4. Forslag fra mindretall

Rammeuavhengige forslag

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen redegjøre for hvordan Fremskrittspartiets forslag om jobbgaranti til politistudenter, jf. Dokument 8:97 S (2012–2013), er tenkt innfridd i inneværende stortingsperiode.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen presentere en nasjonal plan for å tilrettelegge for sentre for samtrening og kompetansebygging mellom nød- og beredskapsetatene.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen etablere pilotprosjekt for ett eller flere nasjonale kompetansesenter for øving og samvirke innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen øremerke midlene til Statens barnehus innenfor Politidirektoratets rammer.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen lage en plan for hvordan man kan skaffe flere barneleger med sosialpediatrisk kompetanse ved landets sykehus.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen sikre at alle barnehus i landet skal få like vilkår for finansiering av medisinsk personell og kompetanse.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak med forslag til tiltak for å styrke den frie rettshjelpen i Norge.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte om å styrke sikkerheten ved landets tinghus og lagmannsretter.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen utrede modellen for beregningen av den offentlige salærsatsen.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om hvordan man kan øke rekrutteringen av kvinner til lederstillinger i politiet.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av behovet for en styrking av rammevilkårene for frivillige organisasjoner i redningstjenesten.

Forslag 12

Stortinget anmoder regjeringen om å iverksette klare tiltak for å bedre likestillings- og mangfoldsarbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen starte opp arbeidet med nytt tinghus i Drammen.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med barnesaker i domstolene.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av utfordringer, tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt, for å utbedre cellenes utforming, samt en vurdering av regelverket som hjemler bruk av glattceller.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen i den varslede stortingsmeldingen våren 2016 om kapasitet, oppbyggings- og utfasingsplaner vurdere konsekvensene effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttene har for kriminalomsorgen, i samarbeid med ansattes organisasjoner og innsatte.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen videreføre avdeling Kleivgrend i Telemark som i dag.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen i den varslede stortingsmeldingen vurdere en raskest mulig utfasing av leieavtalen av fengselsplasser i Nederland.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen sørge for at Agder fengsel bygges ut med egen kvinneenhet.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen i den varslede kapasitetsmeldingen våren 2016 ha eget kapittel om kvinners situasjon i fengslene.

Forslag 21

Regjeringen bes prioritere å igangsette byggeprosjektet ved Storskog.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen se nærmere på hvilket kompetansekrav en bør stille til politimestere.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med en nasjonal skalerbar operasjonssentral, som anbefalt av Gjørv-kommisjonen.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen utvide mandatet til SLT-rådene slik at de kan jobbe systematisk mot fremveksten av ekstreme miljøer, samt øke ressursene deres tilsvarende.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet mot vold og overgrep mot barn, herunder vold og overgrep mot barn på nett.

Forslag 26

Stortinget ber regjeringen innenfor vedtatt budsjettramme øremerke 11 mill. kroner til Kripos til etterforskning av overgrep på nett.

Forslag 27

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ulike modeller for årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen ved fastsettelsen av den offentlige salærsatsen.

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 28

Stortinget ber regjeringen stoppe strukturendringer i domstolstruktur. Dersom det oppnås lokal enighet om sammenslåing, kan disse likevel gjennomføres.

Forslag 29

Stortinget ber regjeringen øke sikkerheten ved Oslo tingrett.

Forslag 30

Stortinget ber regjeringen raskest mulig starte arbeidet med å bygge nye, lukkede plasser på Agder, i Halden, Skien og Vik fengsel.

Forslag 31

Stortinget ber regjeringen opprette et nytt barnehus i politidistrikt Øst.

Forslag 32

Stortinget ber regjeringen øremerke driftsmidlene til barnehusene.

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 33

Stortinget ber regjeringen starte opp arbeidet med nytt tinghus i Molde.

Forslag 34

Stortinget ber regjeringen stanse arbeidet med ytterligere sammenslåinger av domstoler.

Forslag 35

Stortinget ber regjeringen raskt starte byggingen av nye lukkede fengselsplasser i Agder, Ålesund, Mosjøen, Vik og på Hustad.

Forslag 36

Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å ruste opp avdeling A ved Oslo fengsel.

Forslag 37

Stortinget ber regjeringen vurdere om ansvaret for driftskostnadene for Storskog grensestasjon skal overføres fra Grensekommissæren til Finnmark politidistrikt.

Forslag 38

Stortinget ber regjeringen stanse endringer i strukturen for 110-sentraler.