Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 12. mai 2016

Kari Kjønaas Kjos

Tove Karoline Knutsen

leder

ordfører