Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning

Dette dokument

  • Innst. 254 S (2016–2017)
  • Kildedok: Meld. St. 9 (2016–2017)
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 19

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 18. april 2017

Trond Giske

Tone Merete Sønsterud

leder

ordfører