13. Merknader til kapitler under Kulturdepartementet

Under Kulturdepartementet behandles i denne innstillingen programkategori 08.40, som nå har fått nytt navn: Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Øvrige kapitler behandles av familie- og kulturkomiteen i Innst. 14 S (2015–2016).