Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP)

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 7. desember 2016

Anniken Huitfeldt

Svein Roald Hansen

leder

ordfører