5. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Rammeområde 5

(Justis)

I

I statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

94 997 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

339 827 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 000 000

22

Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling

2 000 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

27 336 000

50

Norges forskningsråd

22 341 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

13 162 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 064 183 000

21

Spesielle driftsutgifter

67 549 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

7 860 000

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

75 023 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

185 710 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 513 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 085 224 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

88 314 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

60 872 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

90 195 000

70

Tilskudd

22 472 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

186 247 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

14 503 299 000

21

Spesielle driftsutgifter

291 520 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

10 493 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

26 445 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

115 000 000

60

Tilskudd til kommuner

10 000 000

70

Tilskudd

76 333 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 839 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

172 000 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

571 484 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

786 848 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

210 979 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 821 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 256 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

671 002 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 955 000

70

Overføringer til private

13 665 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

27 836 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

707 826 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

879 034 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

113 931 000

21

Spesielle driftsutgifter

26 481 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 045 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

45 135 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

103 751 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

40 098 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

956 792 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 151 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

15 122 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

228 727 000

21

Spesielle driftsutgifter

199 425 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

719 091 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

46 029 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

70 916 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

22 502 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

63 777 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

30 382 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

331 229 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

42 160 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

102 988 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak, kan overføres

5 661 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

75 232 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 155 000

Totale utgifter

31 835 240 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 619 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 193 000

3

Refusjon av utgifter knyttet til Styrkebrønnsarbeidet

5 000 000

4

Anslag økte asylankomster – avsetning til senere fordeling, ODA-godkjente utgifter

1 000 000 000

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

336 361 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

20 440 000

3

Diverse refusjoner

1 747 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

7 952 000

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

89 875 000

3

Andre inntekter

20 863 000

4

Tilskudd

2 245 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

993 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

261 710 000

2

Refusjoner mv.

438 800 000

3

Salgsinntekter

189 796 000

4

Gebyr – vaktselskap

1 777 000

5

Personalbarnehage

5 492 000

6

Gebyr – utlendingssaker

198 182 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

766 020 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

17 800 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 629 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 376 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

12 351 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

141 297 000

3

Diverse inntekter

25 118 000

6

Refusjon

2 058 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

24 511 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

51 939 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 769 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

645 000

Totale inntekter

3 663 563 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  Kap. 61 post 1

  Kap. 3061 post 3

  Kap. 400 post 1

  Kap. 3400 post 1

  Kap. 400 post 21

  Kap. 3400 post 3

  Kap. 410 post 1

  Kap. 3410 postene 2 og 3

  Kap. 410 post 22

  Kap. 3410 post 4

  Kap. 411 post 1

  Kap. 3411 post 3

  Kap. 430 post 1

  Kap. 3430 postene 3 og 4

  Kap. 430 post 21

  Kap. 3430 post 2

  Kap. 432 post 1

  Kap. 3432 post 3

  Kap. 440 post 1

  Kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 5

  Kap. 442 post 1

  Kap. 3442 postene 2 og 3

  Kap. 444 post 1

  Kap. 3444 post 2

  Kap. 451 post 1

  Kap. 3451 postene 3 og 6

  Kap. 454 post 1

  Kap. 3454 post 1

  Kap. 455 post 1

  Kap. 3455 post 1

  Kap. 473 post 1

  Kap. 3473 post 1

  Kap. 474 post 1

  Kap. 3474 post 2

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

100 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

328 mill. kroner

IV

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan:

 • 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 • 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 • 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

VI

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for hivofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

VII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

VIII

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter med til sammen inntil 20 mill. kroner dersom det er nødvendig for raskt å kunne sette i verk tiltak for å håndtere et høyere antall asylsøkere enn det som er lagt til grunn i bevilgningsforslaget.

IX

Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet med å digitalisere straffesakskjeden med tanke på å øke antall rettsmøter med digitale dokumenter.

X

Stortinget ber regjeringen sikre at regelverk knyttet til permisjoner fra soning praktiseres fleksibelt slik at rehabiliteringstilbud i regi av frivillige organisasjoner kan gjennomføres under soningsperioden.

XI

Stortinget ber regjeringen i større grad gi tilskudd til frivillige organisasjoner gjennom avtaler over flere år.

XII

Stortinget ber regjeringen innenfor vedtatt budsjettramme å øremerke 8 mill. kroner til Kripos til etterforskning av overgrep på nett.

XIII

Stortinget ber regjeringen opprette dedikerte etterforskingsteam for å bekjempe menneskehandel i alle politidistrikt, etter modell fra EXIT-gruppen i Hordaland politidistrikt.