Komiteens gjennomgang av forskrifter fastsatt og opphevet i statsråd i perioden 1. januar–30. juni 2016

Følgende forskrifter er fastsatt, endret eller opphevet i statsråd i perioden 1. januar til 30. juni 2016:

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger.

Forskrift om endringer i forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger.

Forskrift om endring i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forsvarsdepartementet

Forskrift om endringer i resolusjon om fastsættelse av bestemmelser i henhold til lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 § 1.

Forskrift om endringer i forskrift 23. desember 1994 nr. 1130 om fremmede ikke-militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold.

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i strålevernforskriften.

Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften).

Forskrift om endring i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling.

Forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften).

Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportforskriften).

Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om forlengelse av prøveordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll.

Forskrift om endringer i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool mv.

Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Forskrift om endringer i påtaleinstruksen og politiregisterforskriften mv.

Klima- og miljødepartementet

Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat, Hamar og Stange kommuner, Hedmark.

Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat, Fet og Skedsmo kommuner, Akershus.

Forskrifter om vern av 17 skogområder i fylkene Troms, Hedmark, Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Telemark og Østfold.

Forskrifter om opprettelse av de marine verneområdene Jærkysten, Gaulosen og Rødberget.

Forskrifter om vern av to naturreservater i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrift om sammenslåing av Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold fylke.

Forskrift om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold fylke.

Forskrift om sammenslåing av Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke.

Kulturdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift 27. august 1965 nr. 3554 for Norsk kulturråd.

Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager.

Forskrift om opphør av forskrift om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10.

Forskrift om endring i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsvurdering) – hvilke utdanninger som skal være omfattet av skikkethetsvurdering.

Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endringar i forskrift av 11. desember 2015 nr. 1446 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane.

Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet.

Forskrift om utviding av det stadlege verkeområdet til lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova).

Forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter på fiskeriområdet.

Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst.

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i konkurranseloven.

Forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).

Forskrift om endring i forskrift om postforkynning.

Utenriksdepartementet

Forskrift om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi.

Forskriftsgjennomgang

Komiteen viser til at forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd inngår som en del av komiteens halvårlige gjennomgang av statsrådets protokoller.

Komiteen har ingen merknader til forskriftene som er fastsatt, endret eller opphevet i perioden 1. januar til 30. juni 2016 og har ikke funnet grunnlag for å be Stortingets utredningsseksjon om å gjennomgå utvalgte forskrifter.

Komiteens gjennomgang av embetsutnevnelser

Komiteen viser til sin merknad i Innst. 443 S (2010–2011) og tidligere merknader om at departementene rutinemessig skal oversende utvidede søkerlister, der det gis opplysninger om samtlige søkere, inkludert de som har fått sitt navn unntatt offentlighet.

Komiteen har ingen merknader til embetsutnevnelsene i perioden 1. januar til 30. juni 2016.