4. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

490

Utlendingsdirektoratet,

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, forhøyes med

50 000 000

571

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

65

Tilskudd til vertskommuner for ankomstmottak, bevilges med

4 000 000

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem for Stortinget forslag til ordninger som reduserer den økonomiske risikoen for kommunene dersom en flyktning ikke kommer seg i aktivitet som forutsatt.