedet for å bekjempe selve fattigdommen. Skal man bekjempe fattigdom, må folk få mer å leve av og fellesskapsløsninger må styrkes.

Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett øker inntektene til familier med dårlig råd. Barnetrygden lønnsjusteres og heves for familier som har mange barn og for enslige forsørgere. Kommunenes mulighet til å trekke fra barnetrygden når sosialhjelp utmåles, fjernes. Boligtilskuddene for vanskeligstilte økes.

Dette medlem viser til at økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. Fortsatt tjener kvinner mindre enn menn. Kvinner jobber oftere deltid, mens menn jobber mer overtid. Det går utover kvinners lønns- og pensjonsrettigheter, og bidrar til at kvinner har mindre innflytelse i samfunnet enn menn. Derfor vil Sosialistisk Venstreparti styrke innsatsen for en heltidskultur i arbeidslivet.

Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett, som styrker trepartssamarbeidet for likestilling, vil ha flere forsøk med likelønnsstandard på arbeidsplasser og setter av en pott til flere forsøk med 6-timersdag.

3.2.8 Rammeområde 8 (Forsvar), under utenriks- og forsvarskomiteen

3.2.8.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 8 (i tusen kroner)

1700

Forsvarsdepartementet

412 433

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

5 289 954

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

188 949

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

791 198

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

3 846 812

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

225 167

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

2 040 987

1731

Hæren

5 268 161

1732

Sjøforsvaret

3 912 432

1733

Luftforsvaret

4 764 417

1734

Heimevernet

1 213 802

1735

Etterretningstjenesten

1 551 178

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1 297 507

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

6 731 108

1761

Nye kampfly med baseløsning

8 552 148

1790

Kystvakten

1 044 967

1791

Redningshelikoptertjenesten

866 234

1792

Norske styrker i utlandet

703 768

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

267 669

Sum utgifter rammeområde 8

48 968 891

Inntekter rammeområde 8 (i tusen kroner)

4700

Forsvarsdepartementet

2 373

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

4 391 193

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

792

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

67 136

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

9 189

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

60 739

4731

Hæren

65 976

4732

Sjøforsvaret

54 358

4733

Luftforsvaret

183 413

4734

Heimevernet

6 018

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

76 365

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

100 622

4790

Kystvakten

1 080

4791

Redningshelikoptertjenesten

802 903

4792

Norske styrker i utlandet

10 306

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

9 693

4799

Militære bøter

500

Sum inntekter rammeområde 8

5 842 656

Sum netto rammeområde 8

43 126 235

3.2.8.2 Komiteens merknader

3.2.8.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre og foreslår at ramme 8 settes til 43 054 958 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 71 277 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer oppfatter at regjeringen i budsjettforslaget prioriterer anskaffelsen av nye kampfly med baseløsning. Disse medlemmer viser til at Stortinget har gitt bestillingsfullmakt for 22 F-35 kampfly, som leveres i perioden 2015–2019. Disse medlemmermerker seg at det i budsjettforslaget legges opp til å bestille ytterligere seks fly med planlagt levering i 2020. Disse medlemmer viser til regjeringens forslag om å bevilge 8,6 mrd. kroner til kampflyanskaffelsen med baseløsning i 2016, hvor bevilgningen går til allerede inngåtte forpliktelser som et bredt flertall på Stortinget har stilt seg bak. Dette er etterdisse medlemmers oppfatning viktig for å sikre operativ kapasitet i Luftforsvaret de kommende årene.

Disse medlemmer merker seg at som følge av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen prioriterer regjeringen økt overvåkning, tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene. Regjeringen vil sikre at Norge har et reelt terskelforsvar med robuste og fleksible operative avdelinger som kan håndtere skiftende utfordringer i lys av det til enhver tid gjeldende trusselbildet.

Disse medlemmer ser at regjeringen legger opp til en betydelig og nødvendig satsing på Etterretningstjenesten utover ambisjonsnivået i gjeldende langtidsplan gjennom teknologisk og kapasitetsmessig modernisering. Disse medlemmer merker seg at regjeringen foreslår en tydelig satsing i nordområdene, gjennom økt aktivitetsnivå både for maritime patruljefly og undervannsbåt (ubåt). Sjøforsvaret styrkes gjennom kontinuerlig tilstedeværelse av ubåt i Nord-Norge, og vil sammen med Kystvakten fortsette å løse sine oppdrag på et høyt nivå. Disse medlemmer ser viktigheten av økt bevilgning til vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer for å sikre operativ evne gjennom et høyt antall seilingsdøgn.

Disse medlemmer noterer at Luftforsvaret styrkes i 2015 gjennom en økning av antall flytimer for maritime patruljefly. Styrkingen av budsjettet er viktig for å sikre tilstrekkelig aktivitet og grunnlag for å kunne videreutvikle operativ evne i en kritisk omstillingsfase, spesielt rettet mot innfasing av nye kampfly og driftssetting av nye maritime helikoptre.

Disse medlemmer ser viktigheten av regjeringens forslag om å styrke Redningshelikoptertjenesten for å reetablere og opprettholde Forsvarets evne til å støtte politiet med hurtig innsetting av personell mot skip i fart.

Disse medlemmer oppfatter at Hæren videreføres på om lag det samme høye nivået som i 2015, dette innebærer at Hæren skal videreføre et høyt trenings- og øvingsnivå. Disse medlemmer merker seg at aktivitetsnivået i Heimevernet videreføres i 2016. Disse medlemmer støtter opp om arbeidet regjeringen foreslår for oppfølging av veteransatsingen, herunder videreføring av den særskilte kompensasjonsordningen for personell som har pådratt seg psykiske belastningsskader i operasjoner i utlandet. Disse medlemmer noterer at Forsvarets hovedsatsingsområde internasjonalt for 2016 vil, som for 2015, være å yte støtte til den internasjonale koalisjonen som skal bidra til å bekjempe terrorgruppen ISIL i Irak.Disse medlemmer merker seg videre at engasjementet i Afghanistan fra rundt årsskiftet 2015/2016 gradvis konsentreres til kun å omfatte Kabul-området. Disse medlemmer oppfatter at Mali vil være et av Norges hovedsatsingsland i 2016 med økt deltakelse i FN-operasjonen Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA). Videre at det fra januar 2016 stilles et C-130J Hercules transportfly til disposisjon i inntil ti måneder. Disse medlemmerunderstreker betydningen av at regjeringen oppfyller gjeldende langtidsplan. Forsvarssjefen har levert «Forsvarssjefens fagmilitære råd» og arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren vil resultere i en fremleggelse fra regjeringen i 2016. Disse medlemmer mener det er viktig at det vedtas et forsvarsbudsjett som gir et godt og forutsigbart utgangspunkt for den nye langtidsplanen.

3.2.8.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet vil følge opp og gjennomføre den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret og foreslår å styrke bevilgningen under Forsvarsdepartementets område.

Norge må ta sin del av ansvaret i NATO, i en tid da mange allierte kutter i sine forsvarsbudsjetter. Utviklingen i Europa og i Midtøsten viser viktigheten av fortsatt å modernisere Forsvaret og styrke den operative evnen.

Gjennomføring av kampflyanskaffelsen og omstillingen i Luftforsvaret og fortsatt modernisering av Hæren og Heimevernet vil være viktig for et moderne forsvar. Disse medlemmer vil særlig prioritere økt fokus på nordområdene knyttet til beredskap, ressursforvaltning og tilstedeværelse i våre nordlige havområder. Disse medlemmer mener Norge bør holde et bredt perspektiv i utviklingen av nordområdene, bygge ut den norske kyst- og havkompetansen, forvalte naboskapet til Russland på en god måte og være en pådriver mot klimaendringer i Arktis. Disse medlemmer ønsker å styrke nordområdesatsingen for å bevare en lederrolle i nordområdene.

Disse medlemmer viser til at Forsvaret har gjennomgått en betydelig omstilling og effektivisering de siste årene.

Forsvaret er som følge av den vedtatte langtidsplanen pålagt et betydelig interneffektiviseringskrav i 2016. Disse medlemmer mener det er urimelig å pålegge Forsvaret ytterligere effektiviseringskrav slik regjeringen gjør gjennom sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, og foreslår en økning i forhold til regjeringens forslag på 193 mill. kroner til dette formålet, beløpet posteres under Forsvarsdepartementet, til videre fordeling. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

Disse medlemmer foreslår at ramme 8 settes til 43 319 235 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 193 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.8.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem vil understreke at neste års forsvarsbudsjett er viktig for sluttføringen av den gjeldende langtidsplan for Forsvaret. I 2016 er det særlig innfasingen av nye kampfly som tar det meste av den reelle økningen på forsvarsbudsjettet. Dette medlem viser til at det nye kampflyvåpenet med baseløsning, utstyr og tjenester, er en historisk stor investering som krever rammeøkninger ut over den langsiktige budsjettbanen for Forsvaret. Dette medlem viser videre til at Stortinget allerede våren 2016 vil få seg forelagt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, som vil legge viktige føringer for Forsvarets struktur og budsjettene i de kommende årene.

3.2.8.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 8 settes til 43 326 935 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 200 700 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.8.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 8 settes til 40 323 235 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 2 803 000 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 8 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem mener at norsk sikkerhet ivaretas både gjennom egen militær evne og gjennom å bidra til fred, frihet og demokrati i flest mulig land, kombinert med reell vilje til en rettferdig internasjonal utvikling. Økt handel, samarbeid og dialog er de beste virkemidlene for fred mellom ulike stater. NATO og det transatlantiske samarbeidet skal forbli hjørnesteiner i norsk sikkerhetspolitikk, samtidig som det forsvarspolitiske samarbeidet i Norden og med EU videreutvikles.

Dette medlem mener at Norges rolle som forvalter av ressurser og vår geopolitiske plassering krever et sterkt selvstendig norsk forsvar og deltakelse i forpliktende internasjonalt samarbeid. Det er viktig at Norge er i stand til å hevde suverenitet og utøve myndighet i norske områder.

Dette medlem viser til at gjeldende langtidsplan for Forsvaret ble behandlet av Stortinget våren 2012. Dette medlem viser til Venstres posisjoner til denne planen, slik disse fremkommer av debatt i Stortinget 14. juni 2012. Dette medlem foreslår ikke omfattende endringer av budsjettopplegget for rammeområde 8 i 2016, men mener det er en ubalanse mellom foreslåtte investeringer og midler til tilfredsstillende driftsvilkår for Forsvaret i tiden som kommer.

Dette medlem vil understreke betydningen av at det er en balanse mellom drift og investeringer i Forsvaret. Over flere år ser man at de avsatte driftsmidlene ikke står i forhold til de investeringene det legges opp til.

Dette medlem vil legge opp til et kutt på 2 500 mill. kroner i investeringer i nye kampfly og JSM-programmet. Dette medlem viser til at budsjettet slik det er lagt opp, ikke bygger opp nødvendige driftsmidler og personell til å ta i bruk de nye jagerflyene i den takten som regjeringen legger opp til, noe som vil bety en betydelig feilinvestering de kommende årene. Venstre er av den klare oppfatning, ut fra erfaring med fregattkjøpene, at det er bedre å fase inn jagerflykjøpene i et lavere tempo enn regjeringen legger opp til, slik at man parallelt kan bygge opp en driftsorganisasjon rundt jagerflykapasiteten.

Dette medlem er enig i regjeringens prioritering av økt tilstedeværelse av sjøforsvaret i våre nordligste områder, men ønsker en noe lavere bevilgning på grunn av andre satsinger i budsjettet, og foreslår derfor å redusere overføringene til Sjøforsvaret med 100 mill. kroner.

Dette medlem mener det er rett å bevilge noe mer penger til Forsvarets etterretningstjeneste, men mener den foreslåtte bevilgningen bør trappes opp i et lavere tempo enn det regjeringens foreslår og vil derfor redusere overføringene til Forsvarets etterretningstjeneste med 350 mill. kroner.

Dette medlem viser til at det i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 foreslås å redusere bevilgningen til Heimevernsungdommen med 3,5 mill. kroner, siden dette medlem ikke kan se at ordningen bidrar til å oppfylle noen av Forsvarets vedtatte målsettinger.

Dette medlem viser til at HV016 ble nedlagt og dimittert av forsvarssjefen våren 2011. HV016 hadde avdelinger i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjennom nedleggelsen er responstiden sterkt svekket ved behov for høyoperativbistand fra Forsvaret til politiet i beredskapssammenheng, samt for Forsvarets selvstendige evne til nasjonal krisehåndtering i scenarier der Forsvaret har primæransvaret. Dette medlem understreker at Forsvaret har en selvstendig forpliktelse til å ivareta og gjenopprette egen evne til å håndtere/avverge mulige anslag mot nøkkelpersonell og nøkkelinstallasjoner. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at man ikke kan bruke 5–7 år på å bygge opp en vesentlig styrket spesialstyrkekapasitet gjennom ordinær seleksjon og trening. Det vil derfor være fornuftig å gjenoppbygge den kapasiteten Forsvaret har mistet gjennom nedleggelsen av Heimevernets spesialavdeling HV016.

Dette medlem viser til at spørsmålet om Det frivillige Skyttervesen (DFS) sin framtidige rolle og forankring har blitt belyst av det såkalte Solli-utvalget. Stortinget er kjent med konklusjonene i utvalgets utredning, og støtter disse. DFS har et viktig samfunnsoppdrag, og har fortsatt stor relevans for Forsvaret. Dette medlem mener derfor den formelle forankringen i Stortinget og til forsvarssektoren bør bestå som i dag.

Dette medlem mener DFS bør gis forutsigbarhet, ro, og gode rammevilkår for sitt videre arbeid, og vil på denne bakgrunn øke bevilgningen til DFS med 0,5 mill. kroner.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere bevilgningene til miljøtiltak og opprydding av utrangerte skyte- og øvingsfelt med 10 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 8, Forsvar:

Bokført (mill. kroner)

Opprydding av utrangerte skyte- og øvingsfelt

10,0

Det frivillige skyttervesen

0,5

HV016

40,0

Sjøforsvaret

-100,0

Nedlegging av Heimevernsungdommen

-3,5

Forsvarets etterretningstjeneste

-250,0

Kampfly og JSM-programmet

-2 500,0

Sum ramme 8: Forsvar

-2 803,0

3.2.8.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 8 settes til 42 690 235 000 kroner, som er en reduksjon på 436 000 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem mener Norge bør prioritere investeringene i sitt forsvar til å styrke forsvarsevnen i nord framfor militære operasjoner i utlandet. Dette medlem foreslår derfor å omdisponere 500 mill. kroner til de operative grener Hæren, Kystvakta og Sjøforsvaret, å redusere antall kampfly Norge skal bestille, redusere byråkrati og investeringer gjennom forsvarsbygg, og å avslutte Norges bidrag i Irak.

Dette medlem mener dette er forsvarlige reduksjoner forutsatt at vi prioriterer de oppgavene som er viktigst for vår sikkerhet, og at kapasiteten til å forsvare Norge og forvalte de norske havområdene må ligge til grunn for Forsvarets prioriteringer.

Dette medlem støtter at Forsvaret skal være tilpasset de reelle sikkerhetsutfordringer vi står overfor.

Dette medlem mener det norske forsvaret må prioritere et internasjonalt engasjement for forsvar av folkeretten, og bidra til internasjonale fredsbevarende og konfliktdempende operasjoner i FN-regi.

3.2.9 Rammeområde 9 (Næring), under næringskomiteen

3.2.9.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 9 (i tusen kroner)

900

Nærings- og fiskeridepartementet

566 257

902

Justervesenet

124 580

903

Norsk akkreditering

41 111

904

Brønnøysundregistrene

532 710

905

Norges geologiske undersøkelse

220 153

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

92 520

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

1 892 000

910

Sjøfartsdirektoratet

378 348

911

Konkurransetilsynet

104 668

915

Regelrådet

10 193

922

Romvirksomhet

939 540

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

48 800

930

Norsk design- og arkitektursenter

71 700

935

Patentstyret

233 367

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

7 104

940

Internasjonaliseringstiltak

5 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

23 576

953

Kings Bay AS

20 681

2421

Innovasjon Norge

2 173 435

2429

Eksportkreditt Norge AS

101 093

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

0

Sum utgifter rammeområde 9

7 586 836

Inntekter rammeområde 9 (i tusen kroner)

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

267

3902

Justervesenet

53 832

3903

Norsk akkreditering

35 466

3904

Brønnøysundregistrene

565 408

3905

Norges geologiske undersøkelse

76 639

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

820

3910

Sjøfartsdirektoratet

249 335

3911

Konkurransetilsynet

1 498

3935

Patentstyret

74 746

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

700

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

11 100

5325

Innovasjon Norge

67 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

30 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

15 600

5629

Renter fra eksportkredittordningen

1 600 000

Sum inntekter rammeområde 9

2 782 411

Sum netto rammeområde 9

4 804 425

3.2.9.2 Komiteens merknader

3.2.9.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellomHøyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 9 settes til 4 889 780 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 85 355 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer viser til at regjeringen har lagt frem et budsjett der tiltak for arbeid, aktivitet og omstilling er prioritert. Den fremste utfordringen for Norge er nå å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat konkurranseutsatt sektor. Regjeringens budsjett fremmer etter disse medlemmers mening verdiskaping og produktivitet i norsk økonomi gjennom bedre rammebetingelser for næringslivet, samtidig som budsjettet støtter opp under og utvikler næringslivets omstillingsevne og derigjennom styrker den norske konkurransekraften. Dette er viktig for å bevare og videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Disse medlemmer understreker viktigheten av at budsjettet både stimulerer til varig omstilling og ivaretar behovet for kortsiktige tiltak i den tiden vi er inne i. En fortsatt satsing på styrket langsiktig konkurransekraft gjennom vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser, raskere bygging av samferdselsmessig infrastruktur og mer forskning og innovasjon er avgjørende for at Norge i fremtiden skal ha en næringsstruktur bestående av flere internasjonalt konkurransedyktige bransjer. Disse medlemmer stiller seg derfor svært positive til at regjeringen i tillegg til å ha lagt frem forslag til et mer vekstfremmende og enklere skattesystem, følger opp Skatteutvalgets forslag allerede i 2016-budsjett. Regjeringen gjennomfører endringer som gjør det mer lønnsomt å investere i næringsvirksomhet, noe som bidrar til å styrke det private norske eierskapet og norsk næringslivs konkurransekraft.

Disse medlemmer er opptatt av verdiskaping, fordi det er det som betaler for velferden. Og eierskap har betydning for verdiskaping, fordi det påvirker selskapenes konkurransekraft. I Innst. 140 S (2014–2015), Stortingets behandling av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, pekte en samlet næringskomité på viktigheten av å vurdere modeller som skal gi insentiver til at folk flest øker sin investering i næringslivet, herunder gjennom medeierskap i bedriftene man er ansatt i. Disse medlemmer ser frem til regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak om å utrede modeller, herunder KLAS (Konti for Langsiktig Aksjesparing), for dette.

Mange av fremtidens bedrifter og arbeidsplasser er ennå ikke etablert. Investeringer i forskning og utvikling, fremme av gründerskap og innovasjon, samt forenklinger for næringslivet er sentrale faktorer for å sikre norsk næringslivs fremtidige verdiskaping. Disse medlemmer mener regjeringens forslag om å styrke landsdekkende virkemidler innenfor disse områder og etablering av et eget regelråd med oppgave å hindre at unødvendige belastninger legges på næringslivet gjennom nye lover og forskrifter, er spesielt viktig.

Det er en særlig utfordring at mange nå mister jobben i de næringer og fylker som er sterkest berørt av den lave oljeprisen. Disse medlemmer understreker viktigheten av at regjeringen gjennom sysselsettingspolitikken har lagt til rette for et mer fleksibelt arbeidsmarked. Samtidig peker disse medlemmer på at regjeringen i sitt budsjett fremmer en egen tiltakspakke med særlig styrking av viktige ordninger og tiltak under Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Havforskningsinstituttet. Tiltakspakken skal fremme økt sysselsetting og omstilling på kort sikt, samtidig som de legger til rette for en langsiktig omstilling av norsk økonomi. Tiltakene i pakken er derfor midlertidige og innrettet slik at de kan reverseres dersom behovet skulle bortfalle.

Disse medlemmer vil påpeke at en god omstillingsevne i næringslivet, og i samfunnet for øvrig, vil bidra til at norsk økonomi står bedre rustet til å møte de endrede internasjonale rammevilkårene vi nå ser konturene av gjennom de prosesser som pågår innenfor handelsområdet. Norge er en liten og åpen økonomi som har store gevinster av handel med utlandet. Disse medlemmer understreker at norske bedrifters evne til å lykkes i den internasjonale konkurransen er av stor betydning for den norske stats evne til å opprettholde vårt velferdssamfunn. Regjeringens mål om en mest mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser og en aktiv konkurransepolitikk, herunder å sikre Konkurransetilsynets uavhengighet gjennom etablering av et uavhengig klageorgan, fremheves av disse medlemmer i denne sammenheng.

3.2.9.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet understreker at arbeid til alle er jobb nummer én. Skal vi lykkes med denne målsettingen, er det avgjørende å ha bedrifter som driver lønnsomt i hele landet. Disse medlemmer understreker betydningen av å føre en aktiv næringspolitikk der vi legger til rette for verdiskaping og utvikler arbeidsplasser i hele landet. I en situasjon med økende arbeidsledighet er dette ekstra viktig. Disse medlemmer vil støtte opp under omstilling i bedrifter og bidrar til utvikling av ny teknologi gjennom en rekke tiltak, noe som gir norsk økonomi flere ben å stå på, samtidig som det vil være en del av løsningen knyttet til globale utslipps- og ressursutfordringer.

Disse medlemmer er opptatt av å styrke konkurransekraften i norsk næringsliv. Det aller viktigste i så måte er lav rente og lav kronekurs. Derfor er det svært bekymringsfullt at regjeringen ved enhver korsvei har løst sin manglende evne til å prioritere ved å øke oljepengebruken. Disse medlemmer mener regjeringens budsjettforslag ikke svarer på den krevende situasjonen i norsk økonomi, hvor rekordmange er ledige og stadig flere blir permittert. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv politikk for å bekjempe den økende arbeidsledigheten, og har foreslått å bruke om lag 3 mrd. kroner mer enn regjeringen til tiltak mot ledighet og for ny vekst, herunder bedre permitteringsregler, flere tiltaksplasser, et akseleratorprogram for gründere, styrking av miljøteknologiordningen og en bioøkonomipakke.

Disse medlemmer understreker at vi ikke kan bli best i alt, men satser vi målrettet, kan vi være best på områder der vi i Norge har spesielle forutsetninger for å lykkes. Det gjelder områder hvor vi har naturgitte fortrinn, særskilt kompetanse og sterke næringsklynger. Norge er, og skal fortsatt være, ledende på marin næring, maritim næring, energi, miljøteknologi og reiseliv. Vi har spesielle forutsetninger for å lykkes både innenfor den blå og grønne bioøkonomien. Disse medlemmer understreker at Arbeiderpartiet er uenig i regjeringens næringsnøytrale politikk, og mener at en større del av fellesskapets innsats bør rettes inn mot disse næringene.

Arbeiderpartiet mener det offentlige må bidra til forskning og innovasjon, som kan fremme omstilling og styrke konkurransekraften til det norske næringslivet. Vi fremmer forslag om bransjespesifikke satsinger, forskning og utvikling som skaper nye arbeidsplasser, og en kraftfull satsing på miljøteknologiordningen og regionale utviklingsmidler.

Disse medlemmer ser med bekymring på at regjeringen fjerner virkemidler som virker, og kutter i ulike næringspolitiske virkemidler. Regjeringen innfører mer geografinøytrale virkemidler, og landsdekkende ordninger blir prioritert foran ordninger som er rettet mot næringsutvikling i distriktene. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre retter opp noe av svakhetene i regjeringens budsjettforslag, og reverserer foreslåtte kutt.

Disse medlemmer ser det som viktig å opprette nye såkornfond, og Arbeiderpartiet støtter at det opprettes et nytt såkornfond for Agder/Telemark, noe som er viktig for å videreutvikle nye bedrifter og innovasjoner.

Satsing innen bioøkonomi

Norge har sterke kompetansemiljøer og industri som ligger i front når det gjelder å benytte biobaserte ressurser. En bioøkonomi i vekst vil bidra til å redusere globale klimautslipp, og gi nye muligheter for verdiskaping og verdikjeder innen marin sektor, jord og skog. En sentral forutsetning for å lykkes med utviklingen av en bærekraftig bioøkonomi, er å etablere en kunnskapsflyt på tvers av fag og etablerte sektorer og næringer.

Disse medlemmer vil legge til rette for en bred og sterk bioøkonomi i Norge og mener det er behov for en målrettet satsing innen både grønn og blå sektor. Skognæringen utvikler og investerer selv for å sikre langsiktig verdiskaping basert på norsk råstoff. Arbeiderpartiet mener også det offentlige må bidra med risikokapital og støtte til forskning og innovasjon, som kan fremme omstilling og styrke konkurransekraften i skognæringen. Utvikling av nye produkter eller utvikling av nye verdikjeder basert på norsk produksjon kan skje både ved omstilling av eksisterende virksomhet og ved etablering av helt ny industri. God infrastruktur er også viktig, med skogsbilveier og tømmerkaier.

Disse medlemmer vil bygge videre på de sterke kompetansemiljøene knyttet til genteknologi, plante- og dyrehelse og husdyravl. Vi vil også styrke kompetansemiljøene innen forskning og utvikling innen bioøkonomi. «Foods of Norway» er et godt eksempel. Vi vil støtte opp om viktige utviklingsprosjekter i industrien. Borregaard er et godt eksempel på en bedrift som ligger i front på dette området.

Disse medlemmer mener at det offentlige må bidra til mer forskning og pilotering av blant annet dyrking av alger, tang, tare og skogressurser, enten det er som fôrråstoff eller til bioenergi. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å avvikle det trebaserte innovasjonsprogrammet. Arbeiderpartiet er uenig i dette, og synes det er bra at Kristelig Folkeparti og Venstre gjennom budsjettforliket har fått dette inn igjen.

Arbeiderpartiet foreslår en bevilgning på totalt 125 mill. kroner til en bioøkonomisatsing innen jord/skog- og marin sektor.

Disse medlemmer foreslår at ramme 9 settes til 5 093 857 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 289 432 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.9.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at Sett sjøbein har vært en viktig aktør i rekruttering og kompetanseheving. Dette medlem viser til at støtten på 2,5 mill. kroner er videreført i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene.

Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag i budsjettavtalen for opprettelse av et nytt landsdekkende såkornfond lokalisert i Agder/Telemark med 150 mill. kroner i fondskapital fra det offentlige. Dette medlem mener såkornkapital er viktig for å skape nye bedrifter og motvirke den økende arbeidsledigheten.

Dette medlem viser til at Mechatronic Innovation Lab første gang fikk tilskudd i revidert budsjett 2015. Dette medlem mener det er viktig å videreføre dette tilskuddet for å sikre at det nasjonale pilottestlaboratoriet kan videreføres. Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti lyktes med å få på plass 20 mill. kroner i budsjettavtalen til dette formålet.

3.2.9.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 9 settes til 5 142 225 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 337 800 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.9.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 9 settes til 4 570 425 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 234 000 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 9 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem mener Norge står overfor to hovedutfordringer: 1) En økende arbeidsledighet som i det alt vesentlige skyldes en fallende oljepris kombinert med et svært høyt kostnadsnivå og 2) samtidig store miljø- og samfunnsutfordringer som krever en grønn og bærekraftig omstilling.

Statsbudsjettet for 2016 må derfor bli et budsjett for langsiktig omstilling, men som samtidig får ned ledigheten. Det er i mange år snakket om at de kloke hodene i oljebransjen må over i andre bransjer. Nå er mange av dem sagt opp og leter etter ny jobb. Dette medlem mener at hovedutfordringen er å skape nye arbeidsplasser slik at verdifull kompetanse beholdes i det norske arbeidsmarkedet og at kompetansen brukes til det grønne skiftet alle snakker om, men som for få har en reell vilje til faktisk å gjennomføre.

Norge har over år tillatt et kostnadsnivå som ligger langt over land det er naturlig å sammenligne oss med. Skal Norge fortsatt kunne konkurrere om oppdrag i en global økonomi, må vi bli enda mer produktive. Nøkkelen for å få til dette er kompetanse. En kompetent arbeidsstyrke har vært og vil være Norges konkurransefortrinn. Derfor er det ekstra viktig å bevare og videreutvikler den kompetansen som allerede eksisterer i en tid med økende ledighet og behov for omstilling.

Omstilling er utfordrende og det er ekstra krevende for dem som i kortere eller lengre perioder blir uten arbeid som følge av urolige tider. Oppgaven er å gjøre den perioden så kort som mulig og stimulere de mulighetene omstilling gir. For å sikre vår konkurransekraft må Norge derfor utvikle et nytt næringsliv; et næringsliv som er mer kunnskapsbasert, eksportrettet, produktivt og miljøvennlig.

Dette medlem mener at for å kunne skape og sikre arbeidsplasser er det avgjørende med generelt gode rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for å sikre underveksten av ufødte bedrifter og utvikling av flere og bedre kunnskapsbedrifter. Dette medlem vil slippe kreativiteten og skaperkraften løs. Det må satses på gründere og entreprenører, og det må bli mindre regelverk og regulering.

Dette medlem mener en av hovedutfordringene i tiden fremover blir å ta vare på og gi små og mellomstore bedrifter mulighet for å utvikle seg og skape flere arbeidsplasser. Nå er tiden inne for å satse på de gode ideene som skal skape fremtidens arbeidsplasser, og ta vare på bedriftene som gir lokalsamfunnene rundt om i landet gode arbeidsplasser.

Det er spesielt viktig for dette medlem å sikre risikovillig kapital til investeringer i tidlig fase gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. Dette medlem foreslår derfor å opprette to nye såkornfond øremerket til hhv. miljøteknologi og bioøkonomi/fornybar energi à 200 mill. kroner for å stimulere til økt innovasjon og flere framtidsrettede bedrifter og prosjekter. Det nye såkornfond for miljøteknologi lokaliseres til Rogaland, mens nytt såkornfond for bioøkonomi lokaliseres til Ringerike, hvorav 25 mill. også øremerkes til regionen. En slik økning vil medføre anslagsvis 59,5 mill. kroner i tapsavsetning og 30 mill. kroner til risikoavlastning over statsbudsjettet.

Dette medlem er svært fornøyd med at Venstre i avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2015 fikk gjennomslag for å bevilge 40 mill. kroner til et nytt såkornfond for oppstartsbedrifter i 2015. Denne nye pre-såkornfond-ordningen fyller nå et tomrom i virkemiddelapparatet. Dette er helt nødvendig for å øke tilgangen på risikokapital i den tidlige gründerfasen. Det betyr forhåpentligvis også at flere private investorer ønsker å investere langt tidligere i gründerfasen, og det betyr at sjansen øker for at flere gründere lykkes. Dette medlem ser derfor positivt på at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett 2016 foreslår en bevilgning på 100 mill. kroner for 2016. Men med den nåværende situasjon i norsk økonomi og for å øke satsningen på gründerskap vil dette medlem styrke pre-såkornfond med ytterligere 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag for 2016, bl.a. på bakgrunn av at regjeringen øremerker 50 mill. kroner av sin økning til bedrifter lokalisert i en TTO-funksjon.

For å styrke og stimulere til økt innovasjon vil dette medlem også («under streken») øke den landsdekkende innovasjonslåneordningen med 300 mill. kroner i 2016. En slik økning i lån fra statskassen til utlånsvirksomhet vil medføre 100 mill. kroner i tapsavsetning.

Dette medlem mener at mange offentlige regler, skjemaer og påbud fører til unødige rapporteringskrav og kompliserte regelverk. Småbedrifter og gründere rammes ekstra hardt av «skjemaveldet», og dette medlem ser det som en hovedoppgave å forenkle hverdagen til disse bedriftene gjennom å avskaffe unødvendige lover og forskrifter, samt å forenkle innrapporteringen gjennom økt bruk av internettbaserte løsninger.

I Sverige opprettet man som en prøveordning et regelråd i 2008. Det har bidratt til å redusere bedriftenes administrative kostnader knyttet til skjemaveldet med 7,3 pst. netto, 11 pst. brutto, og har gitt svensk næringsliv en besparelse på over 7 mrd. svenske kroner. Erfaringene med det svenske regelrådet har vært så gode at mandatperioden for rådet ble forlenget til ut 2014, og fra og med 2015 blir rådet gjort til en permanent ordning.

Venstre har lenge tatt initiativ til å innføre et norsk regelråd etter svensk modell. Poenget med et slikt regelråd er at det skal vurdere om konsekvensene for næringslivet av nye regler er tilstrekkelig utredet, og om de er utformet slik at de oppnår sitt mål til en relativt sett lav administrativ kostnad for næringslivet. Dette medlem synes det er svært positivt at Venstre har fått gjennomslag for denne ideen, og at det i år nå er etablert et forenklingsorgan for næringslivet på Hønefoss.

Dette medlem vil spesielt satse på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet som handler om å legge til rette for grønn vekst. En offensiv klimapolitikk vil gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig, og i tett samspill med industrien vil Venstre forsterke innsatsen for å redusere og fjerne utslippene. Skal dette lykkes, er det viktig å styrke de ordningene som bidrar til grønn teknologiutvikling og stimulerer til grønn innovasjon.

Dette medlem er fornøyd med at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har foreslått å øke bevilgningen til miljøteknologiordningen med 134,5 mill. kroner, som Venstre i sin tid tok initiativ til. Dette medlem har notert at regjeringen foreslår at 100 mill. kroner av økningen foreslås som en del av den særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting for 2016 og støtter dette. Tilskuddsordningen er ment å gå til investeringer i pilotanlegg for utvikling av klima-, miljø- og energiløsninger. Denne ordningen har vært en stor suksess, men bare en brøkdel av relevante søknader blir innvilget fordi rammen for ordningen er begrenset i forhold til søkermassen. Dette viser at miljøteknologiordningen er treffsikker og møter et stort behov i næringslivet. Det er imidlertid et behov for å styrke ordningen slik at flest mulige bedrifter med relevante prosjekter kan få støtte. Dette medlem ønsker derfor å styrke ordningen ytterligere med totalt 135,5 mill. kroner slik at samlet bevilgning til ordningen blir 600 mill. kroner i 2016.

Offentlige anbud har en tendens til å satse på trygge, men gamle løsninger, fremfor å stimulere til nye og mer fremtidsrettede løsninger. Dette medlem mener at innovative offentlige anskaffelser har et potensial for å bli et kraftfullt innovasjonsverktøy som kan løse viktige samfunnsutfordringer. Dette medlem viser til at markedet for offentlige anskaffelser beløper seg til nær 400 mrd. kroner årlig. Skal dette lykkes, må det være insentivmekanismer som står i forhold til størrelsen av markedet og potensialet som finnes for å la offentlig sektor bli en innovasjonsdriver for privat næringsliv. En strategi som ikke følges av midler vil heller ikke få ønsket effekt, og risikerer å bli et velment slag i luften. Dette medlem foreslår derfor at det etableres en tilskuddsordning på 50 mill. kroner for innovative offentlige anskaffelser som gir offentlige virksomheter anledning til å søke om ekstraordinære offentlige midler for å foreta særlig krevende innovative innkjøp og til kompetansehjelp for å foreta slike innkjøp (bl.a. knyttet til ferger/samferdsel).

Dette medlem mener det er et stort behov for modernisering av offentlig sektor, slik at den er i stand til å utføre de oppgavene den er satt til å utføre på best mulig måte. En økning i OFU/IFU-midler vil bidra til dette. Derfor foreslår dette medlem en økning på 50 mill. til offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) i regi av Innovasjon Norge. Forsknings- og utviklingskontrakter er tilskudd til forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet (IFU) eller mellom næringslivet og det offentlige (OFU). Ordningen skal tjene som et strategisk virkemiddel til utvikling av konkurransedyktige produkter til et internasjonalt marked i samarbeid med nasjonale og internasjonale kundebedrifter og til utvikling av industrielle nettverk og miljøer.

Dette medlem viser til at marint verdiskapingsprogram som ble avviklet i budsjettet for 2015 ikke foreslås gjeninnført. Den marine næringen kan fortsatt benytte seg av Innovasjon Norges generelle ordninger, dersom de når opp i konkurransen med andre næringer. Bransjen vil imidlertid ikke være sikret en prioritert støtte gjennom egne ordninger. Dette medlem mener dette er en uheldig nedprioritering av to viktige fremtidige næringer. Det offentlige burde konsentrere mer av innsatsen inn mot generelle tiltak på områder der Norge ligger særlig dårlig an, som for eksempel reiselivsnæringen. Dette medlem vil derfor gjeninnføre det marine verdiskapingsprogrammet og foreslår en bevilging på 31,5 mill. kroner, tilsvarende nivået før avvikling.

Dette medlem viser videre til at regjeringen foreslår å kutte støtten til Sett Sjøbein med 2,5 mill. kroner og er uenig i dette kutt. Sett Sjøbein har vært en suksesshistorie over flere år og har vært et viktig rekrutterings- og kompetanseprosjekt for rekruttering i sjømatnæringen. Med den store omstilling den norske økonomi står overfor, særlig langs kysten, er det etter dette medlems synspunkt en feil politisk prioritering å kutte støtten til et slikt sysselsettingsprosjekt som skal gjøre sjømatnæringen mer attraktiv for ungdommen å søke jobb i. Dette medlem foreslår derfor å videreføre prosjektet Sett Sjøbein i 2016 med 3 mill. kroner.

Dette medlem viser til at reiselivsnæringen er en av de raskest voksende næringene på verdensbasis. Reiselivsnæringen har et potensial til å bli en av de viktigeste næringer for Norge i fremtiden. Norge er flere ganger blitt kåret som et av verdens beste reisemål, og allerede nå omsetter reiselivet i Norge for nesten 70 mrd. kroner og sysselsetter rundt 140 000 mennesker. Dette er et signal om at det er mye i reiselivet som fungerer bra. På grunn av økt kjøpekraft har antall reiser økt betraktelig de siste årene sammenlignet med tidligere, men konkurransen med utenlandske attraktive reisemål er stor og reiselivet er utsatt for en stadig hardere internasjonal konkurranse. Turisters preferanser for valg av reisemål forandrer seg. Det stiller store krav til næringens arbeid ute i markedene, slik det stiller store krav til Innovasjon Norge og andre norske instanser som skal fremme norsk reiseliv internasjonalt. Det betyr at Norge og norske reiselivsprodukt må markere seg enda sterkere i de land og markeder der potensialet er størst til å få turister fra. Den satsing som ble gjort i fjor, og som gjøres i år, er bra, men ikke god nok for de utfordringer næringen står overfor i fremtiden. En sterkere reiselivsnæring vil også styrke arbeidsmarkedet og lokal utvikling for både by- og distriktsområder, og bidrar til at flere land utvikler en sunn økonomi med flere forskjellige inntektskilder. Dette medlem mener på denne bakgrunn at reiselivssatsingen under Innovasjon Norge styrkes ytterligere med 13,5 mill. kroner i 2016 tilsvarende samme nivå som saldert budsjett 2014.

Dette medlem viser til at det i regjeringens forslag for statsbudsjett for 2016 er foreslått en øremerket bevilgning på 15 mill. kroner til Artic Race of Norway (ARN) med en argumentasjon om at sykkelrittet skaper positiv aktivitet i Nord-Norge. Dette medlem er ikke imot å gi støtte til ARN, men mener det vil være mer ryddig å opprette en post på statsbudsjettet hvor alle internasjonale sykkelritt (inkl. ARN) – for både kvinner og menn – kan søke støtte. Det er f.eks. like logisk å støtte Tour of Fjords all den tid det skaper positiv aktivitet i en del av Norge som sliter med store utfordringer, eller Ladies Tour of Norway (LToN) som er Skandinavias eneste profesjonelle etapperitt for kvinner på sykkel. Dette medlem foreslår derfor å endre posten til en generell tilskuddspost og at rammen økes fra 15 til 20 mill. kroner.

Dette medlem viser til avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2015 hvor det ble bevilget 20 mill. kroner i tilskudd til Mechatronics Innovation Lab. Mechatronics Innovation Lab (MIL) er et samarbeidsprosjekt mellom klyngene Global Centres of Expertise (GCE) NODE og Universitetet i Agder (UiA). MIL skal være et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering. Formålet med laboratoriet er å bedre innovasjonsevnen i selskaper og øke regionens attraktivitet for investeringer i teknologiutvikling og arbeidsplasser. Et dynamisk teknologimiljø og testfasiliteter kan bidra til at internasjonale konsern fortsetter å investere og videreutvikle sine virksomheter i Norge. Dette medlem foreslår en videreføring av bevilgningene fra revidert nasjonalbudsjett 2015 til Mechatronics Innovation Lab (MIL) med 20 mill. kroner for 2016.

Dette medlem foreslår videre å etablere et program for klyngeutvikling og kompetanse- og teknologioverføring. Dette medlem foreslår i første omgang å bevilge 20 mill. kroner for at NCE Systems Engineering i Kongsberg, NCE Raufoss og NCE Smart Energy Markets i Halden kan bidra til å spre sin spisskompetanse til andre deler av næringslivet. Det er en forutsetning at klyngemiljøene bidrar med en tilsvarende sum.

Norsk industri er basert på bærekraftig fornybar energi, og norske metallurgiske og prosessindustrielle forskningsmiljøer er verdensledende. Venstre vil legge til rette for å videreutvikle disse verdensledende kunnskapsmiljøer for bærekraftig industriproduksjon. En offensiv klimapolitikk kan gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. I tett samspill med industrien vil Venstre forsterke innsatsen for å redusere og fjerne utslippene. Skal dette lykkes er det viktig å styrke de ordningene som bidrar til teknologiutvikling, som f.eks. miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge, sikre tilgang på kapital til store innovative prosjekter innen fornybar energi og satse tungt på forskning innenfor miljø, klima og miljøvennlig energi.

Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det foreslås en samlet satsing på innovasjon og teknologioverføring på om lag 700 mill. kroner som følger av tabellen under.

Tiltak

Beløp

bokført mill. kr.

Øke rammene for landsdekkende innovasjonslåneordning med 300 mill. kroner.

100,0

Etablering av to nye såkornfond øremerket til hhv. miljøteknologi og bioøkonomi/fornybar energi à 200 mill. kroner

89,5

SIVAs inkubasjonsprogram

50,0

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

20,0

Program for klyngeutvikling

20,0

Forsknings- og utviklingskontrakter

50,0

Innovasjon Norge, marint verdiskapingsprogram

31,5

Innovasjon Norge, reiseliv

13,5

Ny tilskuddsordning for grønne innovative offentlige anskaffelser

50,0

Innovasjon Norge, miljøteknologiordningen

135,5

Økt tilskudd til pre-såkornfond

50,0

Verdiskapingsprogrammet for tre

25,0

Sett Sjøbein

3,0

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

10,0

Helseteknologi

30,0

Dele og endre Argentums investeringsportefølje slik at selskapet splittes og halvparten av selskapets kapital investeres i selskapers tidligfase der hvor kapitaltørken er størst.

0,0

Sum teknologioverføring og innovasjon

678,0

Dette medlem viser til at små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Over 99 pst. av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre. Over 90 pst. av bedriftene i privat sektor har under 10 ansatte. Når nye bedrifter etableres og eksisterende bedrifter utvikler seg, skapes og opprettholdes arbeidsplasser. Små og mellomstore bedrifter er derfor viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Dette medlem mener at det derfor er av avgjørende betydning å sørge for gode rammebetingelser for de minste bedriftene og at en økende ledighet møtes med en strategi for entreprenørskap, gründervirksomhet, innovasjon og ikke minst det å legge til rette for at langt flere starter eller investerer i ny virksomhet og nye foretak.

Norge må først og fremst rette den offentlige innsatsen inn mot de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Dette medlem vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Dette medlem vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og Venstre er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Dette medlem mener at det å legge til rette for flere gründere og selvstendig næringsdrivende bør være en egen selvstendig strategi for å møte en økende ledighet og behov for omstilling.

Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det foreslås en samlet satsing på gründere og selvstendig næringsdrivende på om lag 900 mill. kroner, som følger av tabellen under.

Tiltak

Beløp

bokført mill. kr.

Minstefradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere

550,0

Bedre pensjonsordning for enkeltpersonforetak

150,0

Styrking av sykelønnsordning for selvstendig næringsdrivende

175,0

Endre regler for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig næringsdrivende.

0,0

Heve omsetningsgrensen til 3 mill. kroner for rett til årlig oppgavetermin vedr. mva.

0,0

Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, SkatteFUNN

40,0

Sum tiltak for flere gründere og selvstendig næringsdrivende

915,0

Dette medlem viser videre til en styrking av den næringsrettede forskningen, nærmere omtalt under rammeområde 16, innebære en utvidelse av SkatteFunn-ordningen, økte tilskudd til forskningsinstitutter og en styrking av programmene BiA, Maroff og tilskudd til 50 nye nærings-ph.d.

Dette medlem mener at det er positivt at regjeringen i budsjettforslaget 2016 foreslår 40 mill. kroner til grønn fornyelse av skip. Men dette medlem mener ikke at dette er tilstrekkelig kapital til både å bidra til den grønne omstilling som må til for å ivareta klima og miljø og for å styrke konkurranseevnen for norsk skipsfart. Derfor foreslår dette medlem å styrke denne ordning med 50 mill. kroner, dvs. mer enn dobling av ordningen. Med en slik styrking av ordningen skal denne økte kapital gå til tapsavsetninger for innovasjonslån til prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg i nærskipsfarten (bl.a. ferger) og til etablering av en ordning med tilskudd for kondemnering av skip.

Dette medlem mener at den sjøfartskultur som er utviklet over mange år både innenriks og utenriks, må sikres gjennom gode skatte- og avgiftsordninger. Disse må være konkurransedyktige nok til at norsk skipsfart forblir en viktig del av norsk næringsliv. Det må imidlertid ikke være slik at skatteordningene blir så gunstige for en næring at de utkonkurrerer andre næringer som driver med lignende aktivitet. Dette medlem mener at nettolønnsordningen for sjøfolk medfører at arbeidskraften forsvinner fra fiskeflåten og over til øvrig skipsfart på grunn av regjeringens grove forskjellsbehandling mellom ansatte på fartøy som kommer inn under nettolønnsordningen og ansatte på fiskefartøy.

Dette medlem synes det er helt ulogisk og urettferdig at den norske staten skal subsidiere en bartender eller kokk på danskebåten med inntil 208 000 kroner årlig, mens de som er til sjøs som fiskere eller som kokk på en stor industritråler ikke får den samme subsidien. Enda det er åpenbart at fiskerisektoren bidrar med større verdier til det norske fellesskap enn det passasjertransport mellom Norge og andre land gjør.

Dette medlem viser til «Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk» fra 2010 utarbeidet av Econ Pöyry for Nærings- og handelsdepartementet som konkluderte med at ordningen, hvis den ses som en sysselsettingsordning, er «samfunnsøkonomisk ulønnsom».

Tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen sa i Dagens Næringsliv 13. juni 2013 at, sitat:

«-Vi er for like konkurransevilkår – på lavest mulig subsidienivå. Jeg tror EU-landene nå gjør klokt i å ta ned sine subsidier fra A til Å og bruke midlene på vekstfremmende tiltak som gir sysselsetting.»

Dette er Venstre helt enig i. Dette medlem deler analysen fra Econ Pöyry om at tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er samfunnsøkonomisk ulønnsom og dermed bør avvikles. Som et midlertidig tiltak, på grunn av situasjonen knyttet til petroleumsvirksomheten langs kysten, foreslår imidlertid dette medlem at ordningen videreføres i 2016 for sikkerhetsbemanning på skip i petroleumsvirksomhet i NOR, men med en maksimal utbetaling på 100 000 per mottaker og som prosentvis tilskudd til skip i NIS. Samlet vil en slik avgrensning av ordningen medføre en innsparing på 917 mill. kroner i 2016.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i Prop. 1 S (2015–2016) skriver at antallet refusjonsberettigede sjøfolk vil gå ned i 2016. Likevel foreslås bevilgningen økt med 160 mill. kroner, noe som skyldes at lønnsnivået forventes økt. Det er grunn til å tro at lønnsnivå har en klar sammenheng med nettolønnsordningen og at nettolønnsordningen bidrar til et svært høyt lønnsnivå i deler av næringen.

Dette medlem minner om at dette er en refusjonsordning som går til rederiene og ikke til den enkelte sjømann. Og rederiene har som kjent flere andre svært gunstige skatteregler: bl.a. fult skattefritak på overskudd. Samlet mottar norske rederier ca. 2,4 mrd. kroner i subsidier over statsbudsjettet for 2015.

Dette medlem vil videre påpeke at når det først er en gunstig rederiskatteordning bør denne også kunne omfatte fartøy som deltar i arbeidet med å etablere, utvikle og vedlikeholde offshore vindmølleparker. Etter hva som kom fram under finanskomiteens høring om statsbudsjettet for 2016, er det i så fall enkelte begrensninger i rederiskatteordningen vedtatt i 1996 som må endres.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme forslag til endring i rederiskatteordningen slik at fartøy som kvalifiserer for ordningen, skal kunne delta i arbeidet med å etablere, utvikle og vedlikeholde offshore vindmølleparker.»

Dette medlem ønsker å bruke det statlige virkemiddelapparat til å fremme grønne vekstkraftige bedrifter. Til denne oppgaven må det derfor etter dette medlems synspunkt skje endringer i mandat og oppgaver for bl.a. Innovasjon Norge, Siva og Argentum som en del av arbeidet med det grønne skiftet. I dag investerer disse tre selskaper på vegne av den norske stat store summer i norsk næringsliv. Felles for alle tre er at det er en for liten andel som brukes til å stimulerer grønn vekst. For hver krone Argentum investerer i fon med miljøprofil, investeres 10 kroner i fond relatert til fossile brensler. Eller i rene tall er det tale om hhv. 550 mill. kroner som er plassert i fond med en definert miljøprofil og 5,2 mrd. kroner som er plassert i fond relatert til fossile brensler. Det er allerede flere bedrifter på Vestlandet som har brukt høyt kvalifisert arbeidskraft i regionen på å omstille seg til innovative grønne teknologiløsninger og produkter. Slike innovative bedrifter må Norge ha flere av for å skape nye arbeidsplasser og for å øke den norske konkurranseevne. Det er dette medlems synspunkt at en større del av de statsfinansierte midler som investeres gjennom Argentum må rettes mot den tidlige fase der hvor kapitaltørken er størst. Verdien av Argentums investeringer er beregnet til 7,2 mrd. ved utgangen av 2013.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen dele opp og endre Argentums investeringsportefølje slik at selskapet splittes og halvparten av selskapets kapital investeres i selskapers tidligfase der hvor kapitaltørken er størst.»

Dette medlem ønsker å satse på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet som handler om å legge til rette for grønn vekst. Derfor vil Venstre styrke de ordningene som bidrar til teknologiutvikling og som sikrer tilgang på risikovillig kapital til store innovative prosjekter innenfor de nye grønne sektorene. Det er viktig å ha ordninger som sikrer tilstrekkelig støtte også utover utviklingsfasen. Mye av problemet til næringsaktørene har vært at det er forholdsvis enkelt å få støtte til teknologi- og produktutvikling, men at byrden med å få nye løsninger til markedet ikke støttes. Dette medlems mål er at innen 2030 skal minst 50 pst. av den kapital som stilles til rådighet i Investinor, Argentum og Innovasjon Norge brukes på grønn næringsvirksomhet, på grønn vekst. Dette medlem foreslår videre at det etableres et statlig risikokapitalfond for norske selskaper som investerer fullskala anlegg og teknologiutvikling i ny fornybar energi som havvind, solkraft, hydrogen, og energi/CO2-lagring. Fondet må kunne investere lån og egenkapital i selskaper og teknologier som vil være muliggjørende for det grønne skiftet og som vil oppleve vekst og lønnsomhet i den nye økonomien. Det er behov for nærmere utredning om rammene for et slikt fond.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere et statlig risikokapitalfond for norske selskaper som investerer i fullskala anlegg og teknologiutvikling i ny fornybar energi som havvind, solkraft, hydrogen og energi/CO2-lagring. Fondet bør opprettes med en egenkapital på 15–20 mrd. kroner.»

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere bevilgningene til geofysisk kartlegging i regi av Norges geologiske undersøkelse med 25 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Samlet foreslår dette medlem videre følgende konkrete endringer under rammeområde 9, Næring:

Bokført

(mill. kr)

«Sett Sjøbein»

3,0

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

20,0

Tilskudd til Artic Race Of Norway (ARN) endres til en generell støtteordning for internasjonale sykkelritt hvor både ARN, Tour of Fjords, Tour of Norway m.m. kan søke.

5,0

Geofysisk kartlegging fra fly og helikopter (reversering av kutt, tillegg 1)

25,0

Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, SkatteFUNN

40,0

Grønn fornyelse av skip

50,0

Øke rammene for landsdekkende innovasjonslåneordning med 300 mill.

100,0

Etablering av to nye såkornfond øremerket til hhv. miljøteknologi og bioøkonomi/fornybar energi à 200 mill.

89,5

Program for klyngeutvikling

20,0

Forskings- og utviklingskontrakter

50,0

Innovasjon Norge, marint verdiskapingsprogram

31,5

Innovasjon Norge, reiseliv

13,5

Ny tilskuddsordning for grønne innovative offentlige anskaffelser

50,0

Innovasjon Norge, miljøteknologiordningen

135,5

Økt tilskudd til pre-såkornfond

50,0

Nettolønnsordningen for sjøfolk

-917,0

Sum ramme 9: Næring

-234,0

«Under streken»

Dele og endre Argentums investeringsportefølje slik at selskapet splittes og halvparten av selskapets kapital investeres i selskapers tidligfase der hvor kapitaltørken er størst.

0,0

Øke den landsdekkende innovasjonslåneordningen med 300 mill.

300,0

Etablering av to nye såkornfond øremerket til hhv. miljøteknologi og bioøkonomi/fornybar energi à 200 mill.

170,0

Etablere et statlig risikokapitalfond for norske selskaper som investerer fullskala anlegg og teknologiutvikling i ny fornybar energi som havvind, solkraft, hydrogen, og energi/CO2-lagring. Fondet bør opprettes med en egenkapital på 15–20 mrd. kroner.

0,0

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge styrkes med ytterligere 40 mill. kroner og at det bevilges 10 mill. til kartlegging og håndtering av gammelt atomavfall ved Kjeller.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.9.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 9 settes til 5 060 778 000 kroner, som er en økning på 256 353 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem viser til at arbeidsledigheten øker i Norge, i første rekke som følge av utfordringene i oljeindustrien. Samtidig viser tall fra annen eksportindustri at det er mange lyspunkter, ikke minst som følge av lavere kronekurs. Det er en viktig påminning om at det er viktig med tilbakeholdenhet i bruken av oljepenger. Dette medlem viser til merknadene fra Sosialistisk Venstreparti i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 hvor det blant annet er understreket at

«landet trenger å starte forandringen av norsk næringsliv nå, før dalende aktivitet og etterspørsel i olje- og gassektoren tvinger oss til det. Da må vi føre en næringspolitikk som løfter nye, fremtidsrettede næringer, og normaliserer rammebetingelsen til olje- og gassvirksomheten.»

Dette medlem peker på at utfordringen ikke har blitt mindre aktuell det siste året. Dette medlem viser til helheten i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det blant annet foreslås målrettede satsinger på havvind, vindmøller, karbonfangst, batteriferger og elsjark, økte startavskrivninger for investeringer, skattefritak for klimatiltak i husholdningene, økte miljøavgifter, økt forskningsinnsats, kraftig økning i regionale utviklingsmidler med dreining mot landbaserte næringer, normalisering av skattebetingelsene for oljeindustrien, kraftig redusert oljepengebruk og mer satsing på teknologiutvikling gjennom styrking av næringsfond.

Dette medlem viser til at regjeringen ikke har lagt inn bevilgning til Mechatronics Innovation Lab, også kjent som Sørlandslab. Dette er et tilbakeslag for en viktig teknologisatsing for Norge og Sørlandet. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å opprettholde posten og sette av 20 mill. kroner.

Dette medlem viser til at det er behov for mer risikokapital for at flere nyvinninger skal kunne ta steget over til markedet og legge grunnlaget for flere arbeidsplasser. Det er også fortsatt behov for å styrke kapitaltilgangen i Nord-Norge. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å styrke risikolånordninga i Innovasjon Norge med 500 mill. kroner og styrke såkornfondet for Nord-Norge med 500 mill. kroner.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås en satsing på verdiskaping langs kysten. Der foreslås det å sette av 50 mill. kroner til Marint verdiskapingsprogram for å styrke innovasjon og bærekraft innen kystfiske og oppdrett. Det foreslås også å opprette et låneprogram for innkjøp av elsjark og batteriferger. Dette medlem viser for øvrig til omtale av fiskeriene under merknadene til rammeområde 10.

Dette medlem viser videre til forslaget i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett om å styrke Norsk romsenter med 5 mill. kroner. Norsk romfart står for en teknologiutvikling som er i front internasjonalt med kontraktspotensial for milliarder av kroner.

Dette medlem viser også til det helhetlige skatteopplegget i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det tas kraftfulle grep for å normalisere skattereglene for oljenæringa og sikre konkret handling for utslippsreduksjoner. Det foreslås å fjerne den såkalte friinntekten for oljeselskapene, slik at oljeselskapene må betale en noe større andel av investeringene sine selv. Det foreslås å øke CO2-avgiften på sokkelen til 1 500 kroner per tonn CO2, noe som vil bidra til økt innovasjon for å senke utslippene. Det foreslås også å sette startavskriving for saldogruppe D til 10 pst., noe som vil gjøre det mer lønnsomt å investere i kapitalutstyr som øker produktiviteten. Dette medlem viser videre til at regjeringen foreslår å øke den lave satsen for merverdiavgift fra 8 til 10 pst. Dette er et forslag som særlig vil ramme reiselivsnæringa. Ikke minst er det problematisk for næringa at allerede inngåtte avtaler for 2016 blir direkte påvirket av dette forslaget. Dette er en næring som i langt større grad enn andre næringer sysselsetter unge og mennesker med innvandrerbakgrunn. I en situasjon med økende ledighet og økende tilstrømming av asylsøkere og flyktninger, velger regjeringen feil tidspunkt å gjennomføre dette på. Når regjeringen i tillegg legger så stor vekt på de positive effektene av å senke selskapsskatten, er det spesielt å med den andre hånda dra inn langt mer inntekter fra reiselivsnæringa. Et minstekrav må være at regjeringen utsetter innføringa av den økte satsen, slik at næringa får tid til å tilpasse kontrakter som går fram i tid. Dette medlem går derfor imot forslaget fra regjeringen om å øke denne satsen på merverdiavgift.

Dette medlem viser til at regjeringen har varslet store nedsalg i statlige selskaper. Dette er en lite framtidsrettet næringspolitikk. Statlig eierskap er en viktig del av norsk næringspolitikk, og sikrer norsk eierskap til en rekke store næringsaktører. Gjennom statlig eierskap kan en blant annet sikre at hovedkontor og forskning og utvikling forblir i Norge og bidrar med arbeidsplasser og positive ringvirkninger til annet næringsliv. Det statlige eierskapet genererer også inntekter til fellesskapet. Dette medlem peker på at regjeringen begrunner sitt standpunkt mot formuesskatten blant annet med hensynet til norsk eierskap. I lys av dette framstår nedsalg av statlige selskap til utenlandske eiere som et merkelig grep.

Dette medlem gjør oppmerksom på Næringsdepartementets tildelingsbrev for 2015 til GIEK som viser at over 90 pst. av GIEKs garantitilsagn på over 110 mrd. kroner er garantiansvar knyttet til norsk kapitaleksport til olje- og gassektoren og skipsfartssektoren. Dette bidrar blant annet til, som Næringsdepartementet selv skriver, at GIEK blir svært «sårbar overfor endringer i oljeprisen og utvinningsaktivitetene».

Dette medlemviser videre til at verden står overfor alvorlige klimaendringer hvor det er nødvendig å bruke alle virkemidler til å redusere klimagassutslipp og øke satsingen på fornybare næringer. Nøkkelen til å oppnå en raskere utbygging av fornybar energi er å redusere kapitalkostnadene ved slike investeringer gjennom ordninger som GIEK og Eksportfinans. Det bør være et mål at olje og gass langsomt fases ut av disse ordningene slik at det i fremtiden utelukkende fremmer klimavennlige tiltak. Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om utfasing av olje og gass i ordningene GIEK og Eksportfinans, og tilsvarende øke støtten til fornybare investeringer.»

Dette medlem mener det er viktig å sikre økte investeringer i fornybar energi i fattige land, men viser til at det enkelte prosjekt ofte må kalkulere inn politisk risiko og risiko for uteblitte betalinger for kraftproduksjon. GIEK kan i dag gi garantier for betaling til vareleveranser, men ikke til investert kapital, noe som gjør at kapital fra norske investorer med teknologisk know-how blir prohibitivt dyr. Dette medlem mener derfor at GIEK må kunne stille garantier på markedsvilkår knyttet til politisk og finansiell risiko for norsk investert kapital i fornybar energi-prosjekter i utviklingsland. Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gi GIEK anledning til å utstede garantier for norske selskapers kapital til infrastrukturinvesteringer, som fornybar kraftproduksjon og distribusjon, i utviklingsland.»

3.2.10 Rammeområde 10 (Fiskeri), under næringskomiteen

3.2.10.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 10 (i tusen kroner)

917

Fiskeridirektoratet

426 885

919

Diverse fiskeriformål

322 800

Sum utgifter rammeområde 10

749 685

Inntekter rammeområde 10 (i tusen kroner)

3917

Fiskeridirektoratet

563 483

Sum inntekter rammeområde 10

563 483

Sum netto rammeområde 10

186 202

3.2.10.2 Komiteens merknader

3.2.10.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 ogforeslår at ramme 10 settes til 203 359 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 17 157 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Dissemedlemmerviser til at regjeringens forslag til budsjett for 2016 handler om arbeid, aktivitet og omstilling. Sjømatnæringen er en svært viktig næring som bidrar til arbeidsplasser og aktivitet særlig langs kysten, som må få gode rammevilkår til å vokse. Forutsigbar og bærekraftig vekst i fiskeri- og havbruksnæringene vil styrke norsk konkurransekraft og skape trygge arbeidsplasser langs hele kysten.

Disse medlemmer påpeker at regjeringens forslag til statsbudsjett viderefører satsingen på forskning og utvikling for at de marine næringene skal kunne realisere sitt vekstpotensial. Bevilgningen til marin forskning og forskningsinfrastruktur økes. Satsingen følger opp Marin masterplan for forskning som regjeringen lanserte den 1. september 2015, som skal gi mer kunnskap som grunnlag for bærekraftig vekst i sjømatnæringen. Prioriterte områder i satsingen er ressurs- og havbruksforskning, forskningsinfrastruktur, forskning rettet mot sjømatindustri og teknologi, samt forskning med sikte på å utvikle nye marine næringer. Viktige virkemidler rettet mot marin sektor styrkes. Blant annet økes bevilgningen til Norges Forskningsråds forskning innen sjømatindustri og til Havforskningsinstituttet. Disse medlemmer bemerker at satsingen inneholder en økning til Veterinærinstituttets innsats innen fiskehelse. Disse medlemmer bemerker også at 100 mill. kroner av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting skal gå til vedlikehold og oppgradering av de marine forskningsfartøyene.

Disse medlemmer viser til at regjeringen høsten 2015 har lagt frem en stortingsmelding om sjømatnæringen. Disse medlemmer viser til at regjeringen vil legge til rette for forutsigbar og forsvarlig vekst i havbruksnæringen som Stortinget har vedtatt, og mener at rammene som legges for næringen skal gi mulighet til en flerdobling av produksjonen i et langsiktig perspektiv, innenfor kriterier som er akseptable for miljøet. Miljøkriterier vil stå sentralt når økning i produksjon vurderes.

Disse medlemmer mener god fiskehelse og miljømessig bærekraft er en viktig forutsetning for vekst. Disse medlemmer viser til at det i næringen og i forskningsmiljøene arbeides med utvikling av tiltak for å redusere forekomsten av lakselus. Disse medlemmer vil nøye følge oppdrettsnæringens tiltak for helse blant fisk i oppdrett og dens påvirkning på villaks og ørret i 2016. Disse medlemmer vil også følge utviklingen av nye, innovative tiltak for å redusere forekomsten av lakselus med interesse.

Disse medlemmer vil videreføre utvikling av kvotesystemet og de årlige fiskerireguleringene og bekjempelse av ulovlig, urapportert og uregistrert fiske og fiskerikriminalitet som prioriteringer for fiskerinæringen i 2016.

3.2.10.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets målsetting er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. For å nå dette målet må det satses i hele den marine verdikjeden, og vi må videreforedle mer av ressursene her i landet. Disse medlemmer vil satse på de naturgitte fortrinnene som havet, fjordene og den lange kystlinja gir, for å sikre verdiskaping og sysselsetting. Den norske sjømatnæringen opererer i et globalt marked og må være basert på lønnsom drift. Dette vil Arbeiderpartiet legge til rette for langs hele kysten.

Disse medlemmer viser til at den totale biomasseproduksjonen innen marin sektor er stor, også i internasjonal sammenheng, og er kommet langt på visse områder. Kunnskap om ressursene er avgjørende for å øke bidraget fra marin sektor innen bioøkonomien. Disse medlemmer er uenig i regjeringens kutt i statlig finansiering av bestandsforskning. Gjennom økt forskning innen marin sektor vil vi legge grunnlaget for nye verdikjeder og nye produkter basert på ressursene i havet. Disse medlemmer vektlegger betydningen av en sterk og lønnsom bearbeidingsindustri som en forutsetning for å lykkes. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at det offentlige kan bidra til pilotering og demoanlegg innen havbruk, blant annet gjennom økte rammer til miljøteknologiordningen. Disse medlemmer viser til at regjeringen har avviklet det marine verdiskapingsprogrammet i Innovasjon Norge, noe som er beklagelig. Det må satses mer på forskning, utvikling og innovasjon innen denne sektoren, ikke mindre. Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett, der det blant annet foreslås å styrke bestandsforskningen og føringstilskuddet. Arbeiderpartiet ønsker også å styrke satsingen på marin sektor i Innovasjon Norge.

Disse medlemmer foreslår at ramme 10 settes til 208 202 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 22 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.10.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

3.2.10.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 10 settes til 196 202 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 10 000 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.10.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 10 settes til 206 202 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 20 000 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 10 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser til at Norge med vår lange kyststripe og fem ganger så mye hav som land, rår over store fornybare ressurser. Dersom disse utnyttes optimalt, er det potensial for en verdiskaping som kan være større og mer varig enn oljeinntektene. Med gode rammevilkår kan sjømatnæringene sikre vekst og inntektsgrunnlag langs hele kysten vår. Norge har innen fiskeri, havbruk og marin bioteknologi et stort konkurransefortrinn ut fra naturgitte forutsetninger og en omfattende kompetanse utviklet gjennom generasjoner, og gjennom målrettet forskning. Dette medlem vil utvikle en sjømatpolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring.

Dette medlem mener det er en forutsetning at Norge gjennom en aktiv handelspolitikk får redusert sine handelshindringer og at Norge får fri markedsadgang for sjømat til EU og de øvrige viktigeste markeder på globalt plan. Norge har i dag ikke frihandel med noen av de 15 viktigeste sjømatmarkedene. En slik friere markedsadgang vil være essensielt for økt verdiskaping i hele verdikjeden for sjømat. Regelverket innenfor alle deler av sjømatsektoren må forenkles kraftig, og ha som hovedmål å sørge for miljøvennlig, bærekraftig forvaltning og lokal verdiskaping.

Dette medlem mener at fiskeressursene er en nasjonal ressurs og skal forvaltes nasjonalt. Dette medlem mener imidlertid at regionene skal få økt medbestemmelse på utformingen av fiskeripolitikken gjennom at det etableres forpliktende rådslag mellom nasjonale myndigheter, næringen og regionalt folkevalgte.

Dette medlem er av den oppfatning at den tradisjonelle fiskerinæringen skal reguleres gjennom kvotebestemmelser slik at langtidsbeskatningen ikke er større enn det økologisk bærekraftige. Det må reageres strengt på overtredelser og andre former for juks med disse kvotene. Norge må i internasjonale forhandlinger være en pådriver for å få et mer bærekraftig fiske. Fastsetting av kvoter må så langt som mulig bygge på økosystemforvaltning, slik at beskatning av én art ikke truer langtidsutbytte fra andre arter. Internasjonale avtaler og effektiv kontroll må sikre den økologiske balansen i Barentshavet og Nordsjøen.

Dette medlem viser til Innst. 361 S (2014–2015) i forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 15 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Dette medlem er fornøyd med at det nå settes i gang et arbeid med sikte på å gjennomgå gjeldende lakselusregelverk for å tilpasse regelverket næringens nye rammebetingelser, der hensynet til fiskehelse og fiskevelferd på den enkelte lokalitet, samt samlet belastning innenfor produksjonsområder, ivaretas. Videre vil det nå bli utarbeidet en strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon. De ulike vedtak, pågående strategier og fremtidige nye produksjonsområder med dertil hørende nye risikoprofiler vil gjøre oppdrettsnæringen mer miljømessig bærekraftige over tid. Men på kort sikt mener dette medlem at det i høyere grad enn i dag må gjøres mer for å styrke arbeidet med og kunnskapsnivået om lakselus. Dette medlem viser videre til forslag under rammeområde 16 om å styrke Havforskningsinstituttets overvåkning av lakselus på vill laksefisk samt styrke nystartede nasjonale overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks med 20 mill. kroner i 2016 og til forslag under rammeområde 13 om styrking av arbeidet med bevaring av villaksstammen.

Dette medlem mener at Norge innen fiskeri, havbruk og marin bioteknologi har et stort konkurransefortrinn ut fra naturgitte forutsetninger og en omfattende kompetanse utviklet gjennom generasjoner samt målrettet forskning. Norge har også et enorm potensial for å produsere sunn og klimavennlig mat fra havet. Norge har et potensial til å øke den marine verdiskapingen fra ca. 50 mrd. kroner i 2015 til 150 mrd. kroner i 2030, og videre opp mot 500 mrd. kroner i 2050. Dette mener dette medlem skal skje gjennom en kombinasjon av vekst på bærekraftige premisser i fiske og oppdrett, og en sterk satsing på nye framvoksende marine næringer, blant annet krill, økt algeproduksjon og foredling av tare til medisiner, kosmetikk og matvarer.

Dette medlem vil derfor foreslå tilskudd til Norwegian Blue Forest Network med 3 mill. kroner for å styrke samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet, Grid Arendal og NIVA. bl.a. for å øke kunnskapen og sikre bevaring av mangrove-skog, tareskog og andre «blå skoger» samt øke kunnskapen om fremtidige potensielle verdiskaping av taredyrkning og tarehøsting. Det vises til rammeområde 16 i denne innstilling for det konkrete forslaget.

Antarktisk krill er verdens største marine biomasse, og dette medlem mener at Norge må sikre fremtidige norske næringsinteresser i Antarktis. I dag er norskeide og norsketablerte Aker BioMarine verdensledende på krillprodukter, og i dag høster Aker BioMarine over halvparten av den totale krillfangsten, men den internasjonale konkurranse blir kun forverret og det har ikke blitt foretatt noen helhetlig kartlegging av krillbestanden i Sørishavet siden år 2000. Derfor foreslår dette medlem at Norge støtter med 25 mill. kroner til å gjennomfører et planlagt forskningstokt i Sørishavet og Sør-Atlanteren, hvilket er viktig for å styrke næringsutviklingen- og eksporten samt bedre kunnskapsgrunnlaget om krillen / marin biomasse. Forskningstokt gjennomføres i 2017–2018 gjennom internasjonalt forskningssamarbeid. Det vises til rammeområde 16 i denne innstilling for det konkrete forslaget.

Dette medlem viser til at det fortsatt er nødvendig og viktig med en høyt prioritert bestandsforskning. Ved en slik økt prioritering vil Norge kunne få et mer presist grunnlag for å fastsette kvoter og bedre ressursutnyttelse. Økt bestandsforskning vil også i fremtiden kunne skape økt vekst og verdiskaping for fiskerinæringen. Dette medlem viser til at det i statsbudsjettet for 2015 ble satt av ekstra 10 mill. kroner for å styrke bestandsforskningen. Hvis man ser på den nåværende og potensielle totale verdiskaping i fiskerinæringen, og den målrettete prioritering for å styrke bestandsforskningen, mener dette medlem at det fremdeles må skje en høyere prioritering til bestandsforskningen. Derfor foreslår dette medlem å styrke bestandsforskningen med 25 mill. kroner i 2016. Det vises til rammeområde 16 i denne innstilling for det konkrete forslaget.

Dette medlem viser til Mattilsynet og Havforskningsinstituttets rapporter om lakselus og de uløste utfordringene i oppdrettsnæringen for å holde lakselusnivået nede. Dette medlem mener det er et behov for hyppigere kontroll av oppdrettsnæringen, og at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet må prioritere dette arbeidet i 2016. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet med henholdsvis 10 mill. kroner hver.

Dette medlem mener at satsing på føringstilskudd og et godt utbygd nett av mottaksstasjoner er avgjørende for å opprettholde en differensiert flåtestruktur. Uten dette vil det mange steder være umulig å være bosatt for yrkesfiskere med små båter, og det vil igjen føre til at verdifulle fiskeressurser ikke blir utnyttet. I mange år har det vært en utvikling med nedleggelse av stadig flere fiskeindustribedrifter. Dette medlem frykter at denne trenden vil fortsette. For å snu denne utviklingen er både føringstilskudd og tilskudd til mottaksstasjoner særdeles viktig.

Dette medlem foreslår derfor at bevilgningene til «Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene» økes med 10 mill. kroner.

Dette medlem viser til Innst. 361 S (2014–2015) i forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 15 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Følgende vedtak ble vedtatt med et bredt flertall i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, legge frem forslag om et havbruksfond som skal fordele kommunenes og fylkeskommunenes inntekter fra vederlagene fra nye konsesjoner og vekst på eksisterende, samt legge frem en vurdering av de mest tjenlige fordelingsnøklene for å sikre en rimelig fordeling av inntektene til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.»

Dette medlem mener at det er kritikkverdig at dette vedtak ikke er fulgt opp i statsbudsjettet 2016 slik det ble vedtatt i Stortinget, men at det i stedet vil komme et forslag senest i forbindelse med revidert budsjett 2016.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 10, Fiskeri:

Bokført

(mill. kr)

Fiskeridirektoratet

10,0

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

10,0

Sum ramme 10: Fiskeri

20,0

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at det bevilges 7,5 mill. kroner til økt kontroll knyttet til lakselus og at tilskuddet til næringstiltak i fiskeriene økes med 10 mill. kroner.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.10.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 10 settes til 186 202 000 kroner, som er det samme som regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem stiller seg undrende til regjeringens totale mangel på forståelse for potensialet som ligger i å utvikle kysten og fiskeriene. Siden den blå-blå regjeringen ble etablert i 2013 har den kuttet i tiltak for næringsutvikling langs kysten, avviklet marint verdiskapingsprogram, fjernet en serie støtteordninger for fiskere, og i årets budsjett fjernes støtten til alle nye kommunale fiskerihavnprosjekt. Situasjonen er også godt illustrert ved at regjeringen nylig gikk inn for å oppheve leveringsplikta slik at trålrederier slipper unna sine forpliktelser i sjømatindustrimeldingen. På den måten belønner regjeringen selskap som systematisk har undergravd intensjonene med leveringsplikta, og svikter kystsamfunn som dermed ikke får ta del i verdiskapingen som ressursene langs kysten, rett utenfor deres egen stuedør, legger grunnlag for. Det er tydelig at regjeringen lytter mye til de store selskapene innen fiskeri og oppdrett, og lite til kystsamfunnene og de små aktørene.

Dette medlem viser til at fiskerinæringen er en av de viktigste næringene i Norge. Riktig forvaltet er fiskeri og havbruk en evig fornybar næring som vil sikre verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norge i generasjoner framover.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og merknadene under rammeområde 16 hvor det foreslås å øke forskning på lakselus og rømming med 15 mill. kroner samt 15 mill. kroner til økt tilsyn med havbruksnæringen på rammeområde 11.

3.2.11 Rammeområde 11 (Landbruk), under næringskomiteen

3.2.11.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 11 (i tusen kroner)

1100

Landbruks- og matdepartementet

149 971

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

92 417

1115

Mattilsynet

1 195 861

1136

Kunnskapsutvikling m.m

222 659

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

31 400

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

22 519

1142

Landbruksdirektoratet

427 995

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

4 118

1148

Naturskade - erstatninger

188 736

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

91 755

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

14 389 377

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

113 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

24 395

Sum utgifter rammeområde 11

16 954 203

Inntekter rammeområde 11 (i tusen kroner)

4100

Landbruks- og matdepartementet

1 002

4115

Mattilsynet

162 672

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

19 775

4142

Landbruksdirektoratet

40 609

Sum inntekter rammeområde 11

224 058

Sum netto rammeområde 11

16 730 145

3.2.11.2 Komiteens merknader

3.2.11.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 11 settes til 16 790 348 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 60 203 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer viser til at regjeringen gjennom de to siste jordbruksoppgjørene har lagt om til et taktskifte i norsk landbrukspolitikk. Det legges til rette for økt norsk matproduksjon blant annet ved å øke konsesjonsgrenser, produksjonskvoter og slaktetilskudd, og for at bønder i større grad skal få utnytte gårdens samlede ressurser ved å styrke satsingen på nye næringer. De to siste jordbruksoppgjørene har også vært tidenes forenkling av jordbruket. Disse medlemmer viser til at regjeringen og stortingsflertallet vil legge til rette for landbruk over hele landet, og at dette krever en differensiert virkemiddelbruk. Disse medlemmer vil gi bonden større frihet til å være selvstendig næringsdrivende.

Disse medlemmer ønsker å videreføre regjeringens mål om forenkling, fornying og forbedring av norsk landbrukspolitikk i 2016. Det er viktig og riktig å legge til rette for en moderne og ressurseffektiv matproduksjon, bygd på strenge krav til mattrygghet. Globalt er antibiotikaresistens et betydelig og voksende problem, som medfører store belastninger på helsevesenet og mange dødsfall. Disse medlemmer viser til at regjeringen styrker kampen mot antibiotikaresistente bakterier i fjørfe- og svineholdet ved å øke bevilgningen til overvåkning, forskning og kunnskapsutvikling ved Veterinærinstituttet og viderefører målsettingen om å hindre at antibiotikaresistente MRSA-bakterier får fotfeste i norsk svinehold. Disse medlemmer påpeker viktigheten av en slik satsing da slike bakterier kan smitte mellom dyr og mennesker, og derfor kan være en utfordring for folkehelsa. Selv om et strengt regelverk sikrer at norsk landbruk bruker lite antibiotika, er det fortsatt behov for å bruke mer penger på forskning og kunnskapsutvikling. Trygg norsk mat gir også norske landbruksvarer et konkurransefortrinn når konkurransen fra utlandet øker.

Disse medlemmer ønsker også at flere som begår kriminalitet mot dyr skal straffes for dette, og setter pris på at regjeringen viderefører prøveprosjektet med dyrepoliti i Sør-Trøndelag i 2016.

For å få et effektivt landbruk er det viktig å bygge opp et fundament som på sikt kan gjøre næringen mer selvstendig, og der de mange ressursene kan utnyttes mest mulig optimalt. Disse medlemmer mener det må være et mål at jord- og skogbruk drives av motiverte personer som ønsker å produsere mat, tømmer og utmarksopplevelser, og viser til at regjeringen foreslår å endre gevinstbeskatningen ved salg av landbrukseiendom. Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår at gevinster ved salg av landbrukseiendommer (jord- og skogeiendommer) kun skal ilegges kapitalskatt på 25 prosent Disse medlemmer mener denne endringen vil føre til høyere omsetning av landbrukseiendommer. Disse medlemmer vil også understreke at endringen vil gjøre at det blir mer attraktivt å omsette skogeiendommer, og at det er et politisk mål å få mer rasjonelle skogenheter.

3.2.11.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet understreker at i det grønne skiftet vil satsing på jord og skog spille en avgjørende rolle. Jord og skog er også viktig for bl.a. matindustri, reiseliv og andre næringer.

Satsing på bioøkonomi må få større politisk oppmerksomhet også fra regjeringens side. Regjeringens stadige angrep på viktige bærebjelker i jord- og skogpolitikken er alvorlig i en tid hvor alle ressurser burde vært brukt til å få god og bærekraftig vekst, samt sikre god kapitaltilgang, lønnsomhet og rekruttering. Jord og skog blir derfor svært viktig for Norge som basis også for blant annet matindustri, reiseliv og andre næringer.

Disse medlemmer vil legge til rette for en bred og sterk bioøkonomi i Norge og mener det er behov for en målrettet satsing innen både grønn og blå sektor. Skognæringen utvikler og investerer selv for å sikre langsiktig verdiskaping basert på norsk råstoff. Arbeiderpartiet mener også det offentlige må bidra med risikokapital og støtte til forskning og innovasjon, som kan fremme omstilling og styrke konkurransekraften i skognæringen. Utvikling av nye produkter eller utvikling av nye verdikjeder basert på norsk produksjon kan skje både ved omstilling av eksisterende virksomhet og ved etablering av helt ny industri. God infrastruktur er også viktig, med skogsbilveier og tømmerkaier.

Disse medlemmer vil bygge videre på de sterke kompetansemiljøene knyttet til genteknologi, plante- og dyrehelse og husdyravl. Disse medlemmer vil også styrke kompetansemiljøene innen forskning og utvikling innen bioøkonomi og støtte opp om viktige utviklingsprosjekter i industrien. Borregaard er et godt eksempel på en bedrift som ligger i front på dette området.

Kompetansemiljøene på Hamar har en fremtredende stilling innen bioøkonomien, blant annet knyttet til genteknologi, plante- og dyrehelse, og husdyravl. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett har foreslått å bevilge 10 mill. kroner til et bioøkonomisenter i Innlandet. Satsingen er en oppfølging av Innlands-utvalgets rapport, og skal bidra til viktig infrastruktur rundt Hamar-klyngen.

Disse medlemmer understreker betydningen av at god plante- og dyrehelse gir trygg mat til norske forbrukere, og at dette er et konkurransefortrinn vi vil bygge videre på. Disse medlemmer mener Mattilsynet må styrkes, for å ruste dem for den viktige rollen de har knyttet til blant annet trygg mat og god dyrevelferd. Det må bevilges mer til kampen mot antibiotikaresistente bakterier, og disse medlemmer vil gi økt kompensasjon til bønder som gjør en innsats og slakter grisebesetningen ved utbrudd av MRSA-bakterier.

Disse medlemmer mener det fortsatt skal være skattefritt å selge gårdsbruk innen familien og går imot regjeringens forslag om å innføre 25 pst. skatt. Det er positivt at Kristelig Folkeparti og Venstre gjennom budsjettforliket i Stortinget har stoppet denne skatteskjerpelsen.

Disse medlemmer foreslår at ramme 11 settes til 16 791 145 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 61 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.11.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem mener det er viktig for havbruksnæringen at det er regelmessige kontroller. Dette medlem mener kontroller er med på å sikre at oppdrettsanleggene blir drevet forsvarlig og i henhold til gjeldende regler. Dette medlem viser til at det ble oppnådd enighet om å øke tilskuddet med 10 mill. kroner i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene.

Dette medlem mener Trebasert Innovasjonsprogram er et viktig virkemiddel for å utvikle nye arbeidsplasser innen bioøkonomi. Dette medlem viser til at det er enighet om å opprettholde tilskuddet på 19,5 mill. kroner i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene.

Dette medlem mener skognæringen har et større potensial for verdiskaping enn det som blir utnyttet i dag. Dette medlem mener at infrastruktur et viktig for å kunne utnytte skogressursene som er tilgjengelig og at tømmerkaier er viktig for å kunne transportere trevirke fra hogstområder til områder for videreforedling. Dette medlem viser til at det er enighet om å gi et tilskudd på 22,5 mill. kroner i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene.

Dette medlem mener lakselus representerer en alvorlig trussel mot villaksen og setter begrensninger på videre utvikling av havbruksnæringen i Norge. Dette medlem mener økt forskning på lakselus er nødvendig for å møte den utfordringen næringen står overfor. Dette medlem viser til at det er enighet om å øke tilskuddet med 10 mill. kroner i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene.

Dette medlem viser til at Nettverk for GMO-fri mat og fôr koordinerer GMO-arbeidet på vegne av 16 miljø-, solidaritets-, landbruks- og forbrukerorganisasjoner i Norge. Til sammen representerer de over 1,4 millioner medlemmer. Dette medlem mener Nettverk for GMO-fri mat gjør et viktig arbeid med å løfte tema knyttet til GMO. Dette medlem viser til at det er enighet om å gi tilskudd på 1,5 mill. kroner i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene.

Dette medlem mener at Matsentralen i Oslo gjør et viktig arbeid med å redusere matsvinn. Dette medlem viser til at det er enighet om å gi tilskudd på 0,3 mill. kroner i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene.

Dette medlem viser til at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslo å kutte tilskuddet til organisasjoner med 5 mill. kroner. Dette medlem mener de 29 organisasjonene som er foreslått kuttet gjør et viktig arbeid. Dette medlem mener det skal være en forutsigbarhet i støtten til organisasjoner og støtter ikke dette kuttet. Dette medlem viser til at det er enighet om å tilbakeføre 5 mill. kroner i tilskudd til organisasjoner i budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene.

3.2.11.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 11 settes til 17 361 645 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 631 500 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.11.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 11 settes til 16 709 745 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 20 400 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 11 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem mener at landbruket er viktig for dagens Norge, og landbruket skal også ha en viktig plass i framtidens Norge. Derfor vil Venstre ha et innovativt, bærekraftig og miljøvennlig landbruk her til lands. Norsk landbruk er avgjørende for å sikre bosetting i hele landet, biologisk mangfold, kulturlandskap og matproduksjon. Landbrukspolitikken er nødt til å sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig, og det er et overordnet mål for dette medlem å opprettholde et desentralisert landbruk med variert bruksstruktur av hensyn til miljø, kulturlandskap og dyrevelferd.

Dette medlem ser på bonden som en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar. Derfor er det viktig at gründermentaliteten får en viktig plass innenfor landbruket. Ressursgrunnlaget på bygdene må i større grad utnyttes til næringsutvikling og til bosetting også for folk uten direkte tilknytning til primærnæringene. Det må bli mer mangfold i landbruket. Lokale myndigheter må få større anledning til lokal tilpasning og til å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk. Landbruket må få mindre øremerking, færre skjemaer, færre og enklere retningslinjer. I tillegg til å produsere mat og trevirke må landbruket få en mer sentral rolle i å oppfylle samfunnsmål om livskraftige lokalsamfunn, levende kulturlandskap og natur- og miljøgoder.

Dette medlem ønsker overføringer til landbruket på om lag dagens nivå, men med mer produksjonsnøytrale og miljøvennlige tilskuddsordninger. I tillegg mener dette medlem at det må etableres en klarere deling av landbrukspolitikken der det stimuleres til økt effektivitet og større produksjonsmengde hos produsentene av «ordinære» landbruksprodukter, mens det på den annen side legges mer til rette for at landbrukseiendommene kan være et utgangspunkt for noe mer enn «ordinær» produksjon, det være seg mer nisjeproduksjoner eller «opplevelsesproduksjon».

Dette medlem vil ha en mer aktiv bosettingspolitikk for de landbrukseiendommene som i all hovedsak er et sted å bo. Det bør bli enklere å få kjøpt småbruk, for å sikre bosetting og økt mangfold på bygdene.

Dette medlem vil sikre Norge et fortsatt handlingsrom for en nasjonal landbrukspolitikk innenfor rammen av WTO og andre internasjonale avtaleverk. Det er likevel åpenbart at både WTO-avtalen og den fremtidige TTIP-avtalen vil kreve en omstilling av den norske landbrukspolitikken, ikke minst gjelder dette en felles forståelse av at fremtidig avvikling av eksportsubsidier og nedbrytning av import tollvern er nødvendig for å slippe den fattige delen av verden til, for å leve opp til fremtidige internasjonale handelsavtaler som Norge velger å tre inn i og for å sikre en bærekraftig konkurranseevne for fremtidens norske landbruk.

Dette medlem mener derfor at både bruken av omsetningsavgiften på landbruksprodukter og prisutjevningsordningen for melk som en form for indirekte eksportsubsidie må fases ut på sikt. Det kompliserte regelverket og mange av landbrukets lover er et hinder for utvikling av et mer fleksibelt landbruk der de som har lyst til å satse på næringen får mulighet til å gjøre det. Dette medlem ønsker derfor en full gjennomgang av lov- og regelverk med sikte på en kraftig modernisering, og ser frem til at regjeringens utredning om forenkling skal legges frem.

Dette medlem ønsker å videreføre jordbruksforhandlingene, men som en rendyrket inntektsavtale mellom bøndene og staten. Alle andre tilskudd og ordninger bør overføres til ordinære poster på statsbudsjettet og avgjøres og besluttes i åpne diskusjoner i vårt folkevalgte demokrati og ikke i lukkede forhandlinger innenfor det korporative system.

For øvrig er dette medlem opptatt av at forhandlingsinstituttet skal ligge fast, og at det for kommende oppgjør er avgjørende at instituttet ikke undergraves. Framtidige oppgjør bør følge vanlig praksis ved at Stortinget slutter seg til Landbruks- og matdepartementets proposisjon om jordbruksoppgjøret, og skal ikke være gjenstand for forhandlinger i Stortinget.

Dette medlem viser til regjeringens forslag om å avvikle tilskuddet til økt bruk av tre som en del av verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket. Som en del av det grønne skiftet og som del i innsatsen for å skape bedre rammevilkår for innovasjon, økt sysselsetting og økt eksport innenfor bruk av skogens ressurser, mener dette medlem at det ikke er det rette tidspunkt å kutte dette tilskuddet. Derfor foreslår dette medlem å videreføre programmet med 25 mill. kroner i 2016.

Skogsbilveier er den største trusselen mot inngrepsfri natur i Norge og støtteordninger som tilskudd til skogsbilveier og hogst i bratt terreng gjør det lønnsomt å hugge i de biologisk viktigste områdene. Det er klar sammenheng mellom gammel skog med truede arter og utilgjengelighet for skogbruk. Disse støtteordningene treffer systematisk områder som er potensielle for vern. Dette medlem mener fortsatt det er det eneste rette dersom miljøhensyn skal settes foran andre hensyn, og foreslår å redusere tilskuddene til denne type aktivitet med 65 mill. kroner.

Dette medlem viser til at det gjentatte ganger er avslørt at den norske pelsdyrnæringen er under enhver kritikk. Stortinget var, gjennom behandlingen av dyrevernmeldingen i 2002, svært klare på at det skulle skje en vesentlig forbedring når det gjaldt dyrevelferden i næringen innen 2013. Det er dessverre ingen merkbar forbedring å spore. Dette medlem mener derfor at Norge nå bør følge etter land som Sverige, Danmark, Sveits og Østerrike som enten har strammet inn eller lagt ned sin pelsdyrnæring. Som et ledd i en slik norsk avvikling foreslår dette medlem at det gis en omstillingsstøtte på 14. mill. kroner for bønder som driver med pelsdyroppdrett som innføres fra og med neste jordbruksperiode. En slik omstillingsstøtte finansieres ved å fjerne subsidiene til avløserordningen i pelsdyrnæringen på 14 mill. kroner.

Dette medlem vil ha en sterk satsing på forskning på økologisk landbruk og matproduksjon. Dette medlem har som mål at 17 pst. av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. Dette medlem viser i så måte til forslag om ekstra skattefradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon og forslag om å fjerne momsen på økologiske matvarer, frukt og grønt nærmere omtalt under rammeområde 21 i denne innstillingen.

For varig fruktbarhet i jorda, nok rent vann, dyrevern, naturmangfold og lokal mattrygghet, er økologisk landbruk et viktig alternativ og supplement til annet landbruk. Arbeidet som gjøres i det økologiske miljøet på Tingvoll står helt sentralt for å få til dette. Bioforsk Økologisk under NIBIO er særdeles viktig som nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk. Samtidig er forskningssenteret en viktig del av forskningsmiljøet i Møre og Romsdal, et forskningsmiljø som sentrale myndigheter i altfor beskjeden grad satser på.

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til å gjennomføre et pilotprosjekt for å forbedre behandlingen av straffesaker som gjelder overgrep mot dyr, i første omgang gjennom en dyrepolitiordning i Sør-Trøndelag politidistrikt som et prøveprosjekt på tre år. I 2014 mottok Mattilsynet nærmere 7 300 bekymringsmeldinger, men bare 38 av de 7 300 bekymringsmeldingene endte i anmeldelse. I tillegg ble 365 dyrekrimsaker politianmeldt av privatpersoner. Dette medlem vil styrke myndighetenes ressurser for å styrke arbeidet med å sikre dyrevelferden. Dette medlem vil derfor foreslå å utvide prosjektet til å inkludere to nye dyrepoliti-enheter, som foreslås lokalisert til Rogaland og Akershus. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås 2 mill. kroner til oppfølging hos Mattilsynet og 5,8 mill. kroner til politiet under rammeområde 5.

Dette medlem viser til avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2015 hvor de to hestesentrene Norsk Fjordhestsenter i Nordfjordeid og Nord Norsk Hestesenter i Målselv fikk en økt bevilging på 1,5 mill. kroner. Dette medlem foreslår å videreføre denne økte bevilgningen også i statsbudsjettet for 2016.

Dette medlem viser til Innst. 361 (2014–2015) til Meld. St. 16 (2014–2015), hvor det tydelig ble understreket at Mattilsynets rolle må styrkes, slik at det gis økt kapasitet til å gjennomføre kontroller, også der lusenivået er under grenseverdiene, justere produksjon, samt følge opp pålegg på anlegg som ikke oppfyller driftskravene. Med de nåværende utfordringer knyttet til lakselus i oppdrettsnæringen, vil dette medlem styrke Mattilsynet slik at kontrollen av oppdrettsnæringen vedrørende lus kan økes. Derfor foreslår dette medlem å styrke Mattilsynet med ytterligere 10 mill. kroner til dette.

Dette medlem mener at det i dag gjøres mye bra arbeid med å styrke dyrevelferden i Norge, men at det gjennom blant annet offentlig støtte til organisasjoner kan gjøres mere på dette området. NOAH en av de tre største organisasjonene som arbeider for dyrevelferd i Norge, og bør motta offentlig støtte slik mange andre dyrevelferdsorganisasjoner gjør det i dag, da NOAH også fyller de overordnede inngangskriteriene for organisasjonsstøtte. NOAH er den organisasjon som anmelder flest dyremishandlingssaker, og favner bredest innenfor saksfeltet dyrevelferd i sitt arbeid. NOAH arbeider også for grønn næringsutvikling, og samarbeider f.eks. med universiteter om Meatless Monday. For å styrke det offentliges støtte til organisasjoner som arbeider med å styrke dyrevelferden i Norge, foreslår dette medlem at NOAH støttes med 0,5 mill. kroner og at støtten til Dyrevernalliansen økes med 0,1 mill. kroner i 2016 gjennom LMDs støtteordning til ulike organisasjoner. Dette medlem mener på den andre side at tilskuddet til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, foreslått til 1,5 mill. kroner i 2016, bør avvikles. Organisasjonen har som eneste formål å undergrave Stortingets rovdyrforlik.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere de samlede bevilgningene til organisasjoner som får støtte over LMDs budsjett med 5 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Dette medlem mener at fjellstyrene gjør en svært viktig jobb på vegne av fellesskapet og foreslår derfor å øke bevilgingene til oppsyn med 2 mill. kroner.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 11, Landbruk:

Bokført

(mill. kr)

Styrking av mattilsynet

10,0

Dyrepoliti, to nye enheter.

2,0

Støtte til organisasjoner, LMD

5,0

Støtte til dyrevernorganisasjoner

0,6

Støtte til hestesenter

1,5

Verdiskapingsprogrammet for tre

25,0

Omstillingsstøtte, pelsdyr

14,0

Fjellstyre

2,0

Avvikling av støtte til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

-1,5

Reduksjon av tilskudd til bygging av skogsbilveier

-65,0

Fjerning av subsidier til avløserordning i pelsdyrnæringen

-14,0

Sum ramme 11: Landbruk

-20,4

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at det trebaserte innovasjonsprogrammet videreføres, at det foreslåtte kuttet på støtte til organisasjoner på 5 mill. kroner reverseres og at enkelte dyrevernorganisasjoner og hestesentre også får støtte i 2016 i tråd med føringer fra Venstres forslag til statsbudsjett for 2016.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.11.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 11 settes til 16 723 145 000 kroner, som er en reduksjon på 7 000 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem peker på at regjeringa fører en politikk som vil forsterke sentraliseringa av landbruket, hvor større bruk vokser på bekostning av de mindre brukene. All matjord må holdes i hevd og dyrkes i hele landet. Derfor må kombinasjonsbrukerne fortsatt være bærebjelken i landbruket. Dette medlem går imot et sentralisert industrilandbruk og økninger for de største, som ødelegger for melkeproduksjon i hele landet og setter dyrehelsen på spill. Det må bli lagt til rette for dyrking av mer korn, frukt og grønt. Sosiale ordninger som pensjonsordningene, som er veldig viktige for rekrutteringen til landbruket, må beholdes.

Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti er klare til å kjempe for trygg mat, dyrevelferd, levende bygder og distrikt, og miljøvennlig produksjon. Dette medlem viser til at skognæringa er en viktig del av framtidas industri i Norge. Det som kan lages av olje, slik som plastprodukter, kan også lages av tre. Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett er satt av til sammen 35 mill. kroner til verdiskapingstiltak og industriell bruk av trevirke. Økt verdiskaping basert på skogbruk må balanseres mot hensynet til vern av sårbar natur. Den viktigste grunnen til tap av artsmangfold er nedbygging av uberørt natur. Virkemiddelapparatet kan derfor ikke oppfordre til at den siste resten av uberørt natur bygges ned. Dette medlem visert derfor til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å kutte i støtten til utbygging av vei i skog. Dette medlem peker videre på at regjeringen systematisk har svekket ordningen med frivillig skogvern. Dette er oppsiktsvekkende sett i lys av at særlig Høyre tidligere kritiserte den forrige regjeringen for å ikke prioritere frivillig skogvern høyere. Dette medlem viser til merknader under rammeområde 13 og forslaget i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett om å øke denne posten med 240 mill. kroner. Det må legges til rette for mer verdiskaping i skogbruket. Denne må være basert på en forståelse for viktigheten av balanse mellom ivaretakelse av naturmangfold og behov for å styrke de industrielle verdiskapingskjedene.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en egen virkemiddelsatsing for å utvikle de industrielle mulighetene knyttet til bruk av tre og biomasse.»

Dette medlem mener dyrevern må prioriteres høyere i statsbudsjettet for 2016, og viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å sette av 3 mill. kroner øremerket til Norecopa, som forsker på alternativer til dyreforsøk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Ikke bare er dette viktig av dyrevernhensyn, men det har også et betydelig næringspotensial i en verden der forbrukere blir stadig mer opptatt av dyrevelferd.

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår en skatteendring for salg av landbrukseiendom, der salg av landbrukseiendom innen familien får en kraftig skatteøkning. Dette er et forslag som vil ramme den norske landbruksmodellen med familiedrevne gårder og spredt produksjon. Forslaget vil gjøre det vanskeligere for den yngre generasjon å ta over gårdene, og legge til rette for mer finansielt begrunnede oppkjøp av landbrukseiendom. Dette medlem viser til at bondeorganisasjonene går sterkt imot forslaget, og viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor forslaget avvises.

3.2.12 Rammeområde 12 (Olje og energi), under energi- og miljøkomiteen

3.2.12.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 12 (i tusen kroner)

1800

Olje- og energidepartementet

240 747

1810

Oljedirektoratet

449 109

1815

Petoro AS

352 278

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1 012 281

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

1 584 000

1830

Forskning og næringsutvikling

928 184

1840

CO2-håndtering

2 255 982

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

29 000 000

2490

NVE Anlegg

3 500

Sum utgifter rammeområde 12

35 826 081

Inntekter rammeområde 12 (i tusen kroner)

4800

Olje- og energidepartementet

3 450

4810

Oljedirektoratet

150 572

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

189 459

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

1 636 000

4840

CO2-håndtering

1 261 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

119 900 000

5490

NVE Anlegg

200

Sum inntekter rammeområde 12

123 140 681

Sum netto rammeområde 12

-87 314 600

3.2.12.2 Komiteens merknader

3.2.12.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 12 settes til 87 339 207 000 kroner, som er en netto utgiftsreduksjon i forhold til regjeringens forslag på 24 607 000. Disse medlemmer viser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer mener stabil energiforsyning er grunnleggende for et moderne velferdssamfunn, og et konkurransefortrinn for norsk industri. Disse medlemmer vil videreutvikle norsk energibransje og sørge for gode og stabile rammebetingelser for petroleumssektoren og fornybar energi i Norge. Disse medlemmer vil at Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig energiproduksjon og -forbruk, blant annet innen vannkraft, vindkraft, bioenergi og andre fornybare energiformer.

Disse medlemmer vil understreke betydningen av regjeringens forslag til å bedre rammevilkårene for aktører som ønsker å satse innen bygging og produksjon av fornybar energi gjennom blant annet å foreslå å innføre mer gunstige avskrivningsregler for vindkraftanlegg. Det vil legge til rette for at en større del av vindkraftutbyggingene i det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet kan skje i Norge.

Disse medlemmer har merket seg at regjeringen foreslår å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt slik at flere småkraftverk fritas for denne skatten.

Disse medlemmer viser til at olje- og gassvirksomheten er en bærebjelke i norsk økonomi. Den bidrar til arbeidsplasser og nærings-, teknologi- og samfunnsutvikling over hele landet. Det er behov for kontinuerlig kompetanse- og teknologiutvikling dersom man skal opprettholde aktiviteten på norsk sokkel og innfri det tverrpolitiske målet fra Meld. St. 28 (2010–2011) om økt utvinningsgrad fra felt i produksjon.

Disse medlemmer understreker betydningen av at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til petroleums- og energiforskning i 2016, og at Petoro AS foreslås styrket i 2016.

Disse medlemmer er opptatt av at utvinning av olje og gass må skje på mest mulig ressurseffektiv og miljøvennlig måte, noe som sikres gjennom CO2-avgift og kvoteplikt.

Disse medlemmer viser til at forbrenning av kull, olje og gass står for 80 pst. av de samlede klimagassutslippene. Disse medlemmer mener det derfor er viktig å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Disse medlemmer bemerker at dersom CO2-håndtering skal være et effektivt tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, må kostnadene ved å bruke denne teknologien reduseres betydelig. Disse medlemmer merker seg at regjeringen har store ambisjoner om å bidra til dette gjennom en bred satsing på CO2-håndtering. Samtidig er det avgjørende at Norge bruker ressursene riktig. Disse medlemmer mener derfor det er fornuftig at regjeringen har utarbeidet en ny strategi for Norges satsing på CCS (Carbon capture and storage). Dersom vi skal få utnyttet vårt potensial når det gjelder fornybar energi, anser disse medlemmer det som nødvendig å styrke overføringskapasiteten for elektrisk kraft innenlands, samtidig som hensynet til sårbare naturområder ivaretas. De store investeringene som skal gjøres i nettet frem mot 2020, forutsetter en mer rasjonell nettstruktur.

Disse medlemmer vil understreke behovet for en god infrastruktur for kraftutveksling med utlandet. Disse medlemmer viser til at Olje- og energidepartementet høsten 2014 ga Statnett SF konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft; én til Tyskland og én til Storbritannia. Til sammen vil dette kunne øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 pst.

Disse medlemmer vil bemerke at muligheten for kraftutvekslingen med Tyskland og Storbritannia vil kunne gi en bedre utnyttelse av kraftsystemene, og bidra til økt verdiskaping. Disse kablene er viktige for at Norge skal lykkes med satsingen på økt produksjon av fornybar energi.

Disse medlemmer viser til at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 foreslår å styrke Forskningssentra for miljøvennlig energi (FME), og støtter dette.

Disse medlemmer mener den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Norge har et stort potensial for energieffektivisering innen alle sektorer.

Disse medlemmer er positive til at det for 2016 legges opp til to alternative økonomiske ordninger for ENØK-tiltak i husholdningene; For 2016 legges det opp til et skattefradrag for ENØK-tiltak, dvs. en etterbetalingsordning, alternativt rettighetsbasert tilskuddsbasert ENØK-ordning, dvs. en løpende utbetaling i forhold til de ulike ENØK-tiltak.

Disse medlemmer forutsetter at Norge investerer i forskning, utvikling og demonstrasjon av nye energi- og klimateknologier som kan bidra til å realisere et lavutslippssamfunn. Disse medlemmer vil derfor understreke betydningen av at regjeringen foreslår å styrke Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging.

Disse medlemmer mener at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en viktig rolle med hensyn til å forvalte vannkraftressursene og energimarkedet på en helhetlig og framtidsrettet måte. I tillegg spiller NVE en viktig rolle i forhold til klimatilpasning gjennom beredskap mot flom og naturskade. Disse medlemmer vil derfor understreke betydningen av at bevilgningen til NVE til flom- og skredforebygging foreslås økt sammenlignet med saldert budsjett for 2015.

3.2.12.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener klimapolitikken må danne en ramme rundt all politikk. Både utslippsreduksjoner og klimatilpasning angår de fleste departement og politikkområder. Skal vi lykkes i å nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050, mener disse medlemmer at Norges klimainnsats må styrkes både innenlands og utenlands. Norge er i en posisjon hvor en vellykket internasjonal klimapolitikk gir store muligheter for vår industri og næringsliv for øvrig. Dette er et resultat av at vi over flere tiår har tatt politiske grep for å redusere klimagassutslipp og effektivisere energibruken. Sammen med en svært høy fornybar andel i vår energimiks gir dette norsk industri et godt utgangspunkt etter hvert som klimagassutslipp får en pris i de globale markeder de konkurrerer i. Slik disse medlemmer ser det, vil de politiske vedtakene som fattes i denne stortingsperioden være avgjørende for hvordan Norges videre utvikling mot lavutslippssamfunnet skal være.

Disse medlemmer viser til den betydning våre energiressurser har for sysselsetting og industriell utvikling i vårt land. FNs 17 mål for bærekraftig utvikling som ble vedtatt på årets generalforsamling, bærer i seg krav til at også energisystemene må bli mer bærekraftig.Disse medlemmer vil peke på de muligheter en global innsats for bærekraftig utvikling gir Norge og norsk næringsliv, særlig energibasert næringsliv.

Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett hvor viktige grep for å ta Norge mot lavutslippssamfunnet er gitt prioritet, og mener Norge har et kompetanse-, kunnskaps- og teknologigrunnlag som setter oss godt i stand til å møte utfordringene og legge grunnlaget for grønne arbeidsplasser og klimavennlig vekst i Norge. God forvaltning av våre naturressurser er en bærebjelke i en fremtidsrettet næringspolitikk, og viser til at disse ressursene er hele folkets eiendom og skal forvaltes i et evighetsperspektiv og på en slik måte at det gis muligheter over hele landet.

Flom og skred

Disse medlemmer viser til at vi også i 2015 har sett hvilke store ødeleggelser flom og ras fører til. Dette er en sterk påminnelse om en av vår framtids store utfordringer med et villere og våtere vær som følge av klimaendringene. For å møte framtida på en tryggest mulig måte må samfunnsbyggingen klare å gjennomføre en god klimatilpasning slik at vi kan bygge et samfunn som er robust også i møte med hendelser som flom og ras.

Petroleumsaktivitet

Disse medlemmer viser til at petroleumspolitikken bygger på at olje- og gassressursene tilhører fellesskapet, og at grunnrenten skal føres tilbake til fellesskapet. Forvaltningen av havområdene skal skje ut fra en helhetlig og økosystembasert tilnærming, og petroleumsvirksomheten må baseres på det til enhver tid beste av kunnskap, erfaring og teknologi, og reguleres av strenge miljøkrav.

Disse medlemmer viser til at verden må forbruke mindre fossil energi om vi skal nå målene i klimapolitikken. Kullkraft må fases ut, men også olje og gass vil merke store endringer globalt. I en verden hvor utslipp av CO2 prises og reguleres hardere, må produksjon av olje og gass ha lave utslipp og være så miljøvennlig som mulig for å opprettholde konkurransekraften, og det vil kreve en fortsatt innsats å bringe utslippene fra norsk petroleumsproduksjon ytterligere ned. Petroleumsvirksomheten må underlegges stabile rammebetingelser som sikrer høy aktivitet og god ressursutnyttelse.

Petroleumsvirksomheten er nå inne i en vanskelig tid. Globalt er det en overproduksjon og lavere økonomisk vekst enn forventet. Dette har ført til et bratt fall i oljeprisen og i investeringer som også merkes på norsk sokkel. Disse medlemmer er særlig opptatt av at situasjonen ikke medfører tap av verdifull kompetanse og mener derfor at tiltak innenfor sektoren som forsterker etablerings- og utviklingsmuligheter for andre næringer der Norge har et vekstpotensial, burde vært tillagt større vekt. Derfor er det påkrevet at man avløser næringsnøytraliteten og den ensidige fokus på skattereduksjon med mer aktive og målrettede tiltak for å stimulere til industriell vekst.

Det er behov for en langt kraftigere innsats på forskning, utvikling og iverksettelse av CO2-håndtering, både nasjonalt og internasjonalt. I påvente av at vi får en pris på CO2-utslipp som muliggjør gode forretningsmodeller på fangst og lagring av CO2, må myndighetene være beredt til å støtte opp under både forskning, utvikling og drift med regulatoriske og finansielle virkemidler. Disse medlemmer mener at det må settes fortgang i arbeidet med å få på plass prosjekter for rensing av norske punktutslipp, inkludert lagring av fanget CO2. Teknologisenteret på Mongstad er viktig for den internasjonale forskningen på CO2-fangst, og fortsatt drift av senteret etter at gjeldende deltakeravtale løper ut i 2017, må sikres innen medio 2016.

Disse medlemmer foreslår at ramme 12 settes til 87 144 600 000 kroner, som er en utgiftsøkning i forhold til regjeringens forslag på 170 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.12.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at det ifølge budsjettavtalen skal bevilges 10 mill. kroner utover regjeringens forslag til utjevning av overføringstariffer. Dette medlem viser til at det i budsjettavtalen er avtalt å rette opp kuttet på 0,9 mill. kroner til Telemarkskanalen.

3.2.12.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 12 settes til 86 959 600 000 kroner, som er en utgiftsøkning i forhold til regjeringens forslag på 355 000 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.12.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 12 settes til 87 844 078 000 kroner, som er en utgiftsreduksjon i forhold til regjeringens forslag på 529 478 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 12 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser til at man vil omstille Norge til et klimavennlig samfunn, samtidig som en velfungerende og sikker energiforsyning opprettholdes. Skal de internasjonale klimautfordringene løses, kreves det at rike land som Norge tar en lederrolle i arbeidet med å vise at det er mulig å kombinere lave utslipp med et høyt velstands- og velferdsnivå. Dette medlem mener Norge har store muligheter til å legge om energibruken, ta i bruk ny miljøteknologi i energiforsyningen og industrien samtidig som dette kan bidra til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

Dette medlem viser til at regjeringen i sitt budsjettforslag fortsatt ikke foreslår sterke nok virkemidler for å få økonomien inn på en kurs som gjør at målene i klimaforliket kan bli nådd.

Dette medlem er fornøyd med at Stortinget har fastslått at Norge skal tilslutte seg EUs klimarammeverk, og mener det er svært fornuftig at virkemiddelbruken i norsk klimapolitikk nå deles i to; ett sett virkemidler for sektorer som ikke er omfattet av det europeiske kvotemarkedet ETS, og ett sett virkemidler for sektorer som er omfattet av kvotemarkedet. I tillegg mener dette medlem at det bør fokuseres på virkemidler som tar ut næringspotensialet i fornybarnæringene i Norge og sørger for en mer robust energiinfrastruktur, for eksempel gjennom flere utlandsforbindelser i strømnettet.

Dette medlem mener det grønne sertifikatmarkedet i samarbeid med Sverige er positivt. Ny fornybar energi, energisparing og energiomlegging vil bidra med miljøvennlig kraft og kan være med på å redusere utslippene. Men dette medlem mener at hus som produserer strøm solenergi skal få grønne sertifikater for hele sin produksjon, ikke bare den andelen som sendes ut på strømnettet.

Dette medlem viser til at energimerking av boliger og bygninger er et godt tiltak for å synliggjøre energieffektiviseringstiltak som gjøres i bygninger. Dette medlem vil styrke dette arbeidet med 15 mill. kroner.

Dette medlem viser til at Venstre vil foreslå å innføre et reelt skattefradrag for miljøtiltak i egen bolig, i stedet for den noe kompliserte hybridordningen som regjeringen foreslår. Dette medlem mener man nå bør rendyrke Enova som et redskap for å ta ut klima-, teknologi- og energieffektiviseringspotensialet i større prosjekter, og på sikt avvikle tilskuddene til energitiltak i private boliger. Dette medlem vil understreke at formålet med ENOVA også er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger, og at ENOVA skal være fødselshjelper for nye markeder. Det er i dag et stort og uforløst potensial for eksempelvis solceller på bygg som en energi- og klimaløsning i Norge. Selv om en støtteordning til solceller vil ha en høy pris pr. kWh for de første 1 000 anleggene, vil dette sette i gang et marked og dermed ha effekt ut over de anleggene som får støtte. En investeringsstøtte for solceller vil være i kjernen av ENOVAs samfunnsoppdrag. Dette medlem ber om at dette tydeliggjøres i dialogen mellom departementet og ENOVA.

Dette medlem viser til behovet for å utvikle umoden fornybar teknologi, og vil bevilge 3 mill. kroner til MET-senteret for å bidra til å utløse flytende offshore havvind.

Dette medlem har vært positiv til at Transnova slås sammen med ENOVA, og mener dette gjør at man kan se hele den fornybare energikjeden i sammenheng. Men dette medlem vil peke på behovet for å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi og miljøvennlige drivstoff. Dette medlem stiller seg derfor noe undrende til hvorfor ikke ENOVA har iverksatt et arbeid med hydrogenteknologi, til tross for at Stortinget bevilget penger til dette formålet for statsbudsjettet for 2015, og vil derfor understreke at regjeringen følger opp ENOVAs arbeid på dette området.

Dette medlem viser til at Venstre foreslår å øke kapitalen i grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering med 5 mrd. kroner, i tillegg til å øke nettariffen med et halvt øre som settes av til ENOVA. Dette medlem mener det er nødvendig for å sikre en bred satsing på fornybar energi, energiomlegging og energisparing, og sørge for at ENOVA har den nødvendige finansieringen i tråd med de nye oppgavene som er flyttet over dit.

Dette medlem viser til at CO2-fangst og lagring er et viktig virkemiddel for å redusere utslipp fra kraftproduksjon og industri, og at Norge som en storprodusent av fossil energi har et spesielt ansvar for å utvikle denne teknologien. Dette medlem mener utviklingen av CO2-fangstteknologi vil være med på å sikre etterspørselen etter norsk gass også etter at EU eller nasjonal klimapolitikk setter strengere krav til utslipp fra kraftproduksjon. Dette medlem viser til behovet for et robust CCS- prosjekt innen 2020. Dette medlem viser til at Venstre også vil starte arbeidet med å avklare de juridiske konsekvensene av offshore-lagring og flytting av CO2 over landegrensene, og starte utviklingen av et CO2-lager i Nordsjøen og nødvendig rammeverk, og setter av 20 mill. kroner til dette arbeidet.

Dette medlem mener Norge har et ansvar for å ligge i forkant av utviklingen innen petroleumsnæringen, og mener miljøkrav vil bidra til å styrke næringens konkurranseevne på lengre sikt. Petroleumsaktivitet på norsk sokkel må ta hensyn til andre aktiviteter og andre interesser knyttet til miljø, fiskeri og sjøfart. Dette medlem ønsker derfor å føre en politikk for skånsom petroleumsaktivitet. Skånsom aktivitet skjer gjennom etablering av petroleumsfrie soner hvor miljøet er mest sårbart og gjennom strenge miljøkrav tilknyttet aktivitet i de områdene aktivitet er forsvarlig innenfor økosystemenes rammer. Dette medlem foreslår derfor å avvikle kartlegging av petroleumsforekomster, siden dette først og fremst er kartlegging av sårbare områder, og reduserer overføringene til dette formålet med 58 mill. kroner ut over den reduksjonen på 115 mill. kroner som regjeringen selv foreslo i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016).

Dette medlem viser til at Norge skal gå gjennom et grønt skifte, og at den lave oljeprisen og den økte arbeidsledigheten viser hvor avhengige Norge er av petroleumsnæringen. Dette medlem mener det ikke er riktig at staten bruker så store beløp på petroleumsforskning som regjeringen foreslår, siden forskningsressursene bør prioriteres til de andre næringer som må bygges opp parallelt. Dette medlem vil derfor redusere petroleumsforskningen med 240 mill. kroner og avvikle det statlige bidraget til INTSOK på 17,2 mill. kroner.

Dette medlem viser til at oljeprisen på sikt er usikker, og at kostnadene for nye petroleumsprosjekter er høye. Dette medlem mener staten og fellesskapet tar en for høy risiko i nye petroleumsprosjekter, noe prosjektet Goliat viser med all tydelighet, og viser til at Venstre ønsker å redusere fribeløpet i sitt skatte- og avgiftsopplegg. Dette medlem viser videre til at en høy CO2-avgift er det mest hensiktsmessige virkemiddelet for å prise inn CO2-kostnader inn i nye og eksisterende petroleumsprosjekter, og viser til at Venstre foreslår å øke denne avgiften.

Dette medlem mener det er unaturlig at Petoro ikke finansieres gjennom kontantstrømmen til SDØE. Dette medlem foreslår derfor at finansieringen av Petoro fjernes fra statsbudsjettet, og ønsker å gi Petoro mulighet til å ha en langt mer fleksibel finansiering gjennom inntektene fra SDØE. Dette muliggjør også at Petoro har en langt mer aktiv porteføljeforvaltning, noe som vil sikre bedre utnyttelse og bedre forvaltning av statens eierinteresser på norsk sokkel. Dette medlem foreslår derfor å avvikle postene på Olje- og energidepartementets budsjett, og opprette tilsvarende poster på SDØEs budsjett. Dette medlem mener det statlig heleide selskapet ikke har noen naturlig rolle på Islands sokkel, og ønsker å avvikle dette engasjementet, og reduserer disse bevilgningene med 13,6 mill. kroner.

Dette medlem viser til virkningene av klimaendringene, og peker på at Norge er sårbart for flom og store nedbørsmengder. Dette medlem viser til at sikringstiltak mot flom, erosjon og skred og til miljøtiltak i vassdrag er betydelig underfinansiert, og vil styrke dette arbeidet med 50 mill. kroner. Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere bevilgningene til flom- og skredforebygging med 50 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Dette medlem viser til at det har stor samfunnsnytte og informasjonssikkerhetsnytte å legge fiberkabler parallelt med å legge strømkabler til utlandet. Dette medlem mener det er svært underlig at dette foreløpig ikke blir gjort, og mener Statnett må bli pålagt å legge fiberkabler ved alle undersjøiske strømkabelprosjekter.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 12, Olje og energi:

Tekst

Bokført

(mill. kr)

Energimerking av boliger og bygninger

15,0

Flom- og skredforebygging

50,0

Flom- og skredforebygging

50,0

Tilskudd til MET-senteret

3,0

CO2-lagring

20,0

Legge fiberkabel parallelt med utbygging av strømkabler mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia, og mellom Tonstad i Vest-Agder og Wilster i Tyskland.

0,0

Kartlegging, petroleumsaktivitet

-58,0

Administrasjonsutgiftene knyttes til Petoro AS flyttes «under streken» og blir en del av SDØEs kontantstrøm.

-338,7

Avvikling av Petoros engasjement i leteboring rundt Island

-13,6

Petroleumsforskning

-240,0

Avvikle tilskuddet til INTSOK

-17,2

Sum ramme 12: Olje og energi

-529,5

«Under streken»

Energifondet (Fornybarfondet)

5 000,0

Petoro, Administrasjon

338,7

3.2.12.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 12 settes til 87 443 400 000 kroner, som er en netto utgiftsredukson på 128 800 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem mener Stortinget må vise langt større vilje til å vedta en offensiv miljøpolitikk for å stoppe de menneskeskapte klimaendringene. Et land som Norge må ta sin rimelige del av jobben i retning av nullutslippssamfunnet. Alle statsbudsjetter må bidra til reduserte utslipp og styre mot Norges klimamål. Dette medlem synes det er forstemmende å se at regjeringens forslag til statsbudsjett er blottet for store miljøsatsinger, og at regjeringen har trygg styring mot å bryte Stortingets klimamål for 2020. Dette medlem mener Norges oljeavhengighet må reduseres og foreslår derfor omprioriteringer på olje- og energibudsjettet.

Dette medlem vil peke på at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative forslag til statsbudsjett kommer med en rekke forslag for å bygge Norge grønt med næringssatsing, miljøvennlig infrastruktur og nye ideer for et moderne og miljøvennlig Norge. Ett eksempel på et slikt forslag er at Norge må starte opp arbeidet med å etablere en fullskala demonstrasjonspark for havvind der ulike teknologier kan testes ut. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis forslag til budsjett der det foreslås bevilgninger og tilsagnsfullmakt på til sammen 450 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem merker seg at regjeringen skryter av økte innskudd i Energifondet og satsing på Enova, men vil minne om at milliarder blir til millioner når bare avkastningen av fondet brukes. Dette medlemvil påpeke at Enova får tilført nye store oppgaver uten at tilstrekkelige bevilgninger følger med. Enova har allerede fått ansvar for styrket satsing på energitiltak i husholdningene, og regjeringen legger heller ikke i år fram den skattefradragsordningen for energitiltak i husholdninger de har lovet i regjeringserklæringen. Enova har dessuten allerede fått ansvaret for satsing på nullutslippsteknologi i transportsektoren, noe som medførte at budsjettposten for nullutslipp-satsing over Samferdselsdepartementets budsjett ble lagt ned. I år bruker regjeringen avkastning fra Energifondet også til å støtte forskningsprogrammer, Innovasjon Norge og CO2-håndtering. Dette er innsatsområder som tidligere har fått ordinære budsjettbevilgninger. Å påstå, slik regjeringen gjør, at det fremlagte statsbudsjettet innebærer en satsing på Enova, er derfor faktisk feil. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstreparti sitt alternative statsbudsjett som foreslår en skattefradragsbasert støtte til klimatiltak i husholdningene. Dette frigjør Enova fra eksisterende oppgaver, slik at de kan øke innsatsen på andre områder, og Sosialistisk Venstreparti mener det trengs en økt satsing på å fase ut fossil energibruk i industrien. Dette vil bidra til å innfri Norges klimamål for 2020, et mål som regjeringen bevisst unnlater å ta ansvar for. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett foreslår å bevilge 200 mill. kroner for å styrke Enovas arbeid med nullutslipp i transportsektoren.

Dette medlem viser til at petroleumssektoren har vært en viktig del av industribyggingen i Norge. Gjennom vilje til politisk styring og meget aktiv næringspolitikk har vi sørget for at de norske petroleumsforekomstene ikke har endt opp som et rent salg av råvarer til utlandet, men som en motor for utvikling av teknologi og industri i verdensklasse. I den krevende perioden oljeindustrien går inn i nå er det viktig å på ny vise vilje til å føre en langsiktig næringspolitikk. Hovedtyngden av norsk næringspolitikk må rette seg inn mot landindustrien og fornybar energi framover, men så lenge det foregår oljeutvinning langs norskekysten, er det en selvfølge at staten må bruke tilgjengelige virkemidler for å sikre at dette medfører industriell aktivitet og teknologisk utvikling i norsk næringsliv. Dette er selve grunntanken bak opprettelsen av Statoil.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen ved eierstyring sørge for at Statoil i så stor grad som mulig benytter seg av lokale leverandører.»

Dette medlem merker seg videre at regjeringens tidligere løfter om å fase ut fossil oljefyring generelt, og i offentlige bygg spesielt, ikke følges opp i tilstrekkelig grad. Forskriften om forbud mot fossil oljefyring lar vente på seg, arbeidet med å vurdere også utfasing av fossil topplast utsettes, og det samme gjør arbeidet med å øke avgiftene på fossil fyring.

Dette medlem kan ikke se at regjeringen følger opp sin egen målsetting om å realisere et fullskala anlegg for CO2-fangst og lagring i Norge innen 2020. Dette medlem viser for øvrig til Sosialistisk Venstrepartis budsjettforslag til forslag om bevilgning og tilsagnsfullmakt på til sammen 550 mill. kroner til utvikling av fullskala CO2-fangst og lagring.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2016 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

31

Havvind

400 mill. kroner

1840

CO2-håndtering

70

Gassnova

500 mill. kroner»

I klimaendringenes tid mener dette medlem at det trengs sterkere satsing på flom- og skredforebygging enn det regjeringen legger opp til.

Dette medlem mener for øvrig at Petoro bør bli en del av SDØEs kontantstrøm og at utgiftene til Petoro derfor tas med i oljekorrigeringen av budsjettet.

Dette medlemviser for øvrig til fagkomiteens innstilling for nærmere omtale.

3.2.13 Rammeområde 13 (Miljø), under energi- og miljøkomiteen

3.2.13.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 13 (i tusen kroner)

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

852 069

1400

Klima- og miljødepartementet

448 693

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

679 304

1420

Miljødirektoratet

3 281 645

1422

Miljøvennlig skipsfart

5 224

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

14 293

1424

Mareano

27 959

1425

Vilt- og fisketiltak

80 537

1429

Riksantikvaren

600 988

1432

Norsk kulturminnefond

77 169

1471

Norsk Polarinstitutt

268 827

1472

Svalbard miljøvernfond

14 638

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

52 129

1481

Klimakvoter

274 209

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

2 617 370

2465

Statens kartverk

26 394

Sum utgifter rammeområde 13

9 321 448

Inntekter rammeområde 13 (i tusen kroner)

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

422 086

4400

Klima- og miljødepartementet

2 080

4420

Miljødirektoratet

144 896

4429

Riksantikvaren

5 477

4471

Norsk Polarinstitutt

82 031

4481

Salg av klimakvoter

1 854 050

Sum inntekter rammeområde 13

2 510 620

Sum netto rammeområde 13

6 810 828

3.2.13.2 Komiteens merknader

3.2.13.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 13 settes til 7 294 956 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 484 128 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer viser til at miljø- og klimautfordringene er globale og krever nasjonale så vel som internasjonale løsninger. Disse medlemmer viser til at Norge har meldt inn sine mål til klimatoppmøtet i Paris senere i år og legger til grunn at vi skal være en aktiv pådriver for en ambisiøs avtale.

Disse medlemmer legger til grunn føre-var-prinsippet og et generasjonsperspektiv i utformingen av klima- og miljøpolitikken og mener denne må danne en ramme rundt alle våre politiske satsingsområder. Disse medlemmer viser til at naturmangfoldet er livsgrunnlaget for mennesker på jorda. Velfungerende økosystemer er en forutsetning for stabilitet, velferd og vekst i menneskelige samfunn. Disse medlemmer vil ta vare på naturmangfoldet for kommende generasjoner og mener det best skjer gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig forvaltning og bruk.

Disse medlemmer mener at Norge, med sine sterke teknologimiljøer, en høyt utdannet og kompetent befolkning, og sine fornybare energiressurser, har alle forutsetninger for å klare omstillingen til et lavutslippssamfunn. Disse medlemmer vil derfor prioritere klima- og miljøtiltak som er kostnadseffektive, eller som kan bidra til store teknologiske fremskritt innen transport-, industri-, kraft- og byggsektorene. Disse medlemmermener at vi må ta markedet i bruk for å gjøre gode klima- og miljøløsninger lønnsomme.

Disse medlemmer mener god klima- og miljøpolitikk ikke først og fremst er budsjettposter og bevilgninger, men også mange avgjørelser som ikke har direkte konsekvenser for statsbudsjettet. Dette innebærer at alle sektorer og aktører i samfunnet bidrar til å redusere klimagassutslipp og lokal miljøforurensning. Disse medlemmer viser til at prioriteringene i statsbudsjettet for 2016 inneholder mange gode grep og støtter opp om regjeringens fem prioriterte satsingsområder i klimapolitikken; reduserte utslipp fra transportsektoren, utvikling av lavutslippsteknologi i industrien, CO2-håndtering, fornybar energi og miljøvennlig skipsfart.

Disse medlemmer er tilfreds med at regjeringen foreslår å øke kapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging med 14,25 mrd. kroner i 2016. Disse medlemmer mener at mye av løsningen på klimautfordringen nettopp ligger i teknologiutvikling og å erstatte fossil energi med fornybar energi som gir lavere klimagassutslipp. Disse medlemmer mener at offentlig sektor må bruke sin makt som innkjøper til å stimulere markedet for miljøvennlige bygg, kjøretøy, varer og tjenester.

Disse medlemmer viser til at transportsektoren står for en betydelig andel av norske innenlands klimagassutslipp og at det derfor er viktig å styrke kollektivtrafikken, fase ut fossil energi og erstatte den med fornybar, og gjøre vare- og godstransporten mer miljøvennlig for å redusere utslippene. Disse medlemmer viser til at statsbudsjettet bygger opp under målet om å ta all vekst i persontrafikken i storbyene og byområdene med kollektiv, gange og sykkel.

Disse medlemmer viser til at verden vil trenge stadig mer energi og at fossile energikilder vil være en viktig del av verdens energiforsyning i mange tiår fremover, og at norsk olje- og gass utvinnes med et av verdens strengeste regelverk til helse, miljø og sikkerhet. Disse medlemmer mener at utvikling av en kostnadseffektiv teknologi for CO2 fangst og lagring (CCS) vil være viktig for å redusere fremtidige klimagassutslipp og viser til at budsjettet inneholder et bredt spekter av aktiviteter innenfor forskning og utvikling på CCS.

Disse medlemmer er bekymret for miljøtilstanden i mange norske fjorder, havner og innsjøer med hensyn til høye konsentrasjoner av miljøgifter som følge av historisk forurensning. Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår å øke den samlede bevilgningen til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn med 75 mill. kroner, noe som gjør det mulig å starte opprydding i Bergen havn (Puddefjorden).

3.2.13.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener at de menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Klimapolitikken må danne en ramme rundt all politikk i Norge og internasjonalt. Både utslippsreduksjoner og klimatilpassing angår de fleste politikkområder, og skal vi lykkes i å nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050, mener disse medlemmer at Norges klimainnsats må styrkes både nasjonalt og globalt.

Norge har vedtatt utslippsmål for 2030, som kobler oss på EUs klimapolitikk og forutsetter at Stortinget holdes løpende orientert om forhandlingene med EU. Disse medlemmer forventer at regjeringen i løpet av 2016 legger fram en sak om hvordan målene skal implementeres, og at det blir invitert til et forlik som skal legge en ramme rundt klimamålene for 2030.

Disse medlemmer mener regjeringen har levert et svakt klimabudsjett som gjør at utslippene vil gå opp og viser til få tiltak mot et lavutslippssamfunn. Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett inneholder en stor satsing på klimapolitikk, med et bredt sett med virkemidler, som satsingen på fornybar energi, energieffektivisering, klimateknologi og kollektivtransport.

Disse medlemmer viser til at uka etter at statsbudsjettet skal vedtas, starter FNs klimatoppmøte i Paris som skal utarbeide en ny internasjonal klimaavtale. Et av de viktigste og vanskelige punktene er finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Regjeringen foreslår i sitt budsjett store kutt på internasjonale klimatiltak, og i tilleggsmeldingen ble det blant annet foreslått ytterligere kutt med 380 mill. kroner til regnskogen og over 500 mill. kroner til fornybar energi i utviklingsland. Dette er å sende et veldig dårlig signal til klimamøtet i Paris. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiets alternative budsjett viderefører en stor satsing på internasjonale klimatiltak.

I tillegg til klimapolitikken er tap av biologisk mangfold den andre store miljøutfordringen, og en mener at det også på dette området er et svakt budsjett fra regjeringen. Naturen har egenverdi i seg selv, og den er viktig for mennesket og gir blant annet mange gode friluftsopplevelser. 2015 har vært «friluftslivets år», som har gitt gode resultater over hele landet. Friluftsliv er viktig i et folkehelseperspektiv og gir lavterskel aktivitet. Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett som vil følge opp de gode erfaringene med «friluftslivets år», i tillegg økte bevilgninger til skogvern, økologisk grunnkart, trua arter og til et kunnskapsløft for naturen.

Disse medlemmer merker seg gjennom de alternative statsbudsjettene at alle andre partier har en bedre klima- og miljøpolitikk enn regjeringen. Disse medlemmer viser til budsjettforliket mellom regjeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti som gjør enkelte forbedringer på budsjettets klima- og miljøpolitikk. Det er allikevel flertall for et langt mer ambisiøst budsjett enn det som har kommet fram i forliket, både for nasjonal klimapolitikk og våre internasjonale bidrag.

Disse medlemmer foreslår at ramme 13 settes til 7 320 828 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 510 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.13.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at budsjettavtalen øker bevilgningen til frivillige miljøorganisasjoner og stiftelser med 5 mill. kroner utover regjeringens budsjettforslag. Dette medlem viser til at bevilgningen til miljøovervåking, økologisk grunnkart i budsjettavtalen økes med 20 mill. kroner utover regjeringens forslag. Dette medlem viser til at i budsjettavtalen økes posten til statlige vannmiljøtiltak med 62,5 mill. kroner. Dette medlem viser til at i budsjettavtalen økes bevilgningen til frivillig skogvern med 75 mill. kroner. Dette medlem viser til at det settes av 2,5 mill. kroner til sikring av gruver ved Stiftelsen Visnes Gruvemuseum. Dette medlem viser til at det i budsjettavtalen avtales å legge inn 3 mill. kroner til tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet.

3.2.13.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 13 settes til 7 181 578 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 370 750 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.13.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 13 settes til 7 856 128 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 045 300 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 13 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem vil vektlegge betydningen av en ambisiøs miljøpolitikk med mål om å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner og for alle deler av verden og skape likeverdige muligheter for alle. Naturmiljøet er vårt livsgrunnlag. Det er et grunnleggende liberalt verdisyn å skape et økologisk likt utgangspunkt for alle generasjoner. Miljøpolitikk er å ta hensyn til langsiktige effekter på miljøet, selv om forurensning og overutnyttelse av ressurser kan gi kortsiktige fordeler. Dette medlem ønsker en fremtidsrettet miljøpolitikk. Dette medlem vil at Norge skal være et foregangsland og bidra til å finne løsninger også andre land kan benytte. Globalt er det tre hovedutfordringer i miljøpolitikken: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Dette medlem vil påpeke at Norge har et nasjonalt ansvar for disse miljøutfordringene. I tillegg gjenstår det mye regionalt og lokalt miljøarbeid når det gjelder lokal luft- og vannkvalitet, ressurs- og avfallshåndtering, sikring av viktige naturområder og tilgang til natur.

Dette medlem peker på at det er to overordnede mål i norsk miljøpolitikk som står helt sentralt frem mot 2020; Klimamålet vedtatt i klimameldingen i 2012 og målet om å stoppe tapet av biologisk mangfold.

Dette medlem viser til Norges fastsatte klimamål, senest vedtatt i Meld. St. 21 (2011–2012), Norsk klimapolitikk. Dette medlem er fornøyd med at Stortinget har fastslått at Norge skal tilslutte seg EUs klimarammeverk, og mener det er svært fornuftig at virkemiddelbruken i norsk klimapolitikk nå deles i to; ett sett virkemidler for sektorer som ikke er omfattet av det europeiske kvotemarkedet ETS, og ett sett virkemidler for sektorer som er omfattet av kvotemarkedet. Dette medlem mener en høy CO2-avgift bør være hovedvirkemidlet for sektorer som ikke er en del av ETS. Dette medlem peker på at Venstre foreslår en generell CO2-avgift på 500 kroner pr. tonn og fjerner flere av dagens avgiftsfritak. Dette medlem peker på at reduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor vil redusere verdens klimagassutslipp, og vil bidra til å nå målet om å redusere norske klimagassutslipp nasjonalt.

Dette medlem peker på at Norge er medlem av det europeiske kvotemarkedet ETS. Dette markedet setter en pris på CO2-utslipp for de virksomheter som er inkludert i dette markedet. Utslippene totalt i ETS er satt av EU, og de totale utslippene skal gradvis reduseres frem mot 2020. Dette medlem viser til at kvoteprisen i dag er lav. Dette medlem mener derfor at det er et stort behov for teknologiutvikling som ikke blir utløst av dagens kvotepris, og peker spesielt på Venstres økninger til ENOVA og Innovasjon Norge.

Dette medlem mener regjeringens forslag til budsjett ikke når klimamålet eller målet om tap av biologisk mangfold. Dette medlem peker på at Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 i stor grad er i tråd med disse målene, eller er stort skritt på veien for å nå dem.

Dette medlem viser til at regjeringen i sitt budsjettforslag øker overføringene til sin biogasstrategi. Dette medlem mener strategien mangler finansiering. Dette medlem vil styrke denne satsingen med 20 mill. kroner, og viser også til avgiftsendringene Venstre fikk gjennomslag for i revidert statsbudsjett for 2015, som vil gi betydelig etterspørsel etter fornybar energi basert på råstoff fra biologiske produkter.

Dette medlem mener levende lakseelver er viktige for å bevare det biologiske mangfoldet og for reiselivet og turismenæringen. Dette medlem vil understreke at Norge har et særlig ansvar for å forvalte våre unike villaksstammer. Dette medlem foreslår derfor en økning av bevilgning til tiltak for villaksstammene med 80 mill. kroner utover regjeringens forslag.

Dette medlem viser til at en enstemmig energi- og miljøkomité på Stortinget har slått fast at den opprinnelige norske finansieringsplanen fra innføringen av vannforskriften i 2008 anslår et minimum av ressursbehov. Dette behovet var anslått til en årlig bevilgning til helhetlig vannforvaltning på 135 mill. kroner de siste fire årene. Dette medlem peker på at forslaget i budsjettproposisjonen for 2016 legger opp til en betydelig underfinansiering av vannforvaltningsarbeidet og når ikke opp til Stortingets vedtatte prioritering av dette området. Dette medlem mener et slikt nivå på overføringene vil føre til et akkumulert økonomisk etterslep for vannforvaltning på nærmere 300 mill. kroner sammenlignet med det som var forutsatt gjennom Stortingets behandling av innlemmelsen av EUs vanndirektiv i EØS-avtalen. Dette medlem mener dette er særlig alvorlig i et år hvor forslagene til vannforvaltningsplaner fra vannregionene skal ut på høring og dermed legge grunnlaget for at Norge oppnår forpliktelsen om godt økologisk potensial i våre vassdrag. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningene til dette formålet med 100 mill. kroner.

Dette medlem vil understreke at Norge har et rikt og særegent naturmangfold, som man har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. Dette medlem mener det er viktig å sikre at truede arter og naturtyper gis vern eller tilstrekkelig beskyttelse, slik at våre etterkommere kan oppleve det samme naturmangfoldet som vi kan.

Dette medlem har merket seg at om lag 2,5 pst. av den produktive skogen i Norge er vernet. Samlet dekker skogen 130 000 kvadratkilometer eller 34 pst. av Fastlands-Norge. I skogen lever 60 pst. av artene i Norge og omtrent halvparten av de truede artene. Ved evalueringa av norsk miljøpolitikk i 2011 pekte OECD på det lave omfanget av skogvern. Klimameldingen, jf. Meld. St. 21 (2011–2012)), pekte på at økt skogvern er viktig i klimasammenheng.

Dette medlem viser til at frivillig skogvern er en effektiv ordning for å bevare skog i Norge. Gjennom frivillig vern kan man oppnå økt vern av verdifull skog og bevare biologisk mangfold, samtidig som man unngår konflikter med lokalsamfunn og grunneiere. Dette medlem har merket seg at det er stor interesse for å inngå avtaler om frivillig vern, og mener dette engasjementet er gledelig og svært viktig for å nå vernemålene. Dette medlem vil på denne bakgrunn påpeke behovet av en gradvis opptrapping av skogvernet, og vil øke satsingen på frivillig skogvern med 250 mill. kroner.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere de samlede bevilgningene til skogvern med 5 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Dette medlem vil vise til at skogsområdet Østmarka ligger sentralt i de lavereliggende delene av Østlandet mellom Oslo og Øyeren. Foruten det 18 km2 store Østmarka naturreservat består de sentrale delene av Østmarka av særegent landskap bestående av koller og nord-sydgående riftdaler med få tekniske inngrep. Området har mye gammel skog med et variert og spennende skogbilde og et rikt naturmangfold. Østmarka er derfor et unikt rekreasjonsområde for befolkningen i området. Den antatt mest verneverdige delen av det aktuelle området er kommunalt eid, og Oslo kommune har vedtatt at de ønsker vern. Dette medlem mener at Østmarkas unike kvaliteter er av stor og umistelig nasjonal verdi. Dette medlem mener at regjeringen må iverksette en utredning av naturverdiene i Østmarka i 2015, med sikte på å opprette en bynær og brukspreget nasjonalpark der hovedformålet er ivaretakelse av naturverdier, rekreasjon og friluftsliv jf. Oslos kommunes vedtak. Norge mangler en nasjonalpark som kan representere de lavereliggende skogsområder i Sør-Norge, og dette er siste mulighet. I skogvernsammenheng er det også stor mangel på vern av lavereliggende, produktiv skog. Dette medlem viser også til at Venstre tidligere har foreslått å opprette nasjonalpark i og rundt området ved Preikestolen i Rogaland. Dette medlem foreslår derfor 20 mill. kroner til nye nasjonalparker.

Dette medlem mener det er et stort behov for både skjøtsel og nye tiltak i norske verneområder, og vil øke bevilgningen med til sammen 40 mill. kroner.

Dette medlem viser til at det fortsatt er et stort behov for å rydde opp i norske havner og fjorder etter gamle miljøsynder. Dette medlem merker seg at regjeringen ikke setter av nok midler til dette formålet, for eksempel opprydding i Sandefjord havn, og foreslår å øke denne posten med 90 mill. kroner.

Dette medlem mener investeringer i friluftsliv er en god måte å forbedre folkehelsen på og sørge for at innbyggerne har tilgjengelig natur. Dette medlem vil derfor styrke satsingen på friluftsliv med 25 mill. kroner, inkludert støtte til friluftsorganisasjonene.

Dette medlem peker på at hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdenshavene, og 75 pst. av dette er plast, ifølge en rapport utarbeidet av FNs matvareprogram og FNs miljøprogram. Dette utgjør en trussel for alt marint liv og dyr som nyttiggjør seg ressurser fra havet. Dette medlem peker på at marin forsøpling krever både opprydding, forebygging, forskning, bevisstgjøring og strengere straffer mot forsøpling. Dette medlem vil styrke oppryddingen av marint avfall med 25 mill. kroner.

Dette medlem viser til EUs LIFE-program som startet opp i 1992 og er EUs eneste program med særskilt finansiering av miljøprosjekter. Programmets målsetting er å bidra med finansiering av prosjekter til gjennomføring av EUs miljøregelverk og utvikling av miljøpolitikken. Programmet gir miljøorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, bedrifter, og særlig også kommuner anledning til å delta i miljøprosjekter. Dette medlem viser til at Norge har tidligere ikke deltatt i noen av LIFE-programperiodene. Dette medlem viser til at over tre mrd. euro skal gjennom LIFE deles ut til miljø- og klimaprosjekter i perioden 2014–2020, og at det er foreslått et budsjett på 3,6 mrd. euro i kommende periode, fordelt med 2,7 mrd. euro til et underprogram på miljø, og 0,9 mrd. euro til klimaprogrammet. Dette medlem viser til at deltakelsen vil koste Norge årlig 100 mill. kroner. Dette medlem mener dette vil være velanvendte penger som kommer til nytte i miljøarbeidet i norske kommuner og i norske miljøorganisasjoner, og vil at Norge skal bli medlem fra 1. januar 2017.

Dette medlem mener norske miljøorganisasjoner bidrar med både praktisk miljøforvaltning og med verdifulle innspill i den norske miljødebatten. Dette medlem foreslår derfor å øke tilskuddet til miljøorganisasjonene med 5 mill. kroner, og vil inkludere fortidsminneforeningens museumsformidling i denne støtten.

Dette medlem mener at miljøpolitikken i Norge må være kunnskapsbasert og bygge på forvalteransvaret. Et godt kunnskapsgrunnlag muliggjør effektiv saksbehandling og en presis naturforvaltning der utvikling kan skje uten at det går på bekostning av naturverdier. Dette medlem peker på at i dag er bare 25 pst. av naturen kartlagt i Norge. Derfor er det behov for en økt satsing på et nasjonalt kunnskapsløft. Ved å videreutvikle et økologisk grunnkart for Norge vil forutsigbarhet og vurdering av naturtyper og økosystemer bli langt bedre og mer presist enn i dag. Når tre av fire verdifulle naturområder ikke er kartlagt gjør det at viktige naturverdier skades, og det bidrar til forsinkede og for dyre planprosesser. Bedre kartlegging vil bidra til raskere plan- og konsesjonsprosesser og bidra til å redusere konfliktnivået ved at sårbare og verdifulle områder blir kjent. Kartlegging av naturtyper, økosystemer og arter er en forutsetning for kunnskapsbasert forvaltning, og vil redusere konfliktnivået i utbyggingssaker. Dette medlem vil derfor styrke dette arbeidet med 75 mill. kroner, inkludert 40 mill. kroner til økologisk grunnkart, 5 mill. kroner til Rovdata og 5 mill. kroner til maritime verneplaner.

Dette medlem viser til at det er liten kunnskap om forholdene i havet og havbunnen. Dette medlem peker på at det ligger både et betydelig økonomisk potensial og et miljømessig argument for å øke kunnskapsinnhentingen om disse områdene. Dette medlem viser til at MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder, og vil styrke denne satsingen med 10 mill. kroner.

Dette medlem viser til at tap av naturmangfold er en av våre største miljøutfordringer. Arter utryddes opp mot tusen ganger raskere enn det som er naturlig. I Norge er ca. 2 400 arter truet av utryddelse. Uten aktive tiltak vil mange av disse artene forsvinne fra norsk natur. Blant disse artene er Europas største ugle, hubroen, men også fjellreven, elvemusling, europeisk ål, storsalamander, namsblank, trøndertorvmose og snøugle. Dette medlem understreker at Norge har forpliktet seg til å stanse tapet av naturmangfold. Skal dette målet nås, må det iverksettes redningsaksjoner for flere av artene. Det kan skje ved å gjøre flere av våre mest truede arter til prioriterte arter etter naturmangfoldloven. I Norge er 40 naturtyper klassifisert som truede. Blant disse er vårt eldste kulturlandskap kystlynghei. Ålegraseng, som er et viktig oppvekstområde for kysttorsken, har utfordringer, og det samme gjelder fossesprøytsonene. Dette er naturtyper som bør bli utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Dette medlem vil øke bevilgingene med 85 mill. kroner til tiltak som ivaretar det klassiske naturvernet, inkludert ivaretagelse av rødlistearter, bekjempelse av fremmede arter, oppfølging av naturmangfoldloven, utarbeidelse av handlingsplaner, samtidig som Venstre vil bevilge 18 mill. kroner til forskning på klassisk naturvern.

Dette medlem mener det er et stort behov for å øke kunnskapen om forvaltning av norsk vannatur, inkludert kystsoneplanlegging og flere verneområder til havs. Dette medlem mener at Oslofjorden bør få sin egen forskningsbaserte forvaltningsplan, og vil sette av totalt 20 mill. kroner til forvaltning av norsk vannatur, inkludert Oslofjorden.

Dette medlem viser til at det er et stort behov for ivaretagelse av kulturminner i Norge, og at etterslepet er stort. Dette medlem vil derfor bevilge 92 mill. kroner til kulturminnevern, inkludert 3 mill. kroner til fartøyvernsentre, 20 mill. kroner til fredede private kulturminner, 10 mill. kroner til tekniske og industrielle kulturminner, 12 mill. kroner til verdensarven på Vega og i Rjukan og 30 mill. kroner til kulturminnefondet.

Dette medlem viser til at det er sterkt økende forståelse for den betydningen som mangroveskogene har, både fordi trærne binder opp store mengder CO2, og fordi skogen gir vern mot det ekstremværet som oftere enn før rammer utsatte kystområder i utviklingsland. I dag er imidlertid 50 pst. av verdens mangroveskoger lagt øde pga. kortsiktig økonomisk utnytting. Betydningen av å plante ny mangroveskog ble også sterkt understreket i den siste rapporten fra FNs klimapanel. Dessuten er det slik at arbeidet med nyplanting og skjøtsel i skogsområdene gir økonomisk utvikling i fattige kystsamfunn. Dette medlem viser til de erfaringene som er gjort i Myanmar i prosjekter etablert av Worldview Myanmar i samarbeid med Pathein University, Myeik University og nasjonale myndigheter. Det er dyrket frem ca. 100 000 mangroveplanter som i tur og orden vil bli plantet ut i kystområdene, og det foreligger planer om en betydelig utvidelse av denne virksomheten. Dette gir også arbeidsplasser, slik at viktig klimaarbeid bidrar til fattigdomsbekjempelse. Disse partiene mener at dette er av stor betydning at disse tiltakene videreføres og utvikles, slik at erfaringene fra Myanmar også kan overføres til prosjekter i andre land. Dette medlem vil sette av 100 mill. kroner under regnskogmidlene til dette formålet.

Dette medlem mener finansieringen av Det grønne fondet blir et av de sentrale temaene på klimatoppmøtet i Paris i 2015. Dette medlem mener regjeringens forslag om 400 mill. kroner er for lite, og vil øke dette bidraget med 200 mill. kroner som et ledd i en økt opptrapping av Norges bidrag til fondet. Venstre mener det er naturlig at dette bidraget finansieres gjennom et kutt i regnskogsatsingen.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere de samlede bevilgningene til regnskogsatsingen med 378,3 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Dette medlem mener skogplanting i Norge er et dårlig klimatiltak, da det ligger store muligheter innenfor frivillig skogvern. Skogplanting i et klimaperspektiv gir også store utfordringer når det kommer til biologisk mangfold, og foreslår derfor å kutte alle bevilgninger til skogplanting med 15 mill. kroner.

Dette medlem viser til at regjeringen setter av midler til restaurering av myr. Det norske myrlandskapet er både biologisk rikt, og binder store mengder klimagasser. Dette medlem er glad for at regjeringen nå starter et slikt arbeid, og vil styrke arbeidet ytterligere med 12 mill. kroner.

Dette medlem mener handel med utslippskvoter kan være et bidrag til å innfri Norges klimaforpliktelser. Dette medlem vil imidlertid påpeke at behovet for kjøp av CO2-kvoter vil avgjøres av i hvor stor grad det gjennomføres nasjonale klimatiltak. Dette medlem mener at de fleksible mekanismene kun skal være et supplement til nasjonale tiltak og at minst halvparten av utslippsreduksjonene som forpliktelsen nå innebærer, skal tas nasjonalt.

Dette medlem viser videre til at Venstre, både i forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 med rette har vært kritisk til regjeringens svært friske budsjettering når det gjelder kjøp av kvoter. Det har så langt kun vært kjøpt kvoter for en liten brøkdel av det som har vært avsatt i budsjettene. Dette medlem mener at historien viser at det ikke er behov for ytterligere påfyll i statsbudsjettet 2016 all den tid tidligere bevilgninger i all hovedsak er «overført» og således kan brukes fortsatt. I tillegg kommer det faktum at flere av de prosjekter regjeringen vurderer foreløpig ikke er godkjent av FN under rammene av klimakonvensjonen og at det meste skal betales idet den norske stat faktisk får de faktisk kjøpte kvoter.

Dette medlem foreslår derfor å redusere midlene til kjøp av CDM-kvoter i 2016, tilsvarende en reduksjon på 100 mill. kroner.

Dette medlem viser videre til en rekke andre satsinger på miljø- og klimatiltak i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 på alle rammeområder, samlet 4,7 mrd. kroner som det framgår av tabellen under. Dette kommer i tillegg til et grønt skatteskifte på over 12,5 mrd. kroner, nærmere omtalt under rammeområde 21 i denne innstilling.

Tiltak

Beløp bokført mill. kr.

Omprioritere/øremerke 100 mill. til Mangrove-skog i skogprogrammet

0,0

Norwegian Blue Forest Network (mangrove-bevaring)

3,0

Deltakelse i EUs miljøprogram LIFE (koster 110 mill. i 2017)

0,0

Klimatilpasning

5,0

Det grønne klimafondet

200,0

Havforskningsinstituttet: Forskningstokt i Sørishavet og Sør-Atlanteren

25,0

Sum internasjonale miljøtiltak

233,0

Energimerking av boliger og bygninger

15,0

Bygg 21 (miljøvennlig boligbygging)

15,0

Videreføring av framtidens byer/NAL (Miljøvennlig by- og bygdeutvikling.)

4,0

Nasjonalt senter for bærekraftig utvikling

1,0

Lavenergiprogrammet (miljøvennlig boligbygging)

6,5

Miljøvennlige innkjøp (DiFi)

15,0

Miljøkompensasjonsordning for merutgifter knyttet til kommunale grønne innkjøp

100,0

Sum grønne innkjøp og grønn boligbygging

156,5

Grønn omsorg

5,0

Miljøforskningsinstituttene

8,0

Forskning, klima, miljø og miljøvennlig energi

105,0

Tilskuddordning for grønne innovative anskaffelser (fergeanbud m.m.)

50,0

To nye såkornfond for hhv miljøteknologi og biøkonomi á 200 mill. kroner

94,0

Miljøteknologiordningen

135,5

Videreføring av treprogrammet

25,0

Tilskudd til MET-senteret (Havvind)

3,0

CO2-lagring

20,0

Legge fiberkabel parallelt med utbygging av strømkabler mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia, og mellom Tonstad i Vest-Agder og Wilster i Tyskland (dekkes innenfor rammene til StatNett).

0,0

Etablere et statlig risikokapitalfond for norske selskaper som investerer fullskala anlegg og teknologiutvikling i ny fornybar energi som havvind, solkraft, hydrogen, og energi/CO2-lagring. Fondet bør opprettes med en egenkapital på 15–20 mrd. kroner.

Utredes og startes ifbm RNB2016

0,0

Sum grønn innovasjon

445,5

Maroff, Energiex og Transport 2025 (forskning på miljøvennlig transport)

50,0

Biogass

20,0

Grønn fornyelse av skip

50,0

Utviklingskontrakt for hydrogenferge

12,0

Sette krav om nullutslippsteknologi ved alle nye fergeanbud/kjøp av riksvegfergetjenester fra 1.1.2016

0,0

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø/bane

50,0

Gang- og sykkelvei

100,0

Nasjonale sykkelturistveier

25,0

Belønningsordning gang- og sykkelveier

400,0

Miljø- og servicetiltak

40,0

Kollektivfelt og holdeplasser

100,0

Belønningsordning for bedre kollektivtransport

500,0

Bymiljøavtaler

400,0

Planleggings- og prosjekteringsmidler for t-baneutvidelse i Bærum.

5,0

Planleggingsmidler Ahus-banen

10,0

Jernbane, drift og vedlikehold

100,0

Elektrifisering, Rørosbanen og Solørbanen (planlegging)

15,0

Investeringer, jernbane

500,0

Redusert pris på månedskort på NSB med 20 pst.

41,4

Økt studentrabatt, NSB

24,0

Sum miljøvennlig samferdsel

2 442,4

Økt kontroll av oppdrettsnæringen (lus) hhv. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet

20,0

Havforskningsinstituttet, villaks/lakselus

20,0

Flom- og skredforebygning

50,0

Havforskningsinstituttet, bestandsforskning

25,0

Mareano

10,0

Miljøovervåking

75,0

Forskning på samlet belastning

10,0

Artsdatabanken (Artsprosjektet)

10,0

Handlingsplaner og faggrunnlag PA og UN

15,0

Bedre oppfølging av naturmangfoldloven

10,0

Bekjempelse av fremmede arter

10,0

Bedre forvaltning av norsk vann-natur, inkl. kystsoneplanlegging

20,0

Kalking, villaks og Vanndirektivet

180,0

Krisestøtteenhet og vakttelefon for drikkevann

3,0

Tiltak i verneområder, bl.a. skjøtsel

40,0

Nye nasjonalparker

20,0

Nytt skogvern

250,0

Opprydningstiltak, bl.a. Sandefjord havn

90,0

Restaurering av myr

12,0

Tiltak mot marin forsøpling

25,0

Friluftstiltak

25,0

Flere utvalgte kulturlandskap

15,0

Tiltak PA og UN

25,0

Fjellstyre

2,0

Sum naturvern, bilogisk mangfold m.m.

962,0

Frivillige miljøorganisasjoner (bl.a. 2 mill. til Fortidsminneforeningens museumsformidling)

5,0

Kulturvernorganisasjoner

9,5

Tilskudd til fredede kulturminner i privat eie

20,0

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

10,0

Middelaldervern og brannsikring

10,0

Tilskudd til fartøyvernsenter

3,0

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

7,0

Verdensarv

12,0

Kulturminnefondet

30,0

Sum kulturminnevern

106,5

Kartlegging, petroleumsaktivitet

-173,0

Avvikling av Petoros engasjement i leteboring rundt Island

-13,6

Petroleumsforskning

-240,0

Avvikle tilskuddet til INTSOK

-17,2

Sum kutt i petroleumsaktivitet

-443,8

Sum grønt skifte/grønn vekst:

4 789,7

Grønt skatteskifte

12 554,0

Energifondet (Fornybarfondet)

5 000,0

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 13, Miljø:

Bokført

(mill. kr)

Biogass

20,0

Frivillige miljøorganisasjoner

5,0

Deltakelse i EUs miljøprogram Life

0,0

Atomavfall

10,0

Mareano

10,0

Miljøovervåking

75,0

Miljøforskningsinstituttene

8,0

Forskning på samlet belastning

10,0

Artsdatabanken (Artsprosjektet)

10,0

Handlingsplaner og faggrunnlag PA og UN

15,0

Bedre oppfølging av naturmangfoldloven

10,0

Bekjempelse av fremmede arter

10,0

Bedre forvaltning av norsk vann-natur, inkl. kystsoneplanlegging

20,0

Kalking, villaks og Vanndirektivet

180,0

Tiltak i verneområder, bl.a. skjøtsel

40,0

Nye nasjonalparker

20,0

Nytt skogvern

250,0

Statlig erverv, skogvern (reversering av kutt, tillegg 1)

5,0

Restaurering av myr

12,0

Opprydding, Sandefjord havn

40,0

Oppryddingstiltak

50,0

Tiltak mot marin forsøpling

25,0

Friluftstiltak

25,0

Flere utvalgte kulturlandskap

15,0

Tiltak PA og UN

25,0

Tilskudd til fredede kulturminner i privat eie

20,0

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

10,0

Middelaldervern og brannsikring

10,0

Tilskudd til fartøyvernsenter

3,0

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

7,0

Verdensarv

12,0

Kulturminnefondet

30,0

Omprioritere/øremerke 100 mill. til Mangrove-skog

0,0

Klima- og skogsatsingen (reversering av kutt, tillegg 1)

378,3

Tilskudd til granplanting, KLD

-15,0

Mindre kjøp av klimakvoter

-100,0

Klima- og skogsatsing

-200,0

Sum ramme 13: Miljø

1 045,3

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at statsbudsjettet for 2016 nå medfører en rekordstor satsing på klassisk naturvern. Gjennom budsjettavtalen har Venstre fått gjennomslag for å øke en rekke ulike poster med til sammen 400 mill. kroner, inkl. en helt ny ordning med belønning av utslipp i kommunene i tråd med forslag fra Venstres budsjettalternativ for 2016. I tillegg kommer en reversering av kutt i klima- og skogsatsingen knyttet til bistand på 150 mill. kroner under Klima- og miljøverndepartementets budsjett.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.13.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 13 settes til 7 709 128 000 kroner, som er en økning på 898 300 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem mener Stortinget må vise langt større vilje til å føre en offensiv miljøpolitikk både for å ta vare på naturmangfoldet, hindre spredning av miljøgifter, hindre helseskadelig luft-forurensing og stoppe de menneskeskapte klima-endringene.

Dette medlem mener norsk natur er en gave vi har ansvar for å ta vare på. Naturen er dessuten svært viktig for folkehelsa og for folks friluftsliv. Kjærligheten til norsk natur gjenspeiles i budsjettene så vel som i øvrig politikk. Dette medlem mener det trengs økt innsats for å ta vare på naturens mangfold, og er skuffet over at regjeringen mangler vilje til å satse på dette, men istedenfor overlater ansvaret til Stortinget for å kompensere for regjeringens manglende ambisjoner. Dette medlem vil vise til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjettforslag foreslår kraftig økt satsing på frivillig skogvern, økt støtte til å ta vare på truede arter og naturtyper, økt innsats for å bekjempe arter som ikke hører hjemme i norsk natur og økt støtte til nasjonalparker. Videre mener dette medlem det er viktig at man øker satsingen på å kartlegge norsk natur og til å utarbeide et økologisk grunnkart for Norge.

Dette medlem mener også at arbeidet med opprydding av miljøgifter i fjordene og arbeidet for å bekjempe marin forsøpling må styrkes. Arbeidet for å sørge for bedre vannmiljø i hele landet må styrkes.

Dette medlem mener det er viktig å stimulere godt miljøarbeid i hele landet og i arbeidslivet. Derfor bør staten verdsette når arbeidslivets parter i varehandelen har tatt til orde for et miljøkompetanseprogram, og når Bærekraftige liv på Landås viser initiativ til godt lokalt miljøarbeid.

Dette medlem mener videre at kulturminnevernet bør styrkes, fordi det er med på å bevare vår kulturelle identitet, og fordi det gir viktig håndverkskompetanse og bidrar til god næringsutvikling.

Dette medlem mener Norge må stå ved sine løfter til fattige land om støtte til fattige lands klimaarbeid, og mener derfor det er et sterkt kritikkverdig løftebrudd når regjeringen rett før et avgjørende klimatoppmøte foreslår å kutte støtten til fattige lands arbeid med regnskogsbevaring, fornybar energi og klimatilpasning.

Dette medlem viser for øvrig til fagkomiteens innstilling for nærmere omtale.

3.2.14 Rammeområde 14 (Konstitusjonelle institusjoner), under kontroll- og konstitusjonskomiteen

3.2.14.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 14 (i tusen kroner)

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

204 324

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

28 112

41

Stortinget

1 712 800

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

7 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

74 100

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

14 300

45

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

9 700

51

Riksrevisjonen

508 100

Sum utgifter rammeområde 14

2 558 436

Inntekter rammeområde 14 (i tusen kroner)

3041

Stortinget

7 400

3051

Riksrevisjonen

2 400

Sum inntekter rammeområde 14

9 800

Sum netto rammeområde 14

2 548 636

3.2.14.2 Komiteens merknader

3.2.14.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 14 settes til 2 524 429 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 24 207 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmerviser til at Det kongelige hoff er ansvarlig for å gjennomføre sikringstiltak på eiendommene.

For 2016 er det foreslått 19,9 mill. kroner til prosjektering og etablering av sikkerhetsinstallasjoner.

Disse medlemmerviser til at ombyggingsarbeidet i Prinsens gate 26, inkludert nytt post- og varemottak og underjordisk innkjøringstrasé, har en total kostnadsramme på ca. 1,45 mrd. kroner. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i 2018. Kostnadsrammen på prosjektet er økt med ca. 350 mill. kroner fra 2014 til 2015 på grunn av uventede grunnforhold i tillegg til nødvendig omprosjektering.

Disse medlemmerviser til at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter som er underlagt Stortinget, men administrativt knyttet til og samlokalisert med Sivilombudsmannen, ble opprettet i 2015. Hovedoppgaven er å følge opp menneskerettighetene i Norge. Budsjettet for 2016 er på 9,7 mill. kroner.

Disse medlemmerviser til at Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det ikke blir begått feil eller urett mot den enkelte borger av den offentlige forvaltningen. Årlig behandler Sivilombudsmannen ca. 3 000 klager. I tillegg har Sivilombudsmannen funksjon som nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur og umenneskelig behandling. Budsjettveksten for Sivilombudsmannen i 2016 er i hovedsak knyttet til en styrking av ressursene til forebygging av tortur og umenneskelig behandling.

Disse medlemmer viser til at Riksrevisjonen planlegger å redusere antall årsverk med ca. 30 i perioden 2014 til 2016. Riksrevisjonen skal flytte til nye lokaler sentralt i Oslo høsten 2016, og dette vil medføre en engangskostnad på over 25 mill. kroner til selve flyttingen og investeringer i inventar og nytt utstyr.

3.2.14.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet foreslår at ramme 14 settes til 2 519 636 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 29 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.14.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

3.2.14.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 14 settes til 2 543 636 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 5 000 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.14.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 14 settes til 2 508 636 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 40 000 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 14 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser at Stortingets driftsbudsjett foreslås økt med 60 mill. kroner og at det i tillegg er foreslått å bevilge 15 mill. kroner til spesielle driftsutgifter. Dette medlem vil også påpeke det faktum at dette er de eneste postene på regjeringens forslag til statsbudsjett hvor det ikke er nærmere redegjort for bruken av pengene i 2016, men kun en generell omtale av Stortingets virksomhet og planer. Dette medlem viser videre til at det er foreslått en økt bevilgning på 218,7 mill. kroner til større utstyrskjøp og vedlikehold knyttet til Stortingets virksomhet. Dette medlem mener på denne bakgrunn – og spesielt i lys av regjeringens tilleggsnummer om økte asylankomster – at bevilgningene til drift av Stortinget kan reduseres med 40 mill. kroner.

3.2.14.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 14 settes til 2 518 636 000 kroner, som er en reduksjon på 30 000 000 kroner sammenlignet med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016), inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å redusere bevilgningen til utbygging av Stortinget, ved å forskyve 30 mill. kroner av kostnadene til 2017.

3.2.15 Rammeområde 15 (Helse), under helse- og omsorgskomiteen

3.2.15.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 15 (i tusen kroner)

700

Helse- og omsorgsdepartementet

207 965

701

Direktoratet for e-helse

597 769

702

Beredskap

33 903

703

Internasjonalt samarbeid

66 352

710

Folkehelseinstituttet

1 616 614

712

Bioteknologirådet

8 719

714

Folkehelse

408 228

720

Helsedirektoratet

1 206 647

721

Statens helsetilsyn

114 991

722

Norsk pasientskadeerstatning

233 991

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

126 470

729

Pasient- og brukerombud

61 117

732

Regionale helseforetak

140 482 468

733

Habilitering og rehabilitering

155 313

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

165 052

750

Statens legemiddelverk

273 886

751

Legemiddeltiltak

80 450

761

Omsorgstjeneste

5 711 099

762

Primærhelsetjeneste

527 530

765

Psykisk helse og rusarbeid

1 897 478

769

Utredningsvirksomhet mv.

17 239

770

Tannhelsetjenester

263 679

780

Forskning

357 888

781

Forsøk og utvikling mv.

143 397

783

Personell

205 578

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

5 470 000

2751

Legemidler mv.

11 977 000

2752

Refusjon av egenbetaling

4 639 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

7 145 000

2756

Andre helsetjenester

623 000

2790

Andre helsetiltak

180 000

Sum utgifter rammeområde 15

184 997 823

Inntekter rammeområde 15 (i tusen kroner)

3701

Direktoratet for e-helse

100

3710

Folkehelseinstituttet

352 670

3714

Folkehelse

1 285

3720

Helsedirektoratet

199 878

3721

Statens helsetilsyn

2 741

3722

Norsk pasientskadeerstatning

19 574

3723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

2 469

3732

Regionale helseforetak

5 143 000

3750

Statens legemiddelverk

129 947

Sum inntekter rammeområde 15

5 851 664

Sum netto rammeområde 15

179 146 159

3.2.15.2 Komiteens merknader

3.2.15.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 15 settes til 179 133 862 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 12 297 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer viser til at regjeringen i sitt budsjett for 2016 fortsetter arbeidet for å skape pasientens helsetjeneste. Gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger viser regjeringen at den prioriterer helse- og omsorgssektoren. Disse medlemmer mener budsjettet tydeliggjør regjeringens mål om at det er pasienten som skal stå i sentrum for de endringer som gjøres.

Disse medlemmer er tilfreds med at regjeringen foreslår å styrke pasientbehandlingen med 2,7 mrd. kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2015. Regjeringens budsjettforslag bidrar til å ruste sykehusene for fremtiden og til å redusere unødvendig venting for pasientene. Veksten på 2,7 mrd. kroner legger til rette for en økning i all pasientbehandling på 2,5 prosent. Regjeringen har dermed lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i sine tre budsjetter, sammenlignet med hva den rød-grønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte.

Disse medlemmer viser til at regjeringen starter innføringen av reformen fritt behandlingsvalg i 2015. Regjeringen foreslår en økning på 250 mill. kroner til formålet i 2016. Det ble bevilget 150 mill. kroner i 2015 som var halvårseffekt. Det er foreslått en bevilgning på 400 mill. kroner til ordningen i 2016, som består av helårseffekt av 2015-midlene (+150 mill. kroner, totalt 300 mill. kroner) og styrking av somatikk (+100 mill. kroner). Ordningen trådte i kraft 1. november.

Gjennom reformen Fritt behandlingsvalg styrker regjeringen pasientenes rettigheter, flytter makt fra systemet til pasienten og reduserer unødvendig venting.

Disse medlemmer er fornøyd med at regjeringens kreftsatsing fortsetter. Regjeringen foreslår 16,3 mill. kroner til å planlegge tilbud om protonbehandling for kreftpasienter, og Helse Nord får tilsagn om lån til nytt PET-senter i regionen, hvor 50 mill. kroner utbetales i 2016. Disse medlemmer vil videre vise til pakkeforløpene for kreft, og til at det foreslås 3 mill. kroner til en evaluering av dette.

Nye og bedre IKT-løsninger er en forutsetning for å skape pasientens helsetjeneste. Det gir bedre ressursutnyttelse og økt brukervennlighet. Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår å øke bevilgningen til E-resept elektronisk meldingsutveksling med totalt 41 mill. kroner, og det foreslås 25 mill. kroner til IKT-endringer for å legge til rette for etablering av nettapotek. Den totale styrkingen på IKT foreslått for 2016 er 50 mill. kroner.

Disse medlemmer viser til at regjeringen vil sikre trygghet for eldre og pleietrengende ved å skape en omsorgstjeneste med både bedre kapasitet og kvalitet. Regjeringen har foreslått en samlet styrking på 641 mill. kroner for å bedre kapasiteten, kvaliteten og valgfriheten i omsorgstjenestene. Målet er at flere skal kunne bo hjemme lenger, og leve aktive og selvstendige liv. Samtidig må det være trygghet for å få plass i heldøgns pleie og omsorg når behovet for mer hjelp oppstår. Disse medlemmer viser til at regjeringen derfor har bedret den statlige tilskuddsordningen. Det har ført til et taktskifte i kommunenes søknader om å bygge og rehabilitere sykehjemsplasser. For 2016 foreslås det en bevilgning på 205 mill. kroner til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Midlene skal dekke første års utbetaling av innvilgede tilskudd til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser med en samlet tilsagnsramme på 4 100 mill. kroner.

Disse medlemmer er fornøyd med at regjeringen gir et løft til demensomsorgen ved å bevilge 71,3 mill. kroner i tilskudd til 1 200 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2016. Med en økende andel eldre i befolkningen er det viktig å hindre ensomhet. I budsjettet for 2016 foreslås det 36,8 mill. kroner til mobilisering mot ensomhet, blant annet 3 mill. kroner til frivillige organisasjoner som legger til rette for besøks- og aktivitetsvenner i eldreomsorgen.

Disse medlemmer mener alle beboere på sykehjem skal ha et godt og likeverdig tilbud, men det er for store variasjoner i kvaliteten, og disse medlemmer viser til at regjeringen vil utvikle et felles verktøy i form av en trygghetsstandard for å sikre god praksis på alle sykehjem. Disse medlemmer mener staten bør ta et større ansvar for å sikre at kommunene leverer gode nok tjenester. Disse medlemmer viser til at regjeringen i 2016 vil starte opp forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, og det er foreslått å bevilge 156 mill. kroner til et inntektspåslag til deltakende kommuner i forsøksordningen.

Disse medlemmer mener rus og psykisk helse for lenge har vært underprioritert og holdt utenfor i viktige reformer. Det endrer regjeringen på gjennom å fortsette løftet for rus og psykisk helse.

Disse medlemmer viser til at regjeringen har fremmet en ny opptrappingsplan for rusfeltet som en egen proposisjon. Den har en ramme på 2,4 mrd. kroner i perioden 2016–2020. For 2016 er det foreslått bevilget 495 mill. kroner som en del av kommunenes frie inntekter. Målet er å bidra til økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer.

Disse medlemmer mener psykologkompetanse er en viktig del av fremtidens primærhelsetjeneste, og viser til at budsjettforslaget innebærer en historisk mulighet for kommunene til å rekruttere psykolog. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 mill. kroner. Dette gir rom for 150 nye psykologårsverk. I tillegg vil disse medlemmer fremheve den fortsatte satsingen på forebyggende tjenester for barn og unge, og viser til at regjeringen foreslår bevilget ytterligere 200 mill. kroner til skole- og helsestasjonstjenesten i kommunen, totalt utgjør dette i underkant av 668 mill. kroner. Midlene skal bevilges som en del av kommunens frie inntekter.

3.2.15.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

God helse for alle

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener god helse handler om muligheten for hver enkelt av oss til å leve gode liv.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god fysisk og psykisk helse for alle. Arbeiderpartiet mener forebygging blant barn og unge og tidlig innsats er en av de viktigste helseinvesteringene vi som samfunn kan gjøre. Disse medlemmer vil understreke viktigheten av åføre en politikk sombekjemper sosial ulikhet i helse.

Disse medlemmer understreker at det viktigste vi gjør for helsa til folk, er det vi gjør før folk blir syke. Det som skjer utenfor sykehus og legekontorer – i familien, i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen – der vi bor og lever våre liv.

Blir du alvorlig syk, skal du være trygg på at du får den beste behandlingen ved norske sykehus. Og du skal få behandling raskt. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet vil investere i raskere behandling, nye sykehusbygg, forskning, og mer moderne utstyr. Målet er at norske sykehus skal skåre enda bedre på nasjonale målinger av kvalitet, tilfredshet og pasientsikkerhet, og ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, nye behandlinger og ny teknologi, i hele behandlingskjeden. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet har store ambisjoner for norsk helsetjeneste.

Det skal være godt å bli gammel i Norge. Eldre skal få leve de livene de selv ønsker, i trygghet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår. Disse medlemmer understreker at for Arbeiderpartiet handler framtidas eldrepolitikk om hva som skal til, og hvordan vi kan legge til rette for at den enkelte kan ta i bruk de ressursene de har på ulike stadier i alderdommen.

Disse medlemmer er skuffet over at regjeringen på tross av rekordhøy oljepengebruk, i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 ikke har funnet rom for helt nødvendige investeringer i helse. Disse medlemmer viser til at regjeringen hverken leverer i satsingen på forebygging og folkehelse, eller i den foreslåtte bevilgningen til sykehusene.

Disse medlemmer mener det er behov for en langt tydeligere satsing på helse i budsjettet, og viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett har foreslått følgende satsinger:

Forebygging og folkehelse – for å gi alle barn en god start i livet.

Øremerkede midler til skolehelsetjenesten

Disse medlemmer mener forebygging blant barn og unge er en av de viktigste helseinvesteringer vi som samfunn kan gjøre. Skolehelsetjenesten og helsestasjonene er viktige lavterkseltilbud som treffer barn og unge på deres egen arena, og bidrar til at de får rask hjelp når noe er vanskelig. Disse medlemmer understreker at Arbeiderpartiet vil satse videre på helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Tidligere erfaringer har vist at det ikke er nok å øke midlene til kommunene om vi skal lykkes med en helt nødvendig opprustning av skolehelsetjenesten. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet derfor går inn for å øremerke midler til opptrapping av helsestasjonstilbudet og skolehelsetjenesten.

Fysisk aktivitet i flere skoler

Disse medlemmer mener fysisk aktivitet er kilde til helse og livskvalitet. Å legge til rette for mer fysisk aktivitet er en investering i barns helse, og et viktig grunnlag for en sunn livsstil senere i livet. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet på denne bakgrunn vil stimulere til økt samarbeid og samspill mellom frivillig sektor og skolene, for å starte innføringen av én times fysisk aktivitet ved flere skoler.

Gjeninnføre skolefrukten

Disse medlemmer mener at det å sørge for at både voksne og barn spiser mer frukt og grønt, er noe av det mest målrettede vi kan gjøre for norsk folkehelse. Inntak av frukt og grønt har direkte påvirkning på folks helse, og har en utjevnende effekt på sosiale forskjeller. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet på denne bakgrunn foreslår å gjeninnføre ordningen med frukt og grønt i ungdomsskolen, som regjeringen har avviklet.

Lavterskel hjelpetilbud for barn og unges psykiske helse

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet vil ha et løft for psykisk helse som handler om forebygging og tidlig innsats, og har gått inn for å styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene, med særlig vekt på barn og unge. Disse medlemmer mener det må etableres flere lavterskel helsetilbud i kommunene som gjør det enkelt å få hjelp. Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets mål om at alle kommuner skal ha et godt kommunisert, lavterskel hjelpetilbud for familier.

Et styrket sykehusbudsjett – for mer aktivitet i sykehusene

Disse medlemmer mener at målt mot rekordhøy oljepengebruk, behovene i sektoren, og regjeringens egne lovnader – har regjeringen foreslått et svakt sykehusbudsjett for 2016. Disse medlemmer påpeker at avstanden til regjeringens egen lovnad på 12 mrd. kroner til sykehusene er med dette budsjettforslaget blitt enda større.

Disse medlemmer viser til at i motsetning til regjeringen har Arbeiderpartiet levert på våre lovnader til sykehusene. For 2016 foreslår Arbeiderpartiet på nytt å styrke sykehusbudsjettet utover regjeringens forslag. Innenfor denne økningen viser disse medlemmer til at Arbeiderpartiet vil prioritere følgende tiltak: kvalitetspakke til sykehusene, for økte investeringer i utstyr, ikt og nye behandlingsmetoder, kveldsåpne poliklinikker og ventetidsreduksjon, styrke kompetansetiltakene for ansatte i sykehusene, opprette flere turnuslege-plasser, økt forskning på persontilpasset medisin, forskning på demens, økt bevilgning til arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammene, igangsette et forskningsbasert behandlingsprogram for MS-syke ved Haukeland, styrke arbeidet for bedre kreftbehandling, videreføre lovet omstillingspakke for helsefaglig aktivitet på Rjukan, øke antallet medisinske undersøkelser i barnehusene, styrket samarbeid mellom Studenthelsetjenesten og sykehusene om psykisk helsetilbud til studenter, styrket psykologtjeneste i kriminalomsorgen, særlig rettet mot kvinner i fengsel.

Disse medlemmer viser i tillegg til at Arbeiderpartiet er imot regjeringens åpning for flere kommersielle aktører gjennom prestisjereformen Fritt behandlingsvalg, og følgelig foreslår å omdisponere midler regjeringen har foreslått til dette, til økt pasientbehandling i de offentlige sykehusene og aktører disse har avtaler med.

En bedre hverdag for flere eldre

Disse medlemmer viser til at framtidas eldre blir flere, de lever lenger og de har behov for andre tjenester og tilbud enn dagens eldre. Vi vet at behovene blir større og mer sammensatt. Det samme blir ressursene de eldre besitter. Disse medlemmer understreker at Arbeiderpartiet mener framtidas helse- og omsorgstilbud må handle om hva som skal til, og hvordan vi kan legge til rette for, at den enkelte kan ta i bruk de ressursene de har på ulike stadier i alderdommen.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet vil fortsette å styrke arbeidet med eldrehelse i kommunene. Alle eldre i Norge skal få tilbud om tilpassede tjenester av god kvalitet. Disse medlemmer understreker at en solid og forutsigbar kommuneøkonomi er nødvendig for å opprettholde gode og trygge kommunale helse- og omsorgstjenester, og få til effektiv forebygging. Disse medlemmer viser videre til at Arbeiderpartiet nettopp på denne bakgrunn øker inntektene til kommunene i sitt alternative statsbudsjett, for å styrke kommunenes handlingsrom for å levere tjenester til eldre. For 2016 viser disse medlemmer til at Arbeiderpartiet i tillegg til dette vil satse særlig på følgende:

Ansatte med rett kompetanse og nok tid

Disse medlemmer understreker at tilstrekkelig mange og kompetente ansatte er en forutsetning for gode helsetjenester. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet gjennom et godt kommuneoppgjør vil sette kommunene i stand til å øke antallet årsverk i helse- og omsorgssektoren i takt med behovet fram mot 2020, ha helse- og omsorgstjenester basert på faste ansettelser og hele stillinger, og videreføre og forsterke arbeidet vi satte i gang i Kompetanseløftet 2015 frem mot 2020.

Utvikle og ta i bruk velferdsteknologi

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår en ny tilskuddsordning for å få fart på utvikling og implementering av velferdsteknologi som gir økt trygghet og mestring for de eldre. Velferdsteknologi bidrar til å oppfylle ønsket de aller fleste har om å bo hjemme – og den gjør hverdagen enklere på sykehjem. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet i tillegg styrker allerede eksisterende ordninger.

Bygge ut en god demensomsorg

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår en forpliktende opptrappingsplan for demensomsorg og har som mål å lovfeste plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Disse medlemmer viser i tillegg til forslag om å sørge for økt kompetanse om demenslidelser, årsak og oppfølging.

Satse mer på livsglede og en aktiv alderdom.

Disse medlemmer viser videre til at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett øker støtten til «Den kulturelle spaserstokken» med 50 pst., satser mer på fysisk aktivitet blant eldre og løfter generasjonsperspektivet i frivillighetsarbeidet.

Fortsatt lave egenandeler

Disse medlemmer understreker at lave egenandeler er et grunnleggende kjennetegn på den norske fellesskapsfinansierte helsetjenesten, og sørger for at det er medisinske behov, og ikke personlig økonomi, som avgjør hva slags helsehjelp hver enkelt av oss har tilgang til.

Disse medlemmer viser til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår å øke egenandelene med gjennomsnittlig 8 pst. for blant annet lege- og psykologtjenester, poliklinisk helsehjelp, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, samt pasientreiser. Disse medlemmer er tydelige på at Arbeiderpartiet vil verne om lave egenandeler, og reversere den foreslåtte økningen utover forventet prisvekst.

Disse medlemmer foreslår at ramme 15 settes til 180 053 759 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 907 600 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.15.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem understreker viktigheten av å sikre alle likeverdige helsetjenester, uavhengig av bosted, alder, funksjonsevne, sosial bakgrunn og kjønn. Folkehelsetiltak og tidlig innsats er viktig for å sikre livskvalitet og en bærekraftig helsetjeneste. Helse- og omsorgstjenestene må utvikles for god pasientbehandling og omsorg. Tidlig innsats rettet mot barn og unge kan redusere fysiske og psykiske plager og lidelser i senere år.

Dette medlem viser til at skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er viktige arenaer for å forebygge helseplager, psykiske lidelser og andre utfordringer den enkelte kan møte i barne- og ungdomsår. Disse tilbudene kan ikke betegnes som lavterskeltilbud om barn og unge opplever å komme til stengte dører og sprengt kapasitet. Dette medlem viser til at det som følge av budsjettforliket mellom samarbeidspartiene skal bevilges ytterligere 100 mill. kroner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten, som øremerkede midler.

Dette medlem viser til organisasjonen Menneskeverds viktige arbeid for å forebygge abort blant ungdom, og viser videre til at det som følge av budsjettforliket mellom samarbeidspartiene bevilges 1,5 mill. kroner til Menneskeverd sitt forebyggende arbeid blant ungdom.

Dette medlem mener det må satses på en helhetlig ruspolitikk, fra forebygging til behandling og oppfølging. Forebygging og behandling med sikte på rusfrihet må være hovedprinsippene i norsk ruspolitikk og må gjelde for alle. Dette medlem viser til budsjettforliket mellom samarbeidspartiene, hvor det er enighet om å bevilge 15 mill. kroner til rusmiddelforebygging.

Dette medlem viser til at spesialister innen vold mot barn (sosialpediatere) er en viktig ressurs for å avdekke vold og overgrep. Disse må brukes aktivt til dette formålet på alle barneavdelinger i norske sykehus. Dette medlem viser til budsjettforliket mellom samarbeidspartiene, hvor det er enighet om å øremerke 45 mill. kroner til dette formålet. Bevilgningen skal også legge til rette for at alle voldsutsatte barn på barnehusene får medisinsk undersøkelse i forbindelse med avhør, i tråd med spesialisthelsetjenestens sørge for-ansvar.

Dette medlem viser til at det som følge av budsjettforliket mellom samarbeidspartiene skal øremerkes 7 mill. kroner til Tromsøundersøkelsen neste år. Dette medlemviser til at det som følge av budsjettforliket skal øremerkes 20 mill. kroner til demensforskning. Dette medlem er opptatt av at revmatikere, kols-pasienter og andre kronikere kan få støttet behandlingsreiser til Dødehavsklinikken. Dette medlem viser til at det som følge av budsjettforliket mellom de fire partiene skal øremerkes 10 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at Stortinget nå skal behandle en helhetlig og forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet, med særlig fokus på det kommunale tilbudet. Rusfeltet trenger en forpliktende, konkret og forutsigbar opptrappingsplan. Dette medlem viser til at ideelle organisasjoner er viktige premissleverandører innen rusomsorgen, er ønsket og etterspurt av brukerne selv, men mangler forutsigbarhet og tilpassede finansieringsordninger. Dette medlem viser til budsjettforliket mellom samarbeidspartiene, hvor det er enighet om å styrke Gatehospitalet i Oslo med ytterligere 14 mill. kroner utover bevilgningen for inneværende år, til etablering av en ny avdeling med 7 sengeplasser. Dette medlem viser til at avtalen også omfatter enighet om å bevilge 20 mill. kroner for å etablere Gatehospitalet i regi av Frelsesarmeen i Bergen. Dette medlem viser til at det er enighet om å bevilge ytterligere 8 mill. kroner til Evangeliesenteret, utover bevilgningen for inneværende år. Dette medlem viser til at samarbeidspartiene i budsjettforliket bevilger ytterligere 4 mill. kroner til P22 sitt arbeid, ytterligere 1,5 mill. kroner til prosjektet «Snakk om mobbing», Blå Kors og ytterligere 0,5 mill. kroner til Kompasset, Blå Kors, utover bevilgningene over tilskuddsordningen for inneværende år.

Dette medlem viser til at budsjettavtalen også innebærer at det øremerkes 1,5 mill. kroner til stiftelsen Kraft, 2 mill. kroner til Sammen om nøden og 1,5 mill. kroner til No Limitation.

Dette medlem viser til at budsjettavtalen innebærer en bevilgning på 4 mill. kroner til Pårørendesenteret. Dette medlem viser til at det som følge av budsjettforliket og rettebrev fra helseministeren øremerkes totalt 1,5 mill. kroner til Modum Bad, Institutt for sjelesorg. Dette medlem viser til Kristelig Folkeparti også fikk gjennomslag for å øremerke 3 mill. kroner til likemannsarbeid i regi av Blindeforbundet.

Dette medlem er opptatt av at det føres en politikk som tilrettelegger for en verdig alderdom, også når helsen svikter. Dette medlem viser til at budsjettavtalen slår fast «at det fastsettes regler for medikamentgjennomgang ved alle sykehjem».

Det er en politisk oppgave å sikre alvorlig syke og døende en verdig omsorg. Undersøkelser viser at tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende varierer i kommunene, der hvor flest lever sine siste dager. Dette medlem ønsker å opprette en egen tilskuddsordning til drift av sengeenheter tilpasset alvorlig syke og døende på sykehjem. Disse sengene regnes for å være opp mot dobbelt så dyre i drift som en ordinær sykehjemsplass. Dette medlem viser til at det som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre skal bevilges 13 mill. kroner til en tilskuddsordning for slike sengeenheter.

3.2.15.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 15 settes til 180 310 959 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 164 800 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.15.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 15 settes til 178 017 659 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 1 128 500 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 15 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem mener det er viktig å sikre gode, offentlig finansierte helsetjenester. God kvalitet på tjenestene er viktigere enn hvem som utfører dem. Venstre vil arbeide for at offentlige, ideelle og private helsetjenestemiljøer skal utfylle hverandre.

Dette medlem er særlig opptatt av folkehelse og forebygging, og mener forebyggende helsearbeid er viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller i Norge.

Dette medlem mener at helsestasjonene er den delen av helsetjenesten som er best egnet til å jobbe med forebygging for barn og unge. Forebygging er viktig i alle livets faser, men særlig den tidlige innsatsen er viktig for å fremme folkehelsen også i senere livsfaser. Helsestasjonene har en unik mulighet til å kunne gripe inn tidlig og forhindre negativ utvikling i kosthold, mosjon eller psykososiale forhold. Jordmødre gir råd til mødre før barnet er født og følger opp både barn og foreldre de første barneårene. Skolehelsetjenesten kan videre følge opp barn som strever på skolen og som trenger råd og veiledning i krevende livssituasjoner. Dette medlem foreslår en betydelig satsing på helsestasjonene og skolehelsetjenesten med til sammen 500 nye stillinger til en samlet kostnad på 335 mill. kroner i økte bevilgninger til kommunesektoren, under rammeområde 18. Dette medlem ønsker et klart skifte mot forebygging, noe som er lønnsomt i et samfunnsperspektiv, men som også fører til økt livskvalitet for den enkelte og deres familie og pårørende.

Dette medlem viser til at det nå utarbeides en ungdomshelsestrategi og at arbeidet for å bedre ungdoms fysiske og psykiske helse skal prioriteres i årene fremover. Dette medlem viser til at det er mange ungdommer som får hjelp på helsestasjonene gjennom tilrettelagte tilbud for ungdom, og at det i byer og tettsteder med studentmiljøer også vil være naturlig å legge til rette for samarbeid mellom helsestasjoner, studentsamskipnader eller andre som driver viktig opplysnings- og helsearbeid rettet mot ungdom. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn at det gjennomføres forsøk med etablering av et nytt senter for ung seksualitet – Sex og samfunn – i samarbeid med Helsestasjoner for ungdom i studentbyen Alta, i samarbeid med helsestasjonen for ungdom. Sex- og samfunnssentre er spesialisert innenfor seksuell og reproduktiv helse og jobber for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn at det bevilges 4 mill. kroner til overnevnte formål. Dette medlem foreslår også at det bevilges 10 mill. kroner i tilskuddsmidler for å følge opp ungdomshelsestrategien og at det bevilges 5 mill. kroner til utvikling av digitalt tilrettelagt informasjon og oppfølging av ungdoms helse. Dette medlem mener Forandringsfabrikken gjør et banebrytende nasjonalt arbeid med å løfte barn og unges stemmer til nasjonale myndigheter og fagmiljøene, noe som bidrar til økt kvalitet i hjelpetjenester for barn. Dette medlem viser til at Forandringsfabrikken har startet et nytt utviklingsarbeid innen psykisk helsevern, bygd på erfaringer fra Mitt Liv, der unge PsykiskhelseProffer i samarbeid med fagfolk i BUP og kommunene vil delta i å utvikle psykiske helsetjenester i Norge til å oppleves mer hjelpsomme og verdige for barn og unge. Dette medlem foreslår å bevilge 5 mill. kroner til Forandringsfabrikken og PsykiskhelseProffene.

Dette medlem mener en viktig kanal å nå ungdom på er gjennom nye og digitale medier og teknologiske løsninger. Dette medlem mener man ved hjelp av digitalt tilrettelagt informasjon og oppfølging med bruk av Internett, apper, chat, sosiale medier, film, animasjon, dataspillteknologi og utprøving av helsedroner m.m. kan bidra til å nå ungdom bedre og derigjennom fremme deres helse, både på kort og lang sikt. Dette medlem foreslår på den bakgrunn å bevilge 5 mill. kroner til DigiLab for utarbeidelse av en eHelseplan for ungdom Prosjekt «Mestring og muligheter – tidlig innsats og bedre egenbehandling».

Dette medlem mener det er særlig viktig å styrke innsatsen knyttet til de store folkehelseutfordringene. Ved utgangen av 2013 mottok om lag 305 900 personer uføretrygd, og om lag 63 pst. av de uføre var enten uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse (102 400 personer) eller en muskel-skjelettsykdom (89 900 personer). Dette medlem mener at det er behov for økt kunnskap og tverrfaglig kompetanse innenfor muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Dette medlem vil derfor foreslå at det bevilges 15 mill. kroner til forskning knyttet til tverrfaglig forskning og til tilrettelegging av kiropraktorutdanning i Norge. Muskel- og skjelettlidelser beslaglegger sammen med psykiske lidelser flest sengeplasser, og er en hovedårsak til et stort sykefravær og uførhet. Samlet utgjør disse lidelsene en stor samfunnsøkonomisk utfordring. Dette medlem mener at økt fokus på bedre folkehelsearbeid og bedre forebygging på sikt vil redusere disse kostnadene betydelig og frigjøre midler som kan brukes til andre gode formål. Dette medlem mener at det er særlig viktig med tidlig innsats via helsestasjoner, skolehelsetjeneste, barnehager, grunnskolen m.m.

Dette medlem viser til at rehabiliteringssektoren er inne i store endringer som en følge av Samhandlingsreformen og endringer i spesialisert behandling i sykehusene. Østfold fylke peker seg ut på flere områder som en svært interessant region for systematisk arbeid med å utvikle framtidas rehabilitering i kommunal regi. Det nye sykehuset i Østfold har ikke rehabilitering i sitt tilbud. Befolkningen i Østfold er sykere enn gjennomsnittet, men bruker samtidig klart mindre rehabiliteringstjenester enn andre fylker. Samtidig er Indre Østfold medisinske kompetansesenter (IØMK)/Helsehuset i Askim et felleseie mellom syv kommuner som har bedre forutsetninger enn de fleste kommuner for å kunne utvikle et regionalt tilbud i takt med framtidas nye kommuner og endringer i sykehusene. De har allerede gjort en utredning om å etablere en rehabiliteringsavdeling, de vil ha nærhet til det medisinske tilbudet med fire leger, de har allerede sengeplasser for avklaring (Øhjelp døgn/KAD), legevakt og dialyse. I tillegg er Eidsberg kommune med på utprøving av virtuell avdeling, og IØMK har en samarbeidsavtale med Sunnaas sykehus allerede. Samtidig er de oppmerksomme på de nasjonale og lokale utfordringene knyttet til mangelfulle standarder, lovverk, veiledere og avtaleverk og vil være en bidragsyter for å utvikle de nasjonale behovene. De ser for seg et systematisk forsøk med drift i ett år med 10 sengeplasser rettet mot hjerneslag, KOLS, brudd og funksjonssvikt samt spesialisert rehabilitering i samarbeid med sykehuset i Østfold. Hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi samt følgeforskning er en del av prosjektet. Dette medlem ønsker å gjennomføre et nasjonalt forsøk med utvikling av regionalt tilbud innen rehabilitering i kommunal regi i Østfold bl.a. i regi av Indre Østfold medisinske kompetansesenter (IØMK)/Helsehuset i Askim og foreslår å bevilge 30 mill. kroner til blant annet dette formålet og liknende piloter innen rehabilitering.

Dette medlem ser behovet for utredning av og forsøk med hhv. utlånsordning for medisinskteknisk utstyr for sykehus etter modell fra Sverige og utprøving av driftsavtaler for medisinskteknisk utstyr i sykehus etter modell fra Nederland. Dette medlem mener slike forsøk vil kunne føre til bedre utnyttelse av dyrt utstyr, sikrere drift, bedre vedlikehold, og at nytt utsyr kan tas i bruk raskere, og foreslår derfor å bruke 10 mill. kroner til modellutvikling og utprøving i 2016.

Dette medlem viser til at Venstre vil arbeide for at offentlige, ideelle og private helsetjenestemiljøer skal utfylle hverandre. Særlig etter helseforetaksreformen i 2002, hvor sykehusene ble overført fra fylkene og til staten, har det vært en utvikling med sentralisering av høyspesialiserte helsetjenester, nedbygging av kapasitet i sykehus eid og drevet av ideelle aktører samtidig som kommunene i for liten grad har vært i stand til å etablere samarbeid på tvers for å bygge opp en regional primærhelsetjeneste i takt med endringer i sykehusene, i demografi og teknologiske endringer.

Det mest tydelige eksempelet på sviktende samhandling mellom stat og kommuner er eierskap til og organiseringen av legevaktene, den eneste nødetaten som ikke er uniformert og har egne utrykningskjøretøy. 427 kommuner holder seg med 191 legevakter og av dem er 112 interkommunale. Hvis liv og helse var et kriterium for inndeling av norske kommuner, mener de selv åpenbart at kommunekartet ikke passer med terrenget. Et annet eksempel på en skjevutvikling er at det i dag brukes 8 mrd. kroner på forskning i sykehussektoren, aller mest ved universitetssykehusene, naturlig nok, mens det i liten grad brukes statlige forskningsmidler i primærhelsetjenesten. Summen av dette er en helsesektor hvor spesialisthelsetjenesten blir mer og mer spesialisert og sentralisert, mens primærhelsetjeneste blir mer og mer fragmentert og kommer inn altfor sent til å drive reell forebygging og tidlig, smart innsats. Dette medlem foreslår derfor å sette av 50 mill. kroner til å prøve ut forpliktende samarbeidsavtaler (OPS) mellom staten og ideelle/private aktører særlig rettet mot regioner utenfor de største byene og universitetssykehusene. Å redusere køer kan være en oppgave, å samle krefter og kompetanse kan være en annen, å skape mer regional dynamikk og utløse mer innovasjon i helsesektoren kan være en tredje. Å ta i bruk og prøve ut ny teknologi – eller rette mer oppmerksomhet mot kvinners bruk av helsetjenesten – kan være en fjerde. Dagens strukturer og samarbeid er for statisk til å møte framtida. I en framtid hvor mange eldre pasienter kommer til å være stedbundne ute i distriktene, mens sentrale strøk skal møte en raskt voksende yngre befolkning med andre behov, er det behov for at det finnes en distribuert helsekompetanse over hele landet.

Dette medlem viser til at det i forbindelse med behandlingen av Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014–2015)), vil innføre en diabetesplan med pakkeforløp for diabetes. Dette medlem mener dette er et viktig arbeid for å standardisere og strukturere diabetesbehandlingen bedre, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette medlem foreslår at det bevilges 10 mill. kroner for å starte dette arbeidet i 2016.

Dette medlem mener fysisk aktivitet i skolen er viktig og støttet regjeringens forsøk med fysisk aktivitet i ungdomsskolen. Dette medlem mener det er viktig å se hvilke effekter et slikt forsøk vil ha også for yngre elever og ønsker at forsøkes utvides til også å gjelde 30 barneskoler. Dette medlem foreslår at det bevilges 10 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem mener frivillige og ideelle organisasjoner bidrar med mye både effektivt og målrettet folkehelsearbeid, og det er derfor viktig å støtte folkehelsefremmende aktiviteter i regi av frivilligheten. Kommunene etterspør også i økende grad aktivitetstilbud i regi av frivillige organisasjoner. Dette medlem foreslår derfor at det etableres en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som driver forebyggende psykisk helsearbeid i kommunene, og at det bevilges 20 mill. kroner til dette formålet. Det kommer også et økt antall flyktninger til Norge og mange vil ha behov for psykisk helseoppfølging i kommunene. Dette medlem foreslår å sette av 50 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at Blå Kors har et forebyggende helsetilbud til barn av foreldre med alkohol- og rusproblemer gjennom Kompasset-sentre i Oslo, Bergen, Trondheim og Sandnes. Kompasset er et gratis lavterskeltilbud for unge mellom 14 og 35 år. Dette medlem mener at slike målrettede lavterskeltilbud burde vært tilgjengelig flere steder og foreslår å bevilge 10 mill. kroner til etablering av flere nye sentre andre steder i landet.

Dette medlem er godt kjent med fontenehusene, som er et annet eksempel på lavterskeltilbud drevet av frivillige. Fontenehusene er arbeidsfellesskap for personer som har eller har hatt psykiske lidelser, der det legges vekt på mestring og tilhørighet og det gis mulighet for å prøve seg i ordinært arbeidsliv. Dette medlem mener at fontenehusene er et viktig lavterskeltilbud som utfyller det offentlige tilbudet, og at det både er behov for å styrke økonomien i eksisterende fontenehus, samt å etablere flere nye. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn at det bevilges 20 mill. kroner som benyttes til å fortsette arbeidet med å få etablert fontenehus i alle fylker.

Dette medlem mener videre at en viktig del av folkehelsearbeidet er å støtte pårørende med informasjon og veiledning og foreslår å videreføre støtten på 3 mill. kroner til stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger, hvor det er bygget opp verdifull erfaring gjennom 16 års drift.

Dette medlem foreslår videre at det bevilges 5 mill. kroner til opprettelse av en tilskuddsordning til utvikling av ny teknologi i folkehelsearbeidet for å motivere til lavterskel friluftsliv, slik man eksempelvis har gjort i Stolpejakten. Eksempelvis kan ideelle aktører søke om tilskudd til utvikling av apper, digitale kart, spillteknologi og film med mer, i samarbeid med FoU-aktører og høgskoler med profesjonsutdanning. Dette medlem vil også understreke at det er stor samfunnsøkonomisk nytte i små bevilgninger til frivillige organisasjoner som driver opplysningsarbeid. Dette medlem viser til Norges sopp- og nyttevekstforening som driver viktig opplæring og opplysningsarbeid og på den måten forebygger alvorlige og dyre forgiftninger. Dette medlem foreslår derfor at det bevilges 2,5 mill. kroner til dette i 2016.

Dette medlem mener at Norge tar for lett på utfordringer knyttet til mulige kriser i drikkevannsforsyningen. Klimaendringer og endringer i nedbørsmønsteret skaper økt press både på drikkevannskildene, på rørledningsnettet som er milelangt og av svært varierende kvalitet og på vannverkene, som også er av varierende kvalitet og med ulike barrierer. Varslingsrutiner og krisekapasitet i kommunene er svært varierende.

Dette medlem mener derfor det er helt nødvendig å styrke forebyggingen og beredskapen på drikkevannsområdet iht. nasjonale mål på området. På denne bakgrunn foreslår dette medlem 3 mill. kroner for å etablere en krisestøtteenhet og vakttelefon for drikkevann, som etableres under Folkehelseinstituttet.

Dette medlem viser til at Venstre har foreslått å åpne for heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne. Dette medlem ønsker at det etableres forsøk med heroinassistert behandling og foreslår derfor 5 mill. kroner til Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen.

Dette medlem mener grønn omsorg er en god og effektiv behandlingsmåte og er kjent med «Inn på tunet» og andre som tilbyr behandling i nærhet til natur og dyr. Dette medlem ser de positive helseeffektene denne behandlingen har på en rekke pasientgrupper, særlig de som sliter med rus og psykiske utfordringer. Dette medlem viser til at studier fra Høgskolen i Hedmark, Norden og Nederland er samstemte om at grønn omsorg gir bedre helse og høyere livskvalitet. Dette medlem ønsker å støtte opp om økt bruk av denne typen behandlingstiltak og foreslår derfor en ekstrabevilgning på 5 mill. kroner til grønn omsorg.

Dette medlem er bekymret for at det mangler blodgivere i Norge og mener det er nødvendig å rekruttere flere blodgivere. Dette medlem foreslår en bevilgning på 2 mill. kroner til formålet.

Dette medlem mener det er behov for økt personvern i helse og foreslår derfor 2 mill. kroner i årlig basistilskudd til Center for Cyber and Information Security (CCIS)/NTNU for å sikre deltakelse i og læring fra internasjonale forskningsprosjekter.

Dette medlem mener staten har et ansvar for å sluttføre finansieringen av Tromsø-undersøkelsen, versjon 7 og vil bevilge 6 mill. kroner til dette. Det er også et behov for å utvikle tilgang til anonymiserte norske helsedata for forsknings- og utviklingsmiljøer og ikt-bedrifter for å teste og utvikle både nye behandlingsformer, medisiner og nye digitale tilbud. Dette medlem mener det er særlig aktuelt å utvikle et slikt «online testsenter» i Tromsø, knyttet til Tromsø-undersøkelsen og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø, og foreslår en bevilgning på 4 mill. kroner.

Dette medlem viser til at alle ambulanser i Danmark er intelligente ambulanser som automatisk sender pasientdata som blodtrykk, temperatur og oksygenmetning direkte til landets akuttmottak. Det gir leger og sykepleiere mulighet for å starte den rette behandlingen så snart ambulansen kommer inn. Dette medlem foreslår å bevilge 5 mill. kroner til et forprosjekt i regi av Nasjonal IKT med mål om at også alle norske ambulanser skal omgjøres til intelligente ambulanser.

Dette medlem mener det er behov for å styrke forsyningssikkerheten av legemidler og ønsker å iverksette et forsøk med ny teknologi i regi av Folkehelseinstituttet og to kommuner. Teknologien vil kunne gjøre det mulig med temperatursporing i distribusjon og oppbevaring av vaksiner fram til vaksinering. Til formålet foreslår dette medlem å sette av 1 mill. kroner.

Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det samlet foreslås en betydelig innsats for bedre folkehelse og forebygging både gjennom målrettede bevilgninger over statsbudsjettets utgiftsside og gjennom skatte- og avgiftssystemet. Dette under den erkjennelsen av at muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser beslaglegger flest sengeplasser og er en hovedårsak til et stort sykefravær og uførhet. Samlet «koster» disse lidelsene oss 70 mrd. kroner årlig. Bedre folkehelse og bedre forebygging kan på sikt redusere disse kostnadene betydelig og frigjøre midler som kan brukes til andre gode formål både innenfor helse og andre områder. Som det framgår av tabellen under foreslår Venstre om lag 1,3 mrd. kroner i tiltak knyttet til folkehelse og forebygging. I tillegg kommer flere målrettede skatte- og avgiftsforslag, nærmere omtalt under rammeområde 21 i denne innstilling som underbygger denne satsingen ytterligere.

Tiltak

Beløp bokført mill. kr.

Utvide forsøket med økt fysisk aktivitet og kroppsøving

10,0

Svømmeopplæring i barnehagene

25,0

250 nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten

167,5

250 nye stillinger på helsestasjonene

167,5

Videreutdanning for skolehelsepersonell

50,0

Tilskudd for tiltak mot mobbing i skolen

15,0

Sum fysisk aktivitet, skolehelse m.m.

435,0

Gang- og sykkelvei

100,0

Nasjonale sykkelturistveier

25,0

Belønningsordning gang- og sykkelveier

400,0

Sykkelparkering ved jernbane-/kollektivknutepunkt

50,0

Friluftstiltak i kommunene

25,0

Folkehelseteknologi

5,0

Øke rammen for mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg til 175 mill. kroner.

32,1

Soppkontroll

2,5

Sum gange, sykkel, anlegg og friluft

639,6

Tilskudd til MOT (trygge ungdomsmiljø)

5,0

Tilskudd til Forandringsfabrikken/Psykiskhelseproffene

5,0

Extra Ung. Tilskuddsmidler for å følge opp Ungdomshelsestrategien

10,0

DigiLab og eHelseplan for ungdom

5,0

Modellforsøk for bedre samarbeid offentlige-private sykehus/ avtalespesialister bl.a. knyttet til fedme og overvekt og spiseforstyrrelser

50,0

Sex og samfunn

4,0

Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter

15,0

Sum ungdomshelsetiltak

94,0

Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering

30,0

Styrke forskning på muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og legge til rette for kiropraktorutdanning i Norge.

15,0

Grønn omsorg

5,0

Psykisk helseoppfølging av flyktninger

50,0

Tilskudd til frivillige organisasjoner som driver forebyggende psykisk helsearbeid i kommunene

20,0

Fontenehus: Styrking av økonomien i eksisterende og etablering av 4 nye.

20,0

Sum psykisk helse, forebygging og rehabilitering

140,0

Økte tobakksavgifter/avvikling av taxfree-ordning for tobakk

1 245,0

Omlegging av momssystemet som bl.a. medfører momsfritak på frukt, grønt og økologiske produkter, økt moms på sukkerholdig mat m.m.

1 700,0

Sum folkehelse og forebygging(ekskl. skatteforslag)

1 308,0

Dette medlem vil innenfor helsepolitikken prioritere tiltak innenfor forebygging og folkehelse, samt opptrapping og utvikling av gode og helhetlige behandlingskjeder inne rus og psykisk helse. Folkehelse handler om å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk og kunnskapsbasert innsats fra enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, samt lokale og sentrale myndigheter. En omfattende satsing på forebygging og folkehelse reduserer behovet for behandling, og dette medlem foreslår derfor en reduksjon i veksten på overføringene til de regionale helseforetakene med 920 mill. kroner, slik at veksten i 2016 blir på 1,5 pst.

Som et ledd i en slik omfordeling foreslår dette medlem å øke egenandelstak 1 med 200 kroner for alle, og med ytterligere 400 kroner for alle som har inntekter over 500 000 kroner. En slik økning av egenandelstaket vil innebære en samlet innsparing på 270 mill. kroner, som målrettet kan gå til å øke innsasts overfor de som trenger fellesskapets hjelp aller mest.

Dette medlem er en pådriver for å få til en kommunereform med færre og mer robuste kommuner som samtidig får flere oppgaver. En statlig finansiering av eldreomsorgen er et skritt i motsatt retning. Dette medlem foreslår derfor å reversere regjeringens forslag om å bruke 171 mill. kroner til forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen i 2016.

Dette medlem støtter heller ikke regjeringens forslag om å øke satsen fra 8 til 10 pst. i lav moms. Det vil således ikke være behov for å kompensere helseforetakene med 65 mill. kroner knyttet til dette forslaget.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 15, Helse:

Bokført

(mill. kr)

Intelligente ambulanser og Prehospital Pasientjournal (PPJ) for legevakt, AMK og akuttmottak i sykehus

5,0

Takstprosjekt for økt bruk av videokonferanse og telemedisin i pasientkonsultasjoner hos fastleger og i poliklinisk behandling.

5,0

Personvern i helse

2,0

Future health lab – online testsenter

10,0

Forsyningssikkerhet av legemidler

1,0

Krisestøtteenhet og vakttelefon for drikkevann

3,0

Utvide forsøket med økt fysisk aktivitet og kroppsøving

10,0

Grønn omsorg

5,0

Folkehelseteknologi

5,0

Soppkontroll

2,5

OPS-prosjekter i sykehus og spesialisthelsetjenesten

50,0

Styrke forskning på muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og legge til rette for kiropraktorutdanning i Norge

15,0

Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering for å følge opp Samhandlingsreformens intensjoner og forberede nye oppgaver til kommunene i forbindelse med kommunereformen.

30,0

Nasjonal handlingsplan for diabetes og introduksjon av pakkeforløp for behandling av diabetes.

10,0

Sex og samfunn

4,0

Psykisk helseoppfølging av flyktninger

50,0

Pårørendesenteret i Stavanger

3,0

Tilskudd til frivillige organisasjon som driver forebyggende psykisk helsearbeid i kommunene

20,0

Fontenehus: Styrking av økonomien i eksisterende og etablering av 4 nye

20,0

Forsøk med heroinassistert behandling

5,0

Økt rekruttering av blodgivere

2,0

Extra Ung

Tilskuddsmidler for å følge opp Ungdomshelsestrategien

10,0

DigiLab og eHelseplan for ungdom

Prosjekt «Mestring og muligheter – tidlig innsats og bedre egenbehandling» ved hjelp av digitalt tilrettelagt informasjon og oppfølging med bruk av Internett, applikasjoner, chat, sosiale medier, film, animasjon, dataspillteknologi og utprøving av helsedroner

5,0

Utredning av og forsøk med hhv utlånsordning for medisinskteknisk utstyr for sykehus (nasjonal pool) etter modell fra Sverige og utprøving av driftsavtaler for medisinskteknisk utsyr i sykehus etter modell fra Nederland

10,0

Kompasset Blåkors

Tilskudd til etablering av fire nye senter

10,0

Tilskudd til Forandringsfabrikken og Psykiskhelseproffene

5,0

Veksten i pasientbehandlingen ved de regionale helseforetakene settes til 1,5 pst.

-920,0

Merkostnader økt moms

-65,0

Gå mot forsøket om statlig finansiering av eldreomsorgen

-171,0

Økning i egenandelstak 1 med 200 kr for alle

-210,0

Økning i egenandelstak 1 med ytterligere 400 kr for personer med inntekt over 500 000 kroner

-60,0

Sum ramme 15: Helse

-1128,5

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at det i tråd med Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 bevilges økt støtte til en rekke frivillige organisasjoner og tiltak innenfor helse, rus og psykiatri, som f.eks. frivillige organisasjoner som driver forebyggende psykisk helsearbeid i kommunene, Fontenehusene, Kompasset (Blå Kors), Forandringsfabrikken/Psykisk Helseproffene og at tilskudd til soppkontroll gjeninnføres. Dette medlem har i tillegg store forventninger til nasjonalt forsøk med rehabilitering i regi av Helsehuset Askim.

Dette medlem viser videre til at skolehelsetjenesten og helsestasjonene styrkes med 100 mill. kroner som følge av budsjettavtalen.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.15.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 15 settes til 179 877 623 000 kroner, som er en økning på 731 464 000 kroner sammenlignet med regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016), inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem mener det er et av politikkens hovedoppdrag å utjevne forskjellene og de store gapene mellom hvor lenge vi får leve, og hvilken helse vi har mens vi lever. Helsepolitikken er mye bredere enn sykehus og fastlegekontorer. Dette medlem vil bygge en skole der fysisk aktive barn og sunn mat er naturlig, fordi det legger grunnlaget for god helse hele livet. Dette er viktige investeringer som vil bidra til store reduksjoner i offentlige helseutgifter på sikt.

Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett foreslår å rammefinansiere sykehusene, for å hindre unaturlige vridninger som følge av forskjellige former for innsatsstyrt finansiering. Dette medlem viser til at bruk av markedsmekanismer ikke er riktig metode for å bygge et langsiktig, trygt og pasientrettet helsevesen. Utvikling av norske sykehus bør skje ved rammestyring og faglig utvikling.

Dette medlem vil særlig vise til at sykehusene overtar ansvaret for overgrepsmottakene. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett der sykehusene kompenseres for kostnadene ved denne nye oppgaven. Dette medlem er bekymret for om oppgaven vil bli ivaretatt godt nok uten at de nødvendige pengene følger med, slik regjeringen foreslår.

Skolehelsetjenesten og helsestasjonene er viktige for god helse. Dette medlem viser til at regjeringen selv viser hvordan store deler av pengene som har vært «satt av» til økt bemanning ikke er brukt til formålet. Dette medlem viser til at det nå er helt på det rene at en satsing på barne- og ungdomshelse krever øremerking, og mener det er uklokt at regjeringen avviser dette.

Dette medlem mener hele den norske befolkningen skal ha trygge sykehus i rimelig nærhet til der de bor. Dette medlem vil bygge spesialisthelsetjenesten rundt offentlige sykehus, fordi det best sikrer likeverdig helsetilgang og rettferdige prioriteringer. For å få dette til må spesialisthelsetjenesten organiseres rundt hvordan hele befolkningen kan få trygge tilbud, ikke rundt hva som i øyeblikket virker mest behagelig for systemet selv.

Dette medlem foreslår en ruspolitikk som bygger på kunnskap og fordomsfrihet, og tar avstand fra en ruspolitikk som fremmer straff og uhelse. Dette medlem foreslår øremerket satsing på rusbehandling. Dette medlem foreslår å styrke behandlingstilbudet for de som trenger psykisk helsehjelp.

Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti vil ruste opp eldreomsorgen. Trygge tjenester, både hjemme og i sykehjem, er grunnleggende for et godt samfunn og en verdig alderdom. Flere ansatte på jobb, og mer tid til fri benyttelse i hjemmetjenesten gir frihet til bedre omsorg og bedre hverdager for de som trenger omsorgen. Dette medlem vil legge til rette for en tillitsreform der ansatte og eldre selv får utforme best mulig tjenester, sammen. Dette medlem viser til at nye flertall i Tromsø og Oslo nå er i gang med å utforme tillitsreformer lokalt.

Dette medlem viser til at Norge står foran store utfordringer i helsepolitikken, som rekruttering av nok kompetente ansatte og et tjenestetilbud som gir alle rettferdig helsehjelp. Dette medlem mener det er galt når regjeringen, i en tid der menneskelige ressurser blir knappere, velger å øke kommersialiseringen i helsesektoren. Det vil flytte ressurser fra det som er objektivt viktigst til det som lønner seg mest for kommersielle aktører. Dette medlem mener denne utviklingen er til skade for et trygt og rettferdig helsevesen i fremtiden.

Dette medlem viser for øvrig til fagkomiteens innstilling for nærmere omtale.

3.2.16 Rammeområde 16 (Kirke, utdanning og forskning), under kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

3.2.16.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 16 (i tusen kroner)

200

Kunnskapsdepartementet

268 360

220

Utdanningsdirektoratet

465 530

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

13 960

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

90 225

223

Sametinget

41 501

224

Senter for IKT i utdanningen

82 898

225

Tiltak i grunnopplæringen

1 876 617

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

3 119 263

227

Tilskudd til særskilte skoler

140 737

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

4 085 065

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

24 404

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

707 081

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

513 780

253

Folkehøyskoler

787 064

254

Tilskudd til voksenopplæring

221 136

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

99 595

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

64 706

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

168 829

258

Tiltak for livslang læring

128 656

260

Universiteter og høyskoler

32 610 881

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

816 950

276

Fagskoleutdanning

68 683

280

Felles enheter

522 424

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

559 232

283

Meteorologiformål

433 801

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

17 007

285

Norges forskningsråd

3 609 971

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

518 625

288

Internasjonale samarbeidstiltak

2 695 158

340

Den norske kirke

1 878 369

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

332 456

342

Kirkebygg og gravplasser

114 988

920

Norges forskningsråd

2 259 893

925

Havforskningsinstituttet

825 887

926

Forskningsfartøy

341 088

927

NIFES

156 735

928

Annen marin forskning og utvikling

156 150

1137

Forskning og innovasjon

448 500

2410

Statens lånekasse for utdanning

11 478 871

Sum utgifter rammeområde 16

72 745 076

Inntekter rammeområde 16 (i tusen kroner)

3220

Utdanningsdirektoratet

5 223

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

5 145

3224

Senter for IKT i utdanningen

1 630

3225

Tiltak i grunnopplæringen

271 198

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2 855

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

76 119

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

11 582

3280

Felles enheter

1 327

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

10

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

5 578

3340

Den norske kirke

84 656

3342

Kirkebygg og gravplasser

22 244

3925

Havforskningsinstituttet

325 165

3926

Forskningsfartøy

80 621

3927

NIFES

68 830

5310

Statens lånekasse for utdanning

237 328

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

3 800 168

Sum inntekter rammeområde 16

4 999 679

Sum netto rammeområde 16

67 745 397

3.2.16.2 Komiteens merknader

3.2.16.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 16 settes til 68 251 501 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 506 104 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer viser til at et av regjeringens hovedprosjekter er å realisere kunnskapssamfunnet. Kunnskap gir muligheter for alle, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Disse medlemmer vil understreke at kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden, og at dette budsjettet følger opp regjeringens ambisjoner gjennom en markant satsing på skolen, utdanningsinstitusjonene, studentene og forskningsmiljøene.

Disse medlemmer vil understreke at budsjettet har tydelige satsingsområder:

 • realfagsløft i grunnskolen og yrkesfagløft i videregående opplæring

 • strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

 • oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Disse medlemmer viser til at regjeringen styrker skolen ved å gjennomføre et lærerløft og opprettholder de høye bevilgningene til videreutdanning av lærere i forhold til tidligere statsbudsjett. I løpet av to år har regjeringen nesten tredoblet antall plasser i videreutdanning. Over 5 000 lærere vil få tilbud om videreutdanning i 2016. Det foreslås videre 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning, særlig rettet mot områder med økende arbeidsledighet og søkere med teknologisk eller realfaglig bakgrunn.

Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår en kraftig styrking til yrkesfagløftet. Midlene skal gå til tiltak for rekruttering av og kompetanseheving for yrkesfaglærere, etablering av et godkjenningsorgan for personer med utenlandsk fagutdanning og økt lærlingtilskudd.

Disse medlemmer vil understreke betydningen av regjeringens satsinger for å styrke elevenes ferdigheter og kunnskaper i realfag. Disse medlemmer er tilfreds med at regjeringen foreslår midler til oppfølging av realfagsstrategien og lese- og skrivestrategien.

Disse medlemmer understreker betydningen av at forslaget til statsbudsjett inneholder en betydelig satsing på grunnskole og videregående opplæring gjennom kompetansehevingstiltak og videreutdanning for lærere. Videre viser disse medlemmer til at regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en betydelig satsing på kvalitet i høyere utdanning og forskning. Totalt foreslår regjeringen en betydelig økning til universiteter og høyskoler i 2016. Disse medlemmer vil også vise til at regjeringen ønsker utdannings- og forskningsinstitusjoner med solide fagmiljøer og utdanninger av høy kvalitet, og at det foreslås totalt 175 mill. kroner til strukturreformen innenfor universitets- og høyskolesektoren.

Disse medlemmer vil understreke at regjeringen for tredje år på rad foreslår å øke basisstøtten til studentene utover prisveksten. Også den betydelige satsingen på studentboliger fortsetter, og regjeringen legger med sitt forslag til rette for at 2 200 nye studentboliger kan påbegynnes i 2016.

Disse medlemmer vil peke på regjeringens sterke satsing på forskning og høyere utdanning. I årets budsjett foreslås flere nye rekrutteringsstillinger, en styrking av forskningsinfrastruktur og økt beløp til stimuleringstiltak for deltakelse i Horisont 2020. Det foreslås også økte bevilgninger til de langsiktige prioriteringene i langtidsplanen på flere departementers budsjetter.

Disse medlemmer viser til at Kunnskapsdepartementets foreløpige anslag tilsier at samlede bevilgninger til forskning og utvikling utgjør om lag 1 pst. av anslått BNP i 2016.

Disse medlemmer vil understreke betydningen av at regjeringen foreslår å styrke virkemidler som utløser næringslivets egen forskningsinnsats, deriblant SkatteFUNN-ordningen og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Disse medlemmer vil understreke at religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn. Disse medlemmer viser til at regjeringens verdiforankring ligger i den kristne og humanistiske kulturarv, og viser til at regjeringen vil føre en politikk som sørger for at kirken opprettholder statusen som folkekirke.

3.2.16.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at mennesker er Norges viktigste ressurs. Det er den skolegangen og utdanningen barn og unge får i dag som vil avgjøre hvilken samfunnsutvikling og verdiskaping som skapes gjennom befolkningens fremtidige arbeidsinnsats. Og det er den kompetansen norske arbeidstakere besitter som avgjør hvorvidt forskning og ny kunnskap tas i bruk til å skape nye arbeidsplasser, ny næring og bygge landet.

Disse medlemmervil ha en sterk offentlig fellesskole der alle elever opplever læring, trivsel og mestring, der alle elever gis et godt grunnlag for videre utdanning, arbeid og gode liv. Disse medlemmer vil slå ring om fellesskolen, der elever med ulik sosial, religiøs og kulturell bakgrunn møtes for å lære sammen. Disse medlemmer vil ikke overlate kvalitetsutvikling og utprøving av nyskapende ideer til privatskoler, men bruke fellesskapets ressurser til å utvikle en enda bedre skole for alle elever, derfor foreslår disse medlemmer å bevilge 30 mill. kroner til flere forsøk i den offentlige skolen.

Disse medlemmer mener lærerne er skolens viktigste ressurs. Skal enda flere elever lykkes i skolen, er det avgjørende å lytte til lærerne. Disse medlemmer vil gi lærerne tid og tillit til å bruke sin kunnskap og kompetanse godt, og mulighet til å gi hver enkelt elev den oppfølgingen de ser det er behov for. Disse medlemmer støtter opptrappingen av etter- og videreutdanningstilbudet for lærere som hele Stortinget er samlet om, og foreslår å styrke tilbudet for ikke-kvalifiserte i skolen med 50 mill. kroner. Videre vil disse medlemmer understreke at etter- og videreutdanning alene ikke er nok for å styrke skolen, vi trenger også flere lærere i skolen. Derfor foreslår disse medlemmer å bevilge 320 mill. kroner til økt lærertetthet for de yngste elevene. Disse medlemmer vil også vise til Arbeiderpartiets forslag om å styrke kommunenes økonomi og understreker at en sterk kommuneøkonomi er en forutsetning for gode skoler.

Disse medlemmer vil påpeke at norsk skoles største utfordring er at én av fire elever faller ut av skolen før de har fullført videregående opplæring. En avbrutt skolegang gir den enkelte elev dårlige forutsetninger videre i livet og er kostbart for fellesskapet. Disse medlemmer vil påpeke at tidlig innsats er avgjørende for å få ned det høye frafallet i norsk skole. Elever som ikke lærer å lese, skrive eller regne godt de nok i de første skoleårene, er ofte de samme som faller fra senere. Derfor foreslår disse medlemmer å bevilge 104 mill. kroner til innføringen av en lese-, skrive- og regnegaranti der alle elever sikres at de raskt får den hjelpen de trenger for å mestre disse grunnleggende ferdighetene før de går ut av 2. klasse.

Disse medlemmer viser til at trygghet og trivsel i skolen er en forutsetning for god læring. Alle elever har en lovfestet rett til å føle seg trygge på skolen. Likevel viser elevundersøkelsen at hver uke utsettes 20 000 elever for mobbing. Disse medlemmer er kritiske til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett fremmer svært få forslag for å forebygge og bekjempe mobbing, og foreslår derfor å styrke arbeidet mot mobbing i skolen med 60 mill. kroner.

Disse medlemmer mener gode skolebygg er viktig for å gi gode rammer for læring, og selvsagt også for elever og ansattes helse, sikkerhet og trivsel. Disse medlemmer viser til at mange skolebygg har stort behov for oppussing og oppgradering, derfor foreslår disse medlemmer å styrke rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg med 25 mill. kroner, som gir en økt ramme på 5 mrd. kroner i 2016.

Disse medlemmer viser til at gode fagarbeidere bygger landet. I dag utdannes det for få fagarbeidere i Norge. Fortsettes dagens utvikling, vil Norge mangle mellom 90 000 og 190 000 fagarbeidere innen 2035. Disse medlemmer mener dette understreker betydningen av å få flere til å velge og å gjennomføre yrkesfaglig utdanning. I dag avbryter én av tre yrkesfagelever opplæringsløpet før det er gjennomført. Disse medlemmer mener denne utfordringen løses gjennom å styrke de yrkesfaglige opplæringsprogrammene, men disse medlemmer vil understreke at dette alene ikke er nok, like viktig er det å satse på tidlig innsats på barnetrinnet og at det er et seriøst og attraktivt arbeidsliv som venter etter fullført yrkesfagutdanning.

Disse medlemmer mener elever som velger yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring må møte gode, relevante utdanninger og skoler med oppdatert utstyr. Dette er viktig for at de yrkesfaglige utdanningene skal være attraktive og motiverende, men også for at elevene skal ha med seg oppdatert og relevant kunnskap og ferdigheter ut i arbeidslivet. Derfor foreslår disse medlemmer å bevilge 100 mill. kroner til å oppdatere utstyret på yrkesfaglige programmer. Disse medlemmer vil understreke at gode lærere som får mulighet til å oppdatere sin kompetanse, spiller en stor rolle for både elevenes læring og motivasjon. Disse medlemmer foreslår å styrke yrkesfaglærernes mulighet til kompetansebygging og arbeidet for å rekruttere flere yrkesfaglærere med til sammen 39 mill. kroner utover regjeringens forslag, til å styrke hospiteringsordningen for lærere og instruktører, prioritere etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere og stipend til fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærere.

Disse medlemmer viser til at det hvert år er rundt 6 000 yrkesfagelever som får avbrutt opplæringsløpet fordi de ikke får læreplass. Mange av disse faller ut av skolen. Et godt lærlingtilskudd har stor betydning for at bedrifter og foretak skal kunne gi lærlinger god opplæring, og at flere skal ta inn lærlinger. Disse medlemmer merker seg at regjeringen foreslår å øke tilskuddet, men mener dette ikke er nok. Disse medlemmer vil at opplæring i bedrift med yrkesfaglig skal verdsettes likt som opplæring i videregående opplæring i skolen når det gjelder tilskudd, og foreslår derfor å øke hvert enkelt lærlingtilskudd med 12 500 kroner mer enn regjeringen og å øke bevilgningen til lærlingtilskudd med 125 mill. kroner.

Disse medlemmervil understreke at for å gjøre yrkesfagene mer attraktive er det viktig at det finnes gode, tilgjengelig og synlige utdanningsveier videre. Disse medlemmer etterlyser en satsing på fagskolene fra regjeringen. Disse medlemmer mener fagskolene spiller en viktig rolle i å fylle fremtidens kompetansebehov og må satses på, og foreslår derfor å bevilge 10 mill. kroner til en opptrappingsplan for 1 000 nye fagskoleplasser, med 300 flere plasser i 2016.

Disse medlemmer mener en sterk universitets- og høyskolesektor legger grunnlaget for fremtidig velferd, vekst og verdiskaping. Kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes i omstillingen med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap, skape nye næringer og utvikle offentlig og privat sektor.

Disse medlemmer er bekymret for en noe ensidig satsing på de spisse fagmiljøene, og mener det også er nødvendig å sikre gode rammevilkår for bredden av fagmiljøer som blant annet skal gi god utdanning til lærere, sykepleiere og ingeniører over hele landet. For å styrke velferdsstatens yrker og forskningen på profesjonene foreslår disse medlemmer å bevilge 65 mill. kroner til opprettelsen av et program for profesjonsforskning i Forskningsrådet. Videre foreslår disse medlemmer å øke bevilgningen til rekrutteringsstillinger innen profesjonsfagene med 39 mill. kroner, til 100 rekrutteringsstillinger utover regjeringens budsjettforslag.

Disse medlemmer viser til at det aldri har vært flere søkere til høyere utdanning enn i 2015. Samtidig opplever Norge det høyeste antallet arbeidsløse på mer enn 20 år, mange av disse unge, likevel oppretter regjeringen svært få nye studieplasser. Disse medlemmer vil påpeke at flere studieplasser gir muligheter både for den enkelte og arbeidslivet til å komme styrket ut av utfordrende tider, og for å investere i fremtidens næringer, teknologiutvikling og velferdsstatens profesjoner. Disse medlemmer vil opprette 3 000 nye studieplasser i 2016, 2 595 studieplasser utover regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, med vekt på lærerutdanning, helse- og sosialfag, realfag, samt studieplasser innen teknologi og IKT. Disse medlemmer foreslår å bevilge 91 mill. kroner til dette formålet.

For å sikre en solid og omstillingsdyktig universitets- og høgskolesektor, og for å tiltrekke dyktige studenter og forskere i årene fremover, mener disse medlemmer at god infrastruktur og en tilrettelagt bygningsmasse har stor betydning. Derfor vil disse medlemmer foreslå å bevilge 100 mill. kroner til en satsing på nye kunnskapsbygg i 2016, og ber regjeringen legge frem en plan for det totale investeringsbehovet i sektoren.

Disse medlemmer vil understreke at å utdanne kompetente og kunnskapsrike kandidater handler både om kvalitet i utdanningene og rammevilkårene for å være student. For å ivareta prinsippet om lik rett til utdanning er det viktig å ha en god studiestøtte og gode velferdstilbud til studenter. Disse medlemmer foreslår derfor å innføre 11 måneders studiestøtte og å bygge 3 000 studentboliger i 2016, 800 flere enn etter regjeringens forslag. Disse medlemmer etterlyser også en plan for opptrapping av studiestøtten, slik Stortinget har bedt regjeringen legge frem.

Disse medlemmer vil påpeke at det er dokumentert at én av fem studenter opplever alvorlige psykiske helseproblemer og er mer utsatt for psykiske helseplager enn befolkningen for øvrig. Derfor foreslår disse medlemmer å bevilge til sammen 15 mill. kroner til å styrke arbeidet med studenters psykiske helse, 5 mill. av disse foreslås bevilget over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Disse medlemmer viser til atDen Norske Kirke forvalter en stor del av vår felles kulturarv i form av kirker og andre verneverdige bygg. Dette er viktige historiske bygg av stor religiøs, kulturell og samfunnsmessig verdi, også for dem som ikke er en del av trossamfunnet. Disse medlemmer er bekymret for at regjeringen ikke viderefører rentekompenasjonsordningen for kirkebygg, trass milliardetterslep på vedlikehold. Disse medlemmer foreslår å bevilge 0,5 mill. kroner for å videreføre en investeringsramme på 1 mrd. kroner for 2016.

Disse medlemmer foreslår at ramme 16 settes til 68 558 097 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 812 700 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.16.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem mener at en god skole er avhengig av gode og mange nok lærere. Skolen preges i dag av større klassestørrelser og flere arbeidsoppgaver for lærerne, og mange lærere opplever å ha for liten tid til hver enkelt elev. Kristelig Folkeparti ønsker en målrettet satsing på tidlig innsats i skolen, gjennom flere lærere til de minste elevene. Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti i forliket om statsbudsjettet for 2015 fikk gjennomslag for å øke lærertettheten i de laveste klassetrinnene gjennom et øremerket tilskudd til flere lærerstillinger i 1.–4. klassetrinn, og er svært tilfreds med at det i budsjettforliket for neste år er enighet om å videreføre denne satsingen med et tilskudd på 320 mill. kroner i halvårsvirkning fra skolestart høsten 2016.

Dette medlem mener at de kommunale kulturskolene er svært viktige for å styrke kulturkompetansen hos barn og unge, for deres opplevelse av kunst og kultur, og for rekruttering av kulturutøvere både til amatørfeltet og på profesjonelt nivå. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor det bevilges 3 mill. kroner i utviklingsmidler til Kulturskolerådet for å understøtte arbeidet med å implementere ny rammeplan i kulturskolene.

Dette medlem viser til at Teknisk Senter, Flekkefjord, gir plass og muligheter til å styrke unges kreativitet, bidra til rekruttering til næringslivet, øke interessen for yrkesfagene og stimulere til økt interesse for realfagene. Dette medlem mener det er viktig med et godt samarbeid mellom skole og næringsliv, og ønsker derfor å styrke dette arbeidet. Dette medlem viser til budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene hvor Teknisk Senter, Flekkefjord, bevilges 0,75 mill. kroner.

Dette medlem viser til at Signo grunn- og videregående skole gir et viktig skoletilbud til barn og unge med hørselshemninger i kombinasjon med andre funksjonshemninger. Flere har behov for et slikt tilbud enn det elevtallet skolen har anledning til å ta inn. Dette medlem er derfor tilfreds med at det i budsjettavtalen blir bevilget 2 mill. kroner til flere internatplasser ved denne skolen.

Dette medlem viser til at regjeringen i Tilleggsnummer 1 foreslår å redusere satsen for opplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og mener det vil kunne føre til mindre tilrettelegging for denne sårbare gruppen. Dette medlem viser til budsjettforliket hvor dette kuttet på 35,5 mill. kroner reverseres.

Dette medlem mener kompetanse er mer enn studiepoeng. Kompetanse og læring handler om å utvikle hele mennesker, og her har folkehøgskolene en svært viktig rolle. Dette medlem ønsker å ha et bredt folkehøgskoletilbud, og er tilfreds med at det i budsjettforliket er enighet om å reversere det foreslåtte kuttet til folkehøgskolene på 10 mill. kroner.

Dette medlem mener Stiftelsen Arkivet tilbyr et viktig opplæringstilbud om fred og menneskerettigheter for barn og unge. Dette medlem viser til at det arbeides med å etablere et register over norske krigsseilere, og er tilfreds med at det i budsjettforliket er funnet rom til en bevilgning på 1,5 mill. kroner til dette arbeidet.

Dette medlemviser til at Høgskolesenteret i Kristiansund har som formål å fasilitere og utvikle utdanningstilbudet på høgskolenivå i Kristiansund og på Nordmøre. Høgskolesenteret spiller en viktig rolle for regionen, og i 2015 er det registrert 330 studenter. Dette medlem mener dette er et viktig tilbud og at Høgskolesentret i Kristiansund bør styrkes utover regjeringens forslag. Dette medlem viser til budsjettforliket hvor det er enighet om å bevilge 4 mill. kroner til Høgskolesentret i Kristiansund.

Dette medlem viser til budsjettforliket hvor det bevilges 560 000 kroner til opptaksprøver og studieplasser i Master i Scenografi ved Høgskolen i Østfold.

Dette medlem viser til at SEARCH ved NMBU Høyland er viktig for å styrke det biologiske og medisinske fagområdet gjennom forskning og opplæring, og at senteret skal fremme innovasjon og utdanning for helse- og veterinærpersonell. Dette medlem viser til budsjettforliket hvor det bevilges 8 mill. kr til nybygg til SEARCH ved NMBU Høyland.

Dette medlem viser til at et økende antall nordmenn velger å bo i utlandet i lengre eller kortere perioder, og at Sjømannskirken har stor betydning som et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for mange av disse. Dette medlem viser til budsjettavtalen som styrker Sjømannskirken med 2 mill. kroner.

Dette medlem viser til at kirken får overført en rekke nye oppgaver når den i 2017 skilles fra staten. Dette gjelder blant annet forvaltningsoppgaver, arbeidsgiveransvar og ansvar for økonomiforvaltning. Dette medlem viser til at nye systemer skal kunne settes i drift så snart skillet er realisert. Dette medlem viser til at Den norske kirke har behov for omstillingsmidler for å kunne ivareta de nye oppgavene Den norske kirke vil få ansvar for. Dette medlem viser til budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene hvor Den norske kirke bevilges 6 mill. kroner i omstillingsmidler, og at det bevilges 1,376 mill. kroner til andre tros- og livssynssamfunn.

Dette medlem viser til at kirkebygg er historiske bygninger med stor kulturminneverdi, som bør bevares også for fremtidige generasjoner. Dette medlem viser til at en stor andel av norske kirker har behov for vedlikehold og rehabilitering. I tillegg er det behov for blant annet brannsikring. Dette medlem viser til budsjettforliket hvor det er enighet om en investeringsramme på 650 mill. kroner til rentekompensasjonsordningen for kirkebygg.

3.2.16.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 16 settes til 68 403 797 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 658 400 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.16.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 16 settes til 69 363 697 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 618 300 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 16 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem vil påpeke at kompetanse er det viktigste Norge kan satse på. En slik satsing innebærer at fremtidig verdiskaping og velferd sikres, og at demokrati, frihet og dannelse styrkes. Dette forutsetter at man sikrer gode og stabile rammebetingelser for grunnopplæring, voksenopplæring, høyere utdanning og forskning. For dette medlem er det viktig å anerkjenne at kunnskap og dannelse kan erverves og utvikles på mange ulike områder og på mange ulike måter. Dette medlem ønsker å bygge Norge videre som et kunnskapssamfunn tuftet på verdiene om dannelse og folkeopplysning. For dette medlem er det et mål at Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon, med et bredt syn på kunnskap og dannelse.

Dette medlem er tilfreds med at regjeringen også i år uttrykker høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Det er etter dette medlems syn i tråd med samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Høyere utdanning og forskning

For dette medlem er det å satse på forskning og høyere utdanning å investere i fremtiden. Dette er sektorovergripende og av stor samfunnsmessig betydning. Dette medlem påpeker at de globale klimautfordringene er vår største felles utfordring, og at det krever økt forskningsinnsats. Etter dette medlems mening er det behov for mer forskning både på klimaendringer, virkningene av disse og tiltak for å redusere endringene og virkningene. Dette medlem viser til at Stortinget har stilt seg bak regjeringens satsing på klima, miljø og miljøvennlig energi som ett av de fem prioriterte fagområdene i Meld. St. 7 (2014–2015). Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det på denne bakgrunn foreslås å bevilge 100 mill. kroner til en forsterket forskningssatsing på klima, miljø og miljøvennlig energi, og ytterligere 5 mill. kroner til Institutt for strategisk klima- og energiforskning, Bjerknessenteret. Dette medlem vil framheve Forskningsrådets ENERGIX-program og Miljø2015-program som særlig relevante.

Dette medlem vil understreke betydningen av at samfunnet prioriterer forskning og høyere utdanning. Det innebærer blant annet at norske forskningsmiljøer må settes i stand til å møte internasjonal konkurranse og holde et høyt internasjonalt nivå. Dette medlem er derfor positiv til regjeringens mål om at Norge skal være et av verdens mest innovative samfunn og om å utvikle flere verdensledende fagmiljøer. Dette medlem vil understreke at alle institusjonene må ha mulighet til å bygge opp sterke fagmiljøer, som kan gjøre dem i stand til å kunne rekruttere internasjonale toppforskere. For dette medlem er det viktig å understreke at en satsing på verdensledende forskningsmiljøer alene ikke er med på å gjøre Norge til en forskningsnasjon. Dette medlem mener at det også er behov for en kraftig opptrapping av basisbevilgningene til universitetene og høyskolene, samt en økt satsing på forskning gjennom institutter og i næringslivet. Dette medlem mener dette gir den bredden som er avgjørende for å styrke Norge som forskningsnasjon.

Dette medlem påpeker at når grunnbevilgningene til universiteter og høyskoler over lengre tid ikke oppleves som tilstrekkelige av institusjonene, vil dette kunne medføre at institusjonene vil få ytterligere vanskeligheter med å følge opp Kvalitetsreformen, at forskningsinnsatsen svekkes og at både studenter og ansatte gis et dårligere tilbud. Når studenttallet i tillegg stiger, og øvrige utgifter ikke kompenseres tilstrekkelig, vil institusjonene raskt få vansker med å følge opp pålagte oppgaver. Dette medlem er opptatt av at høyskolene og universitetene skal ha økonomisk handlingsrom til å drive utdanning og forskning av høy kvalitet. Dette medlem er fornøyd med at dette handlingsrommet har økt etter de siste års budsjettforlik, men mener det fortsatt er behov for en styrket satsing. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det på denne bakgrunn foreslås å bevilge ytterligere 200 mill. kroner til en generell økning av basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Dette medlem mener at de nye universitetene, Universitetet i Nordland, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder må prioriteres ved fordelingen av basisbevilgningen og foreslår derfor å bevilge 70 mill. kroner til disse institusjonene.

Dette medlem mener det fortsatt er behov for en kraftig økning i antall rekrutteringsstillinger i UH-sektoren, jf. blant annet rapporten «Etterspørsel og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020» fra 2012. Det anslås der et behov for minst 340–400 nye stipendiatstillinger pr. år i perioden frem til 2020, mest innen teknologi- og realfagene. Dette medlem mener at regjeringens forslag om en økning på 178 rekrutteringsstillinger i realfag og teknologi og ytterligere 50 i lærerutdanningen er et skritt i riktig retning, men påpeker at man fortsatt er på etterskudd i forhold til behovet. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det foreslås å bevilge 122,6 mill. kroner til å opprette ytterligere 312 nye stipendiatstillinger fra høsten 2016, som vil bringe det totale antallet nye stipendiater opp til 600. Dette medlem vil understreke at de nye universitetene også her må få likere vilkår med de øvrige universitetene, og foreslår at 100 av stipendiatstillingene fra høsten 2015 øremerkes til Universitetet i Stavanger, Universitetet i Nordland og Universitetet i Agder. Dette medlem viser videre til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det foreslås å bevilge ytterligere 7,8 mill. kroner til å opprette 20 kvalifiseringsstipendiater i de største høyskolene, til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen i Sørøst-Norge (sammenslåing fra 1. januar 2016 mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold), som bidrag til videre utvikling.

Etter dette medlems mening er det også viktig å sikre et tilstrekkelig antall postdoktorstillinger, slik at doktorgradsstipendiater etter avlagt doktorgrad har mulighet til å få en rekrutteringsstilling ved en utdannings- eller forskningsinstitusjon i påvente av en fast stilling. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det foreslås å bevilge 37 mill. kroner til opprettelse av ca. 100 nye postdoktorstillinger fra høsten 2016.

Dette medlem mener det er svært viktig å øke studiekapasiteten ved universiteter og høyskoler, all den tid studenttallet vil og bør fortsette å øke i årene som kommer. Kunnskap er makt, og det er utelukkende positivt at flere søker økt kunnskap gjennom formell utdanning. Dette tydeliggjør etter dette medlems syn også behovet for solide grunnbevilgninger til institusjonene slik at kvaliteten opprettholdes. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det er foreslått å bevilge 112,3 mill. kroner til 2 250 nye studieplasser fra høsten 2016. Dette medlem er bekymret for en kommende kompetansemangel på informatikkfeltet. En sterk norsk IKT-næring er en forutsetning for god og effektiv drift av både offentlig sektor og øvrige næringer, og dessuten en viktig næring i omstillingen til en grønnere økonomi, og dette medlem viser på denne bakgrunn til at det foreslås at 250 av disse plassene skal forbeholdes informatikkstudiet.

Dette medlem er opptatt av at kompetanse kan og bør bygges i et mangfold av tilbud på universitets- og høyskolenivå i hele landet. Dette medlem påpeker at Høgskolesenteret i Kristiansund har bygget opp et verdifullt tilbud gjennom det desentraliserte ingeniørstudiet på undervannsteknologi, og mener dette bør styrkes med 30 nye studenter fra høsten 2016. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det er satt av 4,5 mill. kroner til dette formålet, og 1,7 mill. kroner til etablering av et pilotprosjekt for høgskoleutdanning i Hallingdal gjennom en videreutvikling av Hallingdal Kompetanse- og karrieresenter.

Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det med bakgrunn i likebehandling av offentlige og private institusjoner foreslås å øke tilskuddet til private høyskoler med 35,2 mill. kroner som følge av den foreslåtte økningen i basisbevilgninger, post.doc-stillinger og studieplasser som omtalt over.

Dette medlem registrerer at det de senere år har vært en betydelig utvikling i sektoren generelt når det gjelder akkrediteringer, og særlig blant de private institusjonene i form av økt institusjonelt mangfold. Dette medlem viser til at det statlige finansieringssystemet for universiteter og høyskoler i hovedsak er felles for statlige og private institusjoner. Dette medlem viser til at Musikkteaterhøyskolen i Oslo siden den i 2012 ble akkreditert som høyskole har søkt om statlig finansiering, men uten å komme inn i ordningen. Dette medlem ser ut fra hensynet til likebehandling og forutsigbarhet behov for klare kriterier for innlemming av nye akkrediterte private høyskoletilbud i de statlige finansieringsordningene.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om kriteriene for innlemming av nye akkrediterte private høyskoletilbud i de statlige finansieringsordningene.»

Dette medlem er opptatt av internasjonal student- og forskermobilitet, og viser til at 188 nordmenn i studieåret 2013–2014 var tatt opp på PhD-programmet i utlandet. Dette er en styrke både for den enkelte student og for Norge som kunnskapssamfunn, som nyter godt av kompetansen som bringes tilbake. Dette medlem viser til at studenter på slike programmer har betydelige utgifter gjennom skolepenger, i motsetning til norske PhD-studenter som mottar lønn. Dette medlem vil derfor at PhD-studenter i utlandet mottar deler av studiestøtten som stipend på linje med masterstudenter i utlandet, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det er foreslått å bevilge 3,3 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til DAMVADs evaluering av kvoteordningen for internasjonale studenter, og til regjeringens forslag om å avvikle ordningen. Dette medlem mener det er grunnlag for å endre ordningen ettersom den ikke har fungert etter hensikten på alle områder, og særlig ikke når det gjelder kompetanse- og kapasitetsbygging i mottakerlandene. Dette medlem mener at det er en forutsetning for endring at de bistandspolitiske effektene av ordningen ikke svekkes, verken i 2016 eller på lengre sikt. Dette medlem er positiv til en bedre ny ordning for studenter fra BRIKS-landene, men stiller seg avvisende til at dette skal gå på bekostning av fattige land i det globale sør. Dette medlem mener at regjeringen burde ha foreslått en tydeligere erstatningsmodell, men viser til at Venstre vil komme tilbake til hvilke føringer som må legges på den nye ordningen i forbindelse med kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling knyttet til statsbudsjettet for 2016.

Dette medlem er opptatt av at det norske samfunnet må anerkjenne fagskolenes viktige plass i utdanningssystemet, som leverandører av viktig kunnskapsbasert utdanning av fagarbeidere i flere fag. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det er foreslått å øke støtten til læremidler til fagskoler med 5 mill. kroner. De maritime utdanningene har lenge hatt en vanskelig situasjon mht. læremidler. Dette medlem mener derfor det er særlig viktig at maritim utdanning blir prioritert ved tildelingen av disse midlene.

Samlet innebærer Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 en satsing på universitets- og høyskolesektoren på om lag 436,8 mill. kroner som følger:

Tiltak

Bokført mill. kr

Etablering av høgskolesenter, Hallingdal

1,7

Høgskolesenteret/studiesenter i Kristiansund

2,5

Læremidler til fagskoler

5,0

Lærerutdanning

25,0

Økt basisbevilgning, universiteter og høgskoler

235,2

312 stipendiater (hvorav 100 øremerkes til UiS, UiN og UiA)

122,6

20 kvalifiseringsstipendiater til HiOA og Høgskolen i Sørøst-Norge

7,8

100 nye postdoc

37,0

Sum UH-sektoren

436,8

Dette medlem er opptatt av å styrke forskningen i Norge betydelig, og mener det er positivt at de statlige bevilgningene til forskning og utvikling for 2016 ligger an til å nå 1 pst. av bruttonasjonalproduktet. Dette medlem viser til at det er en betydelig mengde søknader til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) under Norges forskningsråd, og til evalueringen av FRIPRO fra 2012 der det kom tydelig frem at ordningen er et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet, uavhengig av fagområde. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å øke bevilgningen med 100 mill. kroner til fri prosjektstøtte, og mener dette vil skape et større handlingsrom for innovasjon når potten med frie midler skal fordeles.

Dette medlem mener at ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) har fungert godt, og har bidratt vesentlig til å styrke kvaliteten og innsatsen på viktige forskningsområder der det er gode fagmiljøer. Dette medlem mener mange av miljøene som i dag er slike sentre, kan bli kvalifiserte til å kunne delta i ordningen med rekruttering av internasjonale toppforskere. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det på denne bakgrunn foreslås å bevilge 25 mill. kroner mer til sentre for fremragende forskning.

Dette medlem vil understreke at institusjonene i UH-sektoren sliter med et stort etterslep i form av vedlikehold og innkjøp av nytt vitenskapelig utstyr. Utskiftingstakten er økende, og også dette området må prioriteres for å kunne satse på forskning og kunnskap. Det krever langsiktig opptrapping. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det på denne bakgrunn foreslås å styrke utstyrssatsingen over Forskningsrådets budsjett med ytterligere 50 mill. kroner.

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår å sette av strukturmidler i 2016 til en ordning hvor forskningsinstituttene kan søke om midler til fusjoner og tettere samarbeid med andre institusjoner. Dette medlem mener at disse midlene også må kunne tildeles institutt som har vært tidlig ute og vedtatt fusjon i 2015. Dette medlem vises i den forbindelse til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, hvor bevilgningen er økt med 1,7 mill. kroner knyttet til opprettelsen av Uni Research Polytec i 2015 gjennom fusjon mellom Polytec og Uni Research.

Dette medlem er opptatt av å styrke forskningen i næringslivet. Dette medlem viser til at det på denne bakgrunn i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 foreslås å styrke den næringsrettede forskningen med 75 mill. kroner, som kommer i tillegg til satsing på spesifikke programmer. Dette medlem vil bidra til økt innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i maritim sektor, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn foreslås å styrke bevilgningen til Maroff-programmet med 10 mill. kroner. Dette medlem er opptatt av at Maroff-programmet skal bidra til en omstilling av norsk næringsliv, og redusere todelingen i norsk økonomi. Dette medlem er også opptatt av å støtte opp om forsknings- og utviklingsprosjekter i næringslivet, og påpeker at Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) fungerer slik at offentlige midler stimulerer det private næringslivet til økt forskning innenfor egne prioriterte temaer. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn foreslås å styrke bevilgningen til BIA med 50 mill. kroner.

Dette medlem vil øke muligheten til forskning, videreutdanning og utviklingsprosjekter i næringslivet. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det på denne bakgrunn foreslås å etablere 50 nye nærings-PhD fra høsten 2016, og vil bevilge 9,7 mill. kroner til det formålet.

Dette medlem viser til at havforskning er ett av de andre prioriterte fagområdene i Meld. St. 7 (2014–2015) og at Stortinget har stilt seg bak dette. Dette medlem mener det er nødvendig å styrke bestandsforskningen i havet og at det planlagte forskningstoktet i Sørishavet og Sør-Atlanteren blir gjennomført slik at kunnskapen om krill og marin biomasse økes. Dette er også viktig for å styrke næringsutvikling og eksport. I tillegg mener dette medlem at det er nødvendig å styrke overvåkningen av lakselus på vill laksefisk og likedan styrke nystartede nasjonale overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det på denne bakgrunn foreslås å styrke bevilgningene til Havforskningsinstituttet med til sammen 70 mill. kroner.

Dette medlem viser også til samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet, GRID Arendal og NIVA, «Norwegian Blue Forest Network», som blant annet arbeider for bevaring av mangrove-skog. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å gi 3 mill. kroner i tilskudd til dette nettverket.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere bevilgningene til landbruksforskning med 10 mill. kroner og til Norges forskningsråd med 1,5 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke disse forslagene og vil derfor reversere de foreslåtte innsparingstiltakene.

Dette medlem viser for øvrig til merknadene under ramme 9 for mer om Venstres satsing på forskning og innovasjon i næringslivet.

Dette medlem viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 har fremmet forslag for å styrke forskningen som for 2016 vil ha en kostnad på 838,9 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til økte bevilgninger til universitets- og høgskolesektoren. Samlet innebærer Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 en samlet satsing på forskning som følger:

Tiltak

Bokført mill. kr

Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, SkatteFUNN

40,0

Sentre for fremragende forskning

25,0

Polytech/Uni Research

1,7

Tilskudd til Norwegian Blue Forest Network

3,0

Landbruksforskning (reversering av kutt i tillegg 1)

10,0

Teknisk-industrielle institutter

15,0

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

20,0

Miljøforskningsinstituttene

8,0

Grunnforskning

100,0

Forskningsutstyr

50,0

Norges forskningsråd (reversering av kutt i tillegg 1)

1,5

Institutt for strategisk klima- og energiforskning, Bjerkenessenteret

5,0

Klima, miljø og miljøvennlig energi – forskning

100,0

Forskning på samlet belastning

10,0

Maroff, Energiex og Transport 2025

60,0

Havforskningsinstituttet. Bestandsforskning, forskningstokt, Mareano m.m.

80,0

BiA

50,0

Forskings- og utviklingskontrakter

50,0

Næringsrettet forskning

75,0

50 nye næringsPhD

9,7

Styrke forskning på muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og legge til rette for kiropraktorutdanning i Norge

15,0

Forskning, bistand

110,0

Skattefritak for forskningsinstitutt (20 mill. påløpt = 2017-virkning)

0,0

Styrke SkatteFUNN-ordningen (289 mill. påløpt = 2017-virkning)

0,0

Sum forskning

838,9

Studenter

Dette medlem mener det er svært viktig å legge til rette for god studentvelferd. Et godt utbygd velferdstilbud for studenter og en studiefinansieringsordning som er romslig nok til at alle har mulighet til å gjennomføre studier på normert tid uten å måtte bruke vesentlig tid på å jobbe ved siden av studiene, bidrar til at alle har lik mulighet til å ta høyere utdanning, og er dermed med på å bygge kunnskapssamfunnet. Dette medlem viser til at Venstre prioriterer viktige og omfattende tiltak for studenter i neste års statsbudsjett.

Dette medlem er positiv til at regjeringen i sine forslag til statsbudsjett de siste årene har økt kjøpekraften for studenter, gjennom noe økt studiestøtte, og mener at dette er et steg i riktig retning. Dette medlem viser imidlertid til at studentenes kjøpekraft har sunket kraftig de siste 15 år, og fortsatt henger etter. Dette medlem påpeker at 11 måneders studiestøtte har vært et mål med stor tilslutning på tvers av partilinjene i flere stortingsperioder, og mener at tiden nå er inne til å realisere dette. En utvidelse til 11 månedlige utbetalinger vil ta igjen finansieringsetterslepet og samtidig gjøre studiesituasjonen enklere i eksamensmånedene mai og juni. Dette medlem viser på denne bakgrunn til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å innføre 11 måneders studiestøtte med virkning fra undervisingsåret 2016–2017, hvilket når det trer i kraft vil bety en økning på 10 pst. utover regjeringens forslag til støttenivå for 2016.

Dette medlem er bekymret over at studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 viser at så mye som 19 pst. av studentene rapporterer alvorlige psykiske symptomplager. Dette er dobbelt så høyt som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe, og kvinner er mest utsatt. Dette medlem mener dette gir grunnlag for målrettede tiltak for å forbedre psykisk helse blant studenter. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det er foreslått å etablere en egen tilskuddsordning for studentsamskipnader, høyskoler og universiteter som har prosjekter som vil føre til bedre psykisk helse blant studentene med 15 mill. kroner.

Dette medlem viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 har fremmet forslag for å bedre studentvelferden som for 2016 vil ha en kostnad på 239,1 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til økte bevilgninger til universitets- og høyskolesektoren. Dette medlem forutsetter at dette er med på å heve studiekvaliteten. Samlet innebærer Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 en samlet satsing på studentvelferd som følger:

Tiltak

Bokført mill. kr

Mer fleksible regler knyttet til dagpenger og utdanning

50,0

11 måneders studiestøtte

0,0

2250 nye studieplasser fra høsten 2016

146,8

Økt studentrabatt, NSB

24,0

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

3,3

Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter

15,0

Sum studenter

239,1

Grunnopplæring og lærere

Dette medlem vil understreke betydningen av en vedvarende og sterk satsing på grunnopplæringen. En solid grunnutdanning er et sentralt fundament i et sivilisert samfunn. Skolens samfunnsoppdrag er å gi alle elever mulighet til å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og sitt potensial og for å delta i samfunnet som frie borgere. Skolen skal formidle kunnskap, dannelse, verdier og kulturarv. Dette medlem ønsker å legge til rette for en skole for kunnskap, ferdigheter og like muligheter.

Dette medlem vil understreke at læreren er den viktigste innsatsfaktoren for elevenes læring, og er derfor fornøyd med at regjeringen følger opp satsingen Lærerløftet i tråd med samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette medlem mener det er av avgjørende betydning at det er kompetente og motiverte lærere i grunn- og videregående skole. I et moderne samfunn er det behov for kontinuerlig å oppdatere seg på sitt eget fagfelt, og lærere som yrkesgruppe er intet unntak. Dette medlem vil derfor påpeke at det er nødvendig for lærere i grunn- og videregående skole å ha mulighet til å systematisk fornye og komplettere sin fag- og yrkeskompetanse. Dette medlem støtter derfor regjeringens forslag til økte bevilgninger til etter- og videreutdanning av lærere. Dette medlem registrerer at regjeringen vurderer dimensjoneringen av videreutdanningsordningen som tilstrekkelig for at skoleeierne skal kunne oppfylle de nye kompetansekravene i løpet av en tiårsperiode, men mener det er rom for høyere ambisjoner. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås en bevilgning på ytterligere 100 mill. kroner til videreutdanning av lærere, både for å øke gjennomføringstakten og sikre kvaliteten i utdanningen som gis.

I tillegg mener dette medlem at kompetansehevingsløftet for ikke-kvalifiserte lærerne i grunnskolen, som etter Venstres initiativ ble innført i statsbudsjettet for 2015, må styrkes. Av ca. 9 000 ikke-kvalifiserte lærere i grunnskolen har om lag halvparten bare grunnskole eller videregående opplæring, og alle mangler pedagogisk kompetanse. Dette medlem mener alle barn skal ha like muligheter i utdanningsløpet, og dermed må ha like godt kvalifiserte lærere. Dette medlem understreker behovet for å gjennomføre denne delen av videreutdanningssatsingen raskt, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås 200 mill. kroner til et særskilt videreutdanningsløft for ikke-kvalifiserte lærere.

Etter dette medlems mening er mangelen på lærere en av de største utfordringene norsk skole står overfor i årene som kommer. Dette medlem viser i denne sammenheng til Dokument 8:9 S (2014–2015) om økt rekruttering av lærere og redusert skolebyråkrati. Dette medlem mener at dette representantforslaget og regjeringens lærerstrategi må følges opp ved de kommende budsjettbehandlingene. Dette medlem mener at staten, kommunene, fylkeskommune og lærerorganisasjonene må gå sammen om å redusere skolebyråkratiet, og å etablere gode ordninger som øker rekrutteringen til læreryrket og får flere til å bli værende lenger i skolen.

Dette medlem understreker at en god lærerutdanning er avgjørende for å få mange kvalifiserte lærere inn i skoleverket og dermed sikre gode skoler i framtida. Dette medlem mener det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til å etablere tilbudene om mastergradsnivå på grunnskolelærerutdanning, og å gjøre lærerutdanningsinstitusjonene klare til omleggingen. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge ytterligere 25 mill. kroner til utvikling av lærerutdanningen.

Dette medlem er opptatt av å redusere frafallet i skolen, både gjennom forebyggende tiltak og gjennom å fange opp de elevene som er i ferd med å falle fra. Dette medlem understreker at tidlig innsats innebærer målrettet faglig satsing og tilpasset opplæring, men påpeker at det også må bety at barnas ulike utfordringer tas tak i så tidlig som mulig. Dette medlem mener at dette må gjøres ved å ta i bruk en rekke ulike virkemidler. Dette medlem ønsker å opprette 250 nye stillinger på helsestasjonene og 250 nye helsesøsterstillinger i skolene for at faglærte voksne omsorgspersoner skal kunne ta tak i barnas helse- og sosialutfordringer tidlig, samt en satsing på videreutdanning av skolehelsepersonell. Dette medlem ønsker også et videreutdanningsløft for ansatte i barnehagene, slik at det er barnefaglig og pedagogisk kvalifisert personale som stimulerer barna til lek og læring i hverdagen. Dette medlem ønsker videre å forbedre den økonomiske situasjonen til lavinntektsfamilier gjennom blant annet å innføre differensiert foreldrebetaling i SFO etter samme modell og inntektsgrenser som for barnehager, utvide forsøkene med gratis deltidsplass i SFO/AKS, og å utvide inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehager samt å utvide denne til å gjelde treåringer. Dette medlem understreker dessuten behovet for flere tiltak for å styrke samarbeidet mellom barnevern og skole. Dette medlem viser til nærmere omtale av disse tiltakene under rammeområdene 2, 6, 15 og 18.

Dette medlem viser for øvrig til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår å øke lærlingtilskuddet med 5 000 kroner per kontrakt, og å innfase universell utforming av alle skoler over 10 år med en bevilgning på 270 mill. kroner for 2016. Dette medlem viser til nærmere omtale av disse tiltakene under rammeområdene 18.

Dette medlem er opptatt av tiltak som vil redusere mobbingen i skolen. Dette medlem mener frivillige organisasjoner sammen med skolene kan bidra svært positivt i arbeidet med å redusere mobbingen i skolen. Dette medlem viser bl.a. til LLHs og MOTs positive resultater i arbeidet mot mobbing i skolen. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016, der det foreslås å etablere en egen tilskuddsordning for tiltak mot mobbing med 15 mill. kroner.

Dette medlem er opptatt av at det skal være mulig å drive forskningsbaserte forsøksordninger i grunnopplæringen, og viser i denne sammenheng bl.a. til Hedmark fylkeskommunes ønske om å etablere en prøveordning med X-class. Dette medlem er svært bekymret for at 9,7 pst. av elevene i grunnskolen gikk ut av grunnskolen med karakteren 1 eller «ikke vurdert» i ett eller flere fag, og viser til Danmark der et frivillig skoleår etter grunnskolen har økt elevenes kunnskapsnivå og redusert frafallet. Dette medlem er også opptatt av skolenes frihet til å organisere skolehverdagen, og at det er behov for forsøk med løsninger for det som etter hvert kan bli en mer helhetlig skoledag hvor SFO, lekser, ekstraundervisning, fysisk aktivitet, kulturskole og andre tilbud ses i sammenheng. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås 40 mill. kroner til tilskudd til forsøksordninger i grunnopplæringen.

Dette medlem understreker at den statlige utdanningspolitikken spiller en viktig rolle for å ivareta språk og kultur, og følgelig er dette særlig viktig for språklige og kulturelle minoriteter. Dette medlem mener at Sameskolen for Midt-Norge har hatt stor betydning for å bygge opp og spre kompetanse om sørsamisk, som står på UNESCOs liste over sterkt truede språk. Dette medlem mener at kompetansemiljøet ved skolen og språksamlingene som skolen tilbyr er av stor verdi, og som ikke uten videre kan overføres andre skoler. Dette medlem ønsker videre drift av skolen inntil videre og forutsetter at regjeringen inngår dialog med Sametinget om en eventuell nedleggelse og hvordan oppgaver knyttet til fjernundervisning og samlinger kan overtas av andre, for eksempel dersom det etableres et kompetansemiljø ved Saemien Sitje som kan ta over oppgavene. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det bevilges 3,3 mill. kroner til videre drift av skolen. Dette medlem vil understreke viktigheten av involvering av de partene det angår i den videre prosessen.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen opprettholde driften av Sameskolen i Midt-Norge inntil det etter dialog med Sametinget er etablert et tilfredsstillende alternativ.»

Dette medlem viser også til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås oppstart på nybygg ved Samisk VGS i Kautokeino, og til nærmere omtale av dette under rammeområde 1.

Dette medlem mener det er viktig å inspirere barn og unge til å lære mer om teknologi og naturvitenskap. Dette medlem viser til behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015, der Stortinget besluttet å innvilge et tilskudd på 2,5 mill. kroner til First Scandinavia i Bodø. Dette medlem påpeker at for å gi dette helårseffekt i tråd med intensjonen, må bevilgningen økes med ytterligere 2,5 mill. kroner i 2016, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der dette foreslås. Dette medlem er også positiv til utviklingen av Vitenparken på Campus Ås som en arena der folk flest får kunnskap om mat og den levende naturen. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 5 mill. kroner slik at Vitenparken på Campus Ås blir en del av vitensenterordningen.

Dette medlem viser til at de fleste av elevene i grunnskolen får et tilbud om leirskole i løpet av grunnskolen, og mener at det viser at modellen med kommunalt ansvar for å finansiere leirskoleoppholdet i hovedsak fungerer godt. Dette medlem mener det likevel er riktig med en søknadsbasert tilskuddsordning for å dekke kommunale utgifter i forbindelse med opplæringsopplegget til leirskoleopphold, blant annet for å sikre kvaliteten. Dette medlem mener at rammen for denne tilskuddsordningen bør være høyere, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås en økning på 2 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere tilskuddet til opplæring av enslige unge asylsøkere i omsorgssenter med 35,5 mill. kroner og redusere bevilgningene til statlige spesialpedagogiske støttesystem med 1,5 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke disse forslagene og vil derfor reversere de foreslåtte innsparingstiltakene.

Samlet innebærer Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 en samlet satsing på grunnopplæring og lærere på om lag 594,5 mill. kroner som følger:

Tiltak

Bokført mill. kr

Utvidet forsøk med gratis deltidsplass i SFO/AKS

100,0

Differensiert foreldrebetaling i SFO

75,0

Samarbeid barnevern og skole

15,0

Tilskudd for tiltak mot mobbing

15,0

Opplæring enslige unge asylsøkere i omsorgssenter (reversering av kutt i tillegg 1)

35,5

Tilskudd til leirskoleopplæring

2,0

Elevkurs for elever med hørselshemming – Statped

1,0

Statlige spesialpedagogiske støttesystem (reversering av kutt, tillegg 1)

1,5

Tilskudd til First Scandinavia, Bodø

2,5

Tilskudd til forsøksordninger i grunnopplæringen

40,0

Omprioritere regjeringens forslag om en time ekstra naturfag på 1.–7. trinn til «fri» time.

0,0

Vitenparken – Campus Ås

5,0

Tilskudd til Oslo by Steinerskole

2,1

Videreutdanning av lærere

100,0

Videreutdanningsløft, ikke-kvalifiserte

200,0

Sum grunnskole og lærere

594,5

Dette medlem viser til at Norges Skiskytterforbund har pekt på Sirdal videregående skole som en prioritert offentlig skole for sine skiskyttere, at skolen har en godt utbygd infrastruktur for løyper og skyteanlegg, samt at det ikke finnes offentlige landslinjer i skiskyting sør for Meråker. Dette medlem mener at landslinjetilbudet bør utvides, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås 2 mill. kroner for å etablere en slik landslinje ved Sirdal VGS. Dette medlem mener at størst mulig grad av likebehandling mellom frittstående skoler er viktig, og viser til at ordningen med et særskilt toppidrettstilskudd for toppidrettsgymnas ble innført i 2007. Dette medlem viser videre til at NTG Lillehammer ikke har fått slikt tilskudd etter en vesentlig økning av elevtallet de siste år, samt at NTG Tromsø har fått et mye lavere tilskudd. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det bevilges 5 mill. kroner i økt tilskudd til disse to skolene. Dette medlem viser dessuten til behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015, der Stortinget besluttet å innvilge et tilskudd på 2,1 mill. kroner til Oslo by Steinerskole for å sikre likebehandling med Kongshaug musikkgymnas. Dette medlem påpeker at for å gi dette helårseffekt i tråd med intensjonen, må bevilgningen økes med ytterligere 2,1 mill. kroner i 2016, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der dette foreslås.

Dette medlem vil understreke at Venstre er et parti som er opptatt av å styrke kårene for friskolene i Norge, og av at det ikke skal være økonomiske forskjeller som er utslagsgivende for valg av skole. Dette medlem viser til at friskoler er gitt en rett til å kreve inn kompensasjon for arealkostnader fra elevene, som gjør at elevenes skolekostnader ofte er vesentlig høyere enn de 15 pst. som friskoleloven legger opp til. Dette medlem viser derfor til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 10 mill. kroner til kapital- og husleietilskudd til friskolene.

Dette medlem viser til at det er rundt 2 500 hørselshemmede barn og unge, hvorav mange følges opp av Statped. Dette medlem peker på Statpeds satsing på elevkurs, som gir et sosialpedagogisk tilbud til elever med hørselshemning, og viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 1 mill. kroner for å styrke disse elevkursene.

Dette medlem er positiv til at regjeringen i større grad behovsprøver stipendene i videregående opplæring slik at de treffer de elevene som trenger det mest. Dette medlem mener dagens ordning med ikke-behovsprøvd stipend i videregående opplæring skal erstattes med et behovsprøvd stipend på inntil 750 kroner i måneden. Dette medlem viser til at dagens ordning slår særlig uheldig ut for elever på bygg- og anleggsteknikk, og vil derfor samtidig foreslå at det ikke-behovsprøvde stipendet på bygg- og anleggsteknikk beholdes og økes med inntil 7 500 kroner årlig. Dette medlem viser til forslaget om ny ordning i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016.

Samlet innebærer Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2016 en samlet satsing på videregående skole på om lag 153,3 mill. kroner som følger:

Tiltak

Bokført mill. kr

Landslinje for ski i Sirdal

2,0

Sameskolen for Midt-Noreg, Hattfjelldal

3,3

Støtte til skoler som driver opplæring i små og verneverdige fag for voksne uten ungdomsrett

5,0

Økt tilskudd til NTG Lillehammer og NTG Tromsø

5,0

Nybygg, samisk videregående skole i Kautokeino

30,0

Kapitaltilskudd til friskoler

10,0

Økt lærlingtilskudd, 5.000 kr per kontrakt.

98,0

Sum videregående opplæring

153,3

Folkehøgskoler og voksenopplæring

Dette medlem mener at kunnskap er makt, og at makt skal spres. Det finnes mange måter å tilegne seg kunnskap på og mange som kan dele sin kunnskap med andre. Dette medlem mener studieforbundene og folkehøgskolene på en særegen måte bidrar til å styrke Norge som kunnskapsnasjon, og videreføre den folkeopplysningstanken Norge som nasjon ble tuftet på.

Dette medlem viser til at studieforbundene har som hovedoppgave å tilby opplæring ubundet av pensum og eksamener, men også å gi formell kompetansegivende utdanning som supplement og alternativ til det offentlige utdanningssystemet. Deres viktigste fortrinn er å være en åpen og tilgjengelig læringsarena for alle. Dette medlem mener studieforbundene driver et uvurderlig arbeid blant annet når det gjelder demokratiopplæring, å skape møtesteder, inkludere og å ta vare på kultur, tradisjoner og mangfold. Dette medlem viser til at frivillige organisasjoner gjennom studieforbundene bidrar med samfunnsnyttig innsats og kompetanseheving rettet mot voksne, mot målgrupper med spesielle behov som for eksempel funksjonshemmede, og for å hindre utenforskap for eksempel blant asylsøkere og nyankomne til Norge. Dette medlem mener at det er god, liberal og borgerlig politikk at studieforbundene, i likhet med andre deler av frivillig sektor, får beholde sin egenart og får utvikle seg på egne premisser. Dette medlem vil derfor avvise forslaget om å øremerke 10 pst. av midlene i midlene i tilskuddsordningen for studieforbund, og påpeker at et slikt tiltak først og fremst vil skape mer byråkrati og administrasjon, sette større krav til dokumentasjon og rapportering og dermed gi mindre ressurser til aktivitet og mangfold.

Dette medlem vil fremheve betydningen folkehøgskolene har i utdanningssystemet, og mener at folkehøgskolene har vært og fortsatt skal være viktige arenaer for kunnskap, kultur, folkeopplysning og dannelse. Dette medlem er opptatt av å bevare skoleslagets egenart.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere de samlede bevilgningene til folkehøgskolene med 10 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Dette medlem viser til at Stortinget i St.prp. nr. 73 (2005–2006) ratifiserte UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv. Dette medlem er opptatt av det ansvaret Norge har for å ivareta håndverkskunnskap og håndverkstradisjoner. Dette medlem viser til at flere institusjoner driver opplæring i små og verneverdige fag til voksne uten ungdomsrett, og at dagens lovverk og finansieringsordninger i liten grad er tilpasset dette. Dette medlem vil opprette en ny ordning med tilskudd til skoler som driver slik opplæring for voksne uten ungdomsrett. Dette medlem viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 der det foreslås å bevilge 5 mill. kroner til denne ordningen. Dette medlem viser for øvrig til merknader under ramme 3 og 13 for å se øvrige tiltak Venstre foreslår i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 om kulturvern.

Kirke og trossamfunn

Dette medlem viser til behovet for restaurering og sikring av en rekke av våre eldre kirkebygg. Dette medlem viser i denne forbindelse til Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det med dette som bakgrunn settes av 20 mill. kroner til Stavanger Domkirke og 20 mill. kroner til Bergen Domkirke.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 16, Kirke, utdanning og forskning:

Bokført

(mill. kr)

Sameskolen for Midt-Noreg, Hattfjelldal

3,3

Tilskudd til First Scandinavia, Bodø

2,5

Landslinje for ski i Sirdal

2,0

Opplæring av enslige asylsøkere i omsorgssentre (reversering av kutt, tillegg 1)

35,5

Tilskudd til leirskoleopplæring

2,0

Tilskudd for tiltak mot mobbing

15,0

Videreutdanning av lærere

100,0

Videreutdanningsløft, ikke-kvalifiserte

200,0

Vitenparken – Campus Ås

5,0

Tilskudd til forsøksordninger i grunnopplæringen

40,0

Støtte til skoler som driver opplæring i små og verneverdige fag for voksne uten ungdomsrett

5,0

Tilskudd til Oslo by Steinerskole

2,1

Økt tilskudd til NTG Lillehammer og NTG Tromsø

5,0

Kapitaltilskudd til friskoler

10,0

Elevkurs for elever med hørselshemming – Statped

1,0

Statlige spesialpedagogiske støttesystem (reversering av kutt, tillegg 1)

1,5

Tilskudd til folkehøyskoler (reversering av kutt, tillegg 1)

10,0

Etablering av høgskolesenter, Hallingdal

1,7

Høgskolesenteret/studiesenter i Kristiansund

4,5

Økt basisbevilgning, universiteter og høgskoler

200,0

312 nye stipendiater, hvorav 100 øremerkes til UiS, UiN og UiA (gjelder fra høsten 2016)

122,6

20 kvalifiseringsstipendiater til HiOA og Høgskolen i Sørøst-Norge

7,8

100 nye postdoc (fra høst 2016.)

37,0

2250 nye studieplasser fra høsten 2016

146,8

Private høyskoler

35,2

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

3,3

Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter

15,0

Læremidler til fagskoler

5,0

Lærerutdanning

25,0

Grunnforskning

100,0

Institutt for strategisk klima- og energiforskning, Bjerkenessenteret

5,0

Klima, miljø og miljøvennlig energi – forskning

100,0

Sentre for fremragende forskning

25,0

Forskningsutstyr

50,0

Norges forskningsråd, adm. (reversering av kutt, tillegg 1)

1,5

Forskningsinstitutt o.a.

1,7

Erstatte dagens ordning med et ikkebehovsprøvd stipend (gratis læremidler) i videregående skole med et behovsprøvd stipend på inntil 750 kr. måneden, men samtidig beholde og øke det ikkebehovsprøvde stipendet for elever på bygg- og anleggsteknikk.

8,6

11 måneders studiestøtte

0,0

Stavanger Domkirke og Bergen Domkirke

40,0

Maroff

10,0

BiA

50,0

Teknisk-industrielle institutter

15,0

Næringsrettet forskning

75,0

50 nye næringsPhD

9,7

Havforskningsinstituttet. Bestandsforskning

25,0

Havforskningsinstituttet: Lakselus

20,0

Havforskningsinstituttet: Forskningstokt i Sørishavet og Sør-Atlanteren

25,0

Tilskudd til Norwegian Blue Forest Network

3,0

Landbruksforskning (reversering av kutt, tillegg 1)

10,0

Sum ramme 16: Kirke, utdanning og forskning

1 618,3

«Under streken»

2250 Flere studieplasser

150,9

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at innfasing av 11 måneders studiestøtte over fire år endelig er på plass. I tillegg har det for dette medlem vært viktig å få på plass en økt satsing på etterutdanning av ufaglærte i skolen, 100 nye stipendiatstillinger, hvorav 50 øremerkes nye universitet, 650 nye studieplasser, hvorav 100 i informatikk og økt forskning spesielt på miljø og klima og næringsrettet forskning med til sammen 90 mill. kroner. Dette medlem viser også til økt tilskudd til First Scandinavia i Bodø, Vitenparken på Campus Ås, Høyskolesenteret i Kristiansund, læremidler i fagskolen, tiltak reversering av regjeringens foreslåtte kutt knyttet til opplæring av enslige asylsøkere i omsorgssenter og økte bevilgninger til tiltak for å bedre psykisk helse blant studenter som følge av budsjettavtalen.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.16.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 16 settes til 68 349 097 000 kroner, som er en økning på 603 700 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem mener en større andel av samfunnets ressurser må brukes på oppvekst og utdanning. En trygg oppvekst og god utdanning til alle bidrar til like muligheter og til å utjevne forskjeller i samfunnet. En høyt utdannet befolkning styrker innovasjon, verdiskaping og norsk konkurranseevne. Ikke minst gir utdanning den enkelte større kunnskap og større frihet. Investeringer i oppvekst og utdanning er de mest lønnsomme investeringer et samfunn kan gjøre, og mye mer langsiktige enn investeringer i skattekutt. Dette medlem vil derfor vri pengebruken i statsbudsjettet fra kortsiktige skattekutt til langsiktige investeringer i oppvekst, utdanning og forskning. I en tid da norsk økonomi står foran en stor omstilling, er dette viktigere enn noen gang.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der hele det brede utdanningsløpet styrkes. Barnehagen prioriteres gjennom flere plasser, lavere makspris og to opptak, så flere barn kan ta del i det viktige tilbudet barnehagen gir. Grunnskolen styrkes gjennom økt lærertetthet, mer fysisk aktivitet og et gratis skolemåltid, samt et omfattende forsøk med skolelekser. Skolehelsetjenesten styrkes med 300 øremerkede stillinger. Utstyrsstipendet økes for å sikre lik rett til gratis utdanning også på yrkesfag. Retten til høyere utdanning styrkes gjennom innføring av elleve måneders studiestøtte, og en satsing på studentenes psykiske helse. Det bevilges penger til 1 000 nye studieplasser. Et slikt løft for oppvekst og utdanning har vi råd til, hvis vi lar være å bevilge store summer til skattekutt. Det er ingen tvil om hva som er best i et langsiktig samfunnsperspektiv.

Dette medlem mener regjeringen gjør altfor lite for å framskynde den grønne omstillingen av det norske samfunnet. I regjeringens forslag til statsbudsjett økes den øremerkede støtten til petroleumsforskning med om lag 100 mill. kroner. Dette er den største enkeltøkningen på forskningsbudsjettet, med unntak av støtten til EU-programmet Horisont. Slik motarbeider regjeringen det grønne skiftet. Dette medlem vil følge rådet fra blant annet Teknologirådets ekspertgruppe som i rapporten «Norge etter oljen» i juni 2015 anbefalte å utfase all støtte til petroleumsforskning. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der 396,3 mill. kroner øremerket ulike oljeforskningsprogrammer i sin helhet overføres til Forskningsrådet – henholdsvis 150 mill. kroner til grunnforskning, 150 mill. kroner til strategiske satsinger og 96,3 mill. kroner til fri grunnforskning gjennom FRIPRO.

Dette medlem viser til at oppdrettsnæringa er en viktig næring for kysten. Samtidig innebærer problemene med lakselus og rømming at næringa også har en negativ effekt på nærmiljøet og artsmangfoldet. Det er helt avgjørende for næringas legitimitet at disse problemene løses. I Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett foreslås det derfor å sette av 15 mill. kroner mer til forskning på tiltak mot lakselus og rømming.

3.2.17 Rammeområde 17 (Transport og kommunikasjon), under transport- og kommunikasjonskomiteen

3.2.17.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 17 (i tusen kroner)

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1 116 579

541

IKT-politikk

12 980

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

42 541

1300

Samferdselsdepartementet

397 315

1301

Forskning og utvikling mv.

160 843

1310

Flytransport

766 400

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

28 500

1313

Luftfartstilsynet

194 306

1314

Statens havarikommisjon for transport

63 437

1320

Statens vegvesen

29 951 899

1321

Utbyggingsselskap for veg

1 300 000

1330

Særskilte transporttiltak

2 368 700

1350

Jernbaneverket

17 783 922

1351

Persontransport med tog

3 208 500

1354

Statens jernbanetilsyn

78 521

1360

Kystverket

2 611 583

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

61 754

1370

Posttjenester

403 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

308 938

Sum utgifter rammeområde 17

60 859 718

Inntekter rammeområde 17 (i tusen kroner)

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

353 449

4300

Samferdselsdepartementet

2 597

4313

Luftfartstilsynet

129 573

4320

Statens vegvesen

643 750

4331

Infrastrukturfond

1 579 000

4350

Jernbaneverket

700 375

4354

Statens jernbanetilsyn

13 687

4360

Kystverket

11 389

4361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

5 495

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

178 038

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

74 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

28 000

Sum inntekter rammeområde 17

3 719 353

Sum netto rammeområde 17

57 140 365

3.2.17.2 Komiteens merknader

3.2.17.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 17 settes til 57 216 735 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 76 370 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmervil gjøre infrastruktur til et konkurransefortrinn for Norge og viser til at effektive kommunikasjoner er en forutsetning for å kunne ta hele landet i bruk til næringsvirksomhet og skape gode boområder også utenfor de store byområdene. Siden regjeringsskiftet har utbygging og vedlikehold av infrastruktur vært blant regjeringens hovedsatsingsområder. Disse medlemmervil fremholde at dette fortsetter med budsjettforslaget for 2016. Disse medlemmer mener at hovedutfordringen med norsk infrastruktur i dag er svakt utbygde hovedferdselssårer, regjeringen er nå godt i gang med å gjøre dette bedre.

Disse medlemmer viser til at regjeringens satsing på infrastruktur er særlig viktig i en tid med økende ledighet, både gjennom at flere kommer direkte i jobb på prosjektene, og gjennom at arbeidsplassene i hele landet styrkes når transportnettet blir bedre. Videre viser disse medlemmertil at økt satsing på vedlikehold er et av de mest målrettede tiltakene mot økende ledighet, da det er arbeid som krever lite planlegging, og kan iverksettes raskt.

Disse medlemmer mener at like viktig som gode økonomiske rammer er måten utbyggingsarbeidet organiseres på. Norsk veiutbygging var under den forrige regjeringen preget av stykkevis og delt utbygging og en ukritisk bruk av bompenger. Disse medlemmer kan nå vise til at veireformen er vedtatt i Stortinget. Disse medlemmer vil erstatte stykkevis og delt utbygging med sammenhengende utbygging og finansiering. Veiselskapet er nå etablert og vil starte sitt arbeid med utvalgte strekninger på E6, E18 og E39. Disse medlemmer viser til at veiselskapet Nye Veier AS får tilført 1,3 mrd. kroner i 2016.

Disse medlemmermener bompengeandelen i nye veiprosjekter skal reduseres. Regjeringens bompengereform gir et redusert antall bomselskaper og foreslår etableringen av en rentekompensasjonsordning. Lavere administrasjons -og finansieringskostnader vil gi effekter som skal komme alle landets bilister til gode gjennom lavere bomtakster eller kortere nedbetalingstid.

Disse medlemmer vil styrke jernbanens konkurransekraft og gjennom et hyppigere persontogtilbud rundt byområdene gjøre at flere kan velge toget som transportmiddel. Disse medlemmer vil sette togkundenes behov i fokus, og jernbanereformen som nå gjennomføres skal klargjøre ansvarsoppgavene i jernbanesektoren samt sørge for at togtilbudet blir mer kundeorientert. Disse medlemmer viser til at utbyggingstempoet i jernbanesektoren holdes oppe på InterCity-strekningene.

Disse medlemmer vil bemerke at det har bygd seg opp et betydelig vedlikeholdsetterslep på den norske infrastrukturen, forfallet har pågått over år. Disse medlemmer mener det er like viktig å ta godt vare på den infrastrukturen vi har som å bygge nytt. Disse medlemmer viser til at med statsbudsjettet for 2015 og forslaget for 2016 på vei og jernbane reduseres forfallet vesentlig.

Disse medlemmer vil fremheve at dette vil gjøre jernbanens driftsstabilitet bedre og sørge for mer punktlige tog, mens bedre veivedlikehold og nytt veidekke er av sentral betydning for trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

Disse medlemmer vil bemerke at regjeringens strategi for bedre trafikksikkerhet handler om bedre veistandard og midtdelere, godt vedlikehold og bedre veimerking, sammen med tiltak rettet mot trafikanter og kjøretøy. Kontrollmidlene prioriteres til utsatte grupper i tungbilsektoren, spesielt med tanke på vinterveier. Disse medlemmer mener det er viktig å prioritere trafikksikkerhetsmidler på de grepene som gir best effekt. Disse medlemmer vil i denne sammenheng vise til at arbeidet for å nå nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken står sentralt i regjeringens arbeid, og at man arbeider for å nå målet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet om maksimalt 680 hardt skadde og drepte innen 2018.

Disse medlemmer er glade for å se at ulykkestallene for 2014 og hittil i 2015 er blant de laveste vi har hatt siden 1950-tallet, og det er grunn til å tro at regjeringens strategi for trafikksikkerhet gir et bidrag til den positive utviklingen.

3.2.17.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og tryggere. Det skal være gode kommunikasjoner og transportmuligheter over hele landet. Disse medlemmer viser til at veier, jernbane, havner og lufthavner bidrar til å binde landet sammen og er avgjørende for næringsutvikling og for at folk skal kunne bo i hele landet. Både distriktenes og byenes behov må derfor ivaretas. Disse medlemmer viser til at en robust infrastruktur med god standard også vil bedre trafikksikkerheten og gjøre at transportsystemet i størst mulig grad kan benyttes av alle. Disse medlemmer viser til at økt fremkommelighet, bedre sikkerhet og miljøhensyn ligger til grunn for Arbeiderpartiets samferdselspolitikk.

Disse medlemmer viser til at klimaendringene er en av vår tids aller største utfordringer. Transportsektoren står for om lag 1/3 av de samlede norske klimautslippene, og tiltak innen sektoren vil ha stor betydning for reduksjon av utslippene. Disse medlemmer vil derfor understreke viktigheten av å utvikle transportsystemet slik at de miljøskadelige virkningene blir begrenset.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet i regjering startet tidenes samferdselsløft. De vedtatte nasjonale transportplaner for perioden 2005–2013 ga et viktig løft til samferdselssektoren. Planene ble også fulgt opp med årlige bevilgninger over statsbudsjettene.

Disse medlemmer viser til at nivået på den nasjonale transportplanen for 2014–2023, jf. Meld. St. 26 (2012–2013), viste en historisk høy satsing med totalt 508 mrd. kroner til drift, vedlikehold og investeringer i perioden. Disse medlemmer mener planen svarer på behovet for en offensiv transportpolitikk for å håndtere det sterkt økende transportbehovet samt fornye standarden på infrastrukturen.

Disse medlemmer viser til at forutsetningen er at det følges opp med årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Disse medlemmer har merket seg at regjeringen på overordnet nivå følger opp Nasjonal transportplan 2014–2023 (Meld. St. 26 (2012–2013)) som regjeringen Stoltenberg II la frem, jf. Innst. 450 S (2012–2013). Disse medlemmer er tilfreds med dette.

Disse medlemmer tar til etterretning at regjeringen nå er tilfreds med å oppfylle planen og ikke vil innfri sine egne partiers løfter fra behandlingen av Nasjonal transportplan (2014–2023). Disse medlemmer viser til at regjeringspartiet Høyre lovte 2 mrd. kroner mer årlig i sin alternative Nasjonale transportplan og at regjeringspartiet Fremskrittspartiet lovte hele 45,5 mrd. kroner mer årlig til samferdsel i sin alternative Nasjonale transportplan. Disse medlemmer konstaterer at regjeringspartiene ikke følger opp egne løfter og ambisjoner på samferdselssektoren.

Arbeiderpartiet vil videreføre den storsatsingen på vei, jernbane, luftfart og havner vi startet i regjeringen, og følger derfor opp med nødvendige bevilgninger i sitt alternative statsbudsjett.

Disse medlemmer viser til at Nasjonal transportplan i periodene 2005–2009 og 2009–2013 ble overoppfylt. For å sikre fortsatt legitimitet og tillit til planen som prioriteringsverktøy for samferdsel, mener disse medlemmer at det er viktig at rammene for planen innfris for fireårsperioden. Disse medlemmer viser til at regjeringen ligger etter på bevilgninger for vei og Kystverket i forhold til et flatt gjennomsnitt for perioden. Disse medlemmer forutsetter at regjeringen vil følge opp med nødvendige midler til å nå rammene for Nasjonal transportplan gjennom sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

Disse medlemmer vil legge vekt på teknologiutvikling, kollektivtransport og utvikling av miljøvennlige transportmidler.

Disse medlemmer viser til at flere deltakere på Stortingets høring om Prop. 1 S (2015–2016) mener forslaget til statsbudsjett er for lite offensivt for å nå kravene til innenlands kutt i utslipp.

Disse medlemmer vil følge opp målsettingene i NTP og klimaforliket om økt kollektivsatsing for å oppnå mer klimavennlig og effektiv persontransport over hele landet. Disse medlemmer vil presisere at behovet for kollektivtransport må finne sin løsning i hele landet, selv om behovene åpenbart er størst og lettest å organisere i de mest befolkningstette områdene.

Disse medlemmer ønsker et nasjonalt løft for kollektivtransporten i de største byområdene. Disse medlemmer viser til at veksten i persontrafikken i de største byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange som avtalt i klimaforliket, jf. Meld. St. 21 (2011–2012) og Innst. 390 S (2011–2012).

Disse medlemmer mener at staten må ta et særlig ansvar for utbygging og drift av bybaner og busslinjer med egne traseer, som er avgjørende for gode transportløsninger i storbyene. Disse medlemmer mener at staten etter forhandlinger med kommunene bør påta seg inntil 70 pst. av investeringsutgiftene for slike prosjekter. Disse medlemmer mener et klart krav til kommunene for å få denne statlige medvirkningen må være at de forplikter seg til omfattende utbygging av boliger knyttet til traseene.

Disse medlemmer viser til Meld. St. 25 (2014–2015), jf. Innst. 362 S (2014–2015), om reformer i veisektoren. Disse medlemmer kan ikke se at det å opprette et veiselskap kan skape mindre byråkrati eller gjøre veibygging billigere, da regjeringen selv sier at selskapet i stor grad skal gjøre det samme som dagens Statens vegvesen gjør. Disse medlemmer viser til at regjeringen skriver at «Statens vegvesen har i dag en effektiv gjennomførerorganisasjon», og kan ikke se at det redegjøres for noen fordeler med å splitte opp ansvaret for bygging av ny riksvei mellom to aktører.

Disse medlemmer foreslår at ramme 17 settes til 57 603 677 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 463 312 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.17.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem mener sikkerheten på vei må styrkes og rasfare reduseres. Jernbanen skal forbedres gjennom reformer, fornyelse og økte bevilgninger. Dette medlem viser til at befolkningsveksten er sterk i og rundt de store byene. Dette medlem mener det er viktig at kollektivnettet i byene bygges ut for å gi de som ønsker det et alternativ til bil der det er mulig og hensiktsmessig. Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor belønningsordningen for kollektivtrafikk økes med 275 mill. kroner.

Dette medlem er bekymret for at mange bilister i dag må leve med svært rasutsatte veier. Det er en belastning for den enkelte og fører til mye utrygghet i hverdagen. Dette medlem vil styrke satsingen på rassikring og vil vise til budsjettavtalen hvor bevilgningen til rassikring på fylkesveiene økes med 75 mill. kroner.

Dette medlem viser til at Transporttjenesten (TT) er ment for de som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport som alternativ til kollektivreiser og egen bil. For synshemmede og andre med sansenedsettelse er TT-ordningen viktig for å kunne leve et normalt, aktivt hverdagsliv. Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti i budsjettforliket fikk gjennomslag for at det skal opprettes en nasjonal TT-ordning for brukere med særlige behov og at det for 2016 vil bli bevilget 22 mill. kroner til dette formålet (halvårsvirkning).

Dette medlem vil støtte opp om Norsk elbilforenings virksomhet og viser til at Norsk elbilforening gjennom budsjettforliket nå er løftet inn på statsbudsjettet med en bevilging på 1,5 mill. kroner.

Dette medlem mener det må satses mer på bedre tilrettelegging for syklister, flere og bedre sykkelveier. Dette medlem peker på at kommuner og fylkeskommuner har et betydelig ansvar for å legge til rette for trafikksikre løsninger for gående og syklende. Dette medlem er derfor tilfreds med at det i budsjettforliket bevilges ytterligere 75 mill. kroner til belønningsordningen for gang- og sykkelveier.

Dette medlem mener det er behov for et betydelig løft innen det trafikantrettede arbeidet. Dette medlem viser til at Trygg Trafikk fyller en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og gjør en viktig jobb for trafikksikkerheten blant barn og unge. Dette medlem viser til at bevilgningen til Trygg Trafikk økes med 3,5 mill. kroner, ut over regjeringens forslag, som følge av budsjettavtalen.

Dette medlem vil støtte opp om bosettingen og fiskerinæringen langs kysten. Havressursene skal kunne utnyttes på en god og trygg måte. Tilskuddsordningen til kommunale fiskerihavner er et viktig tiltak for å sikre fiskerinæringens infrastruktur og for å redde liv. Dette medlem viser til at tilskuddsordningen nå blir styrket med 40 mill. kroner.

Dette medlem viser til at bredbånd og effektive IKT-systemer er viktig og helt sentralt for innbyggere og næringsliv i hele landet, og at bredbåndsatsingen styrkes med 75 mill. kroner i budsjettavtalen, for å styrke næringsgrunnlaget i distriktene.

3.2.17.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 17 settes til 58 586 365 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 446 000 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.17.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 17 settes til 57 816 603 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 676 238 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 17 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem vil peke på at samferdselssektoren må ta sin del av ansvaret for å redusere de nasjonale klimagassutslippene. Venstres hovedprioritet i samferdselspolitikken er derfor å intensivere utbyggingen av en konkurransedyktig infrastruktur for miljøvennlig og ressurssparende gods- og persontrafikk. Dette er sammen med å sikre et sikkert transportsystem for alle en av de viktigste nasjonale oppgavene i de kommende årene.

Dette medlem vil peke på at gode veier er viktig for god fremkommelighet mellom regionene for økt verdiskaping, utvikling av levedyktige distrikter og for å dekke næringslivets transportbehov. Dette medlem mener både fylkesveinettet og stamveinettet må få høyere standard. For å få ned tallet på antall drepte og skadede i trafikken, er det nødvendig å innrette transportsystemet slik at det fremmer trafikksikker atferd og samtidig beskytter mot fatale konsekvenser av farlig kjøring.

Dette medlem mener klimaforliket på Stortinget må oppfylles. Derfor prioriterer dette medlem tiltakene som går til å oppfylle disse målene i Nasjonal transportplan. Dette medlem mener at vegprosjektene skal gjennomføres, men viser til at Venstre foreslår mer samlet på riksveginvesteringer enn det som ble budsjettert for i 2015. Dette medlem viser til at Venstre prioriterer å bygge prosjekter innenfor miljø, kollektivtrafikk, sykkel/gange og jernbane først. Dette medlem peker på at Venstre vil omprioriterer 2 mrd. kroner av riksveginvesteringene, hvorav 400 mill. kroner til rentekompensasjon for bompengelån som Stortinget stemte ned så sent som i juni, fra større veginvesteringer til andre riksveginvesteringer og kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Dette medlem mener all transportvekst i og mellom de største byene i Sør-Norge i fremtiden bør skje med jernbane og kollektivtrafikk. Dette medlem viser til at dagens jernbane er svingete og gammel, preget av ustabilitet, tekniske feil og klimatiske påkjenninger. Dette medlem peker derfor på at Venstre vil ruste opp dagens baner og bygge nye og mer konkurransedyktige traseer. Dette medlem vil at jernbanen skal være ryggraden i transportsystemet, både for nærtrafikk, fjerntrafikk og godstrafikk. Dette medlem mener dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer og banebygging rundt de største byene er første etappe i et moderne jernbanenett mellom landsdelene i Norge, både for person- og godstransport. Et moderne dobbeltspor på Østfoldbanen er første etappe av høyhastighetsbane til Europa. Dette medlem vil ha som mål å ferdigstille InterCity-strekningene innen 2025.

Dette medlem peker på at for å realisere store infrastrukturprosjekter er det behov for nye måter å planlegge, finansiere og gjennomføre utbygging på. Dette medlem mener det er behov for økte bevilgninger, mer forutsigbar finansiering og utbygging av lengre strekninger av gangen, ikke oppdeling i små delstrekninger. Ved å organisere utbyggingen riktig mener dette medlem at det er mulig å få mer ut per investerte krone. Det gir økonomiske besparelser, bedre fremdrift og større sannsynlighet for fullføring innen tidsrammen.

Dette medlem vil åpne for større konkurranse om oppdragene for å tiltrekke utenlandske entreprenører, for å avlaste norsk anleggsbransje og hindre kostnadsvekst. I perioder med innstramminger i statsfinansene ellers i Europa gjør også store prosjekter det mulig for Norge å bidra til sysselsetting av ledige anleggsarbeidere og bruke utstyr fra andre europeiske land.

Dette medlem er bekymret for vedlikeholdet av jernbanen, og de forsinkelsene som dette vil medføre på togtrafikken. Ifølge Jernbaneverket vil regjeringens forslag til statsbudsjett føre til større vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Dette medlem vil legge jernbaneverkets innspill til NTP 2014–2023 for vedlikehold og opprustning av jernbanen til grunn for sin politikk, og vil derfor øke vedlikeholdet på jernbanen med 100 mill. kroner.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere de samlede bevilgningene til jernbanevedlikehold med 193,3 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke dette forslaget og vil derfor reversere det foreslåtte innsparingstiltaket.

Dette medlem viser til at det er mulig å investere mer i jernbanen i 2016. Dette medlem setter av midler til blant annet Sørumsand Stasjon, tiltak for nye tog på Vossebanen, økt tilgjengelighet på Skøyen stasjon, sykkel og innfartsparkering, kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området, Heggestad container-terminal og planleggingsmidler til blant annet krysningsspor Reinsvoll/Gjøvikbanen, dobbeltspor på Ofotbanen, sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og vendespor på Asker stasjon.

Dette medlem mener både Solørbanen og Rørosbanen er viktige for gods- og tømmertransporten for sentrale deler av landet. Dette medlem ber derfor regjeringen planlegge for elektrifisering av Solørbanen og Rørosbanen.

Dette medlem mener den lille strekningen på Bratsbergbanen bør elektrifiseres, og ber regjeringen planlegge for elektrifisering av Bratsbergbanen.

På bakgrunn av dette vil dette medlem øke investeringene til jernbane med 515 mill. kroner.

Dette medlem viser til at kollektivtilbudet må være konkurransedyktig med alternativene også på pris. Dette medlem vil prioritere pendlerne, og vil redusere prisen på månedskort og årskort med 20 pst., samtidig som studentrabatten blir økt fra 25 pst. til 40 pst. Samlet vil dette medlem foreslå å bevilge 64,4 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at stadig mer gods kjøres på vei, og ikke på sjø og bane. Dette medlem mener det er et stort behov og potensial for å få mer gods over fra vei til sjø, og vil foreslå å bevilge 50 mill. kroner for å få fortgang i dette arbeidet.

Dette medlem er bekymret for regjeringens arbeid med øvrig kollektivtrafikk. Dette medlem vil peke på at det er nødvendig å trappe opp innsatsen innen kollektivtrafikken, og det er viktig at staten tar mer ansvar på dette området. Dette medlem peker på dagens overføringer gjennom belønningsordningen ikke er tilstrekkelig for å realisere klimameldingens mål om at trafikkveksten i og rundt de store byene skal tas med kollektivtrafikk. Dette medlem foreslår derfor å øke tilskuddet til belønningsmidlene med 500 mill. kroner.

Dette medlem peker på at bybanesatsinger i de store byene skal ha en statlig finansiering på 50 pst. Det er avgjørende at staten bidrar økonomisk til å løfte store prosjekter i norske byer, slik at byene settes i stand til å løse trafikkutfordringen på en miljøvennlig måte. Dette gir rom for at storbyer kan øke satsingen på kollektivtrafikk. Dette medlem vil derfor øke overføringene til dette formålet med 415 mill. kroner, og vil inkludere planleggingsmidler også til t-bane til Ahus og t-baneutvidelse i Bærum.

Dette medlem ønsker økt overføring til sykling og gange velkommen, og foreslår en belønningsordning hvor staten bidrar med 25 pst. eller tilsvarende 500 000 per million kommunene bruker på nye gang- og sykkelveier, og øker derfor overføringene til belønningsordningen for sykkel med 400 mill. kroner. Dette medlem viser videre til at regjeringen ikke følger opp NTP sine ambisjoner for gang- og sykkelvei, kollektivtransport og holdeplasser og miljø- og servicetiltak. Dette medlem vil derfor styrke dette arbeidet med 255 mill. kroner, inkludert 25 mill. kroner til nasjonale sykkelturistveier.

Dette medlem vil også peke på behovet for at det utvikles og legges til rette for en mer miljøvennlig vegtrafikk. Det er særlig viktig å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi og miljøvennlige drivstoff. Dette medlem viser til at Forskningsrådets program Maroff, Energiex og Transport2025 er underfinansiert, og vil styrke denne forskningen med 50 mill. kroner. Dette medlem mener det finnes store muligheter for å erstatte fossile ferger og båter med hydrogen. Dette medlem mener staten må dekke en stor del av utviklingskostnadene for et slikt prosjekt, og foreslår derfor 12 mill. kroner til et slikt utviklingsprosjekt. Dette medlem mener det er helt nødvendig med en miljømessig fornyelse av fergeflåten og at det må stilles krav til nullutslippsteknologi i alle nye fergeanbud og kjøp av riksvegfergetjenester fra 1. januar 2016.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det settes krav om nullutslippsteknologi ved alle nye fergeanbud og kjøp av riksveifergetjenester fra 1. januar 2016.»

Dette medlem viser til at jordskred forårsaker store forsinkelser og problemer for transporten og næringslivet over hele landet. Dette medlem vil derfor øke bevilgningene til skredsikring langs fylkesveiene med 100 mill. kroner.

Dette medlem er opptatt av å sikre et høyt tempo i opprustningen av kyststamveien E39 gjennom Sogn og Fjordane. Dette medlem vil fremskynde byggestart for strekningen Sandane–Byrkjelo på E39. Dette medlem vil på denne bakgrunn foreslå 5 mill. til planleggingsmidler til dette prosjektet.

Dette medlem viser til at tilskuddsordning for bredbåndsutbygging skal sikre alle husstander i Norge et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet. Dette medlem mener at målet må være at 100 pst. av landets husstander de nærmeste årene skal få et godt bredbåndstilbud. Dette medlem mener at tilskuddsordningen skal brukes til å øke bredbåndskapasiteten og mobildekningen i områder der markedet ikke fungerer godt nok, og vil øke denne satsingen med 140 mill. kroner.

Dette medlem vil videreføre den nasjonale forsøksordningen med TT-reiser også i 2016, og foreslår å bevilge 11 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem viser til at Stortinget har vedtatt å avvikle støtten til ombæring av lørdagspost fra 1. januar 2016. Denne avviklingen vil regjeringen nå utsette til 1. juli fordi staten trolig ikke rekker å inngå avtaler eller utpeke en leveringspliktig tilbyder tidlig nok. Dette medlem vil ikke akseptere denne sendrektigheten som koster 185 mill. kroner og foreslår derfor å kutte bevilgningene med tilsvarende beløp.

Dette medlem støtter heller ikke regjeringens forslag om å øke satsen fra 8 til 10 pst. i lav moms. Det vil således ikke være behov for å kompensere for kjøp av transporttjenester med 67 mill. kroner knyttet til dette forslaget.

Dette medlem viser videre til at regjeringen i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere de samlede bevilgningene til vedlikehold på riksveiene med 110,5 mill. kroner, bevilgningene til Direktoratet for nødkommunikasjon med 5,1 mill. kroner og til Kystverket med 2 mill. kroner. Dette medlem støtter ikke disse forslagene og vil derfor reversere de foreslåtte innsparingstiltakene.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 17, Transport og kommunikasjon:

Bokført

(mill. kr)

Direktoratet for nødkommunikasjon

5,1

Maroff, Energiex og Transport2025

50,0

Drift og vedlikehold, riksveier (reversering av kutt, tillegg 1)

110,5

Planmidler, E39 Sandane-Byrkjelo

5,0

Gang- og sykkelvei

100,0

Kollektivfelt og holdeplasser

100,0

Miljø- og servicetiltak

40,0

Nasjonale sykkelturistveier

25,0

Bymiljøavtaler

400,0

Rassikring, fylkesveier

100,0

Tilskudd til gang- og sykkelveier

400,0

Utviklingskontrakt for hydrogenferge

12,0

Sette krav om nullutslippsteknologi ved alle nye fergeanbud/kjøp av riksveifergetjenester fra 1.1.2016

0,0

Planleggings- og prosjekteringsmidler for t-baneutvidelse i Bærum

5,0

TT-tilbud til brukere med særlige

behov

11,0

Belønningsordning for bedre kollektivtransport

500,0

Planleggingsmidler Ahus-banen

10,0

Jernbane, drift og vedlikehold

100,0

Jernbane, drift og vedlikehold (reversering av kutt, tillegg 1)

193,3

Elektrifisering, Rørosbanen og Solørbanen

15,0

Investeringer, jernbane

500,0

Redusert pris på månedskort og årskort på NSB med 20 pst.

41,4

Økt studentrabatt, NSB

24,0

Kystverket (reversering av kutt, tillegg 1)

2,0

Tiltak for godsoverføring

50,0

Tilskudd til bredbåndsutbygging

140,0

Økte kostnader som følge av økt lav moms til hhv. kjøp av innenlandske flyruter, kjøp av riksveiferjetjenester og kjøp av persontransport med tog

-67,0

Riksveginvesteringer

-1361,0

Utbyggingselskapet for veg

-250,0

Rentekompensasjon for bompengelån

-400,0

Kjøp av «ulønnsomme» posttjenester

-185,0

Sum ramme 17: Transport og kommunikasjon

676,3

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at satsingen på sykkel, kollektivtransport og jernbane er styrket med om lag 850 mill. kroner og at tilskuddene til bredbåndsutbygging økes med 75 mill. kroner.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.17.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 17 settes til 57 177 665 000 kroner, som er en økning på 37 300 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem minner om at kampen mot klimaendringene gjør at det trengs en grønn transportrevolusjon. I regjeringens forslag til statsbudsjett mangler en offensiv satsing på nullutslipp i transportnæringen, både gjennom bevilgninger og innretting av avgiftspolitikken på bil og drivstoff. Det er også kritikkverdig at tilskuddene til vei får en større prosentvis budsjettøkning enn jernbanen. Belønningsordningen for kollektivtrafikk og bymiljøavtalene får heller ikke den økningen som er forespeilet i Nasjonal transportplan, og satsingen på sykkelveier ligger på etterskudd.

Dette medlem vil minne om at i flere norske byer er lufta helsefarlig på grunn av forurensning, fra blant annet biltrafikken. Norge er dømt i EFTA-domstolen uten at det har ført til at regjeringen har foreslått grep for oppfølging. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett, der det foreslås endringer i engangsavgiften for nye biler som i sterkere grad fremmer nullutslippsbiler og øker avgiftene på lokal forurensning. Både klimapolitikk og ønsket om bedre luftkvalitet er viktige grunner til å styrke satsingen på kollektivtrafikk og sykkelveier.

Dette medlem vil peke på at Sosialistisk Venstreparti foreslår en rekke endringer til regjeringens forslag til statsbudsjett, for å fremme en miljøvennlig samferdselssatsing. Jernbane, kollektivtrafikk og sykkelveier får økte bevilgninger, framfor store motorveiutbygginger inn mot de store byene. Økt satsing på kollektivtrafikk er avgjørende for å nå målet om at veksten i persontrafikk inn til byområdene ikke skal føre til mer personbiltransport. Dette medlem mener at i veitrafikken må trafikksikkerhet, ras- og skredsikring og veistandard med gul stripe i distriktene prioriteres. I klimaendringenes tid mener dette medlemdessuten at det trengs sterkere satsing på flom- og skredsikring av veier og jernbane enn det regjeringen legger opp til.

Dette medlem mener det er særlig viktig å holde jernbanelinjene åpne landet rundt ved å styrke vedlikeholdsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Penger og ressurser må flyttes fra motorveiutbygging til bane og sjø, og et godt jernbanenett er avgjørende for godstransporten. Dette medlem peker på at navet for godstransport i Norge, Alnabruterminalen, må få tilstrekkelig med ressurser til videre utvikling. Arbeidet med elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen må intensiveres og det må gjennomføres bygging av krysningsspor på Kongsvingerbanen. Det er avgjørende at det kommer på plass en avklaring av traseen som sikrer dobbeltspor mellom Arna og Voss. Dette medlem mener dessuten det er på tide med en mer detaljert utredning av høyhastighetstog i Norge, og viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett settes av midler til dette.

Dette medlem viser til at regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre har blitt enige om en flyseteavgift, for å i større grad sørge for at forurenser betaler. Dette medlem viser til at også Sosialistisk Venstreparti har foreslått dette gjentatte ganger, og er derfor positiv til innføringen av en slik avgift. Men dyrere flyreiser er bare halve svaret for å redusere klimautslippene. Det må også finnes reelle alternativer til fly, og da særlig mellom byene med størst flytrafikk.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en ny utredning av høyhastighetstog mellom de store byene i Norge med sikte på utbygging.»

Dette medlem vil vise til at Sosialistisk Venstrepartis i sitt alternative budsjett foreslår å øke støtten til trygge sykkelveier med 1 mrd. kroner. Dette inkluderer økt satsing på riksveiene, så vel som en satsing på tilskuddsordningen til sykkelveibygging for kommuner og fylkeskommuner over hele landet.

Dette medlem undrer seg over at regjeringen tror man kan kutte ut bevilgningene til nullutslippsteknologi i transportsektoren bare fordi Enova tar over ansvaret for arbeidet, og viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett foreslås 200 mill. kroner i ekstra støtte til Enovas arbeid over Samferdselsdepartementets budsjett. Videre vil dette medlem vise til at Sosialistisk Venstrepartis også foreslår endringer i engangsavgiften i sitt alternative budsjett. Dette er viktig for å øke satsingen på nullutslippsteknologi i nybilsalget for bil, og raskest mulig gjøre nullutslippsbiler til det naturlig foretrukne valget. Dette medlemmener videre at arbeidet for innfasing av nullutslippsteknologi i tungtransporten må intensiveres og viser blant annet til Sosialistisk Venstrepartis foreslåtte endringer i drivstoffavgiftene som vil bidra til dette.

Dette medlem vil også minne regjeringen om Stortingets følgende tre vedtak:

 • Stortinget ber regjeringen sørge for at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff, av 3. februar 2015,

og

 • Stortinget ber regjeringen sørge for at mål for klimautslipp i 2020 og 2030 er førende for regjeringens fremlegg til Nasjonal transportplan, av 15. juni 2015,

og

 • Stortinget ber regjeringen i samarbeid med havneeierne lage en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner, herunder finansiering og virkemidler for å oppnå dette, av 3. februar 2015.

Dette medlemforventer framdrift i arbeidet med å følge opp disse vedtakene. Dette medlem mener videre at satsingen på nullutslippsteknologi i maritim sektor må styrkes blant annet ved å øke etterspørselen etter strømferjer. Dette kan bidra til at norsk verftsindustri vil få verdensledende kompetanse på en klimaløsning som vil bli etterspurt internasjonalt.

Dette medlem viser til at norsk verftsindustri er i verdensklasse og at denne næringa vil være svært sentral i den nødvendige omstillingen bort fra petroleumsbasert industri til en mer variert og grønn industri. Den kompetansen som er bygget opp gjennom tiår i leverandør- og verftsindustrien vil kunne levere løsninger som bidrar til at verden kan nå sine klimamål. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås en samlet satsing for elektrifisering av kysten. I tillegg til strømferjer er også utviklingen av andre elektrisk drevne båter, ikke minst til fiskeriflåten, en stor mulighet. Videre må det bygges ut infrastruktur langs kysten for å få tilstrekkelig med ladepunkter. Det krever en målrettet satsing, med både midler og strategier fra regjeringen.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for ‘elektrifisering av kysten’, hvor utvikling av strømdrevne havgående fartøy får en sentral rolle.»

Dette medlem viser også til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett foreslås en dobling av støtten til bredbåndutbygging i distriktene.

3.2.18 Rammeområde 18 (Rammetilskudd mv. til kommunesektoren), under kommunalkomiteen

3.2.18.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 18 (i tusen kroner)

571

Rammetilskudd til kommuner

124 199 216

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

32 736 574

573

Kommunereform

100 000

575

Ressurskrevende tjenester

9 271 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

200 000

578

Valgdirektoratet

65 100

579

Valgutgifter

20 405

Sum utgifter rammeområde 18

166 592 295

Inntekter rammeområde 18 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 18

0

Sum netto rammeområde 18

166 592 295

3.2.18.2 Komiteens merknader

3.2.18.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 18 settes til 167 134 068 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 541 773 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1. Disse medlemmer viser til at kommunene er grunnmuren i det norske demokratiet, og støtter regjeringens arbeid for styrket lokaldemokrati. Kommunene har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester for alle. Disse medlemmer mener det er viktig at kommunene sikres mulighet til å gi et godt velferdstilbud og legger til rette for vekst og nye arbeidsplasser i hele landet.

Disse medlemmer viser til at regjeringens økonomiske opplegg for kommunesektoren legger til rette for at kommunene og fylkeskommunene kan tilby flere og bedre tjenester.

Disse medlemmer mener at en robust og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver. Robuste kommuner er også viktig for å styrke lokaldemokratiet. Disse medlemmer vil derfor understreke betydningen av at regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter regnet fra inntektsnivået i 2015 etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2015. Det innebærer at styrkingen av kommuneøkonomien i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2015 videreføres i kommunesektorens inntektsgrunnlag i 2016.

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunenes inntekter som setter dem i stand til å styrke velferdstilbudet. Det reelle økonomiske handlingsrommet for kommunene er bedre i årene 2014–2016 enn i de tre foregående årene under regjeringen Stoltenberg. Veksten i frie inntekter omfatter blant annet midler til satsinger på rusomsorg, helsestasjoner og skolehelsetjenesten, et mer fleksibelt barnehageopptak og fornying og opprustning av fylkesveiene.

Ut over realveksten i frie inntekter foreslår regjeringen økt rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner til en ekstra time naturfag i grunnskolen, økt lærlingtilskudd og likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Det foreslås midler til å dekke engangskostnader i kommuner hvor det i 2016 fattes nasjonale vedtak om sammenslåing.

Disse medlemmer vil videre understreke betydningen av at regjeringen øker bevilgningene ytterligere for å ruste opp fylkesveiene, over fylkeskommunenes budsjetter.

3.2.18.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet vil prioritere en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi for å sikre en bedre skole og eldreomsorg. Disse medlemmer vil bruke handlingsrommet i norsk økonomi til å investere i framtiden. Kunnskap og muligheter for alle må gå foran store og usosiale skattekutt. En grunnleggende forutsetning for et samfunn der velferden kommer alle til gode, er en god kommuneøkonomi.

Disse medlemmer viser til at Høyre/Frp-regjeringens viktigste prioritering har vært skattekutt. De overlater de vanskelige valgene til lokale folkevalgte i en tid hvor kommunene står overfor store utfordringer. Utviklingen går i feil retning. Mens kommunene i gjennomsnitt hadde en vekst i de frie inntektene på 1,8 pst. i perioden 2006–2013, vil veksten med regjeringens opplegg for 2016 være på kun 1,3 pst. i perioden 2014–2016.

Disse medlemmer viser til at kommunen skal løse mange oppgaver i årene som kommer. Sterk befolkningsvekst, flere eldre, byer som vokser, lokalsamfunn som trenger nye vekstimpulser, bosetting av flyktninger og klimaendringer, er noen av de utfordringene samfunnet vårt må møte. Disse medlemmer vil gi kommunene muligheter til å møte de forventningene som Stortinget og befolkningen har til dem på en rekke områder.

Heldigvis ser det ikke ut til at årets skattesvikt blir så betydelig som de første prognosene tilsa. Dette er bra for tjenestene i kommunene og innbyggerne. Disse medlemmer viser imidlertid til at regjeringen legger seg på et ambisiøst skatteanslag for kommunene for 2016. Da må regjeringen være beredt til å stille opp med kompensasjon, dersom anslagene viser seg å være gale.

Disse medlemmer mener regjeringen har lagt fram et stramt økonomisk opplegg for kommunesektoren for 2016. Det gjør at prioriteringene blir tøffere og kvaliteten på velferdstjenestene blir redusert. Regjeringens opplegg for kommuneøkonomien har allerede gått utover velferdstjenestene, og i flere kommuner kuttes det i eldreomsorg og lærerressurser – stikk i strid med hva Høyre og Fremskrittspartiet lovte i valgkampen. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet i alternativt statsbudsjett totalt 3 mrd. kroner mer til kommunesektoren.

Disse medlemmer vil ha en rettferdig kommuneøkonomi som sikrer et likeverdig tjenestetilbud over hele landet. Det er store forskjeller i kommunenes skatteinntekter, og det må fortsatt være en betydelig utjevning mellom kommunene. Lokalsamfunn med store utfordringer med rask tilflytting, rask fraflytting eller demografiske utfordringer, må tas særlig hensyn til.

God kommuneøkonomi er en grunnleggende forutsetning for gode skoler. Det er kommunene som eier norske skoler og som kjenner sine skoler best. For å satse på skolen mener disse medlemmer vi må sørge for at den enkelte kommune har handlingsrom til å kunne prioritere, styrke og utvikle sine skoler.

Disse medlemmer vil ha en sterk offentlig fellesskole som gir læring, trivsel og mestring i barn og unges hverdag, og som gir alle elever gode muligheter videre i livet. Skolen er blant våre viktigste arenaer for å skape et rettferdig samfunn. Fremdeles er det systematiske forskjeller i hvor mye elever lærer og altfor mange som faller ut av videregående opplæring. Disse medlemmer vil ha en skole som gir alle elever de utfordringene, den hjelpen og den støtten de trenger for å lykkes med læring og utvikling.

Disse medlemmer mener barnehager er bra for barna, trygt for småbarnsforeldrene og viktig for nærings- og arbeidslivet. Dessuten bidrar barnehagene til likestilling mellom kvinner og menn, og gir solide bidrag til integreringen. I barnehagen legges grunnlaget for videre utdanning, slik at forskjeller kan utjevnes.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiet vil utvide retten til barnehageplass til å gjelde alle barn født før 31. desember. Disse medlemmer vil finansiere dette ved å bruke regjeringens forslag om 400 mill. kroner til såkalt fleksibelt opptak til to årlige barnehageopptak. I tillegg foreslår disse medlemmer å bevilge nye 250 mill. kroner utover regjeringens forslag.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiets mål er et samfunn som fremmer god helse for alle, forebygger sykdom, utjevner sosiale forskjeller og gir alle barn og unge en god start i livet. Det viktigste helsearbeidet handler om det som gjøres før folk blir syke, i det samfunnet vi alle er en del av – der vi lever våre liv. Å investere i gode barnehager, skoler, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, nærmiljø og eldrehelse er derfor investeringer i vår felles framtidige helse. Alt dette skjer i kommunen. En sterk kommuneøkonomi er avgjørende for trygge og gode helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Disse medlemmer foreslår at ramme 18 settes til 169 372 188 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 2 779 893 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.18.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til at Kristelig Folkeparti og Venstre fikk gjennomslag i budsjettavtalen for å gå imot regjeringens forslag om å statliggjøre og sentralisere den kommunale skatteoppkrevingen. Dette medlem viser til at budsjettavtalen øker tapskompensasjonen til fylkeskommunen med 60 mill. kroner utover regjeringens forslag. Dette medlem viser til at det i budsjettavtalen er avtalt å bevilge 5 mill. kroner i omstillingsmidler til Tinn kommune etter nedleggingen av lokalsykehuset på Rjukan.

3.2.18.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 18 settes til 169 638 310 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 3 046 015 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.18.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 18 settes til 168 743 195 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 2 150 900 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 18 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige folkevalgte forvaltningsnivåer, og har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester som skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Dette medlem er derfor opptatt av at kommuner og fylkeskommuner sikres gode rammevilkår og at det lokale selvstyret respekteres gjennom en betydelig økning i frie inntekter.

Dette medlem viser til at Venstres liberale ideologi tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Alle skal ha frihet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet – men like selvsagt er det at de som virkelig trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. Frie samfunn har gode fellesskapsinstitusjoner og et sosialt sikkerhetsnett for alle. Dette medlem ønsker derfor en stat som bekjemper sosial urettferdighet. Fattigdom rammer enkeltmennesker – ofte uventet og tilfeldig, og av sammensatte årsaker. En del mennesker er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av. De skal ha et støttenivå som gir mulighet til et verdig liv. Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår, skal være rause. Dette medlems førsteprioritet vil være å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.

Dette medlem viser til at Venstre gjennom flere år har arbeidet målrettet for å redusere fattigdom, særlig den som rammer barn. Dette medlem viser til at det i dag er store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder satsene for sosialhjelp og hvorvidt kontantstøtte og barnetrygd regnes inn i inntektsgrunnlaget. Paradokset er at forskning viser at lave sosialhjelpssatser gir flere langtidsbrukere, mens høye sosialhjelpssatser hjelper vanskeligstilte videre i livet. Dette medlem foreslår derfor en opptrapping til en nasjonal minstenorm for sosialhjelp med virkning fra 1. januar 2016, som medfører en økt bevilgning på 550 mill. kroner. I første omgang foreslår dette medlem å øke de veiledende satsene i sosialhjelpen med 10 pst. eller tilsvarende en økning på ca. 850 kroner pr. mnd. for en enslig sosialhjelpsmottaker med ett barn.

Dette medlem er kjent med at flere undersøkelser viser at barn fra ressurssvake familier har store fordeler av å gå i barnehage og at det er vist store positive langtidseffekter på utdanning og yrkesdeltakelse av barnehage. Dette medlem vil understreke at disse effektene er klart størst for barn som kommer fra hjem der utdanningsnivået er lavt, og der familien har andre psykososiale utfordringer.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 192 mill. kroner for 2016 til 2 100 flere barnehageplasser enn det som følger av regjeringens forslag. Samlet vil overføringene gi 5 500 nye barnehageplasser, og gi grunnlag for to årlige barnehageopptak og en rett til barnehageplass i august året etter for alle barn født før 31. desember.

Foreldre med lav utdanning og inntekt benytter barnehage mindre enn foreldre med høy utdanning og inntekt. For å skape like muligheter mener derfor dette medlem at det må arbeides målrettet for at særlig barn fra mindre ressurssterke hjem går i barnehage. Dette medlem mener det også vil bedre barnas læring i skolen, øke andelen som fullfører videregående skole og øke andelen som tar høyere utdanning.

Dette medlem mener at et viktig tiltak for å skape like muligheter også for barn i lavinntektsfamilier er å innføre gratis kjernetid for barn fra lavinntektsfamilier, slik at det ikke er økonomien som avgjør om hvorvidt et barn går i barnehage. Dette medlem viser til at det som følge av budsjettforliket for 2015, mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble innført differensiert foreldrebetaling og gratis kjernetid for fire- og femåringer i lavinntektsfamilier fra og med 1. august 2015. Dette medlem mener det er naturlig å utvide tilbudet om gratis kjernetid til å omfatte treåringer. Dette medlem vil understreke at barnehagen er en viktig sosialiseringsarena, og at alle barn uavhengig av foreldres inntekt bør få tilbud om barnehageplass som en viktig og nødvendig forberedelse for videre utdanningsløp. Derfor ønsker dette medlem nå å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager til også å gjelde treåringer og heve inntektsgrensen for å komme inn i ordningen fra 405 000 til 486 750. Dette medlem foreslår til sammen 48 mill. kroner til formålet. Dette medlem viser til at de aller fleste barn i dag går på en skolefritidsordning og at dette også er en viktig arena for inkludering og sosialt fellesskap men at mange ikke har råd til å betale oppholdsbetalingen. Dette medlem ønsker derfor å differensiere oppholdsbetalingen på skolefritidsordningen på samme måte som for barnehager og foreslår å sette av 75 mill. kroner til dette. Dette medlem viser for øvrig til at det også under ramme 6 foreslås 100 mill. kroner til utvidelse av ordning med gratis deltidsplass i SFO/AKS. Ordningen vil med dette kunne utvides til å omfatte flere skoler i Drammen, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Dette medlem mener at å inntektsgradere oppholdsbetalingen i både barnehage og SFO og å innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier er gode målrettete tiltak for å bekjempe fattigdom. Dette medlem vil understreke at dette bare er noen få av alle Venstres tiltak for å redusere fattigdom i barnefamilier, og vil nevne at det også bevilges 75 mill. kroner for å gi alle 4- og 5-åringer i asylmottak rett til en barnehageplass under ramme 6. Det vises for øvrig til ramme 2 for nærmere beskrivelse av barnehageområdet.

Dette medlem viser til at skolehelsetjenesten mange steder har for dårlig kapasitet. Skolehelsetjenesten er en god, forebyggende og samfunnsøkonomisk billig måte å gi helseråd og tjenester til barn og ungdom på. Mange unge har i dag utfordringer utenom det som har med selve undervisningssituasjonen å gjøre, og behov for råd, veiledning og støtte på mange ulike områder. Det er mange barn og unge som sliter med psykiske og fysiske vansker, og problemer i hjemmesituasjonen, og som bør møtes på lavest mulig nivå av trygge, kompetente voksne. Dette medlem mener at mange mindre utfordringer kan løses tidlig, og at skolehelsetjenesten har en viktig forebyggende rolle. Dette medlem mener det forebyggende arbeidet som skolehelsetjenesten utfører, er svært viktig, og mener det er nødvendig med en styrking av tjenesten. Dette medlem foreslår å bevilge 167,5 mill. kroner til 250 nye stillinger i skolehelsetjenesten. Videre foreslår dette medlem at det bevilges 50 mill. kroner til videreutdanning av skolehelsepersonell, for å dekke økende behov for kompetanse innen psykisk helse, samt opplæringsbehov i forbindelse med utvidet rekvisisjonsrett til utskriving av prevensjon.

Dette medlem mener helsestasjonene står i en særlig gunstig posisjon til å være en støtte for småbarnsforeldre. Helsestasjonene er den offentlige tjenesten som kommer tettest og tidligst i kontakt med barn og deres foreldre og kan oppdage eventuelle støttebehov tidlig. Dette medlem viser i den forbindelse til at det er lite uenighet i fagfeltet på de første leveårenes betydning for hjernens utvikling og derigjennom hvilke forutsetninger barnet får for å lykkes videre i utdanningsløpet og videre inn i voksenlivet. Dette medlem mener at ny forskning på barns utvikling gjør det helt nødvendig å satse langt tyngre på forebygging enn før, og mener det både vil gi det enkelte barn en høyere livskvalitet og føre til store samfunnsøkonomiske besparelser. Dette medlem mener det er behov for en nasjonal opptrappingsplan for helsestasjonene og foreslår å sette av 167,5 mill. kroner til 250 nye stillinger ved helsestasjonene som en videreføring av den påbegynte opptrappingen. Dette medlem mener helsestasjonene på kort sikt bør ha gode muligheter for å drive oppsøkende virksomhet og tilby foreldreveiledningskurs og annet forebyggende arbeid. På den måten mener dette medlem at det er mulig å unngå at små utfordringer får utvikle seg til alvorlige problemer, noe som vil avlaste det øvrige hjelpeapparatet.

Dette medlem viser til at det er bred politisk enighet om at barnevernet skal styrkes, og at en systematisk opptrapping av den kommunale barnevernstjenesten er nødvendig. Det er det kommunale barnevernet som først møter barnet, og derfor mener dette medlem at det kommunale barnevernet må sikres gode rammebetingelser. Dette medlem mener kommunene må få et mer helhetlig ansvar for barnevernet og er av den oppfatning at en gradvis overføring av Bufetats oppgaver regionalt til kommunene må ses i sammenheng med kommunereformen og opprettelsen av større og mer robuste kommuner. Dette medlem støtter regjeringens styrking av Bufetat i dette statsbudsjettet, fordi flere barn trenger institusjonsplasser, forsterkede fosterhjem og andre tiltak. Dette medlem mener at ettervern må utgjøre en viktig og avgjørende del av et helhetlig barnevern. I dag er ettervernet både mangelfullt og tilfeldig. Dette medlem mener det er uheldig at barn ikke har en sterkere rett til ettervern. Dette medlem viser til at det er store variasjoner og ulik praksis i kommunene og store forskjeller på hvor mye ressurser kommunene bruker på ettervern. Dette medlem viser til at barnevernet har som funksjon å utøve et offentlig foreldreskap. Dette medlem mener samfunnet, når de ikke tilbyr et godt nok ettervern, forventer at barnevernsbarn skal klare seg bedre under langt dårligere betingelser enn annen ungdom. Dette medlem mener det må jobbes systematisk for å styrke ettervernet og foreslår på denne bakgrunn en generell styrking av tiltaksutvikling i kommunalt barnevern med 75 mill. kroner. Dette medlem viser videre til at det under ramme 2 foreslås å bevilge 140 mill. kroner til den kommunale barnevernstjenesten, som øremerkes til 100 nye fagstillinger. Totalt styrkes den kommunale barnevernstjenesten med 215 mill. kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Dette medlem viser til at regjeringen har lagt fram en ambisiøs plan om at det norske samfunnet skal være universelt utformet innen 2025. For å oppnå dette må eksisterende bygg, anlegg, uteområder m.m. oppgraderes. Dette medlem mener det er viktig at undervisningsbygg prioriteres høyt. Dette medlem mener at universell utforming er et gode for alle og en helt nødvendig forutsetning for at funksjonshemmede barn og ungdom skal få samme mulighet som andre til å gå på nærskolen, og til å velge fag og skoler etter interesser og evne. Dessverre viser det seg at svært mange av landets undervisningsinstitusjoner i stor grad er utilgjengelige for funksjonshemmede, og at svært mange av grunnskoler og videregående skoler har betydelige mangler. Dette medlem mener det må satses betydelig på å øke tilgjengeligheten i eksisterende bygningsmasse om målet om et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle skal nås. Dette medlem viser til at det vil koste kommunene 1,8 mrd. kroner at alle undervisningsbygg er universelt utformet innen 2025, og tilsvarende 900 mill. kroner for fylkeskommunene. Det er etter dette medlems syn en helt nødvendig investering, og det haster med å komme i gang. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 270 mill. kroner til universell utforming av undervisningsbygg.

Dette medlem er positiv til at regjeringen i større grad behovsprøver stipendene i videregående opplæring slik at de treffer de elevene som trenger det mest. Dette medlem mener dagens ordning med ikkebehovsprøvd stipend i videregående opplæring skal erstattes med et behovsprøvd stipend på inntil 750 kroner i måneden. Dette medlem viser til at dagens ordning slår særlig uheldig ut for elever på bygg- og anleggsteknikk og vil foreslå at det ikke-behovsprøvde stipendet på bygg- og anleggsteknikk økes til 7 000 kroner årlig. Dette medlem viser til forslaget om ny ordning i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016.

Dette medlem viser at opplæring i bedrift er viktig for å kunne gi ungdom den kompetansen de har behov for i yrkeslivet. Dette medlem er bekymret for at mangelen på læreplasser er med på å øke frafallet fra videregående opplæring. For å løse denne utfordringen mener dette medlem det er nødvendig med et bredt spekter av tiltak for å stimulere bedrifter både i privat og offentlig sektor til å ta inn flere lærlinger. Dette medlem foreslår derfor både å øke lærlingtilskuddet med 5 000 kroner per ny lærlingekontrakt, eller tilsvarende 95 mill. kroner over statsbudsjettet, i tillegg til økningen på 2 500 kroner som er foreslått av regjeringen.

Dette medlem viser til regjeringens forslag om en time ekstra naturfag på 1.–7. trinn, og foreslår å omprioritere denne timen til en ekstra uketime som den enkelte skole selv kan velge å disponere ut fra ressurser, behov og utfordringer.

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det lagt frem en ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene, som medfører en omfordeling av inntekter mellom fylkeskommunene. For fylkeskommunene som taper mest på omleggingen er det innført en tapskompensasjonsordning. Dette medlem mener at kompensasjonsordningen må forsterkes for å unngå kutt i tapsrammede fylkeskommuner innenfor blant annet videregående opplæring og kultur. Dette medlem foreslår økning av kompensasjonsbeløpet med 60 mill. kroner.

Dette medlem mener det er behov for fornyelse og opprustning av deler av fylkesveinettet, og foreslår å bevilge 5 mill. kroner til planlegging av FV 609 Askvoll kommune.

Dette medlem viser til at regjeringen på ny har fremmet forslag om at staten skal overta skatteoppkreverfunksjonen som i dag ligger i kommunene, og at det derfor er trukket ut 630 mill. kroner fra kommunerammen. Dette medlem støtter ikke regjeringens forslag og viser til nærmere omtale og begrunnelse under rammeområde 20 i denne innstilling. Dette medlem foreslår derfor å utvide kommunerammen med 630 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Dette medlem viser til at småkommunetilskuddet som gis til de minste kommunene ikke er prisjustert i regjeringens forslag, og at det i stedet er lagt opp til en nominell videreføring. Dette medlem mener forslaget i praksis innebærer et kutt i småkommunetilskuddet, og foreslår å bevilge 24 mill. kroner til prisjustering av tilskuddet.

Dette medlem viser til at regjeringen har foreslått et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene, som ledd i en tiltakspakke for økt sysselsetting. Dette medlem støtter forslaget og mener ordningen bør utvides til å omfatte vedlikehold og rehabilitering av bygg som kan benyttes som midlertidige asylmottak, for å bedre mottakskapasiteten som følge av økt antall asylsøkere. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke tilskuddet med 50 mill. kroner.

Dette medlem viser videre at regjeringen i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) foreslår å redusere sin egen foreslåtte bevilging fra 500 til 200 mill. kroner under begrunnelsen økte asylankomster vil stimulere til økt aktivitet i de samme kommunene. Dette medlem følger regjeringens argumentasjon et stykke på vei, men mener at mer enn en halvering av ordningen er vel dramatisk. Dette medlem foreslår at ordningen reduseres fra 500 til 400 mill. kroner.

Mange kommuner med behov for investeringer har utfordringer knyttet til lånefinansiering. Utfordringen er at det er blitt vanskeligere å få lån bl.a. som følge av økte soliditetskrav til Kommunalbanken og en særnorsk vekting av kommunelån. Dette medlem viser til at norske kommunelån har en vekting på 20 pst., mens den er null i EU. Dette medlem viser til at Bergen og Stockholm nylig tok opp hvert sitt lån samtidig. Påslaget på lånet til Bergen kommune var på 57 basispunkter (0,57 prosentpoeng) – mens Stockholm fikk det samme lånet med bare 15 basispunkter som påslag. Dette medlem ber regjeringen om å fjerne den særnorske vektingen av kommunelån, eventuelt å innføre en ordning hvor staten garanterer for kommuners lån slik at vektingen er unødvendig. Merkostnadene med dagens system er beregnet til et sted mellom 600–700 mill. kroner for kommunene. Dette medlem vil, i påvente av at ordningen med vekting av kommunelån avskaffes, innføre en midlertidig ordning for 2016 hvor staten garanterer for kommunelån slik at kommunene vil få lån med bedre betingelser og med dette vil bli bedre rustet til å foreta nødvendige investeringer. Innsparingen foreslås delt med 2/3 til kommunene og 1/3 til staten. Dette medlem legger derfor til grunn et nedtrekk av kommunerammen på 200 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen snarest avvikle den særnorske ordning med vekten av kommunelån.»

Dette medlem viser til at Venstre foreslår utsettelse av regjeringens forslag om avkortning av pensjon for ektefeller, som er nærmere omtalt under ramme 7. Det vil på denne bakgrunn ikke være behov for kompensasjon til kommunene for økte pensjonskostnader, og dette medlem foreslår som følge av dette et trekk i kommunerammen på 15 mill. kroner.

Dette medlem viser til at Venstre går imot regjeringens forslag om å øke den laveste merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 pst., se nærmere omtale under ramme 21. Det vil på denne bakgrunn ikke være grunnlag for å kompensere fylkeskommunen for merkostnader knyttet til økning av merverdiavgiftssatsen, og dette medlem foreslår som følge av dette et trekk i kommunerammen på 142 mill. kroner.

Samlet foreslår dette medlem følgende konkrete endringer under rammeområde 18, Rammetilskudd mv. til kommunesektoren:

Bokført (mill. kr)

2100 flere barnehageplasser

192,0

250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten

167,5

250 nye stillinger på helsestasjonene

167,5

Videreutdanning av skolehelsepersonell

50,0

Styrket ettervern i barnevernet og generell styrking av tiltaksutvikling i kommunalt barnevern

75,0

Nasjonal minstenorm for sosialhjelp og heving av dagens veiledende sats med 10 pst.

550,0

Gratis kjernetid i barnehager for alle 3-åringer i lavinntektsfamilier.

24,0

Utvide inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehager for 3-5-åringer til 486 750

24,0

Omprioritere regjeringens forslag om en time ekstra naturfag på 1.-7. trinn til «fri» time.

0,0

Differensiert foreldrebetaling i SFO

75,0

Gå imot regjeringens forslag om å statliggjøre skatteinnkrevingsfunksjonen.

630,0

Universell utforming av alle skoler.

270,0

Småkommunetilskuddet

24,0

Fornyelse og opprustning av fylkesveinettet

5,0

Styrking av tapskompensasjons-ordningen for fylkeskommunene som taper mest på nytt inntektssystem

60,0

Økt lærlingtilskudd, 5.000,- per kontrakt

98,0

Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner

50,0

Delvis reversering av kutt i tilskudd til vedlikehold- og rehabilitering i kommunene (foreslått i Tillegg 1)

200,0

Innføre en ordning hvor staten garanterer for kommunale lån.

-200,0

Kompensasjon til kommunen for økte pensjonskostnader

-15,0

MVA-kompensasjon til fylkeskommunen

-142,0

Erstatte dagens ordning med et ikkebehovsprøvd stipend (gratis læremidler) i videregående skole med et behovsprøvd stipend på inntil 750 kr. måneden, men samtidig beholde og øke det ikkebehovsprøvde stipendet for elever på bygg- og anleggsteknikk

-154,1

Sum ramme 18: Rammeoverføring til kommunesektoren mv.

2 150,9

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at ordningen med gratis kjernetid i barnehager utvides til å gjelde også for 3-åringer, at lærlingtilskuddet økes med ytterligere 2 500 kroner og at tapskompensasjonsordningen for fylkeskommuner styrkes med 60 mill. kroner.

Dette medlem viser også til at regjeringens forslag om å statliggjøre skatteinnkrevingsfunksjonen skrinlegges og at kommunene fortsatt skal beholde disse oppgavene som følge av budsjettavtalen.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.18.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 18 settes til 171 799 495 000 kroner, som er en økning på 5 207 200 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem viser til at kommunene skal gi god kvalitet på skoler og omsorg, sikre barnehageplass og godt barnevern, gi gode kulturtilbud, ta sitt klima- og miljøansvar og være en god samarbeidspartner og tilrettelegger for næringslivet. Kommunen skal også sikre boliger både til vanskeligstilte og til flyktninger, drive godt integreringsarbeid og bidra til gode lokalsamfunn for mennesker og næringsliv. Dette medlem understreker at dersom kommunesektoren skal klare alle oppgavene sine godt, er god økonomi viktigere enn størrelsen. Dette medlem mener kommunesektoren må få en større andel av totaløkonomien, og pengene må fordeles rettferdig over hele landet.

Dette medlem viser derfor til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett har prioritert en kraftig økning i kommuneøkonomien. I tillegg kommer øremerkede midler til kommunenes arbeid med rus og psykiatri, og økning og øremerking av midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett totalt styrker kommunesektoren med om lag 5 mrd. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem mener en større andel av samfunnets ressurser må brukes på oppvekst og utdanning. En trygg oppvekst og god utdanning til alle bidrar til like muligheter og til å utjevne forskjeller i samfunnet. Investeringer i oppvekst og utdanning er de mest lønnsomme investeringer et samfunn kan gjøre, og mye mer langsiktige enn investeringer i skattekutt. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, der hele det brede utdanningsløpet styrkes. Barnehagen prioriteres gjennom flere plasser, lavere makspris og to opptak, så flere barn kan ta del i det viktige tilbudet barnehagen gir. Grunnskolen styrkes gjennom økt lærertetthet, mer fysisk aktivitet og et gratis skolemåltid, og øremerkede stillinger til skolehelsetjenesten.

Dette medlem mener veien til bedre omsorg forutsetter nok ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten, ikke privatisering. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett, der det settes av 175 mill. kroner til økt bemanning og rett til hele stillinger i eldreomsorgen. Videre viser dette medlem til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett settes av 100 mill. kroner til en tillitspott og 100 mill. kroner til et prosjekt med en ekstra halvtime i eldreomsorgen som de eldre selv skal bestemme hva skal brukes til.

Dette medlem påpeker at kommunene har en nøkkelrolle i integrering av flyktningene. Da må bosetting skje raskt. Penger som i dag brukes til å passivisere folk i mottak må gå til kommunen, slik at integreringen kan starte fra dag én. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett foreslår å styrke integreringstilskuddet til kommunene, og en helt ny bosettingsmodell. Videre viser dette medlem til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett også styrker kommunene med 400 mill. kroner for å kunne sikre god kvalitet på oppfølgingen av alle asylsøkerne som nå kommer.

For kommunesektoren samlet viser dette medlem til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett øker inntektene med om lag 5 mrd. kroner utover regjeringens forslag. I tillegg kommer økte midler til integreringstilskudd og høyere refusjon for utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere.

Dette medlem mener Sosialistisk Venstrepartis kommunesektorsatsing vil gi muligheter til å styrke tilbudet til innbyggerne der de bor. Det vil sikre gode, offentlige fellesløsninger, og hindre kutt i velferdsgoder. Dette medlem mener den store forskjellen mellom partiene handler om hvor høyt man vil prioritere velferd. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti setter verdien av en god skole, god omsorg og kamp mot fattigdom høyest. Det er ikke skoleeleven, hjelpepleieren eller bestemor som er for dyr. Det som mangler er mot og evne til å prioritere det som er viktigst.

Dette medlem viser også til at kommunen får økte utgifter med økt bosetting av flyktninger, men de får også mange nye innbyggere. Sikrer vi rask bosetting, mer språkopplæring, arbeidstillatelse og statlig dekning av kommunale utgifter, vil god integrering bli mye enklere, og mange flere vil raskt kunne bidra i samfunnet. Dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative budsjett sikrer dette gjennom forslag på ulike poster i budsjettet, økning i integreringstilskuddet, i kompensasjonen for barnevernsutgifter, boligtilskudd, vertskommunetilskuddet og generell økning i kommunerammen. I tillegg viser dette medlem til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett legges inn en sysselsettingspakke som rammeøkning på 300 mill. kroner mer enn regjeringen.

Dette medlem viser til at kommunene kan spille en nøkkelrolle i miljøarbeidet dersom de får ressurser til det. Kommunene kan tilrettelegge for at innbyggerne og offentlige instanser kan ta miljøvennlige valg, og dessuten styrke arbeidet med å tilpasse seg farlige klimaendringer. Dette medlem viser til at det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett foreslås 170 mill. kroner mer til klimatiltak og klimatilpasning i kommunesektoren.

For øvrig viser dette medlem til mer detaljert omtale under rammeområdene 2, 6, 7, 15 og 11, samt fagkomiteenes innstillinger.

3.2.19 Rammeområde 19 (Tilfeldige utgifter og inntekter), under finanskomiteen

3.2.19.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 19 (i tusen kroner)

2309

Tilfeldige utgifter

5 250 000

Sum utgifter rammeområde 19

5 250 000

Inntekter rammeområde 19 (i tusen kroner)

5309

Tilfeldige inntekter

150 000

Sum inntekter rammeområde 19

150 000

Sum netto rammeområde 19

5 100 000

3.2.19.2 Komiteens merknader

3.2.19.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 19 settes til 4 250 000 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 850 000 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1.

3.2.19.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at det har vært en sterk økning i driftsutgiftene i den offentlige forvaltningen. Disse medlemmer støtter avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen, hvor det foreslås å underregulere pris- og lønnsjusteringen av driftspostene på statsbudsjettet med til sammen 0,6 pst. Innsparingen skal primært foretas på områder hvor det forventes et mindreforbruk og på områder hvor det kan hentes ut effektiviseringsgevinster. Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2016. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter post 1 med 303,262 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 303,262 mill. kroner til kap. 2309 post 1. Disse medlemmer foreslår imidlertid at kuttene reverseres i sin helhet for sykehusene, kriminalomsorgen og i Forsvaret, og viser til nærmere omtale under respektive rammeområder.

Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets alternative budsjett og forslaget om å stramme inn på underliggende etaters bruk av eksterne konsulenter med til sammen 400 mill. kroner. Det har vært en stor vekst i utgiftene til eksterne konsulenter, og resultatene har vært av varierende kvalitet. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter post 1 med 400 mill. kroner. Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 400 mill. kroner til kap. 2309 post 1.

Disse medlemmer foreslår at ramme 19 settes til 3 546 738 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 1 553 262 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.19.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

3.2.19.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 19 settes til 3 962 500 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 1 137 500 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.19.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 19 settes til 3 264 500 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 1 835 500 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 19 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem foreslår å avvikle eksportsubsidiene for osteproduksjon beregnet til 115 mill. kroner gjennom omsetningsavgiften, nærmere omtalt under rammeområde 11 i denne innstilling. Dette medlem legger til grunn at avviklingen skjer i forbindelse med jordbruksoppgjøret våren 2016 og at det samtidig vurderes om det er behov for en form for omstillingsstøtte til de meieriene som i dag produserer Jarlsberg-ost til eksport.

Dette medlem viser i tillegg til at det i de siste budsjett har vært en sterk økning i driftsutgiftene i den offentlige forvaltningen. Dette medlem støtter i så måte regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform hvor man foreslår å underregulere pris- og lønnsjusteringen av driftspostene på statsbudsjettet med 0,6 pst. Dette medlem mener det er fullt mulig å underregulere disse postene ytterligere og foreslår at «reformsatsen» settes til 1 pst., hvilket vil gi en ytterligere innsparing på 1 213 mill. kroner. Dette medlem foreslår i første omgang at denne reduksjonen føres teknisk under tilfeldige utgifter og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag til postering på ulike poster eller andre effektiviseringstiltak med samme provenyvirkning.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget samtykker i at det spares inn 1 213 mill. kroner på departementenes driftsutgifter (postene 1–29). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2015. Alternativt til en lik reduksjon i alle driftsutgifter kan regjeringen fremme andre effektiviseringstiltak med samme provenyvirkning. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 1 213 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 1 213 mill. kroner til kap. 2309.»

Dette medlem viser til særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2009–2010) Oversikt over statens eiendommer, hvor det framgår over 320 sider hvilke eiendommer staten eier. En rekke av disse eiendommene kan det åpenbart settes spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av eierskapet til. I svar på spørsmål 169 i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 fra Venstre skriver også departementet at:

«Fornyings- og administrasjonsdepartementet holder på med en kartlegging av eiendommer som Statsbygg forvalter, men som ikke naturlig hører inn under Statsbyggs ansvarsområde. Det vil da vurderes om det er eiendommer som kan overføres til annen statlig eller offentlig forvalter eller selges i det åpne marked.»

Dette medlem mener det må være både hensiktsmessig og fornuftig å selge flere av disse eiendommene i det åpne marked og legger til grunn at et slikt salg kan innbringe minst 300 mill. kroner i 2015. Teknisk foreslår dette medlem at en slik merinntekt budsjetters under kap. 5309.29 Tilfeldige inntekter.

Dette medlem viser videre til regjeringens gjentatte forslag om å statliggjøre skatteinnkrevingsfunksjonen. Dette har i realiteten blitt avvist av Stortinget en rekke ganger, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2015. Dette medlem mener at regjeringens budsjettering knyttet til overdragelse av skatteinnkrevingsfunksjonen med dertil hørende virksomhetsoverdragelse fra 1. juni 2016 tenderer til det uforsvarlige. Regjeringen legger opp til at 360 av dagens 1 374 ansatte knyttet til skatteinnkrevingsfunksjonen frivillig og øyeblikkelig skal fratre ved virksomhetsoverdragelsen 1. juni. Det er ikke satt av midler til lønn til flere enn 1 015 etter 1. juni, inkludert 50 nye stillinger til økt arbeidsgiverkontroll. Samtidig legges det opp til at innkrevingsoppgaven skal innføres med minst samme effektivitet og resultat som tidligere. Dette tilsvarer en umiddelbar effektivitetsforbedring på over 25 pst., nærmest over natten. I tillegg vil dette medlem peke på det faktum at statliggjøringen av skatteinnkrevingen er en betydelig omstillingsoppgave. Det er ikke lagt inn midler til omstillingen, ut over 27 mill. kroner til engangsutgifter (eiendom, kontorutstyr etc.). Denne bevilgningen skal også dekke engangsutgifter til overføring av oppgaver fra tolletaten. Det er på denne bakgrunn svært urealistisk at staten i 2016 skal kunne spare inn 207,5 mill. kroner slik regjeringen budsjetterer med. På spørsmål 354 fra Venstres gruppe svarer finansdepartementet noe kryptisk at «Dersom Skatteetaten skulle få flere ansatte enn behovet på 1 015 årsverk, vil etaten håndtere dette.»

Dette medlem mener i og for seg at det er betryggende at Skatteetaten vil håndtere å få flere ansatte enn regjeringen budsjetterer med, men at det er lite betryggende å lese regjeringens budsjettering når det gjelder den foreslåtte reformen. Dette medlem foreslår derfor å redusere posten ymse utgifter tilsvarende den tenkte budsjetterte innsparingseffekten på 207,5 mill. kroner.

Dette medlem ønsker større, sterkere og mer robuste kommuner. En forutsetning for å få dette til er at kommunene får flere, ikke færre oppgaver. Regjeringens forslag om statliggjøring av skatteinnkrevingsfunksjonen og forsøk med statlig eldreomsorg er skritt i feil retning.

Samlet foreslår dette medlem videre følgende konkrete endringer under rammeområde 19, Tilfeldige utgifter og inntekter:

Bokført (mill. kr)

Reversering av forslaget om statliggjøring av skatteinnkrevingsfunksjonen

-207,5

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform settes til 1 pst.

-1 213,0

Avvikle ordningen med eksportstøtte til osteproduksjon

-115,0

Salg av statlig eiendom (inkl. økt salg av forsvarseiendom).

-300,0

Sum ramme 19: Tilfeldige utgifter og inntekter

-1 835,5

3.2.19.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 19 settes til 4 700 000 000 kroner, som er en reduksjon på 400 000 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og forslaget om å stramme inn på underliggende etaters bruk av eksterne konsulenter med til sammen 400 mill. kroner. Det har vært en stor vekst i utgiftene til eksterne konsulenter, og resultatene har vært av varierende kvalitet. Dette medlem mener det er på høy tid å iverksette tiltak for kutt i bruken av eksterne konsulenter, og i stedet bygge opp kompetansen i statlige etater. Dette arbeidet må koordineres av regjeringen. Dette medlem peker på at innsparingen en får vil komme de ulike etater til gode, gjennom økt handlingsrom. For å synliggjøre den samlede budsjettvirkningen foreslås det å redusere kap. 2309 post 1 med 400 mill. kroner.

3.2.20 Rammeområde 20 (Finansadministrasjon mv.), under finanskomiteen

3.2.20.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 20 (i tusen kroner)

1600

Finansdepartementet

406 527

1602

Finanstilsynet

351 272

1605

Direktoratet for økonomistyring

348 464

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

15 682

1610

Tolletaten

1 369 058

1618

Skatteetaten

6 207 727

1620

Statistisk sentralbyrå

742 666

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

22 240 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

5 494 850

1650

Statsgjeld, renter mv.

10 740 860

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

20 000

Sum utgifter rammeområde 20

47 937 106

Inntekter rammeområde 20 (i tusen kroner)

4600

Finansdepartementet

699

4602

Finanstilsynet

10 690

4605

Direktoratet for økonomistyring

41 900

4610

Tolletaten

44 651

4618

Skatteetaten

2 097 694

4620

Statistisk sentralbyrå

234 186

5351

Overføring fra Norges Bank

14 800 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

1 181 159

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

76 753

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

2 119 600

Sum inntekter rammeområde 20

20 607 332

Sum netto rammeområde 20

27 329 774

3.2.20.2 Komiteens merknader

3.2.20.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 20 settes til 26 900 260 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 429 514 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1.

3.2.20.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at Arbeiderpartiet i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 20 settes til 27 329 774 000 kroner, som tilsvarer regjeringens forslag.

Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiets helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016), samt tilleggsproposisjoner 1–2.

Disse medlemmer viser videre til regjeringens gjentatte forslag om å statliggjøre skatteinnkrevingsfunksjonen. Dette har i realiteten blitt avvist av Stortinget en rekke ganger, senest i forbindelse med RNB 2015. Disse medlemmer ønsker større, sterkere og mer robuste kommuner. En forutsetning for å få dette til er at kommunene får flere, ikke færre oppgaver. Regjeringens forslag om statliggjøring av skatteinnkrevingsfunksjonen og forsøk med statlig eldreomsorg er skritt i feil retning.

Disse medlemmer viser til nærmere omtale om forslaget om statliggjøring av skatteinnkrevingsfunksjonen under rammeområdene 18 og 19 i denne innstilling. Disse medlemmer foreslår derfor å reversere den foreslåtte økte bevilgningen til Skatteetaten med 422,5 mill. kroner.

Disse medlemmer støtter heller ikke regjeringens forslag om å øke satsen fra 8 til 10 prosent i lav moms. Det vil således ikke være behov for å kompensere kommunesektoren med 50 mill. kroner knyttet til dette forslaget.

3.2.20.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem viser til budsjettavtalen hvor Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for totalt 24 mill. kroner til to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet, hvorav 6 mill. kroner er bevilget til Skatteetaten under rammeområde 20.

3.2.20.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 20 settes til 26 906 603 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 423 171 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.20.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 20 settes til 26 857 274 000 kroner, som er en reduksjon i forhold til regjeringens forslag på 472 500 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 20 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser videre til regjeringens gjentatte forslag om å statliggjøre skatteinnkrevingsfunksjonen. Dette har i realiteten blitt avvist av Stortinget en rekke ganger, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2015. Dette medlem ønsker større, sterkere og mer robuste kommuner. En forutsetning for å få dette til er at kommunene får flere, ikke færre oppgaver. Regjeringens forslag om statliggjøring av skatteinnkrevingsfunksjonen og forsøk med statlig eldreomsorg er skritt i feil retning.

Dette medlem viser til nærmere omtale om forslaget om statliggjøring av skatteinnkrevingsfunksjonen under rammeområdene 18 og 19 i denne innstilling. Dette medlem foreslår derfor å reversere den foreslåtte økte bevilgningen til Skatteetaten med 422,5 mill. kroner.

Dette medlem støtter heller ikke regjeringens forslag om å øke satsen fra 8 til 10 pst. i lav moms. Det vil således ikke være behov for å kompensere kommunesektoren med 50 mill. kroner knyttet til dette forslaget.

3.2.20.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 20 settes til 26 882 574 000 kroner, som er en reduksjon på 447 200 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

3.2.21 Rammeområde 21 (Skatter, avgifter og toll), under finanskomiteen

3.2.21.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 21 (i tusen kroner)

Sum utgifter rammeområde 21

0

Inntekter rammeområde 21 (i tusen kroner)

5501

Skatter på formue og inntekt

251 850 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

92 300 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

5 500 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

5 000

5511

Tollinntekter

3 360 000

5521

Merverdiavgift

263 560 000

5526

Avgift på alkohol

13 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

7 200 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

30 168 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

16 400 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

9 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

1 959 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

6 830 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

2 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

429 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

54 000

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

50 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

4 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 400 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

2 040 000

5557

Avgift på sukker mv.

230 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

1 828 000

5565

Dokumentavgift

8 800 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

113 076

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

96 620

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

184 110

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

436 305

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

125 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

749 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

108 300

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

341 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

154 300

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

289 700

5700

Folketrygdens inntekter

310 250 000

Sum inntekter rammeområde 21

1 028 816 411

Sum netto rammeområde 21

-1 028 816 411

3.2.21.2 Komiteens merknader

3.2.21.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 21 settes til 1 029 949 321 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 132 910 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1.

3.2.21.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til behandlingen av Prop. 3 S (2015–2016) og Prop. 4 L (2015–2016), der disse medlemmer fremmer forslag til endringer i skatter og avgifter.

Disse medlemmer foreslår at ramme 21 settes til 1 039 287 411 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 10 471 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.21.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Dette medlem er tilfreds med at Kristelig Folkeparti og Venstre fikk gjennomslag for å få på plass grønne skatte- og avgiftsforslag, som gjør at det i større grad blir lønnsomt å velge klima- og miljøvennlige løsninger. Kristelig Folkeparti oppnådde å reversere regjeringens forslag om økt skatt ved salg av landbrukseiendom innad i familien, og fikk gjennomslag for viktige skattereduksjoner i frivilligheten, blant annet en økning i gavefradraget til 25 000 kroner.

3.2.21.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 21 settes til 1 044 234 611 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 15 418 200 000 kroner. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.21.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 21 settes til 1 031 601 411 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 2 785 000 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 21 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser til at Venstres overordnede mål i skattepolitikken er et grønt skatteskifte, hvor skattesystemet brukes aktivt til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd. Konkret betyr det lavere skatt på arbeid, eierskap og bedrifter, skattestimuli for å gjøre miljøvennlige valg og økte miljøavgifter. Skatter og avgifter er et viktig politisk virkemiddel for å styre adferd som etter dette medlems syn i altfor liten grad har blitt brukt de siste årene.

Dette medlem viser til at Venstre hovedprioriteringer i skatteopplegget for 2016 er et grønt skatteskifte og at skattesystemet aktivt brukes til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter.

Samlet foreslår dette medlem et skatte- og avgiftsopplegg som innebærer en netto skatteskjerpelse på vel 4,2 mrd. kroner bokført og 1,5 mrd. kroner påløpt i forhold til regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2016. Korrigert for endringene i tillegg 1 vil Venstres opplegg medføre en netto skatteskjerpelse på om lag 2,8 mrd. kroner bokført og en lettelse på vel 350 mill. kroner påløpt.

Grønt skatteskifte

Dette medlems overordnede mål i skattepolitikken er et grønt skatteskifte, hvor skattesystemet brukes aktivt til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd. Konkret betyr det lavere skatt på arbeid, eierskap og bedrifter, skattestimuli for å gjøre miljøvennlige valg og økte miljøavgifter. Skatter og avgifter er et viktig politisk virkemiddel for å styre adferd som etter dette medlems syn i altfor liten grad har blitt brukt de siste årene. I budsjettavtalen med Høyre og Fremskrittspartiet for 2015 fikk Venstre gjennomslag for et grønt skatteskifte som i sum var større enn det den forrige regjering klarte på åtte år. Regjeringen har satt ned en grønn skattekommisjon som skal komme med sine anbefalinger i desember. Det er i tråd med Venstres politikk og tidligere forslag i Stortinget. Dette medlem mener imidlertid at Stortinget ikke kan vente til skattekommisjonens anbefalinger kommer før det gjøres nødvendige grep for å ta i bruk skatte- og avgiftssystemet i klima- og miljøpolitikken.

For dette medlem handler et grønt skatteskifte både om å gi skatte- og avgiftslettelser for å belønne miljøvennlige valg, og det handler om skatte- og avgiftsskjerpelser for å sette en pris på utslipp og følge prinsippet som «alle» er enige om, nemlig at forurenseren skal betale.

Dette medlem foreslår derfor følgende endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2016:

Tiltak

Beløp

bokført mill. kr.

Skattefradrag, energieffektiviseringstiltak i egen bolig, inntil 50 000 kr per bolig.

270,0

Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort (kollektivtransport)

2 000,0

Mva.-fritak økologisk mat (anslag)

170,0

Øke avskrivningssatsen for maskiner med 5 pst. under forutsetning av at investeringen har påvist miljøeffekt og medfører økt energieffektivisering

50,0

Ekstra jordbruksfradrag på 20 000,- for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon

3,0

SkatteFUNN: Ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på hhv. 2 mill. kroner for bedriftsintern støtte og 4 mill. kroner for bedriftsekstern støtte

0,0

Øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst for biogasskjøretøy

0,0

Innføre fritak for elavgift for elektrisitet brukt som drivstoff i ferger, skip, lastebiler, busser og landstrøm (for båter)

1,0

Reduksjon i landingsavgiften på 25 pst. for fly som går på biodrivstoff

0,0

Sum grønne skattelettelser:

2 494,0

Videreføre skattefri kilometergodtgjørelse på 2012-nivå.

134,0

Avvikle taxfree-ordningen for tobakksvarer (medfører færre flyreiser)

1 050,0

Heve engangsavgiften når det gjelder egenvekt, motoreffekt og NOX-utslipp for avgiftsgruppe B (lastebiler) til 35 pst av gruppe A (personbiler)

385,0

Heve engangsavgiften (gjelder bl.a. CO2-utslipp) avgiftsgruppe C (campingbiler m.m.) til 50 pst av gruppe A (personbiler)

105,0

Ilegge NOX-komponent i engangsavgiften for campingbiler tilsvarende personbiler

30,0

Øke satsen i engangsavgiften for NOX-utslipp med 10 pst.

69,0

Øke veibruksavgiften på bensin med 50 øre per liter

420,0

Øke veibruksavgiften på autodiesel med 50 øre per liter samt opptrapping av avgiften på autodiesel slik at den blir lik bensin tilsvarende 43 øre per liter

2 485,0

Oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer

28,0

Økt elavgift 2,5 øre/kWh og heve redusert sats i elavgiften til 2,5 øre kWh. 0,5 øre øremerkes Enova.

1 110,0

Innføre en gjennomgående CO2-avgift på 500 kroner per tonn

1 584,0

Ny miljøavgift på plast

200,0

Ny miljøavgift på flyreiser etter tysk modell

2 000,0

Ny miljøavgift på deponi av gruveavfall

450,0

Sum grønne skatteskjerpelser:

10 045,0

Sum grønt skatteskifte

12 544,0

Skatt på lønn og pensjon

Dette medlem viser til at skatter og avgifter bringer inntekter til stat og kommune for å løse offentlige oppgaver og finansiere gode velferdstilbud. Dette skal skje samtidig som man i minst mulig grad bremser verdiskaping. I tillegg er skatt et politisk virkemiddel for å påvirke atferd og utjevne inntekt. Skatte- og avgiftssystemet skal belønne arbeid. Dette medlem vil gi mest skattelette til dem som har de laveste inntektene. Den enkleste måten å gjøre dette på er å ha et fradrag i bunn av inntekten som kommer alle til gode, men som har størst effekt for dem med lave og moderate inntekter og endringer i regjeringens forslag til trinnskattemodell som stimulerer det samme. Skattepolitikken må stimulere arbeidslinjen.

Regjeringen har lagt fram en trinnskattemodell i tråd med anbefalingene fra Scheel-utvalget for å redusere kostnadene som følger av at den generelle skattesatsen reduseres fra 27 til 25 pst. Det er en modell som dette medlem støtter prinsippene bak. Dette medlem mener imidlertid at modellen kan gjøres bedre, enklere og gi høyere lettelser for de med moderate og lave inntekter. Dette medlem registrerer også at dette påpekes av flere ledende økonomer etter at statsbudsjettet ble lagt fram.

Dette medlem foreslår derfor følgende endringer i forhold til regjeringens opprinnelige modell for trinnskatt, minstefradrag, personfradrag og trygdeavgift:

Regjeringen

Venstre

Trinnskatt, trinn 1

Sats: 0,9 pst,

Innslagspunkt: 158 000 kr.

(opprinnelig foreslått sats på 0,8 pst.)

Utgår

Trinnskatt, trinn 2

Sats: 1,7 pst,

Innslagspunkt: 224 900 kr.

(opprinnelig foreslått sats på 1,6 pst.)

Sats:2 pst,

Innslagspunkt: 300 000 kr.

Trinnskatt, trinn 3

Sats: 10,7 pst,

Innslagspunkt: 565 400 kr.

(opprinnelig foreslått sats på 10,6 pst.)

Sats: 11 pst,

Innslagspunkt: 570 000 kr.

Trinnskatt, trinn 4

Sats: 13,7 pst.,

Innslagspunkt: 909 500 kr.

(opprinnelig foreslått sats på 13,6 pst.)

Sats: 14 pst,

Innslagspunkt: 900 000 kr.

Minstefradrag

Sats: 43 pst,

Maksimalbeløp: 91 450 kr.

Sats: 48 pst,

Maksimalbeløp: 95 000 kr.

Personfradrag

Beløp: 51 750 kr.

Beløp: 53 000 kr.

Trygdeavgift

Sats: 8,2 pst.

Sats: 8,4 pst.

I sum vil disse endringene medføre en skattelette i forhold til regjeringens forslag på alle inntekter under 1 mill. kroner, men som det framgår av tabellen under klart mest for inntekter mellom 200 000 og 400 000 kroner som vil få en netto skattelettelse på mellom 2 500 og 3 000 kroner. Tilsvarende blir det en skatteskjerpelse for inntekter over 1 mill. kroner.

[Figur:]

Samlet foreslår dette medlem en skattelette i lønns- og pensjonsinntekt på om lag 2,2 mrd. kroner bokført, og 2,7 mrd. kroner påløpt i forhold til regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2016 og en lettelse på om lag 3,1 mrd. kroner bokført og om lag 3,9 mrd. kroner påløpt som følge av endringene i tillegg 1.

Dette medlem foreslår derfor følgende endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2016:

Tiltak

Beløp

bokført mill. kr.

Beløp

påløpt

mill. kr.

Økt minstefradrag lønnsinntekt til

95 000 kr og økt prosentsats til 48 pst.

-2 280,0

-2 850,0

Personfradraget økes til 53 000,-

-875,0

-1 095,0

Øke fradraget for enslige forsørgere tilsvarende personfradraget i skatteklasse 1

-75,0

-95,0

Avvikle skatteklasse 2

235,0

295,0

Endre regjeringens trinn-skattesystem som innebærer en bedre sosial profil.

-800,0

-900,0

Unnta aksjefond og børsnoterte aksjer fra regjeringens forslag om innstramming i utbyttebeskatningen

0,0

0,0

Heve grensen for å betale trygdeavgift (frikortgrensen) til 54 650 (dvs. teknisk 55 000).

-65,0

-80,0

Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 5 000 kr.

-50,0

-60,0

Eget skattefradrag på 6 000,- for aldersgruppen 62–67 år som bare mottar lønnsinntekt (ikke pensjon eller trygd)

-255,0

-320,0

Øke beløpsgrensen for skattefri inntekt (lønnsoppgaveplikt) til 3 000 kr.

-60,0

-75,0

Skattefradrag, energieffektiviseringstiltak i egen bolig, inntil 50 000 kr per bolig.

-270,0

-400,0

Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort (kollektivtransport)

-2 000,0

-2 500,0

Fjerne rentefradraget for kredittkortgjeld og forbrukslån

800,0

1000,0

Fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå.

455,0

570,0

Videreføre skattefri kilometergodtgjørelse på 2012-nivå. Medfører at km-satsene settes til 3,90 (inntil 10 000 km) og 3,25 (over 10 000 km)

105,0

165,0

Flatt foreldrefradrag 21 500 kr.

0,0

0,0

Økte skatteinntekter som følge av 2 000 færre AFP-pensjonister

320,0

400,0

Økte skatteinntekter som følge av 3 000 flere fra dagpenger til arbeid

215,0

270,0

Hevet trygdeavgift, lønnsmottakere til 8,4 prosent

2 280,0

2 850,0

Økt trygdeavgift AFP fra 5,1 til 6,0 pst.

70,0

85,0

Sum skattelette lønns- og pensjonsinntekt

-2 221,0

-2 740,0

Reversere endringene i trinnskatt foreslått i tilleggsnummeret knyttet til økte asylankomster

-900,0

-1 130,0

Sum skattelette lønns- og pensjonsinntekt

-3 121,0

-3 870,0

Dette medlem viser til at de foreslåtte lettelsene i lønns- og pensjonsinntekt inngår i et helhetlig grønt skatteskifte i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016. Alle med normal inntekt kommer i utgangspunktet ut med en samlet skattelette i Venstres forslag inkludert økte miljøavgifter og øvrige skatte- og avgiftsendringer uten atferdsendring. Legges livsstilen om i en sunnere og mer miljøvennlig retning vil netto skattelette kunne bli vesentlig høyere.

Dette medlem viser videre til at det i Venstres forslag til statsbudsjett for 2016 foreslås en omlegging, fornying og forenkling av momssystemet. Konkret foreslår Venstre at økologiske produkter, frukt og grønt fritas for moms. Det betyr en kraftig stimulans mot et sunnere kosthold og et mer miljøvennlig landbruk. Videre innebærer endringen at redusert sats på matvarer (i dag 15 pst.) oppheves og at den generelle moms-satsen reduseres med ett prosentpoeng til 24 pst. Samlet vil dette innebære en avgiftslette for privatpersoner, organisasjoner og virksomheter som ikke er mva.-registrert på ca. 1,7 mrd. kroner bokført og 2 mrd. kroner påløpt.

Samlet foreslår dette medlem videre følgende konkrete endringer under rammeområde 21, Skatter, avgifter og toll:

Bokført

(mill. kr)

Påløpt

(mill. kr)

Økt minstefradrag lønnsinntekt til

95 000 kr og økt prosentsats til 48 pst.

-2 280,0

-2 850,0

Personfradraget økes til 53 000,-

-875,0

-1095,0

Øke fradraget for enslige forsørgere tilsvarende personfradraget i skatteklasse 1

-75,0

-95,0

Avvikle skatteklasse 2

235,0

295,0

Endre regjeringens trinn-skattesystem som innebærer en bedre sosial profil.

-800,0

-900,0

Gå imot regjeringens endring i trinnskattemodellen i forbindelse med tillegg 1.

-900,0

-1130,0

Unnta aksjefond og børsnoterte aksjer fra regjeringens forslag om innstramming i utbyttebeskatningen

0,0

0,0

Heve grensen for å betale trygdeavgift (frikortgrensen) til 54 650 (dvs. teknisk 55 000).

-65,0

-80,0

Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 5 000 kr.

-50,0

-60,0

Eget skattefradrag på 6 000,- for aldersgruppen 62–67 år som bare mottar lønnsinntekt (ikke pensjon eller trygd)

-255,0

-320,0

Øke beløpsgrensen for skattefri inntekt (lønnsoppgaveplikt) til 3 000 kr.

-60,0

-75,0

Skattefradrag, energieffektiviseringstiltak i egen bolig, inntil 50 000 kr per bolig.

-270,0

-400,0

Skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort (kollektivtransport)

-2 000,0

-2 500,0

Fjerne rentefradraget for kredittkortgjeld og forbrukslån

800,0

1000,0

Fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå.

455,0

570,0

Videreføre skattefri kilometergodtgjørelse på 2012-nivå. Medfører at km-satsene settes til 3,90 (inntil 10 000 km) og 3,25 (over 10 000 km)

134,0

165,0

Flatt foreldrefradrag 21 500 kr.

0,0

0,0

Økte skatteinntekter som følge av 2 000 færre AFP-pensjonister

320,0

400,0

Økte skatteinntekter som følge av 3 000 flere fra dagpenger til arbeid

215,0

270,0

Hevet trygdeavgift, lønnsmottakere til 8,4 pst.

2 280,0

2 850,0

Økt trygdeavgift AFP fra 5,1 til 6,0 pst.

70,0

85,0

Sum skattelette lønns- og pensjonsinntekt

-3 121,0

-3 870,0

Gå imot regjeringens forslag om å øke ligningsverdien på næringseiendom

-80,0

-100,0

Øke ligningsverdien på sekundærbolig til 100 pst.

440,0

550,0

Gjeninnføre 10 pst. aksjerabatt i formuesskatten

-600,0

-700,0

Sum endringer i formuesskatten

-240,0

-250,0

Økte avskrivningssatser saldogruppe c til 25 pst. Saldogruppe c gjelder lastebiler, vogntog, varebiler, busser mv.

-110,0

-520,0

Økte avskrivningssatser saldogruppe d til 25 pst. Saldogruppe d gjelder inventar, maskiner, personbiler mv.

-390,0

-1620,0

Øke avskrivningssatsen for maskiner med 5 pst under forutsetning av at investeringen har påvist miljøeffekt og medfører økt energieffektivisering

-50,0

-100,0

KapitalFUNN-ordning (business angels)..

0,0

-600,0

Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til fradrag for kostnader

-550,0

-550,0

Gå mot regjeringens forslag om å fjerne skattefritak knyttet til gevinst ved salg av landbrukseiendom internt i familien

-65,0

-65,0

Ekstra jordbruksfradrag på 20 000,- for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon

-3,0

-3,0

Øke fiskerfradraget til 175 000 kr.

-17,0

-17,0

SkatteFUNN: Fjerne ordningen om maksimal timesats på 600 kroner

0,0

-280,0

SkatteFUNN: Fjerne begrensningen på antall timer egne ansatte kan godskrive ordningen

0,0

-5,0

SkatteFUNN: Ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til klima, miljø og energieffektivisering på hhv 2 mill. kroner for bedriftsintern støtte og 4 mill. kroner for bedriftsekstern støtte

0,0

-4,0

Generelt skattefritak for forskningsinstitutter

0,0

-20,0

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra bedrifter inntil 100 000 kr.

-10,0

-34,0

Ingen arbeidsgiveravgift for de første tre årene for foretak med færre enn 5 ansatte

-230,0

-260,0

Heve maksimalt sparebeløp i OTP for enkeltpersonforetak til 6 pst.

-150,0

-150,0

Endre regler for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig næringsdrivende.

0,0

0,0

Sum skattelette næringsliv

-1 575,0

-4 228,0

Omlegging av matmomsen:

Null moms på frukt og grønt og økologiske matvarer.

Full moms på all øvrig mat, men den generelle momssatsen reduseres fra 25 til 24 pst.

- 1 700,0

-2 200,0

Gå imot regjeringens forslag om økt sats på lav moms

-759,0

-950,0

Heve omsetningsgrensen til 3 mill. kroner for rett til årlig oppgavetermin vedr. mva.

0,0

0,0

Økte momsinntekter som følge av forslag om avvikling av taxfree-ordningen

300,0

300,0

Sum endringer momssystemet

-2 159,0

-2 850,0

Reduksjon i avgiftene på øl (butikkøl) med 5 pst.

-200,0

-215,0

Reduksjon i avgiftene på sterkøl og vin med 5 pst.

-120,0

-132,0

Økning i avgiftene på brennevin med 10 pst.

90,0

105,0

Heve alle tobakksavgifter med 10 pst.

495,0

540,0

Avvikle taxfree-ordningen for tobakksvarer

750,0

800,0

Sum alkohol- og tobakksavgifter

1 015,0

1 098,0

Heve engangsavgiften når det gjelder egenvekt, motoreffekt og NOX-utslipp for avgiftsgruppe B (lastebiler) til 35 pst. av gruppe A (personbiler)

385,0

420,0

Heve engangsavgiften (gjelder bl.a. CO2-utslipp og NOX-utslipp) avgiftsgruppe C (campingbiler m.m.) til 50 pst. av gruppe A (personbiler)

105,0

115,0

Øke satsen i engangsavgiften for NOX-utslipp med 25 pst.

69,0

75,0

Ilegge NOX-komponent i engangsavgiften for campingbiler tilsvarende for personbiler.

30,0

35,0

Øke vektfradraget i engangsavgiften med 25 pst. for biogasskjøretøy

0,0

0,0

Sum bilavgifter

589,0

645,0

Økt veibruksavgift på bensin med 50 øre per liter

420,0

450,0

Økt veibruksavgift på autodiesel med 50 øre + opptrapping av Innføring mot lik pris på autodiesel og bensin gjennom vegbruksavgift og CO2-avgift over tre år. Tilsvarer en ytterligere økning på 46 øre per liter.

2485,0

2715,0

Oppheve avgiftsfritak for diesel til båtmotorer

28,0

30,0

Økt el-avgift 2,5 øre/kWh

1110,0

1480,0

Innføre fritak for elavgift for elektrisitet brukt som drivstoff i ferger, skip, lastebiler, busser og landstrøm (for båter)

-1,0

-1,0

Innføre en gjennomgående CO2-avgift på 500 kr per tonn.

1584,0

1733,0

Avvikle dagens grunnavgift på engangsemballasje og erstatte den med en avgift på all fossil plastemballasje.

0,0

0,0

Ny miljøavgift på plast

200,0

240,0

Ny miljøavgift på flyreiser etter tysk modell

2000,0

2000,0

Reduksjon i landingsavgiften på 25 pst. for fly som går på biodrivstoff

0,0

0,0

Ny miljøavgift på deponi av gruveavfall

450,0

450,0

Sum økte miljøavgifter

8 276,0

9 097,0

Sum ramme 21: Skatter, avgifter og toll

2 785,0

-358,0

Dette medlem viser til den framforhandlede avtalen om statsbudsjettet for 2016 mellom Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet av 23. november 2015. Venstres stortingsrepresentanter vil stemme subsidiært for avtalen dersom ikke Venstres forslag til alternativt statsbudsjett får flertall. Dette medlem er spesielt fornøyd med at avtalen innebærer et grønt skatteskifte på om lag 4,7 mrd. kroner og at trinnskatten blir mer sosial i og med reduksjoner i sats og heving av innslagspunkt i trinn 1.

Dette medlem viser for øvrig til generelle merknader knyttet til avtalen under kapittel 3.1.3.2 i denne innstilling.

3.2.21.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 21 settes til -1 052 421 411 000 kroner, som er en reduksjon på 23 605 000 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og omtalen av skatte- og avgiftsopplegget i Innst. 3 S (2015–2016). Sosialistisk Venstreparti foreslår i sitt alternative statsbudsjett å øke det samlede skattenivået med 23,7 mrd. kroner påløpt, og 21,3 mrd. kroner bokført, sammenlignet med regjeringens forslag.

Dette medlem viser til at regjeringen innførte nøytral merverdiavgift i offentlig sektor fra og med 1. januar 2015. Dette medlem peker på at dette er et forslag som har som mål å øke innslaget av konkurranseutsetting i offentlig sektor. Dermed blir lønns- og pensjonsordningene til ansatte satt under ytterligere press, og vil føre til at ressurser skyves over fra lønn til overskudd. Mange internasjonale selskaper driver skatteplanlegging for å få lavere skatt, noe som reduserer den totale skatteinngangen. Dette er ofte selskaper som konkurrerer om å utføre offentlige tjenester, og som kan operere med lavere kostnader på grunn av slik planlegging. Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å reversere forslagene om å innføre nøytral merverdiavgift i offentlig sektor.»

3.2.22 Rammeområde 22 (Utbytte), under finanskomiteen

3.2.22.1 Sammendrag

Kap.

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Utgifter rammeområde 22 (i tusen kroner)

Sum utgifter rammeområde 22

0

Inntekter rammeområde 22 (i tusen kroner)

5611

Aksjer i NSB AS

425 000

5616

Kommunalbanken AS

417 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

220 000

5622

Aksjer i Avinor AS

500 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

8 300

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

206 500

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

25 802

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

5 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

24 500

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

11 519 400

5680

Statnett SF

240 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

15 382 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

88 300

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

1 400

Sum inntekter rammeområde 22

29 063 202

Sum netto rammeområde 22

-29 063 202

3.2.22.2 Komiteens merknader

3.2.22.2.1 Merknader fra komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartietviser til avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 og foreslår at ramme 22 settes til 31 121 802 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 2 058 600 000 kroner. Disse medlemmerviser til den inngåtte avtalen, jf. pkt. 3.1.3.1.

3.2.22.2.2 Merknader fra komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener det er meget spesielt at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre tilnærmet avlyser Statkrafts videre satsing internasjonalt. Utbygging av fornybar energi globalt er en viktig del av det internasjonale klimaarbeidet, og et område hvor Statkraft har vesentlig kompetanse. Disse medlemmer viser til at Statkraft har god lønnsomhet i disse prosjektene. Disse medlemmer konstaterer at flertallet nå foretar en betydelig strategisk endring fra Stortingets tidligere vedtak om kapitaltilførsel og som nå skaper usikkerhet om selskapets kommende investeringer i Norge. Disse medlemmer mener det er viktig at Statkraft lykkes i å realisere viktige prosjekter i Norge og stiller seg derfor kritisk til at flertallet opptrer så uforutsigbart. Dette er en håndtering som svekker statens rolle som en seriøs og konstruktiv eier.

Disse medlemmer foreslår at ramme 22 settes til 30 478 202 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 1 415 000 000 kroner. For nærmere omtale vises til fagkomiteens innstilling.

3.2.22.2.3 Merknader fra komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til dette medlems hovedmerknad hvor Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2016 omtales.

Dette medlem slutter seg til forslaget som følger av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

3.2.22.2.4 Merknader fra komiteens medlem fra Senterpartiet

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår at ramme 22 settes til 29 063 202 000 kroner, som er tilsvarende regjeringens forslag. For øvrig vises det til Senterpartiets hovedmerknad.

3.2.22.2.5 Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Venstre i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår at ramme 22 settes til 29 233 202 000 kroner, som er en økning i forhold til regjeringens forslag på 170 000 000 kroner.

Dette medlem viser til at Venstres helhetlige forslag til statsbudsjett for 2016 tar utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med tillegg 1 og 2. Konkrete endringer på rammeområde 22 i forhold til regjeringens forslag følger av omtale og tabeller under.

Dette medlem viser til at Venstre foreslår å ta et utbytte fra Statkraft med 5 pst., tilsvarende 170 mill. kroner i 2016.

3.2.22.2.6 Merknader fra komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og foreslår at rammeområde 22 settes til 29 275 702 000 kroner, som er en økning på 212 500 000 kroner i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2015–2016) inkludert Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1–2.

Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett hvor det foreslås å øke utbyttet fra Avinor med 212,5 mill. kroner sammenlignet med regjeringens forslag.