Innstilling fra finanskomiteen om Lov om EØS-finanstilsyn

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Regjeringen har i Prop. 100 S (2015–2016) foreslått at Stortinget gir samtykke til deltakelse i åtte fremforhandlede utkast til beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter. Dersom Stortinget gir slikt samtykke og EØS-komiteen fatter beslutninger i tråd med utkastene, skal EØS-regler som svarer til EU-rettsaktene som er omfattet av beslutningene, gjennomføres i norsk rett. Syv av EØS-komitébeslutningene omfatter åtte parlaments- og rådsforordninger. Disse forordningene skal i tilfelle gjennomføres ved lovvedtak om inkorporasjon. Den åttende EØS-komitébeslutningen omfatter parlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond (AIFM-direktivet), som allerede i store trekk er gjennomført ved lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Finansdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til slike lovvedtak. Forslagene er utformet som en ny lov om EØS-finanstilsyn herunder forslag til endringer i verdipapirhandelloven og i lov om kredittvurderingsbyråer. Den foreslåtte nye loven om EØS-finanstilsyn vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til EUs tre forordninger om etablering av hhv. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB). De foreslåtte endringene i lov om kredittvurderingsbyråer vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til de to nye forordningene om kredittvurderingsbyråer (CRA II og CRA III). De foreslåtte endringene i verdipapirhandelloven vil gjennomføre EØS-regler som svarer til hhv. forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR), og shortsalgforordningen. Forordningene og EØS-tilpasningene er beskrevet i Prop. 100 S (2015–2016). Lovforslagene fremmes nå for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe lovvedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutningene, og dermed legge til rette for rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutninger i tråd med forslaget i Prop. 100 S (2015–2016).

Finansdepartementet vil følge opp med forslag til enkelte andre lovendringer som følge av slik gjennomføring, samt enkelte endringer som følge av at AIFM-direktivet tas inn i EØS-avtalen. Departementet har nettopp sendt utkast til slike konsekvensjusteringer i lovverket på høring, under forutsetning av at de nevnte forordningene i EØS-tilpasset form gjennomføres i norsk rett. Utkast til lovforslagene i proposisjonen er av informasjonshensyn tatt med i høringsutkastet. Valgmulighetene mht. hvordan disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett er begrenset. Det er på denne bakgrunn ikke ansett nødvendig å avvente høringen før proposisjonen fremmes. Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 10. mai 2016 om gjennomføring av EUs finanstilsynssystem m.m.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Tor Arne Bell Ljunggren, Torstein Tvedt Solberg, Vegard Grøslie Wennesland og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi, Roy Steffensen og Kenneth Svendsen, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til Prop. 127 L (2015–2016) med omtale av bakgrunn for lovforslaget (kapittel 2), nærmere om lovforslaget (kapittel 3) og økonomiske og administrative konsekvenser (kapittel 4).

Komiteen viser videre til merknadene inntatt i Innst. 382 S (2015–2016) til Prop. 100 S (2015–2016) og Innst. 383 S (2015–2016) til Prop. 101 S (2015–2016).

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til forslaget om ny lov om EØS-tilsyn med tilhørende endringer i verdipapirhandelloven og lov om kredittvurderingsbyråer.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til utkast til endringer i lovverk som er sendt ut på høring med høringsfrist 1. august 2016. Dette medlemmener at behandlingen av Prop. 127 L (2015–2016) bør stilles i bero, inntil høringsrunden er avsluttet.

Dette medlem peker på at høringsrunden med alle sakene tilknyttet EUs finanstilsyn burde vært ferdig før sakene ble behandlet i komiteen. Dette medlem understreker at høringsinstansene må få anledning til å uttale seg omkring hensiktsmessigheten av de foreslåtte lovendringene, før disse behandles i komiteen. Dette medlem viser til at når saken er sendt på høring, bør Stortinget avvente behandlingen av saken til høringen er avsluttet.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om EØS-finanstilsyn

§ 1 EØS-regler om Den europeiske banktilsynsmyndighet

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31g (forordning (EU) nr. 1093/2010) om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet) som endret ved forordning (EU) nr. 1022/2013, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2 EØS-regler om Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31h (forordning (EU) nr. 1094/2010) om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3 EØS-regler om Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31i (forordning (EU) nr. 1095/2010) om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), som endret ved direktiv 2011/61/EU, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4 EØS-regler om Det europeiske råd for systemrisiko

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31f (forordning (EU) nr. 1092/2010) om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko (Det europeiske råd for systemrisiko) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 5 Utfyllende bestemmelser

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til gjennomføring av denne lov.

§ 6 Ikrafttredelse og overgangsregler

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til ulik tid. Kongen kan gi overgangsregler.

§ 7 Endringer i andre lover

1. I lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel gjøres følgende endringer:

Ny § 3-14a skal lyde:

§ 3-14a. Salg av finansielle instrumenter som selgeren ikke eier

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29f (forordning (EU) nr. 236/2012) om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (shortsalgforordningen) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til gjennomføring av denne bestemmelsen.

Ny § 13-6a skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29bc (forordning (EU) nr. 648/2012) om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til gjennomføring av denne bestemmelsen.

2. I lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderingsbyråer gjøres følgende endring:

§ 1 skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31eb (forordning (EF) nr. 1060/2009) om kredittvurderingsbyråer (kredittvurderingsbyråforordningen) som endret ved forordning (EU) nr. 513/2011, direktiv 2011/61/EU og forordning (EU) nr. 462/2013, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Oslo, i finanskomiteen, den 6. juni 2016

Hans Olav Syversen

Irene Johansen

leder

ordfører