Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Dette dokument

  • Innst. 30 S (2017–2018)
  • Kildedok:
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Etter lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal Stortinget etter hvert stortingsvalg velge en ombudsmann for forvaltningen. Valget gjelder i utgangspunktet for fire år fra 1. januar året etter stortingsvalget. Stortingets ombudsmann for forvaltningen må etter loven fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer og må ikke være medlem av Stortinget.

Forrige valg fant sted 13. februar 2014, jf. Innst. 118 S (2013–2014). Ombudsmann Aage Thor Falkanger har på forespørsel erklært seg villig til å motta valg for en ny fireårsperiode. Stortingets presidentskap har besluttet å tilrå gjenvalg av den nåværende ombudsmannen.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til merknadene ovenfor og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. januar 2018 – 31. desember 2021 velges Aage Thor Falkanger.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 9. november 2017

Olemic Thommessen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja