6. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Rammeområde 14

(Konstitusjonelle institusjoner)

I

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

11 186 000

50

Det kongelige hoff

173 089 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

19 860 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

9 310 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 784 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

935 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

541 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

178 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

14 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

3 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

1

Driftsutgifter

7 000 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

1

Driftsutgifter

74 100 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

14 300 000

45

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

1

Driftsutgifter

9 700 000

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

486 200 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

21 900 000

Totale utgifter

2 534 229 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

6 500 000

3

Leieinntekter

900 000

3051

Riksrevisjonen

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

600 000

Totale inntekter

9 800 000

II

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at en i 2016 kan inngå avtaler for oppgaver som blir avsluttet i 2016 og senere under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som er nevnt i Prop. 1 S (2015–2016).