Kap. 41 Stortinget

På dette kapitlet bevilges midler til den parlamentariske virksomheten, godtgjøring til stortingsrepresentantene, drift av Stortingets administrasjon og vedlikehold av Stortingets bygningsmasse mv.

Det foreslås bevilget 1 712,8 mill. kroner for 2016. I budsjettforliket for 2016 som ble inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 23. november 2015, ble det foreslått en reduksjon på bevilgningen under kap. 41 post 45 på 24 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortinget for 2016.

Komiteen viser til at ombygningsarbeidet i Prinsens gate 26, inkludert nytt post- og varemottak og underjordisk innkjøringstrasé, har en total kostnadsramme på ca. 1,45 mrd. kroner. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i 2018. Kostnadsrammen på prosjektet er økt med ca. 305 mill. kroner fra 2014 til 2015 på grunn av uventede grunnforhold i tillegg til nødvendig omprosjektering.

Komiteen viser til at det som følge av budsjettforliket er foreslått å redusere bevilgningen under kap. 41 post 45. Komiteen foreslår på denne bakgrunn at bevilgningen under kap. 41 post 45 reduseres med 24 mill. kroner og bevilges med 541 mill. kroner.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, viser til at kostnadsrammen på prosjektet har økt med 305 mill. kroner. Stortinget skal administrativt ledes på en solid måte. Her har det tilsynelatende skjedd svikt ved planlegging og/eller gjennomføring. Flertallet vil gå dypere inn i prosjektet uten å avvente neste års rapportering i budsjettet.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at kostnadsrammen på prosjektet har økt med 305 mill. kroner. Stortinget skal administrativt ledes på en solid måte. Her har det skjedd svikt ved planlegging og/eller gjennomføring. Dette medlem forutsetter at ansvaret for dette plasseres tydelig.

Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, Ombudsmannen for Forsvaret og hans administrasjon. Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre rettighetene til personellet i Forsvaret, og medvirke til å effektivisere Forsvaret.

Det foreslås bevilget 7 mill. kroner for 2016.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2016. Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett eller feil mot den enkelte borger i den offentlige forvaltningen.

Det foreslås bevilget 74,1 mill. kroner for 2016.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) for 2016.

Komiteen viser til at Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det ikke blir begått feil eller urett mot den enkelte borger av den offentlige forvaltningen. Årlig behandler Sivilombudsmannen ca. 3 000 klager. I tillegg har Sivilombudsmannen funksjon som nasjonal forebyggende mekanisme mot tortur og umenneskelig behandling. Budsjettveksten for Sivilombudsmannen i 2016 er i hovedsak knyttet til en styrking av ressursene til forebygging av tortur og umenneskelig behandling.

Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

På dette kapitlet bevilges midler til drift av EOS-utvalget, som er gitt i oppgave å føre løpende kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS-tjenestene).

Det foreslås bevilget 14,3 mill. kroner for 2016.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for EOS-utvalget for 2016. Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 45 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

På dette kapitlet bevilges midler til drift av nasjonal institusjon for menneskerettigheter, som er gitt i oppgave å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Institusjonen er organisatorisk lagt under Stortinget og er administrativt knyttet til og samlokalisert med Sivilombudsmannen. På kap. 45 er det foreslått midler til drift av institusjonen. Det foreslås bevilget 9,7 mill. kroner for 2016.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter for 2016.

Komiteen viser til at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter som er underlagt Stortinget, men administrativt knyttet til og samlokalisert med Sivilombudsmannen, ble opprettet i 2015. Hovedoppgaven er å følge opp menneskerettighetene i Norge. Budsjettforslaget for 2016 er på 9,7 mill. kroner.

Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 51 Riksrevisjonen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Riksrevisjonen, som gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i overensstemmelse med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Det foreslås bevilget 508,1 mill. kroner for 2016.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for Riksrevisjonen for 2016.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, viser til at Riksrevisjonen planlegger å redusere antall årsverk med ca. 30 i perioden 2014 til 2016. Riksrevisjonen skal flytte til nye lokaler sentralt i Oslo høsten 2016, og dette vil medføre en engangskostnad på over 25 mill. kroner til selve flyttingen og investeringer i inventar og nytt utstyr.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det foreslås å redusere bevilgningen til Riksrevisjonen med 5 mill. kroner.

Komiteen har ingen ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.