16. Oversikt over bevilgningsendringer i innstillingen

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til vedtak under finansdebatten i Stortinget 3. desember 2015 om netto utgiftsramme for rammeområde 16 i statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 2 S (2015–2016) og Innst. 2 S Tillegg 1 (2015–2016), og til sine merknader og endringsforslag.

Flertallet fremmer samlet utkast til bevilgningsvedtak innenfor vedtatt netto utgiftsramme.

Tabellen nedenfor viser endret bevilgningssum på aktuelle kapitler/poster som følge av budsjettprosessen i Stortinget med budsjettforliket av 23. november 2015 og komitéflertallets forslag til endringer etter dette.

Oversikt over bevilgningsendringer under rammeområde 16 Kirke, utdanning og forskning

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

Budsjettforliket 23. nov. 2015

H, Frp, KrF, V Innst. 12 S – vedtak

Utgifter (i tusen kroner)

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 407

254 152 (-255)

254 152 (-255)

21

Spesielle driftsutgifter

11 208

11 197 (-11)

11 197 (-11)

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

273 231

272 976 (-255)

272 976 (-255)

21

Spesielle driftsutgifter

135 212

135 065 (-147)

135 065 (-147)

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 960

13 946 (-14)

13 946 (-14)

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

88 734

88 642 (-92)

88 642 (-92)

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

60 939

60 878 (-61)

60 878 (-61)

21

Spesielle driftsutgifter

21 959

21 935 (-24)

21 935 (-24)

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

22 239

22 217 (-22)

22 217 (-22)

21

Spesielle driftsutgifter

100 342

100 241 (-101)

100 241 (-101)

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

456 563

492 063 (+35 500)

492 063 (+35 500)

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

26 336

29 336 (+3 000)

29 336 (+3 000)

74

Tilskudd til organisasjoner

18 380

20 880 (+2 500)

21 630 (+3 250)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

824 164

823 398 (-766)

823 398 (-766)

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 274 132

1 324 132 (+50 000)

1 324 132 (+50 000)

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

92 030

91 939 (-91)

91 939 (-91)

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.–4. trinn

434 420

754 420 (+320 000)

754 420 (+320 000)

71

Tilskudd til vitensentre

50 339

54 089 (+3 750)

53 339 (+3 000)

227

Tilskudd til særskilte skoler

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

42 522

44 522 (+2 000)

44 522 (+2 000)

77

Tilskudd til Lycée International de Saint-Germain-en-Laye

0

0 (0)

2 400 (+2 400)

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

71

Frittstående videregående skoler

1 518 316

1 520 416 (+2 100)

1 520 416 (+2 100)

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

23 246

23 223 (-23)

23 223 (-23)

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

636 855

631 218 (-5 637)

631 218 (-5 637)

21

Spesielle driftsutgifter

61 349

61 289 (-60)

61 289 (-60)

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

781 630

791 630 (+10 000)

791 630 (+10 000)

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

72

Stiftelsen Arkivet

24 022

25 522 (+1 500)

25 522 (+1 500)

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

53 381

53 333 (-48)

53 333 (-48)

21

Spesielle driftsutgifter

11 325

11 310 (-15)

11 310 (-15)

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter

5 311

5 306 (-5)

5 306 (-5)

70

Tilskudd

163 518

158 518 (-5 000)

157 818 (-5 700)

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

4 900

4 895 (-5)

4 895 (-5)

21

Spesielle driftsutgifter

91 898

91 834 (-64)

91 834 (-64)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

31 335 347

31 345 716 (+10 369)

31 345 716 (+10 369)

70

Private høyskoler

1 275 534

1 277 859 (+2 325)

1 277 859 (+2 325)

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid

82 311

87 311 (+5 000)

87 311 (+5 000)

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

80 535

80 456 (-79)

80 456 (-79)

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

81 184

81 114 (-70)

81 114 (-70)

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

174 743

174 572 (-171)

174 572 (-171)

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

209 582

209 461 (-121)

209 461 (-121)

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

167 710

167 574 (-136)

167 574 (-136)

70

Andre overføringer

66 475

75 475 (+9 000)

75 475 (+9 000)

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

306 456

301 171 (-5 285)

301 171 (-5 285)

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

17 007

16 989 (-18)

16 989 (-18)

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 602 495

1 600 972 (-1 523)

1 600 972 (-1 523)

53

Strategiske satsinger

1 240 752

1 257 747 (+16 995)

1 256 047 (+15 295)

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

486 772

486 317 (-455)

486 317 (-455)

55

Administrasjon

279 952

279 676 (-276)

279 676 (-276)

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

15 611

15 571 (-40)

15 571 (-40)

53

NUPI

4 721

4 716 (-5)

4 716 (-5)

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

178 922

178 759 (-163)

178 759 (-163)

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

37 279

37 252 (-27)

37 252 (-27)

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 284 745

1 289 538 (+4 793)

1 289 538 (+4 793)

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

86 170

88 170 (+2 000)

88 170 (+2 000)

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

315 256

316 632 (+1 376)

316 632 (+1 376)

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

55 538

55 480 (-58)

55 480 (-58)

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

44 165

44 407 (+242)

44 407 (+242)

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 259 893

2 298 036 (+38 143)

2 298 036 (+38 143)

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

392 314

412 728 (+20 414)

412 728 (+20 414)

21

Spesielle driftsutgifter

316 473

316 146 (-327)

316 146 (-327)

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

174 067

173 934 (-133)

173 934 (-133)

21

Spesielle driftsutgifter

80 521

80 442 (-79)

80 442 (-79)

927

NIFES

1

Driftsutgifter

86 015

85 930 (-85)

85 930 (-85)

21

Spesielle driftsutgifter

64 920

64 840 (-80)

64 840 (-80)

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

56 547

56 494 (-53)

56 494 (-53)

72

Tilskudd til Nofima

99 603

99 506 (-97)

99 506 (-97)

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

256 324

256 065 (-259)

256 065 (-259)

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

183 376

183 193 (-183)

183 193 (-183)

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 251

5 246 (-5)

5 246 (-5)

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 549

3 545 (-4)

3 545 (-4)

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

367 724

367 356 (-368)

367 356 (-368)

50

Avsetning til utdanningsstipend

6 185 138

6 193 532 (+8 394)

6 190 298 (+5 160)

71

Andre stipend

839 005

839 005 (0)

842 305 (+3 300)

72

Rentestøtte

921 049

921 187 (+138)

921 121 (+72)

Sum utgifter rammeområde 16

72 745 076

73 271 819 (+526 743)

73 271 819 (+526 743)

Inntekter rammeområde 16 (i tusen kroner)

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

4 038

4 034 (-4)

4 034 (-4)

2

Salgsinntekter mv.

1 185

1 184 (-1)

1 184 (-1)

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

5 145

5 140 (-5)

5 140 (-5)

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 630

1 628 (-2)

1 628 (-2)

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

271 198

292 298 (+21 100)

292 298 (+21 100)

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 720

1 718 (-2)

1 718 (-2)

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

61 349

61 289 (-60)

61 289 (-60)

2

Salgsinntekter mv.

14 770

14 755 (-15)

14 755 (-15)

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

11 236

11 225 (-11)

11 225 (-11)

3280

Felles enheter

2

Salgsinntekter mv.

1 317

1 316 (-1)

1 316 (-1)

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

325 165

324 830 (-335)

324 830 (-335)

3926

Forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

80 621

80 542 (-79)

80 542 (-79)

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

68 830

68 746 (-84)

68 746 (-84)

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 800 168

3 800 306 (+138)

3 800 306 (+138)

Sum inntekter rammeområde 16

4 999 679

5 020 318 (+20 639)

5 020 318 (+20 639)

Sum netto rammeområde 16

67 745 397

68 251 501 (+506 104)

68 251 501 (+506 104)

Oversikt over omdisponeringene i Innst. 12 S (2015–2016), kun avvik

Kap.

Post

Formål

Budsjettforliket 23.11 – Innst. 2 S

H, FrP, KrF, V Innst. 12 S omdisp

Utgifter rammeområde 16 (i tusen kroner)

225

Tiltak i grunnopplæringen

74

Tilskudd til organisasjoner

20 880

21 630 (+750)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

71

Tilskudd til vitensentre

54 089

53 339 (-750)

227

Tilskudd til særskilte skoler

77

Tilskudd til Lycée International de Saint-Germain-en-Laye

0

2 400 (+2 400)

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

70

Tilskudd

158 518

157 818 (-700)

285

Norges forskningsråd

53

Strategiske satsinger

1 257 747

1 256 047 (-1 700)

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend

6 193 532

6 190 298 (-3 234)

71

Andre stipend

839 005

842 305 (+3 300)

72

Rentestøtte

921 187

921 121 (-66)

Sum utgifter rammeområde 16

73 271 819

73 271 819 (0)

Inntekter rammeområde 16 (i tusen kroner)

Sum inntekter rammeområde 16

5 020 318

5 020 318 (0)

Sum netto rammeområde 16

68 251 501

68 251 501 (0)