Brev fra Forsvarsdepartementet v/statsråden til Stortingets presidentskap, datert 21. oktober 2015

Brev til stortingets presidentskap – rettelser i prop. 1 s (2015–2016)

I forbindelse med utarbeidelsen av Prop. 1 S for 2016 har det av tekniske årsaker oppstått feil i regnskapstallene for 2014 i alle innledende tabeller under utgifts- og inntektskapitlene. Den tekniske feilen vil bli rettet.

Feilen har ingen konsekvenser for de foreslåtte bevilgninger for 2016, eller for teksten i proposisjonen.

Vedlagt følger en oversikt over kapitler og poster med riktige regnskapstall for 2014 og angitt sidetall for de enkelte endringene.

vedlegg til vedlegg

Regnskapstall utgifter

Kap/post

Regnskap 2014

Sidetall i Prp. 1 S

1700

Forsvarsdepartementet

486 674 000

s65

1700/01

Driftsutgifter

454 848 000

s67

1700/73

Forskning og utvikling

31 826 000

s67

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

5 585 969 000

s65

1710/01

Driftsutgifter

3 449 379 000

s69

1710/46

Ekstraordinært vedlikehold og komponentutskifting

171 007 000

s69

1710/47

Nybygg og nyanlegg

1 965 583 000

s69

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

180 656 000

s65

1716/51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

180 656 000

s73

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

969 319 000

s65

1719/01

Driftsutgifter

262 171 000

s73

1719/21

Spesielle driftsutgifter

354 855 000

s73

1719/43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

3 619 000

s73

1719/71

Overføringer til andre

68 661 000

s73

1719/48

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter

280 013 000

s73

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

3 900 605 000

s65

1720/01

Driftsutgifter

3 900 605 000

s79

1721

Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker

39 138 000

s65

1721/01

Driftsutgifter

39 138 000

s82

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

218 649 000

s65

172301

Driftsutgifter

218 649 000

s82

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

2 117 301 000

s65

1725/01

Driftsutgifter

2 108 449 000

s84

1725/70

Renter låneordning

8 852 000

s84

1731

Hæren

5 595 628 000

s65

1731/01

Driftsutgifter

5 595 628 000

s86

1732

Sjøforsvaret

3 586 037 000

s65

1732/01

Driftsutgifter

3 586 037 000

s88

1733

Luftforsvaret

4 842 602 000

s65

1733/01

Driftsutgifter

4 842 602 000

s90

1734

Heimevernet

1 271 877 000

s65

1734/01

Driftsutgifter

1 271 877 000

s94

1735

Etterretningstjenesten

1 158 674 000

s65

1735/21

Spesielle driftsutgifter

1 158 674 000

s96

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

2 457 302 000

s65

1740/01

Driftsutgifter

2 457 302 000

s97

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

8 859 372 000

s66

1760/01

Driftsutgifter

1 084 979 000

s99

1760/44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

23 268 000

s99

1760/45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

7 655 951 000

s99

1760/48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

24 016 000

s99

1760/75

Fellesfinansierte investeringer,

71 158 000

s99

Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

1761

Nye kampfly med baseløsning

2 458 983 000

s66

1761/01

Driftsutgifter

82 863 000

s114

1761/45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 135 009 000

s114

1761/47

Nybygg og nyanlegg

241 111 000

s114

1790

Kystvakten

1 049 767 000

s66

1790/01

Driftsutgifter

1 049 767 000

s121

1791

Redningshelikoptertjenesten

864 961 000

s66

1791/01

Driftsutgifter

864 961 000

s123

1792

Norske styrker i utlandet

736 386 000

s66

1792/01

Driftsutgifter

732 231 000

s125

1792/70

Tilskudd til ettergivelse av lån

4 155 000

s125

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

295 508 000

s66

1795/01

Driftsutgifter

293 096 000

s128

1795/72

Overføringer til andre

2 412 000

s128

46 675 408 000

46 675 408 000

Regnskapstall, inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

74 755 000

s66

4700/01

Driftsinntekter

68 201 000

s68

4700/16

Refusjon av foreldrepenger

1 768 000

s68

4700/18

Refusjon av sykepenger

4 786 000

s68

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

4 383 212 000

s66

4710/01

Driftsinntekter

4 184 141 000

s72

4710/16

Refusjon av foreldrepenger

7 518 000

s72

4710/18

Refusjon av sykepenger

23 664 000

s72

4710/47

Salg av eiendom

167 889 000

s72

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1 439 000

s66

4719/01

Driftsinntekter

1 232 000

s78

4719/18

Refusjon av sykepenger

207 000

s78

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

136 268 000

s66

4720/01

Driftsinntekter

96 937 000

s82

4720/15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

306 000

s82

4720/16

Refusjon av foreldrepenger

16 282 000

s82

4720/17

Refusjon lærlinger

2 688 000

s82

4720/18

Refusjon av sykepenger

20 055 000

s82

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

21 721 000

s66

4723/01

Driftsinntekter

17 198 000

s83

4723/16

Refusjon av foreldrepenger

1 500 000

s83

4723/18

Refusjon av sykepenger

3 023 000

s83

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

88 233 000

s66

4725/01

Driftsinntekter

64 123 000

s85

4725/15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

380 000

s85

4725/16

Refusjon av foreldrepenger

6 901 000

s85

4725/17

Refusjon lærlinger

2 821 000

s85

4725/18

Refusjon av sykepenger

13 958 000

s85

4725/70

Renter låneordning

1 000

s85

4725/90

Lån til boligformål

49 000

s85

4731

Hæren

179 508 000

s66

4731/01

Driftsinntekter

122 633 000

s88

4731/15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

435 000

s88

4731/16

Refusjon av foreldrepenger

25 323 000

s88

4731/17

Refusjon lærlinger

4 149 000

s88

4731/18

Refusjon av sykepenger

26 968 000

s88

4732

Sjøforsvaret

87 032 000

s66

4732/01

Driftsinntekter

60 132 000

s90

4732/15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

117 000

s90

4732/16

Refusjon av foreldrepenger

13 481 000

s90

4732/17

Refusjon lærlinger

4 622 000

s90

4732/18

Refusjon av sykepenger

8 680 000

s90

4733

Luftforsvaret

359 112 000

s66

4733/01

Driftsinntekter

326 209 000

s93

4733/15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

293 000

s93

4733/16

Refusjon av foreldrepenger

11 298 000

s93

4733/17

Refusjon lærlinger

5 365 000

s93

4733/18

Refusjon av sykepenger

15 947 000

s93

4734

Heimevernet

17 661 000

s66

4734/01

Driftsinntekter

8 784 000

s95

4734/15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

199 000

s95

4734/16

Refusjon av foreldrepenger

3 716 000

s95

4734/17

Refusjon lærlinger

704 000

s95

4734/18

Refusjon av sykepenger

4 258 000

s95

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

501 631 000

s66

4740/01

Driftsinntekter

458 083 000

s99

4740/15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

39 000

s99

4740/16

Refusjon av foreldrepenger

9 288 000

s99

4740/17

Refusjon lærlinger

2 233 000

s99

4740/18

Refusjon av sykepenger

31 988 000

s99

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

88 245 000

s66

4760/01

Driftsinntekter

2 190 000

s114

4760/16

Refusjon av foreldrepenger

4 345 000

s114

4760/18

Refusjon av sykepenger

4 108 000

s114

4760/45

Store nyanskaffelser

41 541 000

s114

4760/48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

36 061 000

s114

4790

Kystvakten

16 370 000

s66

4790/01

Driftsinntekter

2 690 000

s123

4790/16

Refusjon av foreldrepenger

4 446 000

s123

4790/17

Refusjon lærlinger

5 919 000

s123

4790/18

Refusjon av sykepenger

3 315 000

s123

4791

Redningshelikoptertjenesten

771 016 000

s66

4791/01

Driftsinntekter

768 169 000

s124

4791/16

Refusjon av foreldrepenger

1 760 000

s124

4791/17

Refusjon lærlinger

141 000

s124

4791/18

Refusjon av sykepenger

946 000

s124

4792

Norske styrker i utlandet

23 051 000

s66

4792/01

Driftsinntekter

22 535 000

s128

4792/16

Refusjon av foreldrepenger

186 000

s128

4792/18

Refusjon av sykepenger

330 000

s128

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

22 014 000

s67

4795/01

Driftsinntekter

18 122 000

s130

4795/15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

8 000

s130

4795/16

Refusjon av foreldrepenger

2 093 000

s130

4795/17

Refusjon lærlinger

106 000

s130

4795/18

Refusjon av sykepenger

1 685 000

s130

4799

Militære bøter

997000

s67

4799/86

Militære bøter

997000

s130