Tabellen viser en sammenligning av forslag til fordeling av tildelt ramme 12 og ramme 13 (Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016)), «budsjettforliket» mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre, og tillegg budsjettendringer fra flertallet, der det foreligger avvikende forslag til bevilgning. Avvik i forhold til regjeringens forslag i Prop. 1 S Tillegg 1 (2014–2015) i parentes.

Oversikt over bevilgningsendringer i innstillingen

Tallene i kolonne 2 er iht. Innst. 2 S (2015–2016) med Tillegg 1–2.

Rammeområde 12

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2015–2016)

Budsjettforlik

H, FrP, KrF og V i komiteen

Utgifter rammeområde 12 (i tusen kroner)

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

168 423

168 257 (-166)

21

Spesielle driftsutgifter

24 475

24 450 (-25)

50

Overføring til Sametinget

499

498 (-1)

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

260 243

259 986 (-257)

21

Spesielle driftsutgifter

185 866

185 732 (-134)

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

338 678

338 356 (-322)

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

507 814

507 328 (-486)

21

Spesielle driftsutgifter

93 125

93 050 (-75)

22

Flom- og skredforebygging

374 742

374 484 (-258)

369 484 (-5 258)

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

10 000

20 000 (+10 000)

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak

5 700

6 600 (+900)

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 584 000

1 566 000 (-18 000)

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling

23 378

23 356 (-22)

50

Overføring til Norges forskningsråd

849 306

848 612 (-694)

72

Tilskudd til INTSOK

17 200

17 200 (0)

20 200 (+3 000)

73

Tilskudd til INTPOW

4 000

4 000 (0)

6 000 (+2 000)

1840

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter

44 995

44 990 (-5)

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

254 800

254 600 (-200)

70

Gassnova SF

142 187

127 074 (-15 113)

Sum utgifter rammeområde 12

35 826 081

35 801 223 (-24 858)

Inntekter rammeområde 12 (i tusen kroner)

4800

Olje- og energidepartementet

3

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

2 000

1 998 (-2)

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

15 354

15 328 (-26)

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

124 928

124 856 (-72)

3

Refusjon av tilsynsutgifter

10 290

10 280 (-10)

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

71 530

71 460 (-70)

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

88 929

88 858 (-71)

Sum inntekter rammeområde 12

123 140 681

123 140 430 (-251)

Sum netto rammeområde 12

-87 314 600

-87 339 207 (-24 607)

Avvik fra rammevedtak

24 607

0

Oversikt over bevilgningsendringer i innstillingen

Tallene i kolonne 2 er iht. Innst. 2 S (2015–2016) med Tillegg 1–2.

Rammeområde 13

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2015–2016)

Budsjettforlik 2016

H, FrP, KrF, V i komiteen

Utgifter rammeområde 13 (i tusen kroner)

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

310 756

310 501 (-255)

21

Spesielle driftsutgifter

481 313

479 351 (-1 962)

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

216 632

216 419 (-213)

21

Spesielle driftsutgifter

45 805

45 732 (-73)

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

54 233

59 233 (+5 000)

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

48 305

48 305 (0)

53 305 (+5 000)

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

191 903

211 713 (+19 810)

221 713 (+29 810)

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

185 012

184 844 (-168)

51

Forskningsprogrammer m.m.

197 173

196 973 (-200)

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 712

6 705 (-7)

54

Artsprosjektet m.m.

30 001

29 971 (-30)

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

593 027

592 440 (-587)

596 440 (+3 413)

21

Spesielle driftsutgifter

146 705

161 580 (+14 875)

166 580 (+19 875)

22

Statlige vannmiljøtiltak

233 693

295 943 (+62 250)

277 943 (+44 250)

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet

142 812

142 726 (-86)

31

Tiltak i verneområder

47 848

62 848 (+15 000)

33

Statlige erverv, nytt vern

1 562

6 562 (+5 000)

1 562 (0)

35

Statlige erverv, skogvern

319 112

394 112 (+75 000)

392 112 (+73 000)

39

Oppryddingstiltak

12 622

47 622 (+35 000)

12 622 (0)

61

Tilskudd til klimatilpassingstiltak

6 058

106 058 (+100 000)

104 058 (+98 000)

69

Oppryddingstiltak

135 568

135 568 (0)

170 568 (+35 000)

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak

23 255

23 255 (0)

33 255 (+10 000)

71

Marin forsøpling

10 290

20 290 (+10 000)

15 290 (+5 000)

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

8 385

10 885 (+2 500)

78

Friluftsformål

137 821

157 821 (+20 000)

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper

54 989

64 989 (+10 000)

85

Naturinformasjonssentre

55 278

55 278 (0)

51 278 (-4 000)

1422

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

5 224

5 219 (-5)

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

14 293

14 278 (-15)

1424

Mareano

21

Spesielle driftsutgifter

27 959

32 932 (+4 973)

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

12 811

12 798 (-13)

21

Spesielle driftsutgifter

26 126

26 100 (-26)

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

129 579

129 450 (-129)

21

Spesielle driftsutgifter

39 967

39 899 (-68)

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 474

3 471 (-3)

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

51 545

54 045 (+2 500)

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene

7 757

10 757 (+3 000)

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

0

3 000 (+3 000)

5 000 (+5 000)

79

Tilskudd til verdensarven

42 036

52 036 (+10 000)

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

77 169

87 094 (+9 925)

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

200 719

200 506 (-213)

21

Spesielle driftsutgifter

67 601

67 535 (-66)

50

Stipend

507

506 (-1)

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

50

Tilskudd til statlige mottakere

24 129

24 105 (-24)

1481

Klimakvoter

1

Driftsutgifter

3 919

3 910 (-9)

22

Kvotekjøp, generell ordning

270 000

200 000 (-70 000)

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

93 772

93 689 (-83)

73

Klima- og skogsatsingen

2 523 598

2 673 598 (+150 000)

Sum utgifter rammeområde 13

9 321 448

9 805 045 (+483 597)

9 805 045 (+483 597)

Inntekter rammeområde 13 (i tusen kroner)

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing

422 086

421 715 (-371)

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

1 167

1 166 (-1)

4

Gebyrer, forurensningsområdet

37 346

37 311 (-35)

6

Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger

28 358

28 330 (-28)

7

Gebyrer, kvotesystemet

11 133

11 122 (-11)

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 719

4 714 (-5)

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

10 595

10 585 (-10)

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

58 393

58 336 (-57)

21

Inntekter, Antarktis

13 043

13 030 (-13)

Sum inntekter rammeområde 13

2 510 620

2 510 089 (-531)

2 510 089 (-531)

Sum netto rammeområde 13

6 810 828

7 294 956 (+484 128)

7 294 956 (+484 128)

Avvik fra rammevedtak

-484 128

0

0