Innhold

3. Forslag frå mindretal

Forslag frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt:
Forslag 1

I forslag til ny kvitvaskingslov vert det gjort følgjande endringar:

§ 4 første ledd bokstav g skal lyde:

g) betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester, herunder agenter av utenlandske foretak.

§ 4 sjette ledd vert stroke.

§ 4 sjuande ledd blir sjette ledd.