Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Den 17. juni 2015 ble det i Oslo undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 22. mai 2015. Finansminister Siv Jensen undertegnet avtalen på vegne av Norge, og finansminister Dusan Vujovic på vegne av Serbia.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Serbia er fra 1983. Avtalen ble den gang forhandlet og inngått med Den Sosialistiske Føderative Republikk Jugoslavia. Etter oppløsningen av den jugoslaviske føderasjonen har skatteavtalen fortsatt å gjelde mellom Norge og Serbia som suksessorstat til Jugoslavia. Mange forhold tilsier at denne eksisterende skatteavtalen erstattes av en ny skatteavtale. Den nye avtalen er tilpasset landenes någjeldende skattesystemer, skatteavtalepolicy og endringer i OECDs mønsterskatteavtale, og gjenspeiler på en bedre måte de bilaterale relasjonene mellom Norge og Serbia. Finansdepartementet tok derfor i 2014 initiativ til forhandlinger om en ny skatteavtale.

Forhandlingene ble gjennomført ved to forhandlingsrunder i 2014, i juni i Oslo og i desember i Beograd. Ved avslutningen av den andre forhandlingsrunden ble et utkast til avtale parafert. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Stig Sollund.

Avtalen følger i stor grad OECDs mønsteravtale som i struktur og hovedtrekk brukes som modell for internasjonale skatteavtaler, og som med enkelte modifikasjoner er Norges utgangspunkt for forhandlinger. De viktigste avvikene fra OECD-mønsteret nevnes i merknadene til de enkelte bestemmelser, som står i proposisjonens kapittel 2.

Avtalen er inngått på norsk, serbisk og engelsk. Som vedlegg til proposisjonen følger den engelske og norske teksten.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, fung. leder Marianne Marthinsen, Prableen Kaur og Torstein Tvedt Solberg, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, Roy Steffensen og Kenneth Svendsen, fra Kristelig Folkeparti, Ann Kathrine Skjørshammer, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, slutter seg til regjeringens forslag om at Stortinget samtykker til å sette i kraft skatteavtalen med Serbia.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget samtykker til å sette i kraft skatteavtalen mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015.

Oslo, i finanskomiteen, den 7. desember 2015

Marianne Marthinsen

Irene Johansen

fung. leder

ordfører