5. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning til Asia, kan overføres, reduseres med

5 000 000

fra kr 824 500 000 til kr 819 500 000

162

Overgangsbistand (GAP)

70

Overgangsbistand (GAP), kan overføres, reduseres med

30 000 000

fra kr 239 000 000 til kr 209 000 000

164

Fred, forsoning og demokrati

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres, reduseres med

2 000 000

fra kr 154 700 000 til kr 152 700 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 000 000

fra kr 140 817 000 til kr 135 817 000

71

Faglig bistand, kan overføres, reduseres med

13 000 000

fra kr 370 900 000 til kr 357 900 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 932 200 000 til kr 922 200 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

65 000 000

fra kr 1 951 697 000 til kr 2 016 697 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 341 361 000 til kr 342 861 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

74 100 000

fra kr 13 566 429 000 til kr 13 640 529 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

25 000 000

fra kr 311 186 000 til kr 336 186 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 183 780 000 til kr 186 780 000

470

Fri rettshjelp

72

Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak, forhøyes med

2 000 000

fra kr 34 513 000 til kr 36 513 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 877 109 000 til kr 887 109 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

48 000 000

fra kr 1 632 500 000 til kr 1 680 500 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger, forhøyes med

50 000 000

fra kr 749 500 000 til kr 799 500 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 72, forhøyes med

1 000 000

fra kr 118 993 000 til kr 119 993 000

75

Vold og traumatisk stress, forhøyes med

4 000 000

fra kr 150 861 000 til kr 154 861 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 200 095 000 til kr 200 595 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, forhøyes med

65 000 000

Fra kr 245 677 000 til kr 310 677 000

Inntekter

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2

Refusjoner mv., forhøyes med

20 800 000

fra kr 414 250 000 til kr 435 050 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

65 000 000

fra kr 176 580 000 til kr 241 580 000

II

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

711,6 mill. kroner

III

Stortinget ber regjeringen snarest legge fram en sak for Stortinget om hvordan den følger opp enigheten i EU om fordeling av ansvar for flyktninger og asylsøkere.

IV

Stortinget ber regjeringen redegjøre for hvordan Dublin-regelverket håndteres fra norsk side i den aktuelle situasjonen, hensiktsmessigheten i å bruke ressurser på å returnere asylsøkere til førsteland og mulige konsekvenser av ikke å gjøre det.

V

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak med mulige forenklinger i registrering og mottak av flyktninger, mulige tiltak for å få ned saksbehandlingstider og andre forbedringer som kan korte ned tiden fra ankomst til bosetting.

VI

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av forslag til nye kriterier som gjør det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden er til behandling.