15. Oversikt over alternative budsjettforslag i finansinnstillingen

Oversikt over tall til grunn for alternative primære forslag til netto utgiftsramme i finansinnstillingen. Kun avvik (endring i forhold til regjeringens forslag).

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

H, FrP, KrF, V forliket 23. nov.

Ap

Sp

V

SV

Utgifter rammeområde 16 i tusen kroner

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

254 407

-255

0

-25 000

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

11 208

-11

0

0

0

0

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

273 231

-255

-13 500

-100 000

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

135 212

-147

0

0

0

0

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

13 960

-14

0

+500

0

+500

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

88 734

-92

+3 300

+3 300

+3 100

+3 300

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

60 939

-61

0

0

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

21 959

-24

0

0

0

0

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

22 239

-22

0

0

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

100 342

-101

0

0

+2 500

0

60

Tilskudd til landslinjer

211 531

0

0

+2 500

+2 000

0

61

Tilskott til 1 t fysisk aktivitet og skolemåltid

0

0

0

+50 000

0

0

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

456 563

+35 500

+35 500

+35 500

+35 500

+35 500

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

334 218

0

+25 000

0

0

0

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

48 247

0

0

+100 000

+2 000

0

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

57 870

0

0

+25 000

0

0

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

26 336

+3 000

0

+3 000

0

+3 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

6 290

0

0

0

0

+1 500

74

Tilskudd til organisasjoner

18 380

+3 250

0

+6 000

0

+6 400

75

Tilskudd til tiltak mot mobbing

0

0

0

0

+15 000

0

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

824 164

-766

+50 300

+1 000

0

0

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 274 132

+50 000

+20 000

-120 000

+300 000

0

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

92 030

-91

0

0

0

0

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

40 812

0

-20 800

+40 000

0

+100 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på 1.–4. trinn

434 420

+320 000

+320 000

+392 000

0

0

71

Tilskudd til vitensentre

50 339

+3 000

0

0

+5 000

0

73

Tilskudd til forsøksordninger i grunnopplæringen

0

0

0

0

+40 000

0

227

Tilskudd til særskilte skoler

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

42 522

+2 000

0

0

0

0

77

Tilskudd til opplæring i små og verneverdige fag

0

0

0

0

+5 000

0

77

Tilskudd til Lycée International de Saint-Germain-en-Laye

0

+2 400

0

0

0

0

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler

1 866 052

0

0

-180 500

0

0

71

Frittstående videregående skoler

1 518 316

+2 100

0

-32 000

-10 600

0

73

Frittstående grunnskoler i utlandet

119 492

0

0

-12 000

0

0

74

Frittstående videregående skoler i utlandet

23 026

0

0

0

-200

0

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever

259 368

0

0

0

-300

0

76

Andre frittstående skoler

47 312

0

0

0

-100

0

79

Toppidrett

41 417

0

0

0

+5 000

0

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

20 920

0

0

0

+10 000

0

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

23 246

-23

0

0

0

0

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

636 855

-5 637

0

+5 000

+2 500

0

21

Spesielle driftsutgifter

61 349

-60

0

0

0

0

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

781 630

+10 000

+15 000

+10 000

+10 000

+11 100

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

208 374

0

+10 000

0

0

+1 000

71

Tilskott til nettskoler

0

0

0

+10 000

0

0

72

Tilskott til studiesenter.no

0

0

0

+6 500

0

0

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

72

Stiftelsen Arkivet

24 022

+1 500

+1 500

0

0

0

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

53 381

-48

0

-10 000

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

11 325

-15

0

0

0

0

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter

5 311

-5

0

0

0

0

70

Tilskudd

163 518

-5 700

+5 000

0

0

+5 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

4 900

-5

0

0

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

91 898

-64

0

0

0

0

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

31 335 347

+10 369

+232 300

+4 500

+485 900

+60 000

70

Private høyskoler

1 275 534

+2 325

+10 700

+10 000

+35 200

0

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

17 193

0

0

0

+3 300

0

73

Tilskudd til psykiske helsetiltak for studenter

0

0

0

0

+15 000

0

73

Tiltak for psykisk helsearbeid for studenter

0

0

0

+10 000

0

0

74

Tilskudd til velferdsarbeid

82 311

+5 000

+8 000

0

0

+15 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

717 446

0

+15 200

+30 000

0

0

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning

68 683

0

0

+6 000

+5 000

0

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

80 535

-79

+7 000

0

0

+5 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

81 184

-70

0

0

0

0

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

174 743

-171

0

0

0

0

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

209 582

-121

0

-75 000

+25 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

24 867

0

0

+25 000

0

0

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

167 710

-136

0

0

0

0

70

Andre overføringer

66 475

+9 000

0

0

0

0

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

306 456

-5 285

0

0

0

0

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

17 007

-18

0

0

0

0

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 602 495

-1 523

+65 000

-10 000

+105 000

+246 300

53

Strategiske satsinger

1 240 752

+15 295

+12 200

-75 000

+125 000

+140 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

486 772

-455

0

0

+50 000

0

55

Administrasjon

279 952

-276

0

0

+1 500

0

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

15 611

-40

0

0

0

0

53

NUPI

4 721

-5

0

0

0

0

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

178 922

-163

0

+16 000

+1 700

0

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

251 562

0

0

+25 000

0

0

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

37 279

-27

0

0

0

0

310

Rentekompensasjon kirkebygg

60

Rentekompensasjon

0

0

+500

0

0

0

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 284 745

+4 793

+3 000

+12 000

0

-78 800

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

86 170

+2 000

0

+5 000

0

0

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål

468 090

0

0

+26 500

0

0

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

315 256

+1 376

0

+700

0

-42 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

55 538

-58

0

0

0

0

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

44 165

+242

0

+5 000

0

0

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

15 285

0

0

0

+40 000

0

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 259 893

+38 143

-25 000

0

+159 700

-50 000

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

392 314

+20 414

+30 000

0

+73 000

0

21

Spesielle driftsutgifter

316 473

-327

0

0

0

0

22

Fiskeriforskning og -overvåking

117 100

0

0

+25 000

0

0

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

174 067

-133

0

0

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

80 521

-79

0

0

0

0

927

NIFES

1

Driftsutgifter

86 015

-85

0

0

0

0

21

Spesielle driftsutgifter

64 920

-80

0

0

0

0

928

Annen marin forskning og utvikling

21

Tiltak og forskning på lakselus og -rømming

0

0

0

0

0

+15 000

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

56 547

-53

0

0

0

0

72

Tilskudd til Nofima

99 603

-97

0

0

0

0

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

256 324

-259

0

+7 300

+7 000

0

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

183 376

-183

+2 500

+3 200

+3 000

0

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

5 251

-5

0

0

0

0

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 549

-4

0

0

0

0

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

367 724

-368

0

-30 000

0

0

50

Avsetning til utdanningsstipend

6 185 138

+5 160

0

+129 000

+34 000

0

70

Utdanningsstipend

2 328 416

0

0

+303 000

+22 100

+125 900

71

Andre stipend

839 005

+3 300

0

0

0

0

72

Rentestøtte

921 049

+72

0

+2 400

+500

0

Sum utgifter rammeområde 16

72 745 076

+526 743

+812 700

+666 400

+1 618 300

+603 700

Inntekter rammeområde 16 i tusen kroner

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

4 038

-4

0

0

0

0

2

Salgsinntekter mv.

1 185

-1

0

0

0

0

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

5 145

-5

0

0

0

0

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 630

-2

0

0

0

0

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

271 198

+21 100

0

0

0

0

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 720

-2

0

0

0

0

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

61 349

-60

0

0

0

0

2

Salgsinntekter mv.

14 770

-15

0

-8 000

0

0

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

11 236

-11

0

0

0

0

3280

Felles enheter

2

Salgsinntekter mv.

1 317

-1

0

0

0

0

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

325 165

-335

0

0

0

0

3926

Forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

80 621

-79

0

0

0

0

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

68 830

-84

0

0

0

0

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 800 168

+138

0

0

0

0

Sum inntekter rammeområde 16

4 999 679

+20 639

0

-8 000

0

0

Sum netto rammeområde 16

67 745 397

+506 104

+812 700

+674 400

+1 618 300

+603 700