Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen iverksette en levekårskartlegging av familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse av forslaget.

Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 18. oktober 2017 om statsrådens vurdering av representantforslaget. Da representantforslaget inneholder både forslag til anmodningsvedtak og forslag til lovendringer, er det avgitt to innstillinger, en S og en L. Statsrådens svarbrev av 16. november 2017 følger vedlagt innstillingen.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det 6. november 2017 avholdt høring i saken. Høringen fokuserte på representantforslagets punkt som omhandler pleiepengeordningen og forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd (pleiepenger) § 9-12 og er derfor ikke omtalt i denne innstillingen, jf. Innst. 59 L (2017–2018).

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, Arild Grande, Svein Roald Hansen og Hadia Tajik, fra Høyre, Margret Hagerup, Heidi Nordby Lunde og Kristian Tonning Riise, fra Fremskrittspartiet, Atle Simonsen og lederen Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen og fra Sosialistisk Venstreparti, Solfrid Lerbrekk, viser til at det i Representantforslag 17 LS (2017–2018) fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen også fremmes et anmodningsforslag om å iverksette en levekårskartlegging av familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Komiteen viser til svarbrev fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie av 16. november 2017, hvor det står at Barne- og likestillingsdepartementet skal få en levekårskartlegging fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i løpet av høsten 2017 og avventer denne før vurdering av behovet for eventuell videre kartlegging.

Komiteen viser til at statsråden i sitt svarbrev blant annet uttaler:

«Barne- og likestillingsdepartementet opplyser at departementet allerede har gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å gjennomføre en levekårskartlegging om flerlingfamilier, enslige med flere barn i småbarnsalder, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, familier som har alvorlig sykdom hos foreldrene, og andre med spesielle omsorgsbehov som en oppfølging av dok 8:39 S (2015-2016). Kartleggingen skal skje innenfor rammene av statistikk direktoratet har tilgjengelige. Kartleggingen skal ferdigstilles i løpet av høsten 2017. Barne- og likestillingsdepartementet vil avvente resultatene av denne kartleggingen før nye kartlegginger vurderes.»

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:17 LS (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen – vedtas ikke.

Vedlegg

Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet v/statsråd Anniken Hauglie til arbeids- og sosialkomiteen, datert 16. november 2017

Representantforslag fra Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen (Dokument 8:17 LS (2017–2018))

Jeg viser til brev av 18. oktober 2017 der Arbeids- og sosialkomiteen ber om statsrådens vurdering av forslaget i dokument 8:17 LS (2017–2018), besvart 9. november 2017.

Her følger svar på anmodningsvedtak nr. 4 om å iverksette en levekårskartlegging av familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Det hører innunder barne- og likestillingsministerens ansvarsområde å koordinere arbeidet med å bedre levekårene for barnefamilier med barn som har alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser. Barne- og likestillingsdepartementet opplyser at departementet allerede har gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å gjennomføre en levekårskartlegging om flerlingfamilier, enslige med flere barn i småbarnsalder, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, familier som har alvorlig sykdom hos foreldrene, og andre med spesielle omsorgsbehov som en oppfølging av dok 8:39 S (2015-2016). Kartleggingen skal skje innenfor rammene av statistikk direktoratet har tilgjengelige. Kartleggingen skal ferdigstilles i løpet av høsten 2017. Barne- og likestillingsdepartementet vil avvente resultatene av denne kartleggingen før nye kartlegginger vurderes.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. desember 2017

Erlend Wiborg

Atle Simonsen

leder

ordfører