Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og lederen Martin Kolberg, fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Tom E. B. Holthe og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Erik Lundeby, fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Dokument 12:10 (2011–2012) om innføring av republikk som styreform i Norge.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne og komitémedlem Jette F. Christensen fra Arbeiderpartiet,viser til at tilsvarende forslag om innføring av republikk har vært fremmet og behandlet i Stortinget en rekke ganger. Forslagene, som innebærer et grunnleggende brudd med den norske statsformen, har blitt avvist ved samtlige tidligere stortingsbehandlinger.

Flertallet viser til at monarkiet som statsform har en mer enn 1000-årig lang tradisjon i Norge. I tilknytning til unionsoppløsningen i 1905 ble det holdt en folkeavstemning om Norge fortsatt skulle være et kongedømme. Den nye kongen som ble foreslått ønsket at folket skulle si sin mening om de ønsket ham som konge for Norge. Resultatet viste et klart flertall for den foreslåtte kongen.

Flertallet viser til at dersom det en gang i fremtiden skulle bli aktuelt å endre styringsform, bør det etter flertallets mening vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig at saken forelegges befolkningen i en rådgivende folkeavstemning. Meningsmålinger som har vært gjennomført de senere år, viser at monarkiet har bred oppslutning blant befolkningen, og det er derfor ingen signaler som skulle tilsi en endring i det standpunkt som Stortinget tidligere har hatt i dette spørsmålet.

Flertallet tilrår på denne bakgrunn at det fremlagte forslag ikke bifalles.

Komiteens medlem fra Miljøpartiet De Grønne viser til at partiet ikke har tatt stilling til om Norge bør beholde monarkiet eller innføre republikk, og hittil heller ikke har deltatt i den offentlige debatten om dette. En innføring av ny styreform ville innebære store endringer i Grunnloven og den norske forfatningen. Dette medlem velger derfor i denne omgang å ikke støtte forslaget om innføring av republikk.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti og komitémedlem Jette F. Christensen fra Arbeiderpartieter enige med forslagsstillerne om at enhver autoritet som bygger på nedarvede rettigheter er en anakronisme i et demokratisk samfunn. Disse medlemmer mener at Norges demokrati gjennomgående skal være representativt. Verv og roller i et slikt system fordeles best gjennom måling av folkets tillit ved valg, ikke arv. Måten vi styrer landet på må gjenspeile idealene våre om demokrati, like muligheter og representasjon. Å ha en rojal familie som statsoverhode gjenspeiler ikke disse verdiene.

Disse medlemmer understreker at forslaget som nå foreligger, innebærer at det skal avholdes en folkeavstemning. Forslagsstillerne har tatt inn en bestemmelse om at grunnlovsendringene bare trer i kraft dersom innføring av republikk får flertall ved en etterfølgende folkeavstemning, og at folkeavstemningen må avholdes innen 31. september 2017.

Disse medlemmer viser for øvrig til Dokument 8:151 S (2011–2012) om å utrede republikk som styreform i Norge, samt Innst. 235 S (2012–2013).

Disse medlemmer tilrår at Dokument 12:10 (2011–2012) bifalles i samsvar med forslaget under.