Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 133 S (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 28 S (2015–2016), kap. 542
  • Dato: 09.12.2015
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Forslag til endringer

Kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker i 2015 utgifter til lønn og drift for tre nasjonale eksperter til EU-kommisjonen som del av deltakelse i EU-programmene. Som følge av vakanser knyttet til rekruttering av to nye nasjonale eksperter, vil utgiftene til lønn og drift til de nasjonale ekspertene være lavere enn forutsatt. Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 1,5 mill. kroner til 3,1 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker norsk deltagelse i EU-program. Bevilgningen dekker også etterslep fra avsluttede programmer. Samlet disponibelt beløp på posten i 2015 utgjør 38,4 mill. kroner. Forbruket på posten vil være om lag 46,6 mill. kroner i 2015. Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 8,2 mill. kroner til 46,6 mill. kroner.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Are Helseth, Kjell-Idar Juvik, Magne Rommetveit, Eirik Sivertsen og Karianne O. Tung, fra Høyre, Torill Eidsheim, lederen Linda C. Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen, Åse Michaelsen og Morten Stordalen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til at bevilgningen på post 1 er foreslått redusert med 1,5 mill. kroner som følge av vakanser knyttet til rekruttering av nasjonale eksperter. Komiteen merker seg videre at behovet på post 70 kan variere noe fra år til år på grunn av utbetalingstakt og valutakurs, og at det er foreslått å øke bevilgningen på posten med 8,2 mill. kroner. Komiteen slutter seg til de foreslåtte endringene.

3. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 4 596 000 til kr 3 096 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med

8 200 000

fra kr 38 350 000 til kr 46 550 000

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. desember 2015

Linda C. Hofstad Helleland

Helge Orten

leder

ordfører