1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og lederen Martin Kolberg, fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Tom E. B. Holthe og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Meld. St. 1 (2015–2016) Nasjonalbudsjettet 2016, Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober 2015 og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) som ble lagt frem 30. oktober 2015. Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 13. oktober 2015, jf. Innst. 1 S (2015–2016).

Rammeområde 14 omfatter bevilgninger til Det kongelige hus, til Stortinget og Stortingets eksterne organer: Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og Riksrevisjonen.