12. Forskning under Landbruks- og matdepartementet

Programkategori 15.20 Forskning og innovasjon omfatter Landbruks- og matdepartementets bevilgninger til forskningsprogrammer, vesentlig via Norges forskningsråd, samt basisbevilgninger til forskningsinstitutter.

Kap. 1137 Forskning og innovasjon

Det foreslås en bevilgning på kr 448 500 000 under dette kapitlet, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016).

Komiteen viser til omtalen av dette kapitlet i proposisjonen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, vil vise til at Norge er et land med en liten og åpen økonomi der våre viktigste næringer er basert på eksport og er sterkt konkurranseutsatte. Det høye norske kostnadsnivået fordrer at vi kompenserer med stadig produktutvikling og innovasjon.

Flertallet mener derfor det er svært positivt at de statlige bevilgningene til forskning og utvikling for 2016 ligger an til å nå 1 pst. av bruttonasjonalproduktet. Flertallet understreker at det er en god vekst i FoU-budsjettet, som har en samlet realvekst på mer enn 4 pst. etter budsjettforliket.

Flertallet merker seg at alle de seks tematiske prioriteringene i langtidsplanen følges opp i budsjettforliket. Hovedprioriteringene i budsjettet for 2016 er satsingsområdene hav, et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv og verdensledende fagmiljøer. Flertallet vil understreke prioriteringen av næringsrettet FoU i årets budsjett. Både SkatteFUNN, Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) og Forny2020 får økninger i sine bevilgninger for å styrke etablerte og nye bedrifters evne til å satse på forskning i egen regi. Programmet for kommersialisering av forskningsresultater (FORNY2020) styrkes med 90 mill. kroner og BIA med 100 mill. kroner.

Flertallet vil videre vise til at det blant annet bevilges 3 mill. kroner til Vitenparken på Campus Ås og 8 mill. kroner til nybygget til SEARCH ved NMBU Høyland, Rogaland, jf. kap. 260.

Flertallet vil peke på at også bevilgningene til forskningsprogrammer som har en bred samfunnsmessig betydning, styrkes i årets budsjett.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener bioøkonomi er en av flere viktige framtidsnæringer hvor Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Da trengs det mer forskning og utvikling innenfor landbruk og skogbruk.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen i Prop. 1 S (2015–2016) Tillegg 1 foreslår å redusere basisbevilgningene til landbruksforskning, både gjennom Norges forskningsråd og i forskningsinstituttene, med til sammen 10,5 mill. kroner. Disse medlemmer finner det paradoksalt at en regjering som hevder å ville øke forskningsinnsatsen, på denne måten går inn for å redusere forskningsaktiviteten innen landbruks- og matsektoren. Disse medlemmer mener det er motstridende at regjeringen på den ene siden uttaler at landbrukssektoren må utvikles, samtidig som den i budsjettforslaget legger opp til at dette skal skje på et ikke-kunnskapsbasert grunnlag. Disse medlemmer mener det derfor er inkonsekvent at regjeringen på denne måten foreslår en svekkelse av innovasjonskraften i sektoren.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til finansinnstillingen, hvor Arbeiderpartiet foreslo å øke basisbevilgning til primærinstituttene med 2,5 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet vil øke norsk matproduksjon og satse mer på landbruk. Dette medlem viser i den forbindelse til Senterpartiets alternative statsbudsjett, der det ble foreslått en kraftfull styrking av tiltak i hele verdikjeden fra mat til bord, herunder blant annet 7,5 mill. kroner til økt tilskudd til opplæringstiltak i skolen på kap. 1112, en økning på 5 mill. kroner til NORSØK, 100 mill. kroner til forskning på mat og skog, samt grønn omlegging av norsk økonomi til Nibio på kap. 1136, en økning på til sammen 10 mill. kroner til Norges forskningsråd på kap. 1137 og 50 mill. kroner til trebasert innovasjonsprogram på kap. 1149. Økt kunnskap er en forutsetning for økt matproduksjon, og i Senterpartiets alternative budsjettforslag er det derfor foreslått å reversere regjeringens foreslåtte kutt til forskningsaktivitet under Landbruks- og matdepartementet.