Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Frank J. Jenssen, Geir S. Toskedal og André N. Skjelstad om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Følgende forslag fremmes i representantforslaget:

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å oppheve det kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Tone-Helen Toften og Terje Aasland, fra Høyre, Torhild Aabergsbotten, Tina Bru, Odd Henriksen og Eirik Milde, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg, fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm, viser til Representantforslag 138 S (2014–2015), forslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Frank J. Jenssen, Geir S. Toskedal og André N. Skjelstad om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling.

Komiteen viser til at landmåling i dag er et kommunalt ansvar.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, mener det kan være fornuftig med en ny vurdering der forvaltning og tjenesteproduksjon skilles, og ser at det kan være flere fordeler med en slik endring. En godkjenningsordning for den som utfører landmålertjenesten, kan være med på å heve kvaliteten på arbeidet som utføres. Videre vil den som bestiller tjenesten få flere aktører å forholde seg til, og kan velge leverandør ut fra pris og leveringstid. I dag faktureres ofte arbeidene etter faste priser basert på areal, og leveringstidspunktet er avhengig av den enkelte kommunens kapasitet. Det kan også være en gevinst å hente ved større byggeprosjekter. Landmålere som stikker ut og måler inn infrastrukturen i byggefeltet, kan ved ferdigstillelsen enkelt sette ned grensemerker til tomtene.

Flertallet vil på denne bakgrunnen fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at det i dag er høy kvalitet på arbeidet som kommunene gjør, og at det er en kommunal tjeneste med få klager og tvistesaker. Disse medlemmer mener at en privatisering av tjenesten vil kunne føre til lavere kvalitet på arbeidet, da de private aktørene ikke vil sitte med ansvaret for sluttproduktet.

Disse medlemmer viser til at forslaget i Dokument 8:138 S (2014–2015) problematiserer ulike priser mellom kommunene. Forslaget vil innebære at det vil bli mange flere aktører i bransjen, noe som sannsynligvis vil kunne øke og ikke redusere prisforskjellene.

Disse medlemmer viser til at landmåling i dag har små variasjoner i saksbehandlingstid. I dag har saksbehandlingstida et gjennomsnitt på 57 dager, mens loven har en tidsfrist på 112 dager. Dagens system er effektivt og kommunene følger gjeldende regelverk. Det at hele prosessen kan ta lang tid, skyldes andre forhold enn selve landmålingen. Dersom man åpner opp for flere aktører, vil en få en oppdeling av prosessen, noe som vil kunne føre til at arbeidet tar lengre tid da det vil være nødvendig med kontrollarbeid.

Disse medlemmer frykter også at mange vil kunne få lengre ventetid ved å åpne for private aktører. I dag har kommunene et gjennomføringsansvar, og det vil ikke private selskaper ha.

Disse medlemmer har merket seg at det er motstand mot forslaget fra de ansattes organisasjoner.

Disse medlemmer viser til brev fra statsråd Jan Tore Sanner 13. oktober 2015 (vedlagt), som skriver at han har ingen merknader til saken.

Disse medlemmer mener det ikke har framkommet argumenter for å oppheve dagens ordning, og vil på denne bakgrunn ikke gi sin tilslutning til forslaget om å oppheve det kommunale monopolet på landmåling.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viser til NOU 1999:1 «Lov om eiendomsregistrering» hvor ett av forslagene var at oppmålingsforretninger for etablering av nye eiendommer og måling av grenser skulle kunne utføres av private, men offentlig godkjente landmålere. Hensikten var at grunneier fritt skulle kunne velge landmålerforetak, men at kommunen fortsatt skulle gi tillatelser til oppretting og endring av eiendommer. Etter en omfattende høringsrunde la regjeringen Bondevik fram forslag om ny lov i Ot.prp. nr. 70 (2004–2005), som ble vedtatt i Stortinget i juni 2005. Før loven trådte i kraft, vedtok et nytt Storting i 2007 en endring som medførte at kommunene fortsatt skulle ha ansvaret for oppmålingen som en forvaltningsoppgave, og krav om godkjent landmålerforetak falt bort.

Disse medlemmer vil peke på at ett av elementene i den nye loven var å skille mellom tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse, ved at kommunen som matrikkelfører får en separat oppgave med å kontrollere at oppmålingsforretningene blir utført i samsvar med lov og forskrift. Videre kunne kommunen vedta å opprettholde oppmålingstjenesten som et kommunalt eneansvar, hvis man ønsket det. Disse medlemmer vil også påpeke at siden tjenesteproduksjon ikke innebærer noen form for offentlig beslutning, kan den hensiktsmessig utføres av private.

Komiteens tilråding

Tilrådingen romertall I fremmes av et flertall i komiteen, som består av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester.

II

Dokument 8:138 S (2014–2015) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Frank J. Jenssen, Geir S. Toskedal og André N. Skjelstad om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen, datert 13. oktober 2015

Representantforslag 138 S (2014–2015) om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling

Energi- og miljøkomitéen har i brev av 30.09.2015 til Klima- og miljødepartementet vist til sin behandling av representantforslag 138 S (2014-2015) om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling. Etter avtale med Energi- og miljøkomitéen har brevet blitt overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som rette vedkommende.

Jeg har ingen merknader til forslaget.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 18. februar 2016

Ola Elvestuen

Åsmund Aukrust

leder

ordfører