Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020)

Dette dokument

  • Innst. 302 S (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 75 S (2015–2016)
  • Dato: 24.05.2016
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

EU-programmet ISA2 ble formelt vedtatt i EU 25. november 2015 ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2015/2240. Programmet skal løpe fra 2016–2020 og har som formål å legge til rette for elektronisk samhandling på tvers av landegrenser og sektorer. Deltakelse i ISA2-programmet innebærer økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Gjennomføringen av forordningen i norsk rett krever hverken lov- eller forskriftsendring.

I proposisjonens kapittel 2 og 3 redegjøres det for innhold og bakgrunn for ISA2-programmet. I kapittel 4 gjøres det rede for konstitusjonelle forhold, mens det i kapittel 5 gjøres rede for beslutningen i EØS-komiteen.

I kapittel 7 vurderes de økonomiske og administrative konsekvenser av programmet. EØS/EFTA-statene forplikter seg etter EØS-komitébeslutningen til å bidra til finansieringen av programmet. Statenes finansielle bidrag til deltakelse i programmet beregnes i samsvar med EØS-avtalens artikkel 82 (1) litra a og Protokoll 2. Bidraget reflekterer den relative andel som hver stats BNP utgjør i forhold til EU-landenes samlede BNP. Det totale budsjettet for ISA2 i perioden 2016–2020 er ca. 131 mill. euro. EFTAs andel av dette vil bli om lag 3,61 mill. euro. Av dette må Norge dekke ca. 3,45 mill. euro; ca. 31,7 mill. kroner eller i snitt ca. 6,34 mill. kroner per år i femårsperioden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil dekke 50 pst. av utgiftene til programmet, mens øvrige berørte departementer dekker med like deler den resterende halvparten.

I kapittel 8 gir Samferdselsdepartementet sin vurdering. Gjennom programmet er det lagt til rette for teknisk og organisatorisk samvirkingsevne for å realisere fellesløsningene. ISA2 er en videreføring av et mangeårig europeisk samarbeid om utvikling og implementering av felleseuropeiske elektroniske tjenester. Mye av det arbeidet som gjøres er av langsiktig karakter og krever løpende systematisk innsats.

Det er fra norsk side et uttalt mål at arbeidet med nasjonale felleskomponenter og -løsninger ses i sammenheng med europeisk infrastruktur. Deltakelse i ISA2 gir Norge mulighet til å gjøre dette innenfor rammene av et etablert programsamarbeid.

Det er en klar sammenheng mellom ISA2-programmet og EU-programmet CEF Digital (2014–2020). Gjennom deltakelse i ISA2-programmet får norske offentlige virksomheter tilgang til det sikre nettverket sTesta/Testa-ng som mange norske virksomheter benytter. Å ikke være knyttet til sTesta/ Testa-ng ansees derfor ikke som noe reelt alternativ.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrår at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020). Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kjell-Idar Juvik, Sverre Myrli, Magne Rommetveit, Tone-Helen Toften og Karianne O. Tung, fra Høyre, lederen Nikolai Astrup, Torill Eidsheim, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Hege Jensen, Åse Michaelsen og Morten Stordalen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Willfred Nordlund, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til proposisjonen, slutter seg til dens innhold og har ingen ytterligere merknader.

Utenriks- og forsvarskomiteens merknader

Utkast til innstilling har vært forelagt utenriks- og forsvarskomiteen, som i brev av 18. mai 2016 slutter seg til transport- og kommunikasjonskomiteens utkast til innstilling til Prop. 75 S (2015–2016), uten ytterligere merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen har ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020).

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 24. mai 2016

Nikolai Astrup

Åse Michaelsen

leder

ordfører