2, Regjeringens budsjettforslag

Regjeringens budsjettforslag for rammeområde 14: Summen av regjeringens forslag til utgifter fratrukket inntekter er på 2 548 636 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med Tillegg 1.

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområdet 14 slik det fremgår av Prop. 1 S (2015–2016) med Tillegg 1, fordelt på kapitler og poster:

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 14

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2015–2016)

Utgifter

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

11 186 000

50

Det kongelige hoff

173 258 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

19 880 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

9 310 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 802 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

935 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

565 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

178 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

14 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

3 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

7 000 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

74 100 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

14 300 000

45

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

9 700 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

486 200 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

21 900 000

Sum utgifter rammeområde 14

2 558 436 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

6 500 000

3

Leieinntekter

900 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

600 000

Sum inntekter rammeområde 14

9 800 000

Netto rammeområde 14

2 548 636 000