Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Jenny Klinge om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Jenny Klinge fremmet 6. oktober 2015 følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om lokalisering av hovedsetene i de nye politidistriktene.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, lederen Hadia Tajik og Lene Vågslid, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Hårek Elvenes, Charlotte Spurkeland og Anders B. Werp, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein og Veronica Pedersen, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, viser til Dokument 8:8 S (2015–2016) representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Jenny Klinge om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene.

Komiteen viser til at ved Stortingets behandling av Prop. 61 LS (2014–2015) og Innst. 306 S (2014–2015) vedtok flertallet i Stortinget å overlate til Politidirektoratet å utrede og beslutte fremtidige administrasjonssteder i politidistriktene. Justiskomiteens medlem fra Senterpartiet fremmet i Innst. 306 S (2014–2015) følgende forslag hva gjelder plassering av hovedsetene i de nye politidistriktene:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om hvor administrasjonsstedene i de nye politidistriktene skal ligge.»

Komiteen peker på at forslagsstillerne mener at dersom man legger retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon til grunn, skal Justis- og beredskapsdepartementet fatte endelig vedtak om hvor hovedsetene skal ligge, og mener også at saken skal behandles i regjeringen, i og med at det er tale om en større strukturendring.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, bemerker at spørsmålet om lokalisering av hovedsete i de nye politidistriktene ble drøftet under behandlingen av Prop. 61 LS (2014–2015) Nærpolitireformen.

Flertallet viser til at i Innst. 306 S (2014–2015) om Prop. 61 LS (2014–2015) fastslår komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, at Politidirektoratet gis fullmakt til å bestemme hvor administrasjonsstedet i det enkelte politidistrikt skal plasseres.

Flertallet bemerker at Stortingets flertall sluttet seg til innstillingen fra justiskomiteen på dette punkt.

Komiteens medlem fra Senterpartiet vil bemerke at plasseringen av hovedsetene vekker stor debatt lokalt. Det dreier seg om hvor man mener plasseringen er best med hensyn til en best mulig beredskap og med hensyn til lokalisering av et stort antall statlige arbeidsplasser. Ved behandlingen av politireformen, Innst. 306 S (2014–2015), foreslo Senterpartiet at Stortinget, og ikke Politidirektoratet, skulle beslutte lokaliseringen av hovedsetene i de nye politidistriktene. Dette ble det ikke flertall for. Dette medlem merker seg at Politidirektoratets forslag til lokalisering har skapt betydelig engasjement og debatt. Det er således beklagelig at det ikke er et folkevalgt organ som skal treffe beslutningen.

Dette medlem vil bemerke at dette er hensyn som i stor grad krever politisk skjønn og politisk håndtering. Å overlate dette til et direktorat er uheldig, og i strid med regjeringens egne retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Dette medlem vil påpeke at regjeringen gjennom egne retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon pkt. 3 har fastslått at:

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordna ansvaret for å tolke og gi informasjon om retningslinjene.

Fagdepartementa har det overordna ansvaret for at retningslinjene blir gjort kjende i underliggjande verksemder som er omfatta av retningslinjene, og for at retningslinjene blir følgde.

Fagdepartementet skal gjere endeleg vedtak om lokalisering av underliggjande verksemder som er omfatta av retningslinjene. Dette gjeld ikkje universitet og høgskule, der styra kan gjere endeleg vedtak med heimel i universitets- og høyskoleloven. Ved avgjerd om lokalisering ved større strukturendringar og ved nyoppretting av statleg verksemd, skal saka leggjast føre regjeringa.

Fagdepartementet skal varsla KMD ved oppstart av prosessar innan eige ansvarsområde som er omfatta av retningslinjene.

Vurderingar av lokaliseringsalternativ i tråd med retningslinjene, jf. pkt. 5, skal sendast KMD før endeleg avgjerd blir teken. Fagdepartementa har ansvar for å sikre at dette skjer. KMD skal få ein rimelig frist på å avklare og gi tilbakemelding på om vurderingane oppfyller krava i retningslinjene.»

Dette medlem vil fremheve at retningslinjene ble fastsatt ved kgl. res. av 28. november 2014, slik at innholdet burde være godt kjent for regjeringen. Retningslinjer blir utarbeidet fordi de skal etterleves. Er man uenig i retningslinjene, må man endre dem, ikke unngå å følge dem. Dette medlem er av den oppfatning at regjeringen i denne saken bryter egne retningslinjer.

Dette medlem mener at dersom man legger retningslinjene til grunn, skal Justis- og beredskapsdepartementet fatte endelig vedtak om hvor hovedsetene skal ligge. Dette medlem mener også at saken skal behandles i regjeringen, i og med at det helt klart er tale om en større strukturendring når en går fra 27 til 12 politidistrikter, når regjeringen legger opp til å bryte disse retningslinjene, må Stortinget som lovgiver gripe inn for å sikre politisk behandling av saken.

Dette medlem fremmer slikt forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om lokalisering av hovedsetene i de nye politidistriktene.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen fremme sak om lokalisering av hovedsetene i de nye politidistriktene.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:8 S (2015–2016) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Jenny Klinge om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene – vedlegges protokollen.

Oslo, i justiskomiteen, den 8. desember 2015

Hadia Tajik

Hårek Elvenes

leder

ordfører