Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet v/statsråden til næringskomiteen, datert 21. februar 2016

Orientering til Stortinget om feil i prp. 37 L

Det vises til Prop. 37 L (2015-2016) Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklage-nemnda, kartellforlik m.m.) fremmet i statsråd 11. desember 2015, som skal behandles i Stortinget 10. mars.

Vi har oppdaget at det er en feil i spesialmerknadene. Dette gjelder de to siste avsnittene på side 88 høyre spalte og første setning på side 89 venstre spalte (begynner med "Annet ledd slår fast…"). Disse skulle vært fjernet i forbindelse med omstruktureringen av lovforslaget sammenholdt med utkastet i NOU 2014:11. I tillegg skulle henvisningen til tredje ledd på side 89 venstre spalte første hele avsnitt være til annet ledd. I forbindelse med samme endring burde også overskriften til § 39 vært endret fra "Klage, omgjøring og søksmål" til "Klage og søksmål".