Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Stefan Heggelund, lederen Arve Kambe, Bente Stein Mathisen og Bengt Morten Wenstøb, fra Fremskrittspartiet, Lene Langemyr og Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Sveinung Rotevatn, og fra Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, viser til at Meld. St. 1 (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–2016) ble lagt frem av regjeringen Solberg 7. oktober 2015, samt Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) som ble lagt frem 30. oktober 2015. Komiteen viser til at Stortinget 3. november 2015 mottok rettebrev til proposjonen, brevet følger vedlagt innstillingen.

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016 for de kapitler som er fordelt til komiteen på rammeområde 7 i Stortingets møte 13. oktober, jf. Innst. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016).

Stortinget har i møte 26. november 2015 vedtatt netto rammer på de ulike rammeområder. De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på vedtaket om rammenes størrelse, jf. Stortingets forretningsorden § 43.

Det vises i denne sammenheng til de ulike kapitlene i denne innstillingen som tar for seg det aktuelle rammeområde.

Komiteen viser for øvrig til sine respektive partiers merknader i Innst. 2 S (2015–2016).

1.1 Oversikt over kapitler og poster – rammeområde 7

Nedenfor følger en oversikt over regjeringens bevilgningsforslag under rammeområde 7 slik de fremkommer i Prop. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016).

90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 7

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2015–2016)

Utgifter

Arbeids- og sosialdepartementet

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

183 581 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

61 193 000

50

Norges forskningsråd

136 862 000

70

Tilskudd

35 400 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

15 425 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

150 000 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 217 024 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 309 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

41 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

261 250 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres

196 940 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

68 923 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

18 500 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

10 350 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

115 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 177 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

13 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

41 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

92 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

189 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

64 157 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

177 730 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

90 650 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

12 640 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres

26 218 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 089 910 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 290 840 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

66 710 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

42 400 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

47 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

554 119 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

10 420 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 620 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

220 495 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 959 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 540 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

117 205 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 400 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

17 793 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 438 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

4 120 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 757 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

95 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

245 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

62 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 660 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

383 700 000

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

872

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

14 156 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

183 745 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

26 784 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

15 002 000

Statens forretningsdrift

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

-22 769 000

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-645 112 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

473 404 000

3 Avskrivninger

124 190 000

4 Renter av statens kapital

6 679 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

32 207 000

Folketrygden

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

85 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

15 264 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

860 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

2 580 300 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

415 300 000

73

Utdanningsstønad

42 200 000

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

300 000

76

Bidragsforskott

790 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

36 285 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 530 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

595 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

319 704 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 040 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

34 230 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

309 800 000

72

Legeerklæringer

405 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

78 824 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

100 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

51 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 870 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 670 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

155 000 000

74

Tilskudd til biler

721 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 810 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

275 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 400 000 000

78

Høreapparater

635 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

58 440 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

67 350 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

129 250 000 000

72

Ventetillegg, overslagsbevilgning

145 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

5 740 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 165 800 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

895 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

88 000 000

74

Utdanningsstønad

600 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

6 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Gravferdsstønad, overslagsbevilgning

180 000 000

Sum utgifter rammeområde 7

426 110 667 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

23 510 000

4

Tolketjenester

2 440 000

5

Oppdragsinntekter mv.

55 590 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

24 550 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

34 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

148 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

105 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

202 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

31 030 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

200 000

3640

Arbeidstilsynet

1

Diverse inntekter

1 320 000

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 450 000

5

Tvangsmulkt

2 340 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

20 910 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

11 318 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

6 940 000

3

Gebyr tilsyn

51 540 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

18 070 000

Renter og utbytte mv.

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

1 948 000 000

Folketrygden

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

943 480 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

270 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

718 000 000

87

Diverse inntekter

35 300 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

61 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

205 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

35 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

500 000

Sum inntekter rammeområde 7

4 761 390 000

Netto rammeområde 7

421 349 277 000

1.2 Stortingets vedtak om rammesum for rammeområde 7

Ved Stortingets vedtak 26. november 2015 er netto utgiftsramme endelig fastsatt til 421 394 544 000 kroner for rammeområde 7, jf. Innst. 2 S (2015–2016). De fremsatte bevilgningsforslag nedenfor under rammeområde 7 er i samsvar med denne netto utgiftsrammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43.

I henhold til vedtak i Stortinget, jf. Innst. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) skal arbeids- og sosialkomiteen også behandle følgende kapitler under:

  • Kap. 872 Nedsatt funksjonsevne under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

  • Kap. 2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn under Nærings- og fiskeridepartementet.