Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utarbeide statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Følgende forslag fremmes i representantforslaget:

«Stortinget ber regjeringen sørge for årlig statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Tone-Helen Toften og Terje Aasland, fra Høyre, Tina Bru, Odd Henriksen, Eirik Milde og Torhild Aarbergsbotten, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg, fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm, viser til at kommunene er en sentral aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslipp i Norge, og at de siden 2009 er pålagt å ha en energi- og klimaplan.

Komiteen mener at god statistikk og kunnskap om hva som er kilden til klimagassutslipp, er viktig for å utarbeide treffsikre virkemidler i kommunenes arbeid med å redusere utslippene.

Komiteen viser til at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2016, jf. Prop 1 S (2015–2016), foreslo å bevilge 6,4 mill. kroner til å utarbeide kommunal klimagasstatistikk.

Komiteen viser til at Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet komme med forslag til en plan for utarbeidelsen av en slik statistikk innen 15. februar 2016. Komiteenlegger vekt på at tallgrunnlaget skal være så kvalitativt godt som mulig, og imøteser at førstegenerasjons tallgrunnlag kan publiseres i 2017.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, viser til at det kan være nyttig for beslutningstakere at det også publiseres tilsvarende statistikk for fylkene. Flertallet ber om at det legges til rette for at dette tallgrunnlaget kan publiseres sammen med tallgrunnlag for kommunene. Flertallet viser videre til at statistikken som etableres, må bli en varig, forutsigbar og tilgjengelig ordning som gjør klimapolitikken i norske kommuner og fylker etterprøvbar over tid.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:120 S (2014–2015) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utarbeide statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Klima- og miljødepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen, datert 8. oktober 2015

Svar på representantforslag 120 S (2014-2015)

Jeg viser til Stortingets brev av 21. september 2015 vedrørende Representantforslag 120 S (2014-2015) fra representanten Rasmus Hansson, der representanten fremmer forslag om at "Stortinget ber regjeringen sørge for årlig statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner".

SSB sluttet å publisere sin kommunestatistikk for noen år siden på grunn av utfordringer med kvaliteten.

Jeg har vært opptatt av dette temaet lenge ut fra erkjennelsen at når kommunene ikke har oversikt over egne utslipp, vil det være utfordrende å velge målrettede tiltak for å redusere utslippene. Jeg har blant annet fått brev om saken fra ordførerne i de åtte største kommunene og temaet ble berørt i et møte jeg hadde med KS i fjor høst.

Når det er sagt, har jeg forståelse for Statistisk sentralbyrås vurdering for noen år siden om å legge ned statistikken for utslipp av klimagasser i kommunene på grunn av utfordringer med kvaliteten. Vi har siden dette jobbet sammen med Miljødirektoratet og SSB for å finne løsninger for at statistikkgrunnlaget kunne forbedres, og har finansiert prosjekter som har bidratt til dette.

På bakgrunn av felles innsats startet SSB igjen å publisere fylkestall for klimagassutslipp i 2014, mens det vil bli publisert en analyse med utslippstall for enkeltkommuner om noen måneder. Dette vil imidlertid ikke bli en heldekkende statistikk, og vil i liten grad fange opp effekter av tiltak og virkemidler. Den vil heller ikke få status som offisiell statistikk.

Regjeringen deler derfor representanten Hanssons ønske om å få etablert en bedre kommunestatistikk på området. Klima- og miljødepartementet vil i samråd med Statistisk sentralbyrå og KS nå vurdere muligheten for å utforme en klimastatistikk for kommunene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 at det settes av 6,4 millioner kroner til dette formålet.

Det er viktig å være klar over at det alltid vil være betydelige utfordringer med en slik statistikk, og det forutsetter metodeforbedringer. Det er for eksempel ikke sikkert at en videreutvikling av den tidligere SSB-statistikken vil klare å fange opp effekten av klimatiltak, selv om metodikken forbedres. Vi vil i det videre arbeidet også vurdere andre tilnærminger for kvantifisering av effekten av tiltak, i tillegg til eller som alternativ til en SSB-statistikk .

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 18. februar 2015

Ola Elvestuen

Torhild Aarbergsbotten

leder

ordfører