Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Dette dokument

 • Innst. 19 S (2017–2018)
 • Kildedok:
 • Utgiver: valgkomiteen
 • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Artikkel 47 i samarbeidsavtalen av 23. mars 1962 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige lyder:

«Rådet består av 87 valgte medlemmer, regjeringsrepresentanter og representanter for Færøyenes og Grønlands landsstyrer og Ålands landskapsstyrelse.

Av medlemmene velger Danmarks folketing 16, Finlands riksdag 18, Islands allting 7, Norges storting og Sveriges riksdag hver 20 samt Færøyenes lagting og Grønlands og Ålands landsting hver 2. Videre velger hver forsamling et tilsvarende antall suppleanter.

Valg av medlemmer og suppleanter foretas årlig og gjelder for tiden inntil neste valg. Ved valgene skal forskjellige politiske meningsretninger gis representasjon i rådet. Bare medlemmer av den forsamling som har foretatt valget kan være valgt medlem eller suppleant i rådet.

Regjeringene, landsstyrene og landskapsstyrelsen utpeker blant sine medlemmer det antall representanter som de ønsker.»

Forrige valg til rådet ble foretatt 18. oktober 2016, jf. Innst. 31 S (2016–2017), og delegasjonen fikk følgende sammensetning:

Medlemmer:

1. Sonja Mandt 2. Knut Storberget 3. Ruth Grung 4. Jorodd Asphjell 5. Gunvor Eldegard 6. Irene Johansen 7. Kåre Simensen 8. Michael Tetzschner 9. Bente Stein Mathisen 10. Heidi Nordby Lunde 11. Norunn Tveiten Benestad 12. Bengt Morten Wenstøb 13. Sylvi Graham 14. Sivert Bjørnstad 15. Oskar J. Grimstad 16. Ulf -Leirstein 17. Rigmor Andersen Eide 18. Per Olaf -Lundteigen 19. André N. Skjelstad 20. Torgeir Knag -Fylkesnes

Varamedlemmer:

For nr. 1–7: Kjell-Idar Juvik, Jette F. Christensen, Stein Erik Lauvås, Hege Haukeland Liadal, Odd Omland, Else-May Botten, Martin Henriksen

For nr. 8–13: Trond Helleland, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling, Helge Orten, Olemic Thommessen, Ove -Trellevik

For nr. 14–16: Ingebjørg Amanda Godskesen, Laila -Marie Reiertsen, Øyvind Korsberg

For nr. 17: Olaug V. Bollestad

For nr. 18: Heidi Greni

For nr. 19: Ketil Kjenseth

For nr. 20: Kirsti Bergstø

Gjennom vedtak i Stortinget 19. januar 2017 ble -Erlend -Wiborg valgt som nytt varamedlem etter Laila -Marie Reiertsen, som var trådt ut av Stortinget.

Valgkomiteen har mottatt forslag fra partigruppene til sammensetning av delegasjonen.

Komiteens tilråding

Under henvisning til ovenstående innstiller valgkomiteen til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer:

 1. Martin Kolberg

 2. Ruth Grung

 3. Jorodd Asphjell

 4. Stein Erik Lauvås

 5. Ingalill Olsen

 6. Nina Sandberg

 7. Michael Tetzschner

 8. Bente Stein Mathisen

 9. Norunn Tveiten Benestad

 10. Marianne Synnes

 11. Nils Aage Jegstad

 12. Solveig Sundbø Abrahamsen

 13. Ulf Leirstein

 14. Helge André Njåstad

 15. Hanne Dyveke Søttar

 16. Kjersti Toppe

 17. Heidi Greni

 18. Torgeir Knag Fylkesnes

 19. Ketil Kjenseth

 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1–6:

1. Øystein Langholm Hansen

2. Tuva Moflag

3. Masud Gharahkhani

4. Jette F. Christensen

5. Tellef Inge Mørland

6. Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7-12:

7. Trond Helleland

8. Svein Harberg

9. Marianne Haukland

10. Liv Kari Eskeland

11. Vetle Wang Soleim

12. Olemic Thommessen

For nr. 13–15:

13. Erlend Wiborg

14. Himanshu Gulati

15. Gisle Meininger Saudland

For nr. 16–17:

16. Ole André Myhrvold

17. Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18:

Solfrid Lerbrekk

For nr. 19:

Trine Skei Grande

For nr. 20:

Tore Storehaug

Oslo, i valgkomiteen, den 12. oktober 2017

Olemic Thommessen

leder